скачать файл
ч. 1 ч. 2


www. mydisser.com ®

Авторское выполнение кандидатских работ: диссертации, статьи,

авторефераты профессионально, недорого.


НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Золотарьова Наталія Сергіївна

УДК 657:636.5.082.47
ОБЛІК І АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ В ІНКУБАТОРНО-ПТАХІВНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит

(за видами економічної діяльності)
АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук

Київ  2008

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства освіти і науки України


Науковий керівник кандидат економічних наук, доцент

Коцупатрий Михайло Миколайович,

Державний вищий навчальний заклад

«Київський національний економічний

університет імені Вадима Гетьмана»,

декан факультету економіки АПК
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор

Сук Леонід Кіндратович,

Національний аграрний університет,

професор кафедри бухгалтерського обліку

кандидат економічних наук, доцентПалюх Микола Степанович,

Тернопільський національний

економічний університет,

завідувач кафедри бухгалтерського обліку

і аудиту в агропромисловому виробництві
Захист відбудеться «20» березня 2008 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.004.01 у Національному агарному університеті за адресою: 03041, м. Київ – 41, вул. Героїв Оборони, 15, навчальний корпус 3, аудиторія 65

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного аграрного університету за адресою: 03041, м. Київ – 41, вул. Героїв Оборони, 13, навчальний корпус 4, к. 28


Автореферат розісланий «15» лютого 2008 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Т.І. Балановська

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Впровадження ринкових методів господарювання в агропромисловий комплекс України обумовлює необхідність створення відповідного господарського механізму. В сучасних умовах відродження сільського господарства в нашій державі птахівництво є однією з пріоритетних галузей, характеризується високою продуктивністю, скоростиглістю, що гарантує швидку окупність вкладених коштів, та порівняно з іншими галузями тваринництва незначними витратами на утримання птиці.

Виробництво конкурентоспроможної продукції неможливе без ефективного управління підприємством і галуззю в цілому. Невід’ємною складовою системи управління підприємством і підвищення ефективності його господарювання є обліково-аналітичне забезпечення економічної діяльності.

На початку 90-х років ХХ ст. галузь птахівництва перебувала у занепаді: відбувалося значне скорочення поголів’я птиці та зниження його продуктивності. В останні роки обсяги виробництва у птахівництві зростають і для забезпечення розширеного відтворення галузі виникає додаткова потреба в добовому молодняку птиці.

У системі управління діяльністю підприємства з метою забезпечення ефективного його розвитку важливе значення мають облік витрат на виробництво й аналіз собівартості продукції, за допомогою яких здійснюється контроль за витрачанням ресурсів підприємства.

Загальнотеоретичним питанням обліку й аналізу виробництва були присвячені праці багатьох учених. Питання сутності витрат висвітлені в роботах Н. Д. Врублевського, С. А. Котлярова, С. В. Мочерного, В. Ф. Палія, В. В. Сопка, Ч. Т. Хорнгрена та Дж. Фостера. Склад витрат виробництва досліджували у своїх роботах Ф. Ф. Бутинець, О. П. Варава, С. Ф. Голов, Р. Є. Грачова, В. І. Завгородній, В. Г. Лінник, М. М. Коцупатрий, М. С. Палюх, Г. О. Партин, М. З. Пізенгольць, Л. К. Сук, М. Г. Чумаченко, В. П. Ярмоленко. Аналізу господарської діяльності сільськогосподарських підприємств присвячені праці М. І. Ковальчука, Г. В. Савицької, В. К. Савчука, П. В. Смєкалова. Облік і аналіз процесу виробництва в галузях економіки, зокрема в сільському господарстві, були предметом дисертаційного дослідження А. А. Бойчук (2004), В. В. Гливенко (2002), О. Г. Замети (2003), М. В. Корягіна (1999), М. Г. Кірданова (2002), М. Б. Кулинич (2006), П.Л.Сука (2001).

Незважаючи на активність дискусій з досліджуваних питань в загальнотеоретичному контексті, облік витрат інкубації залишався поза увагою науковців. Значний внесок у розвиток бухгалтерського обліку в цій галузі зробив В. Г. Лінник. Питання номенклатури статей витрат, оцінки незавершеного виробництва і калькулювання собівартості продукції в інкубації найбільш глибоко були досліджені у працях цього науковця.

Прийняття П(С)БО 30 «Біологічні активи» внесло певні зміни в облік витрат виробництва. Так, категорія «собівартість» перестала відігравати роль оцінки виробленої сільськогосподарської продукції при її первісному визнанні, проте не зменшила значення цього показника в системі контрольно-аналітичного забезпечення потреб управління. Відповідно до цього стандарту було відокремлено галузь сільського господарства як специфічний вид діяльності, акцентовано увагу на принципову його відмінність, яка полягає у використанні живих організмів – рослин і тварин – з метою отримання продукції, яку називають біологічними активами, а процес їх створення або розвитку – біологічними перетвореннями.

Питання організації обліку формування біологічних активів, зокрема в інкубаторно-птахівничих підприємствах (далі  ІПП), на сьогодні ще недостатньо вивчені, а тому є нагальними. Об’єктивна необхідність розробки системи обліково-аналітичного забезпечення управління процесом інкубації та важливість її для успішної діяльності й розвитку ІПП зумовили вибір теми дисертаційного дослідження, його актуальність, мету, завдання та логічну структуру.Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково - дослідних робіт Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана за темою «Удосконалення обліку і контролю в галузях агропромислового комплексу» (номер державної реєстрації 0101U002947). Під час дослідження автором розроблено класифікацію ІПП відповідно до їх організаційної структури, яку покладено в основу організації обліку формування біологічних активів, спеціалізовану методику аналізу собівартості продукції інкубації, що ґрунтується на цій класифікації; удосконалено форми документів, методику калькулювання собівартості продукції інкубації. Використання цих розробок забезпечує економічну службу ІПП необхідною інформацією для прийняття своєчасних і обґрунтованих управлінських рішень.

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є обґрунтування теоретико-методологічних основ організації обліку виробництва як засобу інформаційного забезпечення системи управління підприємством і розробка науково обґрунтованих рекомендацій щодо вдосконалення обліку витрат на біологічні перетворення в ІПП, калькулювання собівартості продукції інкубації та аналізу чинників формування її рівня.

Для досягнення мети в роботі поставлено й вирішено такі завдання:  • проаналізувати виробничу діяльність ІПП, встановити чинники організації обліку і аналізу формування біологічних активів;

  • обґрунтувати методичні підходи до аналітичного забезпечення управління ефективністю інкубаційних процесів і діяльності інкубаторних цехів.

  • критично проаналізувати організацію первинного обліку процесу інкубації з метою його оптимізації, спрямованої на посилення обліково-аналітичного забезпечення управління виробничим процесом в ІПП;

  • узагальнити існуючі методичні засади формування номенклатури статей витрат та уточнити їх склад відповідно до потреб управління біологічними перетвореннями в птахівництві;

  • уточнити об’єкти обліку витрат на біологічні перетворення в ІПП відповідно до технологічних особливостей процесу інкубації та потреб обліку з метою формування вичерпної інформації для управління діяльністю ІПП;

  • удосконалити алгоритм формування витрат інкубації з метою визначення собівартості продукції інкубаторних цехів;

  • узагальнити методичні підходи до калькулювання собівартості продукції інкубації з метою уточнення об’єктів калькулювання, методики та періодичності проведення калькуляційних розрахунків в ІПП для достовірного визначення собівартості продукції інкубації та подальшого ціноутворення;

  • уточнити методичні підходи до тлумачення термінів «затрати» та «витрати» з метою обґрунтування контексту їх вживання;

Об’єктом дослідження є процеси формування й аналізу витрат на біологічні перетворення в ІПП. Поглиблені дослідження здійснено на матеріалах інкубаторно-птахівничих підприємств Полтавської області.

Предметом дослідження є комплекс методичних та організаційних проблем інформаційного забезпечення управління витратами на формування біологічних активів у птахівництві в сучасних умовах господарювання.

Методи дослідження. Теоретичною та методологічною основами дослідження є діалектичний метод наукового пізнання і системний підхід, які були використані для вивчення сучасного стану обліку й аналізу формування біологічних активів у ІПП. У роботі було використано такі наукові методи пізнання і прийоми: індукції (при дослідженні процесу обліку формування біологічних активів, накопичення, узагальнення й використання інформації); дедукції (при теоретичному пізнанні методики обліку і аналізу процесу формування біологічних активів в інкубації); статистичного спостереження та методів фінансово-економічного аналізу (при дослідженні рівня, структури й динаміки собівартості та прибутку ІПП); графічний метод (при визначенні головних тенденцій рівня витрат виробництва, собівартості продукції інкубації, структури собівартості продукції інкубації, розміщення підприємств галузі птахівництва в регіонах України); ряди динаміки, методи абсолютних та відносних величин (при дослідженні зміни рівня собівартості інкубації одного умовного яйця, собівартості однієї голови добового молодняку певного виду птиці, визначенні частки окремих статей витрат у структурі собівартості продукції); опитування (при встановленні номенклатури статей витрат на інкубацію в ІПП Полтавської області, а також змісту форм документів первинного та зведеного обліку, самостійно розроблених ІПП, та алгоритму їх заповнення); методи причинно-наслідкового зв’язку (при розробці пропозицій щодо вдосконалення обліку витрат виробництва та аналізу собівартості продукції інкубації); методи, які ґрунтуються на законах розвитку економіки (при обґрунтуванні необхідності визначення собівартості продукції ІПП для потреб управління).

Інформаційною основою дослідження стали законодавство України з питань обліку виробництва та калькулювання собівартості продукції інкубації, наукові роботи вітчизняних і зарубіжних учених, матеріали науково-практичних конференцій, а також матеріали державних органів статистики, річні й оперативні звіти Полтавського обласного об’єднання по птахівництву, облікові й звітні дані ІПП Полтавської області.Наукова новизна одержаних результатів. Результати дисертаційного дослідження, які становлять його наукову новизну та виносяться на захист, такі:

вперше:

 запропоновано класифікацію ІПП відповідно до їх організаційної структури, обґрунтовано її вплив на організацію обліку витрат, номенклатуру й склад статей витрат, оцінку предметів праці та методику калькулювання собівартості продукції (С. 78);

 запропоновано розроблену спеціалізовану методику аналізу собівартості продукції інкубації, яка включає в себе послідовність, умови й методи проведення аналізу, визначає чинники формування собівартості продукції інкубації, з метою аналітичного забезпечення прийняття обґрунтованих управлінських рішень, спрямованих на підвищення ефективності виробничої діяльності ІПП (С. 12–14);

удосконалено:

 систему документального оформлення витрат на біологічні перетворення через запровадження розроблених документів, використання яких сприятиме формуванню необхідної обліково-аналітичної інформації для потреб управління (С. 910);

 номенклатуру калькуляційних статей витрат на біологічні перетворення в інкубаторних підприємствах з метою підвищення якості формування облікової інформації для контролю за діяльністю інкубаторних цехів (С. 89);

 визначення об’єктів обліку витрат на біологічні перетворення з урахуванням операцій з інкубації яєць на давальницьких засадах, що ґрунтується на специфічних особливостях діяльності інкубаторних цехів і дає змогу формувати витрати, необхідні для встановлення ціни на давальницькі послуги (С. 8);

 методику калькулювання собівартості продукції інкубації у фінансовому та управлінському обліку через впровадження запропонованих дисертантом коефіцієнтів перерахунку яєць на умовні, що забезпечує визначення собівартості добового молодняку окремих видів птиці та послуг з інкубації яєць (С. 10–11);

 систему інформаційного забезпечення управління діяльністю інкубаторних цехів шляхом розробки та запровадження методики оперативного визначення виробничої собівартості продукції інкубації (С. 11-12);набули подальшого розвитку:

 методичні підходи до тлумачення термінів «затрати» та «витрати»: для позначення вартості використаних ресурсів пропонуємо застосовувати термін «витрати», а їх кількості – термін «затрати» (С. 6).Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що основні положення дисертаційного дослідження, спрямовані на вдосконалення обліку й аналізу формування біологічних активів, доведено до рівня методичних розробок і практичних рекомендацій для облікового персоналу ІПП.

Рекомендації з удосконалення обліку витрат на інкубацію через застосування запропонованої номенклатури калькуляційних статей впроваджені в обліковий процес СТОВ «Хорольське інкубаторно-птахівниче підприємство» Хорольського району Полтавської області (довідка № 5 від 17. 03. 2007 р.). Удосконалено систему інформаційного забезпечення потреб управління підприємством через впровадження пропонованої номенклатури статей витрат на інкубацію, методики оперативного визначення собівартості продукції інкубації, використання запропонованих у роботі спеціалізованого документа для оформлення операцій з інкубації яєць на давальницьких засадах та зведеної відомості для здійснення контролю за рухом інкубаційних яєць у СТОВ «Полтавське інкубаторно-птахівниче підприємство» Полтавського району Полтавської області (довідка № 4 від 14. 03. 2007 р.). Полтавському обласному об’єднанню по птахівництву запропонована спеціалізована методика аналізу собівартості продукції інкубації, яку використовують для підбиття підсумків роботи ІПП Полтавської області (довідка № 16 від 20. 03. 2007 р.). Окремі положення дисертаційної роботи застосовують у навчальному процесі Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» при викладанні дисциплін «Облікова політика підприємства» та «Управлінський облік» (довідка від 10. 04. 2007 р.).Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно виконаною науковою працею і містить одержані автором нові результати у сфері обліково-аналітичного забезпечення управління в ІПП.

Апробація результатів дослідження. Основні результати дослідження оприлюднені й дістали схвалення на науково-практичних конференціях: Міжнародному Форумі молодих вчених «Ринкова трансформація економіки постсоціалістичних країн» (м. Харків, ХНТУСГ, 1920 травня 2005 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Удосконалення економічного механізму функціонування аграрних підприємств в умовах невизначеності» (м. Київ, КНЕУ, 1920 травня 2004 р.); ІІІ науковій конференції, присвяченій пам’яті д.е.н., професора, заслуженого діяча науки і техніки Олексія Сергійовича Бородкіна 15.03.1930 – 14.03.2002 «Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: традиції, проблеми, перспективи (м. Київ, ДАСОА, 25 березня 2005 р.); Третій Всеукраїнській науково-практичній конференції «Інноваційні технології у наукових дослідженнях і навчальному процесі вищого закладу освіти (м. Полтава, ПІЕП, 2021 квітня 2006 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів та молодих учених «Методика обліку, аналізу і аудиту в контексті світової та вітчизняної практики їх вдосконалення» (м. Київ, КНЕУ, 2728 квітня 2005 р.); науково-методичній конференції «Економіка агробізнесу: суть та процес викладання у вищих навчальних закладах» (м. Київ, КНЕУ, 2324 листопада 2005 р.).

Публікації. За темою дисертаційного дослідження опубліковано 14 наукових праць загальним обсягом 4,03 друк. арк., у тому числі 4 одноосібні статті і одну в співавторстві обсягом 2,05 друк. арк., розміщених у фахових виданнях, 6 – у матеріалах конференцій обсягом 1,07 друк. арк., та 3  в інших виданнях обсягом 0,91 друк. арк.

Структура та обсяг дисертації. Основний зміст дисертації викладено на 157 сторінках друкованого тексту. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, додатків, списку використаних джерел із 182 найменувань. У роботі вміщено 31 таблиця на 30 сторінках, 28 рисунків на 28 сторінках, 31 додаток на 42 сторінках.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ
У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми дослідження, cформульовано його мету й завдання, подано об’єкт, предмет і методи дослідження, визначено наукову новизну та практичне значення отриманих результатів, апробацію результатів дисертації.

У розділі 1 «Теоретичні основи формування біологічних активів і побудови їх обліку в інкубаторно-птахівничих підприємствах» розкрито економічну сутність процесу виробництва, визначено склад витрат виробництва з урахуванням вимог П(С)БО, методику оцінки сільськогосподарської продукції, обґрунтовано роль і значення ІПП для розвитку птахівництва в Україні, а також вплив організаційно-технологічних особливостей діяльності інкубаторних цехів на побудову обліку виробництва.

При вивченні економічної сутності процесу виробництва було з’ясовано, що виробництво слід розглядати у двох взаємопов’язаних і взаємообумовлених аспектах: як фактичне споживання ресурсів та як одночасне створення нового продукту. Доведено, що складові процесу виробництва відіграють важливу роль у формуванні фінансових результатів діяльності господарюючого суб’єкта, оскільки співвідношенням затрачених на виробництво ресурсів та отриманих економічних вигід від використання виробленої продукції визначається результат діяльності, який може бути спрямований на подальший розвиток підприємства.

У вітчизняній економічній літературі для позначення назви витрачених ресурсів використовують такі поняття, як «витрати» і «затрати». Питанню розкриття їх змісту та сфери застосування було присвячено чимало праць учених-економістів. Дослідження показало, що прикладом нормативного застосування терміна «затрати» є зміст первинних документів. Проаналізувавши особливості його вживання в таких документах, а також спираючись на рекомендації Інституту української мови Національної академії наук України «Щодо вживання термінів витрати й затрати», дійшли висновку, що термін «затрати» слід застосовувати в тому разі, якщо використовують ресурси у натуральних вимірниках. У зв’язку з цим пропонується затратами називати витрачені ресурси у випадку, коли йдеться про їх кількість, а витратами – вартість таких ресурсів. Виходячи з цього, запропоновано привести у відповідність нормативну базу, яка регулює облік витрат в Україні.

Склад витрат виробництва у нормативних актах України наведено в контексті складових частин виробничої собівартості, до якої включають: прямі витрати, змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати. Однак у сільському господарстві загальновиробничі витрати не поділяють на постійні та змінні, їх у повній сумі відносять до виробничої собівартості продукції.

Впровадження П(С)БО 30 «Біологічні активи» внесло принципові зміни в оцінку продукції сільського господарства – при первісному визнанні сільськогосподарську продукцію оцінюють за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу. Отже, собівартість стала винятково управлінською інформацією, яку використовують для планування витрат виробництва, контролю за виконанням виробничої програми, ціноутворення й аналізу результатів діяльності підприємства. Проте зміни у законодавстві не позначаються на необхідності визначення собівартості продукції.

Результати роботи підприємств, які вирощують птицю з метою отримання яєць чи м’яса, значною мірою залежать від життєздатності добового молодняку птиці та подальшої його продуктивності. Отож інкубація яєць є запорукою успішного розвитку птахівництва.

Інкубація – це надзвичайно складний та багатогранний процес формування біологічних активів птахівництва. Особливістю, що виділяє його з-поміж інших видів сільськогосподарського виробництва, є поєднання техніки (інкубаторів) та біологічних процесів (розвиток ембріонів птиці), результати взаємодії яких важко передбачити.

В Україні таким видом діяльності займаються промислові птахофабрики, племінні птахівничі підприємства, багатогалузеві сільськогосподарські підприємства та інкубаторно-птахівничі підприємства. Характеристику підприємств на основі спостереження за видами їхньої діяльності подано у табл. 1.

Таблиця 1

Характеристика основних видів птахівничих підприємств України

ПоказникІПП

Племінні господарства

Промислові птахофабрики

Наявність:


інкубаторних цехів

+

+

+*

батьківського стада птиці

+*

+

+*

промислового стада птиці

+*

+*

+

підрозділів рослинництва

+*

+*

+

Сезонність інкубації

+

За даними ВНО «Укрптахопром»

Примітка.

* В окремих господарствах.

Попри розмаїття видів підприємств, що мають у своїй організаційній структурі інкубаційні цехи, дедалі зростаючий попит товарних сільськогосподарських підприємств та домогосподарств у добовому молодняку птиці задовольняють інкубаторно-птахівничі підприємства. Полтавська область характеризується найбільшою на Україні (33 %) концентрацією таких підприємств, що й пояснює вибір об’єкта дослідження. Роль діяльності ІПП у задоволенні попиту птахопідприємств у добовому молодняку птиці доводять дані, подані в табл. 2.Таблиця 2

Динаміка обсягів виведення молодняку птиці в ІПП Полтавської області, тис. голів

Вид птиці

2003 р.

2004 р.

2005 р.

2006 р.

2006 р. до 2003 р., %

Кури

1840

2697

2885

2292,7

124,6

Качки

441,1

355

487

645,6

146,4

Гуси

686

560

584,5

609

88,8

Розраховано за даними Полтавського обласного об’єднання по птахівництву.

У дисертаційній роботі проаналізовано організаційно-технологічні особливості діяльності ІПП та встановлено їх вплив на формування облікової та контрольно-аналітичної інформації, яку використовують для ефективного управління підприємствами. Виходячи з цього, пропонується класифікувати ІПП за такими типами:

ІПП типу А – наявність лише інкубаційних цехів;

ІПП типу Б – інкубація яєць і утримання батьківського стада птиці;

ІПП типу В – інкубація яєць, утримання батьківського стада птиці, рослинництво;

ІПП типу Г – інкубація яєць і рослинництво (обґрунтовано наміром знизити податковий тиск за рахунок переходу ІПП на фіксований сільськогосподарський податок).

На основі проведеного дослідження в ІПП різних типів встановлено, що організаційно-технологічні особливості виробничої діяльності суттєво впливають на методичні засади обліку й аналізу формування біологічних активів у птахівництві. Організаційна структура ІПП визначає робочий план рахунків, номенклатуру і склад статей витрат, оцінку окремих предметів праці, методику калькулювання собівартості продукції інкубації. Організаційні чинники процесу інкубації визначають методику розподілу непрямих виробничих витрат, а також методику калькулювання собівартості продукції. Технологічні особливості процесу інкубації впливають на формування об’єктів обліку витрат, потреби і зміст первинних документів та регістрів аналітичного обліку.

У розділі 2 «Методологія обліку витрат на формування біологічних активів та калькулювання собівартості продукції інкубації» проаналізовано чинну систему обліку формування біологічних активів на ІПП та калькулювання собівартості продукції інкубації, внесено пропозиції щодо їх удосконалення, запропоновано вдосконалені форми первинних документів з обліку витрат та виходу продукції інкубації.

Важливим елементом організації обліку виробництва є обґрунтоване встановлення об’єктів обліку витрат та об’єктів калькулювання з метою створення раціональної системи накопичення витрат виробництва і визначення оцінки сільськогосподарської продукції у внутрішньогосподарському (управлінському) обліку.

Дослідження чинної системи організації обліку витрат показало, що в ІПП Полтавської області облік витрат на інкубацію яєць усіх видів птиці ведуть на одному аналітичному рахунку «Інкубація яєць». Така побудова обліку не забезпечує достатньої деталізації інформації для ціноутворення, здійснення контролю й аналізу результатів господарювання, а також оперативного управління діяльністю підприємств.

У процесі дослідження організації обліку витрат в інкубаторних цехах встановлено, що технологічні особливості обладнання дають змогу інкубувати одночасно яйця різних видів птиці (курей, качок, гусей), які відрізняються як за розмірами, так і за біологічними властивостями, що впливають на строк їх інкубації. Крім того, одночасно можна здійснювати інкубацію як яєць птиці, що належать ІПП, так і яєць за замовленнями підприємств і громадян на давальницьких засадах. Частка проінкубованих в ІПП Полтавської області яєць птиці на давальницьких засадах за останні роки суттєво зросла. Так, у СТОВ «Полтавське інкубаторно-птахівниче підприємство» їхня частка збільшилася з 40 % у 2001 р. до 65 % у 2006 р.

З огляду на це в дисертаційній роботі проаналізовано й уточнено об’єкти обліку витрат в інкубаційних цехах і обґрунтовано доцільність відкриття до рахунку 23 «Виробництво» субрахунку «Інкубація яєць» двох аналітичних рахунків: «Вартість закладених інкубаційних яєць» (які є власністю підприємства) з деталізацією за видами птиці, напрямами її вирощування, породами та кросами і «Витрати процесу інкубації» (за виключенням вартості закладених яєць). Така побудова аналітичного обліку процесу інкубації дає змогу формувати інформацію для визначення собівартості послуг з інкубації яєць на давальницьких засадах, для ціноутворення на такі послуги, виокремлення витрат, пов’язаних з одержанням добового молодняку птиці для потреб ІПП та здійснення контролю за витратами процесу інкубації яєць.

Важливе значення в організації обліку процесу формування біологічних активів в ІПП має економічно обґрунтована номенклатура статей витрат. Передбачена Методичними рекомендаціями з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств номенклатура статей витрат для галузі тваринництва не враховує технологічних особливостей процесу інкубації, який є досить специфічним і в зв’язку з цим потребує уточнення. З огляду на організаційно-технологічні аспекти діяльності ІПП, методичні рекомендації, науковий і практичний досвід ІПП різних типів, а також узагальнивши критерії віднесення окремих витрат до самостійних статей у дисертації обґрунтовано доцільність ведення обліку витрат в інкубаторних цехах за такою номенклатурою статей витрат: інкубаційні яйця; інші матеріальні витрати; витрати на оплату праці; відрахування на соціальні заходи; роботи та послуги (в тому числі електроенергія); амортизація; витрати на ремонт необоротних активів; інші витрати; загальновиробничі витрати.

Порівняльну структуру витрат на інкубацію яєць за калькуляційними статтями в ІПП різних типів Полтавської області наведено на рис. 1. (ІПП типу Б в Полтавській області відсутні).


Рис. 1. Порівняльна структура витрат на інкубацію яєць за калькуляційними статтями в ІПП різних типів Полтавської області, %.

Внесені пропозиції щодо вдосконалення реквізитів накладної внутрішньо-господарського призначення підвищують аналітичність інформації про якість переданих на інкубацію яєць з урахуванням кросів і порід птиці та напрямів подальшого використання одержаної продукції.

Удосконалена відомість руху інкубаційних яєць (табл. 3) дає можливість формувати інформацію для оперативного управління здійснення інкубаційних процесів та контролю за їх ефективністю.


Таблиця 3

ВІДОМІСТЬ РУХУ ІНКУБАЦІЙНИХ ЯЄЦЬ

курей за березень 2006 р.


Дата поставки

Постачальник

Кількість

поставки, шт.Вилучено при сортуванні, шт. пошкоджених яєць

Закладено, шт.

№ партії

№ інкубатора

Дата закладки

І міраж

Залишок яєць після І міражу, шт.

ІІ міраж, шт.

Переведено до вивідної шафи, шт.

Виведено

незапліднені, шт.

з кров’яним кільцем, шт.

задохликів, шт.

слабких і калік, шт.

ділового молодняку, шт.

25.03

СТОВ «Мир»

7200

48

7152

10

8

25.03

1326

136

5690

90

5600

592

108

4900
Бухгалтер ___________


З огляду на те, що в ІПП відсутній єдиний документ для фіксування фактів надання послуг з інкубації яєць на давальницьких засадах, запропоновано використовувати розроблений Акт приймання-передачі яєць для інкубації на давальницьких засадах.

Калькулювання собівартості продукції інкубаційних цехів є завершальною стадією обліку процесу виробництва. У зв’язку із набуттям чинності П(С)БО 30 «Біологічні активи» методика калькулювання собівартості продукції інкубації, визначена Методичними рекомендаціями з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств, не повністю враховує вимоги нормативно-правових документів і специфіку діяльності ІПП, яка полягає в одночасній інкубації яєць різних видів птиці та наданні послуг з інкубації яєць на давальницьких засадах. Тому відповідно до видів виробничої діяльності ІПП та специфіки формування в них біологічних активів підлягають уточненню об’єкти калькуляції та сама методика визначення собівартості продукції.

З урахуванням цих чинників доведено, що об’єктом калькулювання в інкубації поряд із добовим молодняком птиці є послуги з інкубації яєць, у тому числі прийнятих на давальницьких засадах.

З метою визначення у бухгалтерському обліку собівартості послуг з інкубації яєць на давальницьких засадах та витрат на формування біологічних активів в ІПП у внутрішньогосподарському (управлінському) обліку витрати процесу інкубації розподіляють пропорційно до кількості проінкубованих яєць за алгоритмом, наведеним на рис. 2.

Для розподілу витрат процесу інкубації яйця різних видів птиці перераховують на умовні за допомогою спеціальних коефіцієнтів, які враховують біологічні властивості проінкубованих яєць. У дисертаційній роботі уточнено діючі коефіцієнти перерахунку яєць різних видів птиці на умовні та запропоновано використовувати коефіцієнти відповідно до організаційних особливостей здійснення інкубації, які притаманні підприємству, а саме: тривалості сезону інкубації, розміру яєць та строку їх інкубації, кількості днів проведення дезінфекції після здійснення зачистки інкубатора, особливостей витрати електроенергії в інкубаторі та у вивідній шафі, а також ступінь використання інкубаторного парку (табл. 4).

Рис. 2. Методика формування витрат інкубації з метою визначення собівартості продукції інкубаторних цехів.


Тривалість сезону інкубації та кількість днів проведення дезінфекції після зачистки інкубатора є найхарактернішими організаційними особливостями здійснення інкубації на ІПП; вони і обумовлюють різницю у коефіцієнтах та визначають ті, які слід використовувати окремому ІПП.

Витрати процесу інкубації, що припадають на інкубацію яєць, які є власністю підприємства, разом із вартістю проінкубованих яєць становлять витрати на формування біологічних активів у інкубаторних цехах.ч. 1 ч. 2 следующая страница >>
скачать файл

Смотрите также: