скачать файл
ч. 1ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. В сучасних економічних умовах України, що характеризуються зростаючою конкуренцією, постійним зниженням норм прибутковості, а також невизначеністю та мінливістю економічних, політичних і соціальних факторів, головним завданням для вітчизняних молокопереробних підприємств є прийняття ефективних управлінських рішень у межах певної системи управління. Неякісні управлінські рішення призводять до значних втрат, внаслідок чого фінансова результативність суб’єктів господарювання знижується, про що свідчить висока питома вага збиткових підприємств – 30-40% їх загальної кількості. Зниження цих втрат можливе за рахунок застосування нових методів та інструментів підтримки прийняття рішень у сфері менеджменту, адекватних сучасним умовам функціонування підприємств.

Однією із технологій управління, яка може забезпечити підвищення результативності менеджменту на підприємствах молокопереробної галузі, є контролінг. Слід зазначити, що закордонними фахівцями система контролінгу використовується досить тривалий час, а практика діяльності підприємств багатьох розвинених країн підтверджує ефективність її застосування. В Україні процес впровадження методів контролінгу тільки розпочинається, але вже сьогодні вони набувають дедалі більшого значення та розповсюдження.

Водночас, підвищена увага вітчизняних фахівців у своїй практичній діяльності до контролінгу приводить до нагромадження проблем, що постають перед ними у процесі впровадження та використання останнього. До того ж, застосування системи контролінгу на підприємствах молокопереробної галузі потребує розробки інструментарію, що враховує особливості функціонування й розвитку суб’єктів господарювання зазначеної галузевої приналежності.

Проблеми вдосконалення системи управління підприємством досліджували вітчизняні та іноземні вчені, що відображено в роботах таких авторів, як М. Альберт, І.О. Бланк, В.А. Василенко, В.А. Забродський, М.О. Кизим, Т.С. Клебанова, М.Х. Мескон, Т.І. Ткаченко, Ф. Хедоурі та інших. Питання вдосконалення системи управління підприємствами, зокрема молокопереробної галузі, вивчали В.Г. Андрійчук, П.С. Березівський, В.І. Бойко, П.І. Гайдуцький, В.Н. Зимовець, М.М. Ільчук, О.В. Крисальний, М.Ю. Коденська, М.В. Кузубов, М.Й. Малік, В.Я. Месель-Веселяк, Т.Л. Мостенська, П.Т. Саблук, О.М. Шпичак та інші. Розробку теоретичних основ і практичних рекомендацій щодо впровадження контролінгу в систему управління підприємством здійснювали переважно закордонні вчені, що є зрозумілим з огляду на тривалість застосування ними даної системи. У цьому зв’язку цінними є праці таких авторів, як А.Дайле, М.Коул, Е.Майер, Р.Манн, Б.Нідлз, Х.Фольмут, Д.Хан та ін. В той же час, в останні роки дослідженням основних питань функціонування контролінгу на вітчизняних підприємствах займається і ряд українських та російських вчених, а саме, В.Анташова, А.Градова, Н.Данілочкина, А.Кармінський, Д.Ковальов, І.Новіков, Л.Сухарєва, О.Терещенко, В.Толкач, Г.Уварова та ін.

Однак ряд питань, пов’язаних із впровадженням і застосуванням контролінгу в системі управління вітчизняних підприємств з урахуванням їх галузевої приналежності та інтеграційних зв’язків, не знайшли належного відображення в наукових працях.

Актуальність даної проблеми, її теоретичне та практичне значення обумовили вибір теми дисертаційного дослідження, його мету і завдання.Звязок роботи з науковими програмами, планами, темами. Наукові результати, теоретичні положення та висновки дослідження було одержано при виконанні науково-дослідної теми „Сучасні технології фінансово-банківської діяльності в Україні” (номер державної реєстрації 0102U006465) у Державному вищому навчальному закладі „Українська академія банківської справи НБУ”. До звіту за цією темою включено обґрунтування доцільності впровадження контролінгу на підприємствах молокопереробної галузі та пропозиції автора щодо механізму реалізації даної системи на молокопереробних підприємствах в умовах агропромислової інтеграції.

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є розробка теоретико-методологічних положень і практичних рекомендацій щодо впровадження та реалізації контролінгу в системі управління діяльністю молокопереробних підприємств в умовах агропромислової інтеграції.

Для реалізації поставленої в дисертаційній роботі мети вирішувались такі завдання: 1. розкрити сутність, задачі та функції контролінгу і визначити його місце в системі управління підприємством;

 2. удосконалити механізм реалізації системи контролінгу на вітчизняних молокопереробних підприємствах;

 3. оцінити середовище функціонування підприємств молокопереробної галузі в сучасних умовах України;

 4. обґрунтувати необхідність створення агропромислових інтегрованих формувань, зокрема холдингу, в молокопереробній галузі;

 5. визначити організаційно-економічні засади реалізації контролінгу в системі управління молокопродуктовим холдингом;

 6. розробити модель планування фінансово-господарської діяльності молокопродуктового холдингу як елемента системи стратегічного контролінгу.

Обєктом дослідження є контролінг у системі управління підприємствами молокопереробної галузі України.

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методологічних і практичних аспектів реалізації контролінгу в системі управління підприємствами молокопереробної галузі.

Методи дослідження. Методологічні і теоретичні основи дослідження ґрунтуються на діалектичному методі пізнання соціально-економічних явищ, комплексному підході до їх аналізу, системності в осмисленні понятійного апарату контролінгу, його функцій, завдань; сучасних напрацюваннях вітчизняних та іноземних вчених у сфері менеджменту підприємства, адаптивного планування і управління, моделювання фінансово-господарських процесів, а також сучасних інформаційних технологій у системах прийняття рішень.

У процесі дослідження залежно від конкретних цілей і завдань використано: методи монографічного та порівняльного аналізу – для дослідження сучасного стану функціонування підприємств молокопереробної галузі; методи системного аналізу – для опису об’єкта дослідження та комплексу розв’язуваних задач; методи багатовимірного аналізу – для класифікації та оцінки загроз внутрішнього та зовнішнього середовища; економетричні методи та метод експертних оцінок – для побудови дискримінантної функції; методи імітаційного моделювання – для розробки оптимальної асортиментної політики та фінансової стратегії діяльності підприємств-учасників в умовах інтеграції.Наукова новизна одержаних результатів полягає у здійсненні комплексного теоретико-методологічного, методичного та практичного обгрунтування напрямів реалізації контролінгу в системі управління діяльністю молокопереробних підприємств, у процесі якого:

вперше:

 1. запропоновано теоретико-методичні підходи до оцінки й аналізу внутрішнього та зовнішнього економічного середовища молокопереробних підприємств, що полягають у використанні системи показників для визначення інтегрованого впливу сукупності кризоутворюючих факторів на рівень загроз у різних сферах діяльності підприємств і утворюють інформаційну основу для розробки ефективних управлінських рішень в умовах застосування контролінгу;

 2. розроблено модель планування фінансово-господарської діяльності молокопродуктового холдингу як елемента системи стратегічного контролінгу, що ґрунтується на врахуванні особливостей виробничих процесів холдингу, стану його матеріально-фінансових потоків, обмеження ємності ринку, конкуренції на ньому і передбачає формування сценаріїв розвитку холдингу на основі прогнозування та імітації реалізації плану для визначення оптимальної асортиментної політики й фінансової стратегії діяльності підприємств-учасників в умовах агропромислової інтеграції;

удосконалено:

 1. механізм реалізації контролінгу на підприємствах молокопереробної галузі, який забезпечить цілісність та повноту його застосування, а основними ланками його є встановлення цілей, створення інформаційного ресурсу, планування, управлінський облік, контроль і регулювання, внутрішній консалтинг й аудит;

 2. методичні підходи до застосування контролінгу в системі управління молокопереробними підприємствами, що комплексно враховують рівні економічної безпеки галузі та фінансового стану підприємств і дозволяють здійснити вибір ефективної довгострокової альтернативи їх розвитку;

набули подальшого розвитку:

 1. обґрунтування економічних передумов впровадження контролінгу в систему управління вітчизняних молокопереробних підприємств, основними з яких є системний підхід до управління підприємством, наукова обґрунтованість управлінських рішень, висока динамічність реакції підприємства на загрози внутрішнього та зовнішнього економічного середовища;

 2. поглиблення сутності поняття "контролінг" як системи інформаційно-аналітичної та методичної підтримки прийняття управлінських рішень у сфері менеджменту з метою забезпечення ефективного функціонування підприємства, формування, розвитку й підтримки його конкурентних переваг у стратегічній перспективі.

Практичне значення одержаних результатів дисертаційного дослідження визначається обґрунтованими пропозиціями щодо впровадження контролінгу в системі управління підприємствами молокопереробної галузі.

Обґрунтований та уточнений в дисертаційній роботі механізм реалізації контролінгу в системі управління підприємствами переробної галузі на основі побудови концептуальної схеми використовувався при розробці методичних та практичних рекомендацій щодо впровадження контролінгу в діяльність вітчизняних підприємств, зокрема, для філії „Сумський молочний завод” ДП „Аромат” (довідка № 14 від 25.01.2008 р.), філії „Роменський молочний комбінат” ПП „Рось” (довідка № 2-21 від 15.02.2008 р.) та ВАТ „Шосткинський міськмолкомбінат” (довідка № 41 від 18.02.2008 р.).

Запропонований комплекс моделей оцінки зовнішнього та внутрішнього середовища молокопереробних підприємств в умовах контролінгу з метою вибору оптимальної стратегії їх розвитку був використаний в ході розробки регіональних програм агропромислового розвитку (довідка № 01/592 від 21.03.2008 р.).

Розроблена модель фінансово-господарської діяльності молокопродуктового холдингу була використана в діяльності вітчизняних підприємств, зокрема, у філії „Сумський молочний завод” ДП „Аромат” (довідка № 14 від 25.01.2008 р.) з метою визначення оптимальної асортиментної політики та фінансової стратегії діяльності підприємств-учасників в умовах інтеграції.

Крім того, одержані результати використовуються в Державному вищому навчальному закладі „Українська академія банківської справи НБУ” при викладанні навчальних дисциплін „Менеджмент”, „Фінансовий менеджмент”, „Управлінський облік”, „Контролінг” (довідка № 38-03/921 від 20.03.2008 р.).

Особистий внесок здобувача. Дисертація є результатом самостійно виконаного наукового дослідження. Наукові розробки, висновки і пропозиції, що містяться у дисертації, одержані особисто автором. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, використано лише ті положення, які є результатом дослідження здобувача.

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати виконаного наукового дослідження були оприлюднені на конференціях і семінарах. Серед них: Всеукраїнська науково-практична конференція „Теорія і практика економіки та підприємництва” (м. Алушта, 3-5 травня 2004 р.); II міжнародна науково-практична конференція „Теорія і практика економіки та підприємництва” (м. Алушта, 10-12 травня 2005 р.); VIII Всеукраїнська науково-практична конференція "Проблеми та перспективи розвитку банківської системи України" (м. Суми, 9-10 листопада 2005 р.); IV міжнародна науково-практична конференція „Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки України” (м. Алушта, 28-30 вересня 2005 р.); I Міжнародна науково-практична конференція „Інноваційна технології в науці, підготовці та перепідготовці фахівців” (м. Одеса, 17-18 травня 2007 р.)

Результати дослідження доповідались автором на науково-практичних конференціях професорсько-викладацького складу Державного вищого начального закладу „Українська академія банківської справи Національного банку України” в 2005-2008 рр.Публікації. Результати дослідження опубліковано в 13 наукових працях загальним обсягом 4,52 друк. арк., з яких особисто дисертанту належить 4,27 друк. арк., у тому числі 2 публікації в колективних монографіях, 7 статей у фахових виданнях (з них 1 – в співавторстві), 4 публікації у збірниках матеріалів конференцій (з них 2 – в співавторстві).

Обсяг і структура дисертації. Дисертаційна робота складається із вступу, 3 розділів, висновків, додатків, списку використаних джерел. Загальний обсяг дисертації – 254 сторінок, у т.ч. на 98 сторінках розміщено 44 таблиці, 50 рисунків, 10 додатків і список використаних джерел, що налічує 208 найменувань.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У першому розділі – „Теоретико-методичні основи реалізації контролінгу в системі управління підприємствами” – визначено сутність, завдання та функції контролінгу; розкрито особливості застосування системи контролінгу в управлінні вітчизняними та закордонними підприємствами й узагальнено основні теоретичні положення реалізації контролінгу на вітчизняних підприємствах.

В сучасних умовах економіки України головним завданням для підприємств стає використання нових технологій управління, що сприятимуть підвищенню результативності їх діяльності. Одним з них є контролінг – система інформаційно-аналітичної та методичної підтримки прийняття рішень у сфері менеджменту з метою забезпечення ефективного функціонування підприємства, формування, розвитку і підтримки його конкурентних переваг у стратегічній перспективі.

Необхідність використання контролінгу обумовлюється реалізацією ряду принципів, що застосовуються не повною мірою на вітчизняних підприємствах або є недостатніми для їх успішного функціонування, і які дозволять кардинально покращити якість управлінських рішень та підвищити ефективність бізнесу. Основними з них є системний підхід до управління підприємством, науковий та багатоваріантний підходи до формування управлінських рішень, висока динамічність реакції підприємства на загрози внутрішнього та зовнішнього економічного середовища, орієнтованість на стратегічні цілі розвитку підприємства.

Однак, як свідчать результати дослідження, широке використання системи контролінгу стримується рядом причин, основними з яких є нестійке фінансове і правове поле, в яких працюють вітчизняні підприємства. Для подолання зазначених проблем реалізація системи контролінгу на вітчизняних підприємствах повинна базуватися на теоретичних положеннях, які визначають понятійний апарат, сутність, цілі та завдання контролінгу, його функції, об’єкти, інструментарій, а також місце контролінгу в організаційній структурі підприємства та основні етапи реалізації системи в його діяльності.

Встановлено, що визначені функції та методи контролінгу обумовлюються галузевою приналежністю, сферою діяльності, розміром підприємства-користувача даної системи і різняться для підприємств різних країн. При цьому основні функції даної системи полягають в створенні інформаційного ресурсу, плануванні та підтримці прийняття управлінських рішень.

Ефективне впровадження і застосування системи контролінгу вітчизняними підприємствами потребує її адаптації та удосконалення з урахуванням особливостей розвитку економіки України. Механізм, який забезпечить повноту застосування контролінгу, відображено у вигляді схеми (рис. 1), де основними елементами є: встановлення цілей, створення інформаційного ресурсу, планування, управлінський облік, контроль і регулювання, внутрішній консалтинг та аудит.

Підтримка і реалізація кожного елементу зазначеної схеми застосування контролінгу потребує використання спеціальних методів та інструментів, що враховують особливості функціонування та розвитку суб’єктів господарювання певної галузевої приналежності. Як показали проведені дослідження, для ефективного використання контролінг повинен реалізовуватися у вигляді цілісної системи, а його елементи мають бути взаємозабезпечуючими та послідовними.

У другому розділі – „Використання системи контролінгу на підприємствах молокопереробної галузі” – проведено аналіз сучасного стану господарської діяльності підприємств галузі; здійснено оцінку зовнішнього середовища функціонування підприємств молокопереробної промисловості як важливого елементу контролінгу; розроблено методичні підходи щодо вибору економічної стратегії розвитку молокопереробного підприємства залежно від рівнів його фінансового стану та економічної безпеки галузі в умовах застосування контролінгу та визначено сучасні тенденції розвитку агропромислової інтеграції в молокопереробній промисловості.

Аналіз галузевої структури валового внутрішнього продукту України за 2001-2006 рр. свідчить, що найбільша величина доданої вартості створена підприємствами переробної галузі і становить 12-20% від загальної вартості. В межах переробної промисловості, відповідно з оцінкою стратегічного положення галузей за методом Бостонської консультаційної групи та методом О.С. Рольбіної, однією з найперспективніших є молокопереробна галузь. Оцінка інвестиційної привабливості підприємств галузі здійснена за модифікованою моделлю МакКінсі, що дозволило їх віднести до групи із середнім рівнем привабливості внаслідок низької ефективності системи управління підприємствами, що підтверджує необхідність впровадження й реалізації контролінгу на підприємствах молокопереробної галузі.

В сучасних економічних умовах застосування системи контролінгу потребує використання спеціального інструментарію для аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища з метою подолання негативного впливу останнього. Для цього аналіз зовнішнього середовища має бути спрямований на виявлення, оцінку, вивчення змін та визначення тенденцій впливу чинників, що являють собою загрозу діяльності або сприяють розвитку підприємства.

З цією метою розроблено теоретико-методичні підходи до оцінки й аналізу внутрішнього та зовнішнього економічного середовища молокопереробних підприємств, що ґрунтуються на комплексі взаємозалежних моделей, у якому

Рис. 1. Схема взаємозвязку елементів системи контролінгу
виділяються два модулі, а саме: оцінка економічної безпеки молокопереробної галузі та діагностика фінансового стану молокопереробних підприємств.

Однією з найбільш важливих моделей першого модуля є модель класифікації загроз, яка на основі методів багатовимірного аналізу дозволяє:

– сформувати систему показників, що визначає рівень загроз у різних сферах діяльності підприємства;

– розрахувати питому вагу впливу кризоутворюючих факторів на рівень загроз на основі аналізу факторних навантажень.

В результаті реалізації запропонованої моделі на основі статистичної інформації за 1996-2006 рр. було класифіковано загрози економічної безпеки молокопереробної галузі за цей період. Аналіз показав, що до загроз, які становили серйозну небезпеку для розвитку галузі, належать: загроза негативної тенденції розвитку інвестиційного клімату країни, загроза збільшення частки малозабезпеченого населення, загроза зниження загального рівня добробуту населення. Загроза зменшення сировинної бази та загроза збільшення конкуренції на ринку молочної продукції є особливо значимими на поточний момент і потребують локалізації.

Оцінку рівня економічної безпеки галузі (ЕБГ) пропонується здійснювати в два етапи. На першому етапі інтегральна оцінка рівня загроз економічної безпеки галузі визначається як

, (1)

де  – рівень економічної безпеки галузі; – нормоване значення -ї загрози в -й рік;

 – загальна кількість загроз;

 – кут, що відповідає нормованій ваговій характеристиці -ї загрози.

Для визначення критичного впливу на галузь визначених попередньо загроз на другому етапі рівень економічної безпеки галузі розраховується за формулою

(2)

де – значення -ї загрози в -й рік;

 – кількість загроз, які в -му році мали значення більше p;

 – критичний рівень, перевищення значення якого характеризує загрозу як небезпечну для галузі.

Імплементація даних методів для оцінки стану молокопереробної галузі дозволила визначити, що останніми роками вона знаходилась у критичному або нестійкому стані. Відносне зменшення економічної небезпеки галузі та стабілізація в 2002-2005 рр. мало негативним наслідком стрибок рівня економічної безпеки галузі в 2006 р., що майже досяг області критичного стану (рис. 2).

РокиРис. 2. Динаміка зміни рівня економічної безпеки молокопереробної
галузі в 1997-2006 рр.

Однією з основних моделей модуля діагностики фінансового стану молокопереробних підприємств є інтегральна оцінка останнього, що включає оцінку за 25 показниками і реалізується у таких напрямах: майновий стан, ліквідність, фінансова стійкість, ділова активність, рентабельність; проводиться у 3 етапи.

На першому етапі здійснюється нормалізація вхідної інформації. Якщо економічний показник має додатний або від’ємний інгредієнт, то відповідно використовується метод природної нормалізації та нормалізація Севіджа. На другому етапі на основі експертної оцінки встановлюються співвідношення пріоритетів і на третьому етапі застосовується критерій згортки, за яким загальний індекс фінансового стану -го підприємства розрахується як

, (3)

де  – індекс стану -го підприємства за -ю характеристичною групою.

Згідно з даними показниками здійснюється впорядкування множини елементів заданої вибірки. Всі розраховані індекси знаходяться в інтервалі , причому наближення значення індексу до одиниці свідчить про стабільність та міцність фінансового стану підприємства.

Результати проведення інтегральної оцінки фінансового стану 15 молокопереробних підприємств, які є лідерами окремих сегментів ринку молочних продуктів, засвідчили, що він характеризується різним рівнем стабільності (рис. 3). До найсуттєвіших проблем фінансового стану підприємств молокопереробної галузі у 2002-2006 рр. можна віднести збиткову діяльність, відсутність власних оборотних коштів, низький рівень поточної ліквідності, а також значну залежність від зовнішніх джерел фінансування і, як результат, низький рівень фінансової стійкості.

ум.од.
Рис. 3. Інтегральні індекси фінансового стану підприємств
молокопереробної промисловості у 2002-2006 рр.

З метою своєчасного виявлення фінансово-господарського стану в роботі запропоновано дискримінантну функцію (4), яка може бути використана як інструмент індикативного антикризового планування діяльності молокопереробних підприємств України:Y=0,2475–0,1976·X1+0,0064·X2+0,3786·X3+0,0445·X4+0,0029·X5, (4)

де Y – рівень фінансового стану підприємства;Х1 – коефіцієнт реальної вартості основних засобів в майні підприємства;

Х2 – коефіцієнт загальної ліквідності;

Х3 – коефіцієнт автономії;

Х4 – коефіцієнт оборотності активів;

Х5 – рентабельність діяльності.

Комплексне врахування рівня економічної безпеки галузі та рівня фінансового стану конкретного молокопереробного підприємства дозволяє здійснити вибір ефективної стратегії його розвитку на основі розробленої матриці (рис. 4). Дана матриця буде сприяти виконанню одного з основних завдань стратегічного контролінгу, а саме: вибору правильної довгострокової альтернативи, якою для підприємств молокопереробної галузі в сучасних умовах є необхідність зміни організаційної структури.

Проведений аналіз сучасного стану розвитку сільськогосподарських та молокопереробних підприємств, узагальнений на основі використання розширеного методу SWOT-аналізу, дозволив обґрунтувати доцільність створення вертикально інтегрованого об’єднання, яке буде включати сировинні, переробні та збутові компанії. При цьому однією із перспективних форм, на нашу думку, є молокопродуктовий холдинг. В результаті діяльність холдингу буде охоплювати повний цикл виробництва і реалізації товару – від заготівлі сировини до продажу готової продукції кінцевому споживачеві.

Рівень економічної безпеки галузіНормальний стан

[0; 0,3]Зниження витрат; вертикальна інтеграція; стратегія „компроміс та консенсусу”Розширення виробництва, збереження структури випуску, зниження витрат, розвиток технологійСтрімкий розвиток бізнесу,
стратегія концентрованого бізнесуНестабільний стан

(0,3; 0,7]Продаж або злиття з лідерами галузіПереорієнтація на інші галузі; вертикальна інтеграція та коопераціяДиверсифікація виробництва та інших підприємствКритичний стан

(0,7; +]Стратегія цілеспрямованого скорочення;
ліквідаціяЗміна спеціалізації, освоєння нових технологій;
горизонтальна інтеграціяСтратегія конгломератної диверсифікаціїКритичний стан

[-; 0,3]Нестабільний стан

(0,3; 0,5]Нормальний стан

(0,5; +]Фінансовий стан підприємстваРис. 4. Матриця вибору стратегії розвитку підприємства залежно


від рівня його фінансового стану та рівня економічної безпеки галузі

Однак через ускладнену виробничу структуру постає низка проблем у системі управління внаслідок недостатньо ефективної реалізації багатьох її ключових функцій. Для забезпечення результативного управління холдингом в сучасних умовах необхідним є формування служби контролінгу на рівні об'єднання, в межах якого контролінг розглядається як аналітичний центр. Служба контролінгу розробляє стратегічні цілі холдингу в цілому і його дочірніх підприємств, визначає заходи щодо досягнення поставлених цілей, здійснює контроль фінансово-господарської діяльності усіх структурних підрозділів.

У третьому розділі – „Удосконалення технології управління молокопродуктовим холдингом при запровадженні системи контролінгу” – розроблено організаційно-економічні засади реалізації контролінгу в системі управління молокопродуктовим холдингом, використано імітаційне моделювання діяльності холдингу як елемента системи стратегічного контролінгу та оцінено економічну ефективність застосування системи контролінгу на молокопереробних підприємствах з урахуванням інтеграційних зв’язків.

За результатами проведеного аналізу, розгляду нормативно-правової бази та вимог виробничого циклу в роботі запропонована організаційна структура молокопродуктового холдингу та розроблені організаційно-економічні засади реалізації контролінгу в системі управління ним. У процесі дослідження обґрунтовано перелік основних інструментів практичної реалізації системи контролінгу в діяльності холдингу, до яких віднесено: систему збалансованих показників, бюджетування, контроль та аналіз відхилень. Зазначені методи були реалізовані як для холдингу в цілому, так і окремих його структурних підрозділів.

Діяльність молокопереробних підприємств характеризується невизначеністю і високою динамічністю параметрів зовнішнього середовища, тому для ефективного планування їх фінансово-господарської діяльності в сучасних умовах контрулер повинен мати інструмент, який би дозволив йому розглядати та порівнювати можливі сценарії розвитку подій з метою виявлення найефективніших варіантів подальшого управління підприємством.

Для досягнення поставлених цілей в роботі розроблено комплексну модель, яка включає в себе: модель виробничих процесів холдингу; моделі формування різноманітних обмежень на випуск продукції; модель визначення оптимальних обсягів випуску продукції та модель розподілу прибутку між структурними підрозділами холдингу. Дана модель дозволяє встановити кількісні взаємозв'язки між найбільш значущими чинниками комерційної і господарської діяльності холдингу, передбачити наслідки рішень, що приймаються, з урахуванням оперативних і стратегічних цілей холдингу.

При побудові моделі планування фінансово-господарської діяльності молокопродуктового холдингу була врахована структура його матеріальних і фінансових потоків (рис. 5), а також прийнято ряд припущень.Рис. 5. Схема матеріальних та фінансових потоків холдингу

де  – загальний обсяг виробництва молочної сировини; – трансфертна ціна на молочну сировину;

 – кількість видів молочної продукції, що випускається підприємством;

 – обсяг виробництва і-го виду молочної продукції;

 – прогнозна ємність ринку відносно і-го виду молочної продукції;

 – реалізаційна ціна і-го виду молочної продукції;

 – прибуток суб’єкта господарювання.

Для забезпечення аналізу діяльності холдингу в ринкових умовах з урахуванням обмеженості ринку, конкуренції на ньому і наявних виробничих та фінансових ресурсів холдингу, в моделі були враховані наступні положення.

1. При плануванні діяльності холдингу окремі показники зовнішнього середовища не відомі і можуть бути оцінені з більшим або меншим ступенем точності. Побудована модель включає дві випадкові величини – ємність ринку щодо виготовленого і-го виду молочної продукції та ціну на даний вид продукції , що сформується на ринку у визначений період часу.

2. Крім ємності ринку обсяг виготовлення продукції обмежують виробнича і фінансова потужності. Водночас, контролером може бути визначений мінімально необхідний обсяг випуску продукції , який би задовольнив потреби постійних клієнтів і дозволив зберегти позиції підприємства на ринку по певному виду продукції, а також в майбутньому при необхідності забезпечив підґрунтя для розвитку певного напрямку виробництва.

3. Одним з інструментів зниження собівартості продукції є мінімізація кількості нетоварної продукції, що може забезпечуватися дотриманням технологічного ланцюгу. З цією метою розробляється технологічна матриця , елементи якої vij відображають мінімально необхідну частку виготовлення j-ї продукції по відношенню до кількості виготовлення одиниці i-ї продукції.

Отже, задача знаходження оптимального обсягу випуску продукції , який би забезпечував максимально можливий при наявних умовах прибуток холдингу, має вигляд:

(5)де  – валовий прибуток від реалізації визначеного асортименту продукції;

 – норма витрат молочної сировини для виробництва одиниці і-ї продукції;

 – частка витрат сировинних компаній в загальних витратах холдингу
на і-ту продукцію;

 – собівартість одиниці -ї молочної продукції;

 – виробнича потужність і-го виду молочної продукції;

 – коефіцієнт інтенсивності використання капіталу;

,  – відповідно обсяги власного та позикового капіталу підприємств;

,  – коефіцієнт, що обмежує обсяг позики та коефіцієнт, що характеризує політику керівництва щодо залучення, (0 – капітал використовується лише власний, 1 – капітал запозичується в максимально необхідному обсязі) відповідно;

 – ставка відсотка за позикою ( ).

Узагальнена схема розробленої моделі представлена на рис. 6.

Визначення оптимальних обсягів виробництва різного виду продукції дало можливість розрахувати чистий прибуток як у цілому по холдингу, так і по його структурних підрозділах, а також оцінити оптимальні розміри позикових коштів залежно від виробничих обмежень і можливих коливань попиту та ціни на продукцію підприємства.
Рис. 6. Узагальнена схема моделі планування фінансово-господарської діяльності холдингу

Розроблена модель виробничого процесу холдингу була апробована на даних філії „Сумський молочний завод” ДП „Аромат”. Результати розробленої моделі функціонування холдингу дозволяють визначити оптимальну його асортиментну політику і фінансову стратегію, а також оцінити отримані при цьому фінансові результати. За розрахованими даними чистий прибуток холдингу становитиме 16217 тис.грн. (табл.), а рентабельність його діяльності – 27 %, що є значною величиною порівняно із середньою рентабельністю молочної промисловості України, яка коливається в межах 3-7%.Таблиця

Розподіл прибутку холдингу за його структурними підрозділами

Структурні підрозділи Розподіл чистого прибутку холдингу за структурними підрозділами, тис.грндо впровадження системипісля впровадження системиСировинні компанії5244,566294,17Переробні підприємства5277,929112,14Збутові компанії659,08810,86Всього11181,5516217,17

Одержані результати дозволили оцінити економічну ефективність використання контролінгу в межах молокопродуктового холдингу за рахунок визначених рівня прибутковості й ступеня врахування економічних інтересів кожного структурного підрозділу, та довести, таким чином, доцільність впровадження даної системи як на рівні інтегрованих об’єднань, так і окремих переробних підприємств.

 1. ВИСНОВКИ

У дисертації наведено теоретичне обґрунтування і запропоновано нове вирішення наукової проблеми реалізації контролінгу в системі управління діяльністю молокопереробних підприємств в умовах агропромислової інтеграції.

Результати проведеного дослідження дозволили сформувати наступні висновки:

1. Впровадження контролінгу в систему управління вітчизняних молокопереробних підприємств здійснюється на основі вивчення теоретичних і практичних розробок у галузі менеджменту іноземних компаній та з урахуванням специфіки діяльності українських суб’єктів господарювання.

2. Контролінг – система інформаційно-аналітичної та методичної підтримки прийняття рішень у сфері менеджменту з метою забезпечення ефективного функціонування підприємства, формування, розвитку і підтримки його конкурентних переваг в стратегічній перспективі.

3. Обґрунтовано, що розроблений механізм реалізації системи повинен включати такі елементи: встановлення цілей; планування; контроль і регулювання; створення інформаційного ресурсу; внутрішній консалтинг та аудит, а його використання забезпечить цілісність і повноту застосування контролінгу. Вибір методів контролінгу, що підтримують кожен із зазначених елементів, визначається галузевою приналежністю, сферою діяльності, розміром підприємства-користувача даної системи і варіюється на підприємствах різних країн.

4. З метою врахування, класифікації та ранжування факторів, що негативно впливають на діяльність молокопереробних підприємств, доцільно використовувати запропоновані теоретико-методичні підходи до оцінки й аналізу зовнішнього середовища цих підприємств. Результати оцінки рівня економічної безпеки галузі повинні бути покладені в основу розробки контрулером комплексу заходів протидії загрозам і підвищення рівня економічної безпеки підприємства, й відповідно розширення його адаптивних можливостей до зміни зовнішніх умов господарської діяльності, створення умов стабільного функціонування та розвитку.

5. Як інструмент індикативного антикризового планування діяльності молокопереробних підприємств України може бути використана побудована дискримінантна функція визначення рівня фінансового стану підприємства. Аналіз фінансового стану молокопереробних підприємств на основі розробленого комплексного інтегрального підходу свідчить, що до найголовніших завдань молокопереробних підприємств у сфері фінансового управління необхідно віднести досягнення й підтримання фінансової стійкості, формування власних оборотних коштів, а також стабільність отримання прибутку.

6. З урахуванням рівня фінансового стану конкретного молокопереробного підприємства та рівня економічної безпеки галузі розроблено матрицю вибору стратегії підприємства за даними параметрами та визначено необхідність зміни організаційної структури підприємства в напрямку створення молокопродуктового холдингу.

7. Обґрунтовано перелік основних інструментів практичної реалізації системи контролінгу в діяльності холдингу, до яких віднесено: систему збалансованих показників, бюджетування, контроль та аналіз відхилень.

8. Доведено, що в сучасних умовах контролер повинен розглядати та порівнювати можливі сценарії розвитку подій з метою виявлення найефективніших варіантів подальшого управління підприємством. Цьому сприятиме практичне використання в умовах контролінгу розробленої й апробованої моделі планування фінансово-господарської діяльності холдингу, що імітує виробничий процес холдингу, описує стан матеріально-фінансових потоків та враховує виробничо-фінансові обмеження, можливі коливання попиту та ціни на продукцію підприємства, і яка орієнтована на визначення оптимальної асортиментної політики суб’єкта господарювання та його фінансової стратегії.
СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Статті у наукових фахових виданнях

1. Хайлук С. О. Аналіз сучасного стану використання системи контролінгу підприємствами переробної галузі України / С. О. Хайлук // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. наук. праць. Т.14. – Суми : УАБС НБУ, 2005. – С. 276-282 (0,36 у.д.а.)

2. Хайлук С. О. Закордонний досвід використання системи контролінгу в управлінні фінансами підприємств  / С. О. Хайлук  // Вісник Української академії банківської справи. – 2005. – №2(19) – С. 36-41 (0,59 у.д.а.)

3. Хайлук С. О. Оцінка економічної безпеки галузі як основа стратегічного контролінгу підприємства / С. О. Хайлук // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону : зб. наук. праць – Рівне : НУВГП, 2006. – С. 169-177. – (Серія „Зайнятість та соціальна інфраструктура” : у Вип. XII, №3) (0,35 у.д.а.)

4. Хайлук С. О. Практичні аспекти застосування контролінгу в системі управління фінансами молокопродуктового холдингу / С. О. Хайлук // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – №3 (69) – С. 144-154 (0,44 у.д.а.)

5. Хайлук С. О. Аналіз внутрішнього та зовнішнього середовищ підприємства як основа стратегічного контролінгу / С. О. Хайлук, Т. С. Клебанова // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць – Дніпропетровськ : ДНУ, 2007. – Випуск 222 : В 5 т. – Т. V. – С. 1146-1155. (0,33 у.д.а.) (Особистий внесок полягає у здійсненні аналізу фінансового стану молокопереробних підприємств на основі розробленого комплексного інтегрального підходу та побудові матриці вибору стратегії розвитку підприємства, 0,16 у.д.а.)

6. Хайлук С. О. Формування сценаріїв розвитку молокопродуктового холдингу в системі стратегічного контролінгу / С. О. Хайлук // Вісник Сумського національного аграрного університету. – 2007. – №2. – С. 288-295 (0,36 у.д.а.)


 1. Хайлук С. О. Концептуальні положення реалізації системи контролінгу на підприємствах переробної галузі / С. О. Хайлук // Економіка АПК. – 2008. – №2. – С. 91-97 (0,42 у.д.а.) 1. Розділи у монографіях


8. Хайлук С. О. Інформаційне забезпечення як важлива складова системи контролінгу на підприємствах переробної галузі / С. О. Хайлук // Математичні моделі та інформаційні технології в сучасній економіці : кол. монографія ; під ред. А. О. Єпіфанова. – Суми : УАБС НБУ, 2007. – С. 107-117 (0,49 у.д.а.)

9. Хайлук С. О. Применение факторного анализа при оценке экономической безопасности отрасли / С. О. Хайлук // Адаптивные модели в системах принятия решения : монографія; под ред. Н. А. Кизима, Т. С. Клебановой – Х. : ИД «ИНЖЭК», 2007. – С. 109-129 (0,70 у.д.а.)Матеріали наукових конференцій

10. Хайлук С. О. Практичні аспекти планування витрат підприємства на основі використання економіко-математичних методів / С. О. Хайлук, Т. М. Мельник : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. ["Теория и практика экономики и предпринимательства"], (Алушта, 3-5 трвня 2004 р.). – Симферополь, 2004. – С. 94-95 (0,08 у.д.а.) (Особистий внесок здобувача полягає у виділенні основних методів оцінки фінансових потреб субєктів господарювання в залежності від їх організаційно-правових форм, 0,04 у.д.а.)

11. Хайлук С. О. Особливості визначення потреби в фінансових ресурсах підприємств різних організаційно-правових форм / С. О. Хайлук, Т. М. Мельник : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. ["Теория и практика экономики и предпринимательства"], (Алушта, 10-12 травня 2005 р.). – Симферополь, 2005. – С. 45-46 (0,09 у.д.а.) (Особистий внесок здобувача полягає у виділенні основних методів оцінки фінансових потреб субєктів господарювання залежно від їх організаційно-правових форм, 0,05 у.д.а.)

12. Хайлук С. О. Стримуючі чинники впровадження методів контролінгу у діяльності вітчизняних підприємств / С. О. Хайлук : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. ["Актуальные проблемы и перспективы развития экономики Украины"], (Алушта, 28-30 вересня 2005 р.). – Симферополь, 2005. – С. 62 (0,10 у.д.а.)

13. Хайлук С. О. Використання імітаційної моделі фінансово-господарської діяльності холдингу як елемента системи контролінгу / С. О. Хайлук : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. ["Інноваційні технології в науці, підготовці та перепідготовці фахівців"], (Одеса, 17-18 травня 2007 р.). – Одеса : ОІФ УДУЕФ, 2007 – С. 96-99. (0,21 у.д.а.)
АНОТАЦІЯ

Хайлук С.О. Контролінг в системі управління підприємствами молокопереробної галузі. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (економіка сільського господарства і АПК). – Національний науковий центр „Інститут аграрної економіки” УААН, Київ, 2008.

Дисертація присвячена розробці теоретико-методологічних положень і практичних рекомендацій щодо впровадження та реалізації контролінгу в системі управління молокопереробних підприємств в умовах агропромислової інтеграції.

В роботі розкрито сутність контролінгу, його завдання та функції, визначено особливості застосування системи контролінгу в управлінні вітчизняними та закордонними підприємствами. Проведено аналіз сучасного стану господарської діяльності підприємств молокопереробної галузі та розроблено теоретико-методичні підходи до оцінки й аналізу внутрішнього та зовнішнього економічного середовищ молокопереробних підприємств в умовах застосування контролінгу. Обґрунтовано необхідність зміни організаційної структури підприємства в сучасних умовах та визначено тенденції розвитку агропромислової інтеграції в молокопереробній промисловості.

Розроблено організаційно-економічні засади реалізації контролінгу в системі управління молокопродуктовим холдингом, побудовано модель планування фінансово-господарської діяльності холдингу та оцінено економічну ефективність застосування системи контролінгу на молокопереробних підприємствах з урахуванням інтеграційних зв’язків.

Ключові слова: контролінг, система управління підприємством, підприємства молокопереробної галузі, агропромислова інтеграція, модель планування фінансово-господарської діяльності підприємства.
АННОТАЦИЯ

Хайлук С.А. Контроллинг в системе управления предприятиями молокоперерабатывающей отрасли. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.04 – экономика и управление предприятиями (экономика сельського хозяйства и АПК). – Национальный научный центр "Институт аграрной экономики" УААН, Киев, 2008.

Диссертация посвящена разработке теоретико-методологических положений и практических рекомендаций по внедрению и реализации контроллинга в системе управления деятельностью молокоперерабатывающих предприятий в условиях агропромышленной интеграции.

В работе раскрыты сущность контроллинга, его задания и функции, определены особенности применения системы контроллинга в управлении отечественными и зарубежными предприятиями. Обосновано, что эффективное внедрение и применение данной технологии управления отечественными предприятиями может быть осуществлено на основе использования зарубежной модели, которая должна быть адаптирована и усовершенствована с учетом специфики развития экономики Украины. С этой целью в работе обобщены основные теоретические положения реализации системы контроллинга на предприятиях Украины, которые содержат разработанный механизм реализации контроллинга на предприятиях молокоперерабатывающей отрасли, обеспечивающий целостность и полноту применения данной системы. Основными элементами указанного механизма являются: установление целей, создание информационного ресурса, планирование, управленческий учет, контроль и регулирование, внутренний консалтинг и аудит.

В ходе исследования современного состояния хозяйственной деятельности предприятий молокоперерабатывающей отрасли были определены перспективы и основные тенденции их развития. Анализ дал возможность обосновать, что для эффективного применения контроллинга в условиях экономики Украины необходимо использование специального инструментария для изучения внутренней и внешней среды с целью преодоления негативного влияния последней. С этой целью в диссертации разработаны теоретико-методические подходы к оценке и анализу внутренней и внешней экономической среды молокоперерабатывающих предприятий, заключающиеся в использовании системы показателей для определения интегрированного влияния совокупности кризисоформирующих факторов на уровень угроз в разных сферах деятельности предприятий и образующие информационную основу для осуществления гибкого формирования управленческих решений в условиях применения контроллинга.

Для осуществления выбора эффективной долгосрочной альтернативы развития молокоперерабатывающего предприятия в условиях применения контроллинга предложена матрица выбора стратегии его развития, которая комплексно учитывает уровни экономической безопасности отрасли и его финансового состояния. По результатам её использования обоснована необходимость изменения организационной структуры предприятия в современных условиях, а именно, создание вертикально интегрированного объединения, которое будет включать сырьевые, перерабатывающие и сбытовые компании. При этом определены основные тенденции развития агропромышленной интеграции в молокоперерабатывающей отрасли и в качестве одной из перспективных форм объединения выбран молокопродуктовый холдинг. Формирование вертикально интегрированного холдинга должно базироваться на перерабатывающем предприятии и объединять предприятия, занимающиеся выращиванием кормов, выращиванием и содержанием стада, получением молока, его переработкой и реализацией изготовленной продукции. В работе отмечено, что для обеспечения эффективного управления холдинговой структурой в современных условиях необходима служба контроллинга на уровне всего холдинга, в пределах которого она должна рассматриваться как аналитический центр компании.

Разработаны организационная структура молокопродуктового холдинга и организационно-экономические основы реализации контроллинга в системе управления холдингом. В процессе исследования обоснован перечень основных инструментов практической реализации системы контроллинга в деятельности холдинга. К числу таких инструментов было отнесено: систему сбалансированных показателей, бюджетирование, контроль и анализ отклонений. Отмеченные методы реализованы в работе как для деятельности холдинга в целом, так и отдельных его структурных подразделений.

Предложена модель планирования финансово-хозяйственной деятельности холдинга как существенный элемент системы стратегического контроллинга, которая базируется на учете особенностей производственных процессов холдинга, состояния его материально-финансовых потоков, ограничения емкости рынка и конкуренции на нем. Данная модель предусматривает формирование сценариев развития холдинга на основе прогнозирования и имитации реализации плана для определения оптимальной ассортиментной политики и финансовой стратегии деятельности предприятий в условиях агропромышленной интеграции.

Оценена экономическая эффективность использования системы контроллинга в молокопродуктовом холдинге, которая позволила определить уровень прибыльности и степень учета экономических интересов каждого структурного подразделения. Проведенная оценка дала возможность аргументировать целесообразность внедрения контроллинга как на уровне объединений, так и отдельных перерабатывающих предприятий.

Ключевые слова: контроллинг, система управления предприятием, предприятия молокоперерабатывающей отрасли, агропромышленная интеграция, модель планирования финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
ANNOTATION

By Khayluk S.O. The controlling in the management system of the dairy sector enterprises.  Manuscript.

The dissertation for a candidate of economic science in specialty 08.00.04 – economy and management of enterprises. – National scientific centre "Institute of agrarian economics" of Ukrainian academy of agrarian sciences, Kyiv, 2008.

This dissertation is devoted to working out the theoretical and methodological fundamentals and practical recommendations with regard to implementation and realization of controlling in the management system of the dairy sector enterprises in the terms of agroindustrial integration.

The essence of controlling, its tasks and functions are exposed; the peculiarities of implementation of controlling in management of local and foreign enterprises were determined in this work. The analysis of the current operational statement of the dairy sector was provided and the theoretical and methodical techniques regarding the estimation and analysis of internal and external economical environment of the dairy sector were concluded. The necessity of changing the organizational structure of the enterprises was confirmed and the tendencies of development of agroindustrial integration in the dairy sector were determined.The organizational and economical status of the realization of the controlling in the management system of dairy holding company was concluded. The model of planning the financial and operational activity of company was derived and economical efficiency of implementing control in the dairy holding company was computed.

Key words: controlling, enterprise management system, dairy sector, agroindustrial integration, model of planning the financial and operational activity of enterprises.ч. 1
скачать файл

Смотрите также: