скачать файл
ч. 1

1. ЗАВДАННЯ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ

РОБОТИ

Мета написання курсової роботи ~ закріпити теоретичні знання та набути навичок розв'язання практичних завдань з фінансового обліку.

Курсовою роботою передбачено розв'язання наскрізної задачі з обліку господарської діяльності виробничого підприємства на основі інформації про початкові залишки на рахунках бухгалтерського обліку на початок місяця (див. додаток 2), вихідної інформації для нарахування заробітної плати за звітний місяць (див. додаток 3) та початкових даних для складання журналу реєстрації господарських операцій (див. додаток 4).

Курсову роботу студенти виконують за одним із 25 варіантів, який вибирають за двома останніми цифрами номеру своєї залікової книжки згідно Із табл. 1.

Таблиця 1Номер варіанту завдання

1

2

3

4

5
25

Останні дві цифри

01

02

03

04

05
25

номеру залікової

26

27

28

29

ЗО
50

книжки студента

51

52

53

54

55
75
76

77

78

79

80
00

Номер залікової книжки потрібно зазначити на титульній сторінці курсової роботи. У разі відсутності цих відомостей курсова робота повертається студенту без рецензування.

Курсову роботу рекомендується виконувати в такій послідовності:1. Розкрити сутність теоретичного питання згідно варіанту (див. додаток 1). Важливо не забувати ставити по тексту посилання на джерела інформації, використані при написанні завдання.

2. Скласти баланс на початок місяця.3. Нарахувати заробітну плату працівникам підприємства з усіма необхідними розрахунками та поясненнями з обов'язкових платежів, базою обчислення яких є сума коштів, яку спрямовано на оплату праці, а також утримань із заробітної плати, які передбачені чинним законодавством України.

Зазначимо, що A.B. Ткаченко прийнято на роботу в поточному місяці. Середньоденний заробіток за 6 останніх місяців у О.І. Іванченка становить 118 грн., у Л.С. Лучка - 115 грн., страховий стаж у обох працівників більше 8 років.


Результати розрахунків оформити у розрахунково-платіжній відомості (зведеній) (ф. № П-7), затвердженій наказом Держкомстату України від 5 грудня 2008 р. № 489.

Дня нарахування комунального податку розрахувати середньоспискову чисельність працівників згідно з Інструкцією зі статистики чисельності працівників, зайнятих у народному господарстві України, яка затверджена наказом Міністерства статистики України від 07.07.95 р.№ 171 (20287-95 ).

4. Скласти журнал реєстрації господарських операцій на основі початкових відомостей за варіантами та результатами виконання попереднього пункту завдання за формою, відображеною у табл. 2.

У графі 1 проставляється порядковий номер операції.

У графі 2 необхідно навести перелік первинних документів, які можуть використовуватися при оформленні кожної господарської операції та є підставою для формування бухгалтерського проведення.

У графі 3 записується зміст господарської операції підприємства.

У графах 4 і 5 відображаються кореспондуючі рахунки бухгалтерського обліку по кожній господарській операції.

У графі 6 потрібно зазначити суми, наведені в додатку 3 згідно з варіантом або розраховані студентом самостійно. Кількість операцій, відображених у такому журналі може не співпадати з їх кількістю згідно додатку 4. При складанні журналу студенти самостійно розраховують певні показники (суми податкового кредиту з ГІДВ, податкових зобов'язань, нарахованих внесків на обов'язкове соціальне страхування тощо).Таблиця 2

Журнал реєстрації господарських операцій
за
_200_ р.

ч/а

Первинний документ обліку

Зміст господарської операції

Кореспонденція

рахунки бухгалтерського обліку

Сума, грн.

Д-т

К-т

1

2

3

4

5

6

1

Договір

поставки;

рахунок-фактура;

платіжне

доручення

Перераховано кошти з поточною рахунку у національній валюті для погашення заборгованості перед постачальниками

631

311

12000

2
(і так далі за всіма операціями, проведеними за місяць)

Визначення необхідних показників (сум) слід оформити додатковими розрахунками та поясненнями (довідками), які додаються до журналу.

  1. На підставі Інформації про залишки на рахунках бухгалтерськош обліку на початок місяця, а також даних з журналу реєстрації господарських операцій, обгрунтованих необхідними розрахунками та поясненнями, слід відкрити реєстри бухгалтерського обліку (Т-рахунки, журнали, відомості або реєстри автоматизованої форми обліку), записати до них операції, проведені за місяць (із журналу реєстрації господарських операцій), підрахувати обороти по дебету та кредиту рахунків, визначити кінцеві залишки (сальдо). Записи по рахунках необхідно провести із обов'язковим зазначенням номера операції, за яким вона відображена в журналі реєстрації господарських операцій.

  2. Використовуючи оформлені облікові регістри слід скласти оборотну відомість по синтетичним рахункам (оборотний баланс).

  3. Використовуючи дані оборотного балансу, потрібно скласти сальдовий баланс (ф. №1) на кінець звітного місяця. За рахунками, які не закриваються кожного місяця, слід виконати трансформаційні записи щодо їх закриття.

Перед складанням балансу необхідно ознайомитися з вимогами ПСБО 2 «Баланс». При цьому слід звернути увагу, що всі показники в балансі підприємств, що не є суб'єктами малого бізнесу, зазначаються в тисячах гривень у цілих числах (без десяткових знаків після коми).

  1. У кінці роботи необхідно навести список використаних джерел Інформації і оформити його згідно з державними стандартами (ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання»). До списку слід включити основні законодавчі акти, нормативні документи, інструкції, спеціальну літературу (підручники, навчальні посібники тощо).

  2. Курсову роботу необхідно оформити згідно з наведеними нижче вимогами.


2. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Курсова робота оформлюється на аркушах формату А4 (210x297 мм) і одного боку аркуша. Нумерація сторінок тексту наскрізна: перша сторінка - титульна, друга - завдання на курсову роботу, третя - зміст і т. д. Номер сторінки проставляється арабськими цифрами у правому верхньому куті без крапки в кінці. Титульна сторінка і завдання не нумеруються. На титульній сторінці потрібно вказати номер залікової книжки і варіанту.

Курсова робота повинна бути оформлена згідно з пунктами завдання, містити всі необхідні розрахунки, довідки, пояснення.

Заголовки структурних частин курсової роботи пишуть великими літерами. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Відстань між заголовком та текстом повинна дорівнювати 3-4 інтервалам. Кожен розділ потрібно починати з нової сторінки.

Загальний обсяг курсової роботи повинен в середньому становити 35-40 сторінок. Курсова робота складається з титульної сторінки, завдання, текстової частини, списку використаної літератури. Зразок оформлення титульної сторінки наведено у додатку 5, завдання - додатку 6.

У вступі до курсової роботи розкривається : обгрунтування актуальності досліджуваних питань; ступінь висвітлення теми у спеціалізованій літературі; мета та завдання курсової роботи.

У висновках необхідно розкрити результати дослідження, які повинні бути узгоджені з поставленими у вступі завданнями курсової роботи.

Робота повинна бути написана студентами українською мовою, власноручно або надрукована (через 1 міжрядковий інтервал; шрифт Times New Roman; розмір - 14; поля: верхнє - 20 мм, праве - 15 мм, нижнє - 20 мм, ліве - 30 мм).

Посилання у тексті на Інформаційні джерела рекомендується наводити в кінці речення і відображати у вигляді його порядкового номера у списку використаної літератури та номера сторінки/статті у квадратних дужках. Наприклад, [8, с. 5] - джерело 8, сторінка 5; 12, ст. 1] -1 джерело 2 (закон), стаття 1.

Таблиці необхідно нумерувати послідовно в межах розділу. В правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розмішують напис «Таблиця» із зазначенням її номеру. Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: «Таблиця 2.3» (третя таблиця другого розділу). Таблицю розмішують після першого згадування про неї в тексті.Наприкінці роботи потрібно навести список використаної літератури. Джерела інформації розмішують в алфавітному порядку. Наприклад:

/. Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации / Акофф Р. Л., Магидсон Д., Эддисон Г. Д. ; пер. с англ. Ф П. Тарасенко. — Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. - XUH, 265 с.

2. Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в
умовах демократичних перетворень / Тетяна Гранчак, Валерій Гаровий /7
Бібліотечний вісник. -2006. —Мб. -■- С. 14—17.

  1. Закон України «Upo податок на додану вартість» від 03.04.1997 № І68/97-ВР (з чинними змінами та доповненнями). Режим доступу http:/, zakon.rada.gov. иа.

  2. Економічна енциклопедія : у трьох томах. / Редкол. : С.В. Мочерний (відп. ред.) та ін. - К. : Видавничий центр «Академія». -ТА. 2000. - 864 с.
  1. Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та дискретних динамічних системах / Коренівський Д. Г. — К. : Ін-т математики, 2006. — 111с.

  2. Кримінально-процесуальнш кодекс України : за станом на і груд. 2005 р. / Верховна Рада України. ОфІц. вид. К. : Парлам. вид-во, 2006. —207 с.

  3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід». Затверджено Наказам Міністерства фінансів України від 29.11.1999 за 290. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України Ў4A2A999 за № 860/4Н 53. ~ Режим доступу : http://zakon. rada, fiov. иа.

8. Официальный сервер Центрального банка Российской
Федерации -
Режим доступу: http://www, ehr ги/.

Опис джерел у списку слід наводити мовою оригіналу. Курсову роботу потрібно зброшурувати так, шоб вона була зручною для зберігання і читання.
Додаток 1

Перелік теоретичних завдань

Номер варіанту

Зміст завданин

!

Загальна характеристика господарського обліку та основні етапи Ного розвитку

2

Види господарського обліку і їх характеристика
Взаємозв'язок між предметом і методом бухгалтерського обліку

4

Бухгалтерський баланс, його зміст і будова

5

Типи господарських операція. їх вплив на бухгалтерський баланс

б

Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис

7

Первинне спостереження в обліку, документація, її значення і роль

8

Інвентаризація в системі бухгалтерського обліку, порядок її проведення та відображення результатів

9

Оцінка і калькуляція в системі бухгалтерського обліку

10

Класифікація рахунків бухгалтерського обліку

II

Характеристика основних форм бухгалтерського обліку

12

Зміст та передумови раціональної організації бухгалтерського обліку на підприємстві

13

Організаційні форми побудови бухгалтерського обліку. Керівниці по обліковим процесом

14

Облікові регістри та їх класифікація

15

Гармонізація та стандартизація бухгалтерського обліку

!6

Основи бухгалтерської звітності

17

Облік процесу виробництва та формування собівартості готової продукції

18

Облік праці та заробітної плоти

19

Облік розрахункових операцій

20

Облік процесу реалізації та визначення фінансових результатів

21

Облік власного капіталу

22

Облік необоротних активів

23

Облік запасів діяльності

24

Облік грошових коштів та їх еквівалентів

25

Бухгаліерський облік у системі управління підприємством


Додаток 2

Залишки на рахунках бухгалтерського обліку станом на початок місяця

Номер рахунка

Назва рахунка

Сума, гри.

104

Машини та обладнання (первісна вартість)

170000

131

Знос основних засобів

12000

124

Права на об'єкти промислової власності

2000

133

Накопичена амортизація нематеріальних активів

500

141

Довгострокові фінансові інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі

78500

201

Сировина й матеріали

26000

207

Запасні частини

4000

22

Малоцінні та швидкозношувані предмети

3000

361

Розрахунки з вітчизняними покупцями

500

372

Розрахунки з підзвітними особами

1000

40

Статутний капітал

200000

441

Прибуток нерозподілений

120730

443

Прибуток, використаний у звітному періоді

15000

301

Каса в національній валюті

100

311

Поточні рахунки в національній валюті

80373

312

Поточні рахунки в іноземній валюті (2700 USD за курсом 8,01 UAH за 1 USD )

21627

601

Короткострокові кредити банків у національній валюті

20000

631

Розрахунки з вітчизняними постачальниками

24000

641

Розрахунки за податками, у т.ч.:

8600

641.1

зПДВ

6000

641.2

з податку на прибуток

2000

641.3

з податку на доходи фізичних осіб

500

641.4

з комунального податку

100

661

Розрахунки за заробітною платою

5000

651

Розрахунки за пенсійним страхуванням

550

652

Розрахунки за соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності

100

653

Розрахунки зі страхуванням на випадок безробіття

70

656

Розрахунки зі страхуванням від нещасного випадку на виробництві

50


Додаток З

Інформація для нарахування заробітної плати за звітний місяць

м

з/п

П.І.П.

Посада

Посадовий оклад, гри.

Нарахований відрядний заробіток, грн.

Використання робочого часу, днів

Відпрацьовано

Невиходи

Підстава невиходу

і

2

3

Л4

S

6

7

S

Адміністративний персонал

1

Іианченко

01.

директор

360020

2

лікарняний лист

2

Лозинський В.В.

го: іонний бухгалтер

2550

-

22

-

-

3

Лаврик КС

секретар

1250

-

22

-

-

Загальновцробпичий персонах

4

Петренко А.О.

інженер-техналог

1580

-

22

-

-

5

Павленко М.Ю.

майстер

1430

-

22

-Клименко O.B.

комірник складу

128022

-

-

Робітники виробництва

1

ФедОренио

т.е.


оператор

-

2400

22

-

-

8

Дмитрісв

0.0.

оператор

-

2410

22

-

-

9

Ткаченко A.B.

оператор

-

2200

10

-

-

11)

ЛучкоЛ.С.

оператор

-

2350

18

4

лікарняний лист

11

A.i*-kc*:fhko

ю.д


оператор

-

2320

22

-

-

12 1

Іпанюк В А.

оператор

-

2380

22-

Примітка. Дані табн. 2 використовують для варіантів 1-12. Для варіантів 13-25 зі штатного розпису виключити A.B. Ткаченко.

Додаток 4

Початкові дані для складання журналу господарських операційз/п

Зміст операції

Скмо, гри.*

1/14 І 2/15

3/16

4/17

S/1S

6/19

7/20

V2I

9/22

16/23

11/24

12/25

ІЗ

1

2

і 1 4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Перераховано коні їм і поточного рахунку у иаці о і іал м іій вал юті для погашення заборгованості перед постача л ьни ками

Прийняти згідно із залишком заборгованості на початок місяця

12000

2

Зараховано на поточний рахунок дохід від лові-острокиеих фінансових інвестицій (дивіденди за минулий рік)

1500/ 2100

17 00/ ЇЖ)

"1250/ 1770

2500/ 2100

1700/ 2800

І 200/ 2500

2400/ .1500

2100/ 3000

4000/ 2200

5000/ 2000

4000/ 1000

1500/ 8000

1000

3

Оприбутковано матеріали під постачальників (бел ПДВ)

9000/ 120С0

6000/ 9000

14400,-' 18000

6000/ 12000

6000/ 9000

12800/ 18000

18000/ 12000

7200/ 6000

7200/ 9000

9000;' 18000

12000/ 12000

9000/ 6000

12000

4

Відображена податковий кредит

Визначити самостійно за сумами операції 3

1200

5

Затверджено авансовий зніт за витратами на відрядження у правли іського персоналу

1000/ 900

N00/

юоо

І 000/ 900

850/ 900

990/ 1010

890/ 1000

1200/ 1050

980/ 1000

1100/ 990

1000/ 880

950/ 1000

990/ 1000

1100

6

Не витрачені суми повернуто ло каси. Затверджені іісрснитрати виплачено

Вилтачнтн самостійно згідно з початковим сальдо ні рахунку 312 і сумами операції 5

22627
касою з попереднім 0 гриманням гогінкн в банку
7

Отримано зі складу матеріали па виробничі потреби

2000О

18000 | 20000 І

21000

19000

17000

25000

20000

21000

15000

17000

18000

20000

8

Перераховано до бюлжегу суму нарахованого ІЩВ

6000

9

Перераховано ло бюджету суму нарахованого податку на прибуток

2000

10

1 Іерераховано ло бюджету суму нар» хованого податку з доходів фізичних осіб

500

11

Перераховано до бюджету суму нарахованої о комунальної т> податку

100

12

Перераховано суму внесків до Пенсійною Фонді'

530

13

Перераховано суму внесків на

загальнообов' яяко ве державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою іірацеїдатиості

100

14

Перераховано суму внесків на

70

м

Зміст операції

Сума, гри."

1/14 ' 2/15

3/16

4/17

5/1S

6/19

7/20

21

9/22

10/23

11/24

12/25

ІЗ

1

2

3 і 4

а

6

7

8

9

їв

II

12

ІЗ

14

13іа і а.т ьн ообов 'докове державне соціальне страхування на випадок безробгггн
15

Перераховано суму внесків на за гальмообов 'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на вироби ицтві та професійного захворювання

50

16

Отримано з банку готівку на виплату заробітної плати

5000

17

Виплачено заробітну плату
5000

4900

4700

4900

4800

5000

5000

4900

4750

4780

4800

4900

18

Депоновано не пиплачєну заробітну плату

Визначити самостійно згідно із сумами операцій 16 і 17

0

19

"lo *

Здано до банку чалинкж готівки

Сума операції 18

0Погашені)

коро'і кострокішнй

кредит банку

20000

ШИЮ ' 10000

151)00

12000

12000

10000

10000

12000

12000

14000

20000

12000

21

Сплачено та віднесено на витрата відсотки за кредитом

1200

700

900

800

600

700

600

600

700

750

820

1050

900

22

Перераховано орендодавцю за операційну оренду адміністративного приміщення за

2400

зьт '

3600

зш

3000

3000

3600

2400

3000

3600

3600

3000

3000
поточний і наступний місиш
23

Відображено податковий кредит

Визначити самостійно згідно я сумою операції 22

2400*20%=480

24

Віднесено иа витрати орендну плату поточного місяця

Визначити самостійно за сумою операції 22 і прийняти у розмірі 50%

240

25

Віднесено иа витрат орендну і шагу наступного місяля

Визначити самостійно за сумою операції 22 і прийняти у розмірі 50%

240

26

Нараховано знос основних засобів виробничого призначення

3000

3200

3000

3600

3100

3150

4000

4100

3600

3750

3820

3900

4100

27

Відпущено МШП на виробничі потреби

кю

110

120

по

140

150

-

200

190

180

170

160

150

28

Нараховано заробітну плату:

- адміністративному персоналу.

Згідно із результатами виконання п.З завдань курсової роботи
загал [.невиробничому персоналу;

Згідно із результатами виконання п.З завдань курсової роботи
- робітникам

основного

виробництва.

Зітлію із результатами виконання п.З завдань курсової роботи

29

Утримано із заробітної плати:

- внески до ГІФ;

Згідно із результатами виконання п 3 завдань курсової роботи
- внески на ЗДСС у зв'язку тимчасовою^-'*' втратою працездатності;

Згідно із результатами виконання п 3 завдань курсової роботи
- внески на ЗДСС на випадок безробіття,

Згідно із результатами виконаній п.З завдань курсової' роботи
- податок і доходів фізичних осіб.

Згідно із результатами виконання п.З завдань курсової роботи

30

Здійснено нарахування на фонд «робітної плати

адм і н істрати нного персоналу відповідно до чинного законодавств;

- внески до ПФ;

- внески на ЗДСС у зв'язку тимчасовою втратою іі|Шісн,іштносгі ;

- внески на ЗДСС на випадок бсзтюбіття,

- внески на ЗДСС від нещасної о випадку на виробництві •*.

Згідно із результатами виконання п.З завдань курсової роботи

31

Здійснено нарахування на фонд заробітної плати

загал ь иов нроби ичого персоналу віді ювідно до чинного законо;ьавСіна

- внески до ПФ;

внески па ЗДСС у л зв'язку тимчасовою я втратою працездапносгі;- внески на ЗДСС на випадок безробіття;

- внески на ЗДСС від

Згідно із результатами виконання п.З завдань курсової роботи
нещасного випадку на виробників) **32

Здійснено нарахування на фонд заробіт ноі плати робітникам основного виробництва відповідно ;ю чинного законодавства:

- внески до ПФ;

- внески на ЗДСС у зв'язку тимчасовою втратою працсздаїності,

- внески на ЗДСС на випадок безробіття,

- внески на ЗДСС від нещасного випадку на виробництві **.

Згідно із результатами виконання л 3 завдань курсової роботи

33

Нараховано комунальний податок

Суму розрахувати самостійно

34

1 Ісрсриховано банку за розра хун корабелу! у ву ваш ія

120

ІОІ) 150

100

95

ПО

100

98

100

102

100

95

89

35

Надійшла на склад готова продукція за фактичною собівартістю

Суну розрахувати самостійно

36

Відти ггажетю покупця ч готуну продукцію

30000

28О0О

36000

10000

30000

21000

28800

30000

30000

24000

30000

28800

24000

37

Відображено в обліку податкові зобов'язання зПДВ

Розрахувати самостійно згідно із сумою операції 36

6000

21

38

Відображено в обліку собівартість реалізованої продукції

Прийняти за сумою операції 35

39

Нараховано операційну курсову різницю в іноземній валюті

Визначити самостійно, виходячи з курсу НБУ, що діє на дату виконання курсової роботи

40

Нараховано резерв сумнівних боргів у розмірі 1%суми заборі ова пості покупців

Розрахувати виходячи із залишку заборгованості на початок місяця

1200


41

На поточний рахунок надійшов аванс віл покупця


900
42

Відображено в об.тіку податкові зобов'язання зПДВ

Розрахувати самостійно згідно із сумою операції 41

180


43 44

Перераховано аванс постачальнику


600


Відображено

по дат новий кредит

Розрахувати самостійно згідно із сумою операції 43

120

45

Визначено фінансовий результат (виконати трансформаційні записи щодо закриття рахунків 7 і 9 класів із віднесенням па рахунок 79)

Розрахувати самостійно

46

Нараховано податок на прибуток

Розрахувати самостійно

47

Сума нарахованого податку на прибуток віднесена на фііншсові

Суму операції прийняти згідна із даними попередньої діїрезультати
48

Закриття 79 рахунку * формуванням иерозподіле ного прибутку

Ви значити за результатами обліку40

Сума прибутку спрямовуються до резервного капіталу

Визначити за результатами обліку

* у графах 3-14 відображені дані для двох варіантів, наприклад, у графі 3 для варіантів І і 14 (через дріб), у ірафі 15 - лише для варіант, у 13.

** внесок до Фонду страхування від нещасних випадків на виробництві залежить від страхового тарифу, що встановлюється відповідно до класів професійного ризику виробництва та окремих галузей економіки. Для виконання курсової роботи приймемо знамения тарифу - 1%.

Додаток 5

Зразок оформлення титульної сторінки курсової роботи
Міністерство освіти і науки України

Національний університет водного господарства та природокористування

Кафедра обліку і аудиту

Курсова робота

з дисципліни «Бухгалтерський облік»
на тему:
«__________________________»

Виконав: студент_____________

_______________

Перевірив:_____________________

__________________

Шифр залікової книжки:__________

Номер варіанту:________

Рівне – 2009 р.Додаток 6

_________________________________________________________________________________________

назва вищого навчального закладу

Кафедра__________________________________________________________________________________

Дисципліна

Спеціальність

Курс Група Семестр

Завдання на курсову роботу студента

прізвище, ім 'я, по-батькові

І.Тема роботи

2. Строк здачі студентом курсової роботи
3.Вихідні дані до роботи

4.3міст розрахунково-пояснювальної записки ( перелік питань, які


підлягають розробці)

5. Дата видачі завдання

Календарний план


з/п

Назва етапів виконання курсової роботи

Строк виконання етапу роботи

Примітки

Студент підпис

Керівникпідпис прізвище, ініціали
ч. 1
скачать файл

Смотрите также: