скачать файл
ч. 1

Аудиторська фірма

«РЕГІСТР»
Свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності № 0439 від 26.01.01 р., продовжене рішенням АПУ від 04.11.2010р. №221/3 до 04.11.2015р.

Адреса: м.Київ, Червоноармійська, 84, оф.35, т.287-00-15

П/р 26004000172029 у ПуАТ «ФІДОБАНК» МФО 300175, Код 21647622

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку

Національній комісії, що здійснює державне

регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Акціонерам та правлінню

ПрАТ „СК „ІнтерГарант”


Аудиторський висновок

(звіт незалежного аудитора)

щодо фінансової звітності

Приватного акціонерного товариства

«Страхова компанія «ІнтерГарант»


м. Київ 09 квітня 2013р.


Незалежною аудиторською фірмою ТОВ “Аудиторська фірма “Регістр” проводилася перевірка фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ІнтерГарант» у складі Балансу, Звіту про фінансові результати, Звіту про власний капітал, Звіту про рух грошових коштів, Приміток до річної фінансової звітності та перевірка річних звітних даних страховика за 2012 рік.

Основні відомості про акціонерне товариство

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «ІнтерГарант» має свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 №795207, видане Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією 24.03.2011р. замість свідоцтва серії А01 № 127560. Заміна свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи була проведена у зв’язку із зміною найменування товариства із Закритого акціонерного товариства «Страхова компанія «ІнтерГарант» на Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «ІнтерГарант» у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Закрите акціонерне товариство «Страхова компанія «ІнтерГарант» було правонаступником майнових прав та обов’язків Закритого акціонерного товариства Страхова компанія „Укргаз”, зареєстрованого Шевченківською районною державною адміністрацією м. Києва, свідоцтво А00 № 010950 від 19.12.1995р.

19 грудня 1995р., 20 жовтня 1997р., 22 грудня 1998р., 28 травня 1999р., 21 березня 2000р., 28 грудня 2000р., 13 серпня 2001р., 12 листопада 2001р., 15 квітня 2002р., 09 грудня 2002р., 21 травня 2003р., 23 лютого 2004р., 30.06.2004р. 22.01.2007р. Шевченківською районною у м. Києві державною адміністрацією реєструвались зміни до статутних документів підприємства.

24.03.2011р Шевченківською районною у м.Києві державною адміністрацією зареєстровано статут ПрАТ „СК „ІнтерГарант” у новій редакції у зв’язку із приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Ідентифікаційний код суб`єкта підприємницької діяльності в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій 23703520.

Місцезнаходження ПрАТ „СК „ІнтерГарант”: 04053, м.Київ, вул. Кудрявська, 13-19, оф.3.
Предметом діяльності ПрАТ „СК „ІнтерГарант” згідно статуту є страхування, перестрахування та фінансова діяльність, пов’язана з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням, надання послуг іншим страховикам та інша діяльність не заборонена чинним законодавством.

Основні види діяльності за КВЕД: 65.12 – інші види страхування, крім страхування життя, 65.20 - перестрахування.

Для здійснення страхової діяльності ПрАТ СК “ІнтерГарант" має наступні ліцензії:

1) ліцензія на добровільне страхування вантажів та багажу (вантажобагажу) серія АГ №569884 від 11.04.2011 видана Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, строк дії – безстроковий;

2) ліцензія на добровільне страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ серія АГ №569886 від 11.04.2011р. видана Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, строк дії – безстроковий;

3) ліцензія на добровільне страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника) серія АГ №569885 від 11.04.2011р. видана Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, строк дії – безстроковий;

4) ліцензія на добровільне страхування від нещасних випадків серія АГ №569879 від 11.04.2011р. видана Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, строк дії – безстроковий;

5) ліцензія на добровільне страхування відповідальності перед третіми особами [крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)] серія АГ №569881 від 11.04.2011 видана Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, строк дії – безстроковий;

6) ліцензія на добровільне страхування здоров’я на випадок хвороби серія АГ №569875 від 11.04.2011р. видана Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, строк дії - безстроковий;

7) ліцензія на добровільне страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту) серія АГ №569874 від 11.04.2011р. видана Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, строк дії - безстроковий;

8) ліцензія на добровільне страхування майна [крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу)] серія АГ №569876 від 11.04.2011р. видана Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, строк дії - безстроковий;

9) ліцензія на добровільне страхування наземного транспорту (крім залізничного) серія АГ №569877 від 11.04.2011р. видана Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, строк дії - безстроковий;

10) ліцензія на добровільне страхування фінансових ризиків серія АГ №569883 від 11.04.2011 видана Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, строк дії – безстроковий;

11) ліцензія на обов’язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті серія АГ №569880 від 11.04.2011р. видана Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, строк дії – безстроковий;

12) ліцензія на обов’язкове особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд) серія АГ №569882 від 11.04.2011р. видана Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, строк дії – безстроковий;

13) ліцензія на обов’язкове страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру серія АГ №569887 від 11.04.2011 видана Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, строк дії – безстроковий;

14) ліцензія на обов’язкове страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів серія АГ №569878 від 11.04.2011р. видана Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, строк дії – безстроковий.
ПрАТ «СК «ІнтерГарант» не має відокремлених підрозділів, філій та представництв, не є засновником інших страхових організацій, чисельність працівників станом на 31.12.2012р.– 24 людини.
ПрАТ «СК «ІнтерГарант» має Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи, видане Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг від 21.08.2004р., серія СТ № 61.

Станом на 31.12.2012р. статутний капітал товариства становить 7 500 000,00 грн. (сім мільйонів п’ятсот тисяч гривень), поділений на 7 500 (сім тисяч п’ятсот) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1000,00 (одна тисяча) гривень кожна.

Акції товариства розподіляються між акціонерами наступним чином:

- юридичній особі Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації “Одесагаз” (виписка серії ААБ № 152493 від 24.10.2011 року, юридична адреса – м.Одеса, вул. Одарія, 1) належить 300 акцій на загальну суму 300 000 грн., що складає 4% статутного капіталу;

- фізичним особам належить 7200 акцій на загальну суму 7 200 000 грн., що складає 96% статутного капіталу.

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку видала товариству Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій, реєстраційний № 184/1/10 від 11.05.2010 року, яким засвідчує випуск простих іменних акцій, що здійснюється ПрАТ «СК «ІнтерГарант» на загальну суму 7 500 000,00 (сім мільйонів п’ятсот тисяч) гривень, номінальною вартістю 1 000,00 (одна тисяча) гривень за кожну акцію, у кількості 7 500 (сім тисяч п’ятсот) штук, форма існування бездокументарна.Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

Управлінський персонал Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ІнтерГарант» несе відповідальність за складання та достовірне подання фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Відповідальність управлінського персоналу передбачає: розробку, впровадження та використання системи внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного подання фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування прийнятої облікової політики товариства, здійснення бухгалтерських оцінок, що за існуючих обставин є обґрунтованими.

Відповідальність аудитора

Аудитор відповідає за висловлення думки щодо фінансової звітності на основі проведеного аудиту відповідно до вимог Закону України «Про аудиторську діяльність» та Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг. Ці стандарти вимагають, щоб аудитор дотримувався етичних принципів та планував і проводив аудит таким чином, щоб забезпечити достатню впевненість у тому, що фінансова звітність не містить суттєвих перекручень.Обсяг та процедури аудиторської перевірки

Перевірку проведено у відповідності до вимог законів України “Про аудиторську діяльність”, “Про акціонерні товариства”, “Про страхування”, “Про цінні папери і фондовий ринок”, “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”, “Про фінансові послуги та регулювання ринків фінансових послуг”, а також інших законодавчих актів України стосовно господарської діяльності, Закону України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні“, Ліцензійних умов провадження страхової діяльності, Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Аудиторський висновок складено у відповідності до Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затверджених рішенням ДКЦПФР від 29.09.2011р. за №1360, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 28.11.2011р. №1358/20096.

Аудиторський висновок складено у відповідності до «Методичних рекомендацій щодо формату аудиторського висновку за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності та річних звітних даних страховика», в редакції розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг від 12.10.2006р. № 6313. 

Перевірку річних звітних даних страховика ПрАТ «СК «ІнтерГарант» за 2012 рік. у складі: Загальні відомості, Реквізити, Пояснювальна записка звітних даних страховика, Звіт про доходи та витрати страховика, Показники діяльності із страхування життя, Показники діяльності з видів добровільного страхування, інших, ніж страхування життя, Показники діяльності з видів обов’язкового страхування, Показники діяльності з видів обов’язкового страхування, Пояснення щодо операцій перестрахування, Умови забезпечення платоспроможності страховика, Розрахунок резервів незароблених премій та частки перестраховиків у резервах незароблених премій на кінець звітного періоду, Пояснення щодо припинення договорів страхування, Звіт про страхові платежі та виплати по структурних підрозділах страховика, Декларація 1, Декларація 2, Філії проведено у відповідності до вимог Порядку складання звітних даних страховиків, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 03.02.2004р. № 39 з наступними змінами та доповненнями.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансовій звітності. Відбір процедур залежить від судження аудитора. До таких процедур належить оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Оцінюючи ці ризики, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, які стосуються підготовки та достовірного надання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності.

Аудит проведений відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, зокрема Міжнародних стандартів № 700, № 705, № 706, № 720.

Ми вважаємо, що зібраної під час аудиторської перевірки інформації достатньо для складання аудиторського висновку, проведена нами перевірка забезпечує обґрунтовану підставу для висловлення нашої думки.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

Концептуальна основа фінансової звітності

Фінансова звітність Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ІнтерГарант» складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності. Дана концептуальна основа фінансової звітності є прийнятною.Підстави для висловлення умовно–позитивної думки

У зв’язку із неможливістю перевірки фактів щодо інвентаризації активів та зобов’язань, до яких не залучався аудитор (так як дата інвентаризації передувала даті укладення договору на проведення аудиту), ТОВ “АФ “Регістр” не може дати висновок щодо вищевказаних подій, дані обставини можуть мати обмежений вплив на фінансову звітність, що перевірялася.

Товариство не здійснило оцінку на наявність ознак можливого зменшення корисності активів та відобразив їх за вартістю придбання. В результаті цього аудитор не мав змоги визначити, чи існувала потреба в будь-яких коригуваннях вартості активів, а також елементів, що формують звіт про фінансові результати, звіт про зміни у власному капіталі та звіт про рух грошових коштів.

Умовно–позитивна думка щодо фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ІнтерГарант»

Ми виконали аудит фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ІнтерГарант» у складі Балансу, Звіту про фінансові результати, Звіту про власний капітал, Звіту про рух грошових коштів, Приміток до річної фінансової звітності за 2012 рік.

Фінансова звітність за 2012 рік складена як попередня фінансова звітність у рамках переходу ПрАТ "СК "ІнтерГарант" на Міжнародні стандарти фінансової звітності.

За винятком впливу питань, про які йдеться у параграфі «Підстави для висловлення умовно-позитивної думки», на нашу думку, ця фінансова звітність ПрАТ "СК "ІнтерГарант" у всіх суттєвих аспектах достовірно і повно подає інформацію про фінансовий стан підприємства, його фінансові результати, рух грошових коштів та рух власного капіталу за 2012 рік відповідно до застосованої концептуальної основи фінансової звітності та принципів облікової політики товариства.

Без внесення застережень до нашого висновку, звертаємо увагу на те, що за МСФЗ тільки повний пакет фінансової звітності, що включає Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал, разом з Примітками до фінансової звітності, що містять стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснення та Порівняльною фінансовою інформацією (звітом про фінансовий стан на початок найбільш давнього порівняльного періоду, коли суб’єкт господарювання застосовує облікову політику ретроспективно або здійснює ретроспективний перерахунок статей своєї фінансової звітності, або коли він перекласифікує статті своєї фінансової звітності), може забезпечити достовірне і повне відображення фінансового стану, фінансових результатів діяльності та грошових потоків суб’єкта господарювання.

Додаткова інформація, яка розкривається відповідно до Методичних рекомендацій щодо формату аудиторського висновкуСтрахова діяльність

Страхова діяльність ПрАТ «СК «ІнтерГарант» здійснюється у відповідності до вимог Закону України “Про страхування” від 07.03.1996р. № 85/96-ВР зі змінами та доповненнями, річні звітні дані страховика складаються у відповідності до Порядку складання звітних даних страховиків, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 03.02.2004р. № 39 в редакції розпорядження Держфінпослуг від 15.09.05р. № 4619.

За 2012 рік надходження страхових премій з врахуванням сум повернень становить 1704,8 тис.грн. Аналіз надходжень страхових платежів за 2012 рік за видами страхування в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року свідчить про зменшення надходжень страхових платежів за рахунок зменшення надходжень страхових платежів по добровільному страхуванню майна та по обов’язковому страхуванню.

Розрахунки із страхувальниками здійснювались своєчасно при умові надання повного пакету документів по страховому випадку з боку страхувальника у встановлені строки згідно Закону України “Про страхування” та діючих правил. Станом на 31.12.2012р. ПрАТ «СК «ІнтерГарант» не має заборгованості перед страхувальниками.

Товариство станом на 31.12.2012 року здійснило оцінку адекватності страхових зобов’язань у вигляді резерву незароблених премій та резерву заявлених, але не виплачених збитків, використовуючи для цього поточні оцінки майбутніх рухів грошових коштів за договорами страхування. Оцінка показала, що балансова вартість страхових зобов’язань є адекватною.

Перестрахування договорів страхування здійснюється як на факультативній, так і на облігаторній основі з резидентами та нерезидентами України з дотриманням законодавчо-нормативних актів.

Активи, якими представлені страхові резерви ПрАТ «СК «ІнтерГарант», станом на 31 грудня 2012 року відповідають вимогам «Положення про обов'язкові критерії та нормативи достатності, диверсифікованості та якості активів, якими представлені страхові резерви з видів страхування, інших, ніж страхування життя», затвердженого Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 8 жовтня 2009 року N 741.

Розрахунок страхових резервів здійснюється на будь-яку звітну дату відповідно до ст.31 Закону України “Про страхування” від 07.03.1996р. № 85/96-ВР:

1. Резерв незароблених премій за всіма видами страхування за методом, передбаченим абз.11 ст.31 ЗУ «Про страхування» від 7 березня 1996 року N85/96-ВР.

2. Резерв заявлених, але не виплачених збитків - за всіма видами страхування;

Страхові резерви ПрАТ «СК «ІнтерГарант» станом на 31.12.2012р. складають 484 тис.грн.

Частка перестраховиків у страхових резервах ПрАТ «СК «ІнтерГарант» складає 182 тис.грн.

Розмiр нетто-активiв Страхової компанiї визначений у вiдповiдностi до вимог статтi 30 Закону України «Про страхування» шляхом вирахування iз вартостi майна (загальної суми активiв) страховика суми нематерiальних активiв i загальної суми зобов’язань, у тому числi страхових (страховi зобов’язання приймаються рiвними обсягами страхових резервiв, якi страховик зобов’язаний формувати у порядку, передбаченому законом) станом на 31.12.2012р. становить 7 961 тис.грн., що перевищує зареєстрований розмiр статутного капіталу Компанiї 7 500 тис. грн. Тобто товариство забезпечує виконання вимог пункту 2.5 Роздiлу 2 Лiцензiйних умов провадження страхової дiяльностi.
Думка аудитора щодо відповідності кожної складової частини річних звітних даних вимогам Порядку складання звітних даних страховиків, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 03.02.2004 N 39 (із змінами та доповненнями)
ТОВ “АФ “Регістр” підтверджує, що річні звітні дані страховика ПрАТ «СК «ІнтерГарант» за 2012 рік у складі: Загальні відомості, Реквізити, Пояснювальна записка звітних даних страховика, Звіт про доходи та витрати страховика, Показники діяльності із страхування життя, Показники діяльності з видів добровільного страхування, інших, ніж страхування життя, Показники діяльності з видів обов’язкового страхування, Показники діяльності з видів обов’язкового страхування, Пояснення щодо операцій перестрахування, Умови забезпечення платоспроможності страховика, Розрахунок резервів незароблених премій та частки перестраховиків у резервах незароблених премій на кінець звітного періоду, Пояснення щодо припинення договорів страхування, Звіт про страхові платежі та виплати по структурних підрозділах страховика, Декларація 1, Декларація 2, Філії достовірно і повно подають інформацію про товариство згідно з нормативними вимогами щодо страхової діяльності та відповідають вимогам Порядку складання звітних даних страховиків, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 03.02.2004р. № 39 в редакції розпорядження Держфінпослуг від 15.09.05р. № 4619.

Розкриття інформації про вартість чистих активів

ТОВ „АФ „Регістр” підтверджує, що вартість чистих активів ПрАТ «СК «ІнтерГарант» станом на 31.12.2012 р. складає 8 098 тис.грн., що перевищує розмір статутного капіталу та відповідає вимогам п.3 ст.155 ЦК України.Стан виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності)

У ПрАТ «СК «ІнтерГарант» протягом 2012 року не було значних правочинів на суму, що становить 10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності.Інформація про стан корпоративного управління, у тому числі стан внутрішнього аудиту відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"

Корпоративне управління в товаристві здійснюється з дотриманням норм закону України «Про акціонерні товариства», Кодексу корпоративного управління, затвердженого загальними зборами товариства, протокол № 40 від 23.04.2012р. та інших нормативно-правових актів органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

Дотримання принципів корпоративного управління товариства спрямоване на формування позитивної репутації товариства, контроль та зниження ризиків, пов’язаних їз страховою діяльністю, підтримання постійного зростання фінансових показників, прозорості діяльності компанії.

Рішенням загальних зборів акціонерів у товаристві встановлено посаду внутрішнього аудитора.

За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління відповідно до норм законодавства ТОВ “АФ “Регістр” підтверджує, що прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у товаристві відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні товариства», вимогам статуту та іншим чинним нормам законодавства. Інформація про стан корпоративного управління, наведена у Звіті про корпоративне управління за 2012 рік та складена у всіх суттєвих аспектах відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затверджених рішенням ДКЦПФР 30.10.2009р. за №1355, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 25.01.2019 р. за № 80/17375.

Інша інформація

У ході аудиторської перевірки проаналізовані бухгалтерські принципи, якими керувалось підприємство, відповідність формування статутного фонду до чинного законодавства та установчих документів, облік основних засобiв, облік реалізації послуг, облік фінансових результатів, проаналізована дебіторська та кредиторська заборгованості.

Фінансова звітність складена в національній валюті України – гривні. Достовірність даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності підтверджується інвентаризацією активів та зобов’язань. Організація бухгалтерського обліку ПрАТ "СК "ІнтерГарант" та складання фінансової звітності відповідає вимогам чинного законодавства та наказу про облікову політику.

В результаті аудиторської перевірки ПрАТ «СК «ІнтерГарант» фактів нестатутної діяльності не виявлено.

ТОВ АФ „Регістр” не виявлено суттєвих суперечностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиторській перевірці, та іншою інформацією, що розкривається ПрАТ «СК «ІнтерГарант» і подається разом з фінансовою звітністю.

ТОВ АФ „Регістр” не виявлено випадків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства.

Аудиторами не виявлено суттєвих загроз безперервності функціонування товариства.

Відомості про дії, визначені частиною першою статті 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», а саме: зміну складу посадових осіб емітента (встановлено посаду внутрішнього аудитора товариства), розкриті ПрАТ «СК «ІнтерГарант» відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затверджених рішенням ДКЦПФР 19.12.2006 N 1591 (із змінами), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 05.02.2007 р. за № 97/13364.Основні відомості про аудиторську фірму

Товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська фірма “Регістр” зареєстроване Голосіївською районною у м.Києві державною адміністрацією 07.10.1994 р.

Аудиторська палата України видала ТОВ “Аудиторська фірма “Регістр” свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності №0439 від 26.01.2001р. Рішенням АПУ від 04.11.2010р. №221/3 термін дії свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів продовжено до 04.11.2015р.

ТОВ “Аудиторська фірма “Регістр” має свідоцтво ДКЦПФР серії АБ 000309 № 337 від 27.03.07 р. про внесення в реєстр аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів, термін дії з 27.03.07р. по 15.12.2010р. 23.11.2010р. термін дії свідоцтва продовжено до 04.11.2015р.

Перевірка проводилась аудитором – Котилко Наталією Вікторівною, сертифікат аудитора серії А № 001187, виданий АПУ 28.04.1994р., рішенням АПУ № 120 від 27.02.03р. термін дії сертифікату продовжено до 28.04.08 р., рішенням АПУ від 14.02.08р. № 187/2 термін дії сертифіката продовжено до 28.04.2013р., рішенням АПУ від 28.02.13р. № 265/2 термін дії сертифіката продовжено до 28.04.2018р.

Котилко Наталія Вікторівна має свідоцтво Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг сер. А № 000520 від 13.07.04 р. про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, термін дії свідоцтва з 13.07.04р. по 28.04.08р. Розпорядженням Держфінпослуг від 29.05.08р. № 685 термін дії свідоцтва продовжено до 28.04.2013р.

ТОВ «Аудиторська фірма «Регістр» має Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0004, видане згідно рішення АПУ № 205/11 від 24.09.2009р.

ТОВ «Аудиторська фірма «Регістр» включене до Переліку аудиторських фірм, які відповідають критеріям для проведення обов'язкового аудиту.

Місцезнаходження ТОВ “АФ “Регістр”: м.Київ, вул. Червоноармійська, 84, оф.35, тел. (факс) 287-00-15, електронна адреса: Kotylko@i.ua, сайт ТОВ «АФ «Регістр» http://registr.auditorov.com/auditors.

Ідентифікаційний код суб`єкта підприємницької діяльності в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій 21647622.Інформація про договір на проведення аудиту

Перевірку фінансової звітності ПрАТ «СК «ІнтерГарант» за 2012 рік у складі Балансу, Звіту про фінансові результати, Звіту про власний капітал, Звіту про рух грошових коштів, Приміток до річної фінансової звітності проведено згідно Договору № 10 від 18.02.2013 р.

Перевірка проведена з 18.02.2013р. по 09.04.2013р.

Період, яким охоплено проведення аудиту: 01.01.2012р. – 31.12.2012 р.Дата видачі висновку: 09 квітня 2013р.


Директор АФ “РЕГIСТР” Н.В.Котилко

ч. 1
скачать файл

Смотрите также: