скачать файл
ч. 1

Завдання до лабораторних робіт по курсу

«основи алгоритмізації».

1 курс. заочна форма навчання. 1 семестр.
Завдання №1.

Дослідження програмного засобу Microsoft Visio. Придбати навички роботи з програмним середовіщем. Зобразити власну визитну картку.


Завдання №2.

За допомогою середовіща Microsoft Visio побудувати два варіанта блок-схеми обчислення значення факторіала Y = N! (добутку чисел натурального ряду від 1 до N:2!= 1*2; 3!= 1*2*3; 4!=1*2*3*4; N!=1*2*3*...*N). Y = N!

Завдання №3.

ЛІНІЙНІ ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ ПРОЦЕСИ

1. Обчислити висоти трикутника, знаючи координати його вершин.

2. Матеріальна точка рухається за законом

s(t) = at + bt2 - ct3/3, де s(t) - шлях; t - час.

Знайти найбільше значення швидкості руху точки.

3. Визначити висоту трикутника, якщо площа трикутника дорівнює S, а основа більше висоти на величину A.

4. Обчислити сторони трикутника АВС, заданого координатами його вершин.

5. Знайти значення функції при х=1.

6. Знайти значення функції при х=2.

7. Знайти значення функції при довільному х.

8. Обчислити вартість розмови, якщо відома кількість хвилин, тариф.

9. Обчислити периметр трикутника по заданих координатах його вершин.

10. Обчислити час падіння тіла t, якщо відома висота h, прискорення g, і початкова швидкість V0.


Завдання №4.

АЛГОРИТМИ РОЗГАЛУЖЕНИХ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ

1. Введіть три числа, виберіть найбільше.

2. Введіть три числа, виберіть найменше.

3. Обчислити значення функції:πx2 – 7/x2 при а < 1,3;

y = ах3 + 7 при а = 1,3;

lg(ax+) при a > 1,3.
4. Обчислити площу трикутника з сторонами А, B, С за формулою Герона.

5. Визначити квадрат знаходження точки за заданими координатами.

6. Знайти квадрат найбільшого із трьох чисел A, B, C і куб найменшого з цих чисел.

7. Визначити, чи значення змінних H і M кратні 3. Якщо обидва значення кратні 3, то обчислити їх суму, інакше обчислити їх різницю.

8. Обчислити значення функції:

lg3 a2 + / e x при x < 3;

y = + 1/x при 3 < x < 7;

a Cos2 (аeх) + a Sin2(aex ) при x > 7.
9. Визначити мінімальний елемент із чотирьох Х1, X2, X3, X4 та його номер.
10. Обчислити площі різних геометричних фігур і вивести на друк їх назву.

A B якщо n =1;

A H/2 якщо n =2;

S = (A+B) H/2 якщо n =3;

πR2 якщо n =4;

πR2 φ/360 якщо n =5.

11. Дано три цілих позитивні числа А, В, С. Обчислити значення функції:e m+A/B при K=0;

y = ln(A+B) при K=1;при K=2.

12. Обчислити значення функції:1,5 Cos2 x при x < 1;

1,8 ax при x = 1;

S = (x-2)2 + 6 при 1< x <2;

3 tg x при x > 5.


13. Упорядкувати три числа X, Y, Z за збільшенням так, щоб змінній A відповідало найменше число, B - середнє, С - найбільше.

Завдання до Контрольної роботи по курсу «основи алгоритмізації».

1 курс. заочна форма навчання. 1 семестр.
Завдання №5.

АЛГОРИТМИ АРИФМЕТИЧНИХ ЦИКЛІЧНИХ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ.

Цикли з передумовою.

1. Знайти суму чисел від 1 до 10.

2. Знайти добуток чисел від 1 до 10.

3. Знайти значення інтеграла.

4. Обчислити і вивести на друк позитивні значення функції

y = sin(nx) - cos(n/x) при n = 1,2,...,50.

5. Визначити з точністю до 0.1 точку перетину функції

Y = X – arctgХ – n

з віссю Х, змінюючи значення Х від 2 до 5 з кроком 0,1. При перетині осі Х функція змінює знак.

6. Обчислити значення функції:

ae Sin x +Cosx , при х < -5;

y = Cos2x+Sin2x, при -5 < х < 5;

ab lg(bx), при х > 5,
x змінюється в інтервалі [-10; 10] з кроком 1.

7. Обчислити значення функції:lg3 a2 + / e x при x < 3;

y = + 1/x при 3 < x < 7

a Cos2 (аeх) + a Sin2(aex ) при x > 7.
x змінюється в інтервалі [0; 10] з кроком 0.5.

8. Скласти програму табуляції значень функції у = Сos(x) для аргументу х, який змінюється від 0 до 1800 з кроком 50.

9. Підрахувати суму цифр в числі N.

10. Знайти суму членів ряду

s=1+x/5+x/7+x/9+ …..

11. Обчислити значення суми нескінченого ряду із заданою точністю  згідно із заданим варіантом.

S = - + - + . . . ; x = 0.2;  =
12. Обчислити значення суми нескінченого ряду із заданою точністю  згідно із заданим варіантом.

S = x - + - + . . . ; x = 0.1;  =Цикли з постумовою.

1. Знайти суму чисел від 1 до 10.

2. Знайти добуток чисел від 1 до 10.

3. Знайти значення інтеграла.

4. Обчислити і вивести на друк позитивні значення функції

y = sin(nx) - cos(n/x) при n = 1,2,...,50.

5. Визначити з точністю до 0.1 точку перетину функції

Y = X – arctgХ – n

з віссю Х, змінюючи значення Х від 2 до 5 з кроком 0,1. При перетині осі Х функція змінює знак.

6. Обчислити значення функції:

ae Sin x +Cosx , при х < -5;

y = Cos2x+Sin2x, при -5 < х < 5;

ab lg(bx), при х > 5,
x змінюється в інтервалі [-10; 10] з кроком 1.

7. Обчислити значення функції:lg3 a2 + / e x при x < 3;

y = + 1/x при 3 < x < 7

a Cos2 (аeх) + a Sin2(aex ) при x > 7.
x змінюється в інтервалі [0; 10] з кроком 0.5.

8. Скласти програму табуляції значень функції у = Сos(x) для аргументу х, який змінюється від 0 до 1800 з кроком 50.

9. Підрахувати суму цифр в числі N.

10. Знайти суму членів ряду

s=1+x/5+x/7+x/9+ …..

11. Обчислити значення суми нескінченого ряду із заданою точністю  згідно із заданим варіантом.

S = - + - + . . . ; x = 0.2;  =

12. Обчислити значення суми нескінченого ряду із заданою точністю  згідно із заданим варіантом.

S = x - + - + . . . ; x = 0.1;  =

Завдання №6.

АЛГОРИТМИ АРИФМЕТИЧНИХ ЦИКЛІЧНИХ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ. Цикли з невідомою кількістю повторень.

Визначити суму нескiнченного ряду з точнiстю Е=0.0004, згідно з індивідуальним варіантом по таблиці 2. Роздрукувати всi члени ряду, що входять в склад суми.Таблиця 2.

Номер варіанта

Загальний член ряду

Х

10,31

2
0,1

30,61

40,1

50,5

60,27

70,7

80,85

90,71

100,29

110,72

120,11

130,64

140,56

150,63

16

0,4

0,4

170,2

180,2

191,2

200,8

210,78

220,29

230,64

240,67

250,26

260,61

270,32

280,12

290,23

300,26


Завдання №7.

пОЄДНАННЯ ЦИКЛУ З РОЗГАЛУДЖЕННЯМ.

Обчислити значення функції на відрізку [a,b] з кроком С, згідно з індивідуальним варіантом по таблиці 3.

Таблиця 3.
Функція

Умова

а

в

с

1
x<-1

-1x<0


x0

-2

2

0,2

2
f1

f<-1


-1f<1

-3

3

0,3

3
b<0

0b1


b>1

-2

4

0,4

4
a0

0


a2

-1

3

0,2

5
2r4

r>4


r<2

0

5

0,25

6
-1s1,2

s<-1


s>1,2

-2

2

0,2

7
y>1

0y1


y<0

-2

2

0,2

8
y2

-2


y-2

-4

5

0.5

9
x>-0,5

-1x-0,5

x<-1


-5

5

0,5

10
x-1

-1x<0


x0

-4

4

0,5

11
x-0,5

-0,5

x>0,5


-2

2

0.2

12
x<-1

-1x<1


x1

-5

5

0,5

13
x<1

1x2


x>2

0

3

0.2

14
x0

-1


x-1

-4

2

0,5

15
x>0,5

0,1x0,5

x<0,1


-1

1

0,1

16
x1

-1


x-1

-2

2

0.2

17
x>2

0


x0

-3

3

0,3

18
x1

-1


x-1

-2

2

0.2

19
x<0

0x1


x>1

-2

2

0.2

20
x>3

0


x0

-5

5

0.5

21
x>1

0x1


x<0

-2

2

0.2

22
x>1

-1x1


x<-1

-3

3

0,3

23
x>0

-3x0


x<-3

-4

4

0.4

24
x<-6

-6x-1


x>-1

-8

2

0.5

25
x>5

1x5


x<1

-1

7

0,5

26
x0,4

-0,4

x-0,4


-1

1

0,1

27


1

10

1

28
x>a

x=a


x

1

5

0,5

29
x<0,5

x=0,5


x>0,5

0,2

2

0,1

30
x<-0,1

-0,1x0,1

x>0,1


-1

1

0,1

Завдання №8.

Надрукувати таблицю функції, згідно з індивідуальним варіантом.

1. Протабулювати функцiю Y=F(X) на вiдрiзку [a,b] з кроком h i знайти найбiльше та найменше її значення.

2. Надрукувати таблицю значень функцiї Y=F(X) на вiдрiзку [a,b] з кроком h до першого значення Y>Z.

3. Задана функцiя Y=F(X) на вiдрiзку [a,b] .Протабулювати її до змiни знака функції.

4. Задана спадна функцiя (X наближається до нескiнченностi, Y-до нуля). Надрукувати таблицю значень функції з кроком h, починаючи з Х=0 i закiнчуючи за умови F(X)

5. Для функції Y=F(X) надрукувати тiльки тi значення, якi задовольняють умовi m  Ј Y  Ј M. Аргумент змiнюється вiд a до b з кроком h.

6. Вiдомо, що значення функції Y=F(X) в точцi Х=a вiд'ємне. Надрукувати таблицю значень функції на вiдрiзку [a,b] з кроком h до того значення аргументу, для якого F(X)>0.

7. Нехай Y=F(X) наближається до нуля, коли Х наближається до нескiнченностi. Протабулювати F(X) з кроком h вiд a до того значення, коли F(X)

8. Задана функцiя Y=F(X) на вiдрiзку [a,b] . Видати на друк тi значення аргументу, в яких функцiя змінює знаки.

9. Нехай Y=F(X) періодична. Пiдрахувати, скiльки разiв вона перетинає вiсь OX на вiдрiзку [a,b].

10. Нехай функцiя Y=F(X) має на [a,b] один екстремум. Методом повного перебору знайти з точнiстю ЕPS таке значення Х, в якому функцiя досягає екстремуму.

11. Функцiя Y=F(X) неперервна на [a,b] . Знайти всi локальнi екстремуми з точнiстю ЕPS .

12. Нехай Y=F(X) має один екстремум на [a,b] . Знайти його з точнiстю ЕPS, а також найбiльше та найменше значення на [a,b].

13. Для Y=F(X) визначити на [a,b] дiлянки монотонностi.

14. Функцiя Y=F(X) неперервна на [a,b]. Визначити дiлянки зростання.

15. Заданi двi функцiї Y1=F1(X) ,Y2=F2(X) . Визначити спiльнi дiлянки зростання .

16. Заданi функцiї Y1=F1(X) та Y2=F2(X) . Визначити на [a,b] найменшу вiдстань мiж ними.

17. Заданi функцiї Y1=F1(X) та Y2=F2(X) . Визначити з точнiстю ЕPS точку їх перетину.

18. Визначити, чи має Y=F(X) один екстремум на [a,b].

19. Визначити, скiльки раз на [a,b] перетинається Y1=F1(X) та Y2=F2(X).

20. Визначити, чи перетинаються на [a,b] Y=F(X) та пряма ax+by=c.

21. Заданi Y=F(X) та двi прямi Y1=C та Y2=D. Визначити чи мiститься функцiя на [a,b] мiж цими прямими.

22. Y=F(X) періодично наближається до нуля при Х  . Визначити кiлькiсть перетинiв Y осi OX на дiапазонi [a,b].

23. Заданi Y=F(X) , Y1=С , Y2=D . Визначити максимальне вiдхилення функцiї вiд прямих Y1 та Y2 .

24. Знайти найбiльшу вiдстань мiж Y1=F1(X) та Y2=F2(X) на вiдрiзку [a,b] .

25. З точнiстю ЕPS знайти всi точки перетину функцiї Y=F(X) та прямої Y=С на вiдрiзку [a,b].

26. З точнiстю ЕPS знайти всi точки перетину Y1=F1(X) та Y2 =F2(X) на вiдрiзку [a,b] .

27. З точнiстю ЕPS знайти всi екстремальнi точки функцiї Y=F(X) на вiдрiзку [a,b] .

28. Для функцiї Y=F(X) на вiдрiзку [a,b] надрукувати наближене значення її похiдної (dY/h) .

29. Для періодичної функцiї Y=F(X) на вiдрiзку [a,b] пiдрахувати кiлькiсть перетинів її з прямою Y=С .30. З точнiстю EPS пiдрахувати кiлькiсть локальних максимумiв для періодичної Y=F(X) на вiдрiзку [a,b] .
ч. 1
скачать файл

Смотрите также: