скачать файл
ч. 1

ПЕРЕДМОВА
Вступ України в СОТ, приєднання до Болонського процесу, євроінтеграція потребує корінних змін у підготовці фахівців, які повинні знайти своє місце на єдиному європейському ринку праці. Для практичного втілення ринкового механізму у життя традиційні системи організації і управління виробництвом, як показала практика, неефективні. Вихід з даного становища — це переорієнтація підприємницької діяльності на задоволення потреб споживачів, тобто розвиток маркетингу, як універсального і найефективнішого механізму ринкових відносин.

Завдання методичних розробок випливає із нормативної програми курсу „Маркетинг” (ОПП, 2002р.), вимог кредитно-модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП) та європейської системи стандартів якості освіти і має за мету надати допомогу студентам отримати практичні навички, необхідні для реалізації теорії маркетингу, стратегії і тактики ринкових підходів до організації роботи підприємства.

Еталон курсової роботи максимально наближено до вимог вітчизняного виробництва з урахуванням європейського досвіду, що буде сприяти набуттю студентами певних практичних навичок і умінь для роботи в реальних умовах ринкових економічних відносин.

Методичні розробки укладено на основі опублікованих робіт вітчизняних маркетологів А.Ф.Павленка, А.В.Войчака, В.Г.Герасимчука, С.С.Гаркавенко, С.М.Гончарова, Н.П.Гончарової, зарубіжних вчених Ф.Котлера, Г.Амстронга, Д.Сондерса, Х.Швальбе, М.Портера, Д.Баркана та ін.

Викладений авторами матеріал характеризує не одну або декілька систем маркетингу, а дає загальну уяву про множину існуючих підходів, ідей, рішень.

Теоретичні викладки, графіки, таблиці, формули сприяють кращому розумінню і підвищенню ефективності дії маркетингового інструментарію, але не ідеалізують його.

Тематика курсової роботи відповідає вимогам КМСОНП і передбачає вільний вибір теми з числа запропонованих. Не відхиляється пропозиція студента щодо ініціативної тематики. У список рекомендованої літератури включено лише ті джерела інформації, які доступні студентам (бібліотеки, Інтернет).

1. Загальні положення
Курсове проектування — одна з найважливіших частин навчального процесу, яка завершує вивчення більшості спеціальних економічних дисциплін для поглиблення, закріплення й систематизації навичок самостійного, творчого підходу до розв’язування проблем ринку, удосконалення умінь, набутих під час практичних занять.

Курсова робота — це самостійна робота, в якій студент розробляє прогресивні економічні та маркетингові рішення, використовуючи наукові принципи і методи, стандарти, нормативні документи.

Тематика курсової роботи відповідає вимогам нормативної програми і базується на техніко-економічних показниках реальних підприємств з різними формами власності.

Теми курсових робіт підібрані таким чином, щоб вони стали складовою частиною майбутньої кваліфікаційної (дипломної) роботи.

В курсовій роботі сконцентровані теоретичні засади та економічні розрахунки, обґрунтування прийнятих управлінських або маркетингових рішень. Робота виконується на стандартному папері формату А4 і супроводжується необхідними табличними і графічними матеріалами. Обсяг курсової роботи до 30...40 сторінок друкованого комп’ютерного набору.

Курсову роботу студент захищає в присутності комісії, яка складається з 2-3 викладачів або в присутності студентів академічної групи в терміни, що передбачені графіком навчального процесу.

Якщо при перевірці в курсовій роботі не виявлено суттєвих фахових помилок, оформлення її відповідає вимогам кафедри, а студент працював над нею систематично і відвідував консультації, то така робота може бути прийнята без захисту з оцінкою „відмінно”. У всіх інших випадках курсова робота захищається автором з виставленням відповідної оцінки.

ВІДМІННО, що відповідає 30 балам за шкалою КМСОНП, ставиться: при виконанні курсової роботи у повному обсязі відповідно до завдання; таблична та графічна частина не мають помилок; відповіді на запитання вичерпні й аргументовані; автор роботи регулярно пред’являв для перевірки окремі її розділи, систематично відвідував консультації; розрахунки та оформлення виконано за допомогою ПЕОМ.

ДОБРЕ, що відповідає 20 балам за шкалою КМСОНП, ставиться якщо: курсову роботу виконано в повному обсязі у відповідності із завданням і не має помилок, які потребують її корінної переробки; відповіді на запитання даються по суті, але не в деталях; при поточній перевірці матеріал проявлявся не завжди; консультації студент відвідував нерегулярно.

ЗАДОВІЛЬНО, що відповідає 10 балам за шкалою КМСОНП, ставиться якщо: курсова робота виконана з відхиленнями від завдання і мають місце помилки в розрахунковій частині; оформлення не відповідає вимогам; при перевірці матеріал не пред’являвся; консультації студент відвідував епізодично; на запитання відповідає, але не в повному обсязі.

НЕЗАДОВІЛЬНО виставляється, якщо: курсова робота виконана не в повному обсязі та з відхиленнями від завдання; мають місце суттєві помилки, які тягнуть за собою переробку курсової роботи; оформлена вона з відхиленнями від вимог; студент регулярно пропускав заняття й консультації без поважних причин. За таку курсову роботу студент може отримати до 9 балів за шкалою КМСОНП і вона повинна бути допрацьована.

Прийняті від студентів курсові роботи повинні бути зареєстровані на кафедрі економіки підприємства і здані в архів університету.


2. Вимоги до оформлення
Курсова робота подається викладачу ретельно відредагованою і чітко віддрукованою (або написаною) на папері формату А4.

Оформлення курсової роботи за допомогою ПЕОМ: • шрифт — Times New Roman;

 • розмір шрифту — 14 кегель;

 • інтервал між рядками — одинарний;

 • абзац — 5 мм, поля: праве, ліве, верхнє — 15 мм, нижнє — 17 мм;

 • нумерація сторінок — по центру нижнього поля;

 • формули друкуються по центру, нумерація по правому полю, основний розмір шрифту — 14 кегель.

Максимальний обсяг курсової роботи — до 40 сторінок разом з таблицями, графічним матеріалом та списком використаної літератури.
3. Оформлення бібліографічного опису
Список використаної літератури розміщують одним із таких способів: у порядку появи посилань у тексті, в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків, в хронологічному порядку.

Зразок оформлення бібліографічного опису. 1. Підручника, навчального посібника (один, два або три автори): Гончаров С.М., Дупляк В.Д. Основи маркетингу: Навч. посібник. – К.: Вища школа, 1998. – 275с.

 2. Збірника наукових праць: Вісник. Економіка. Сучасні методи управління підприємством. Зб. наук. праць. Вип.4(22).Ч.1. – Рівне: НУВГП, 2004. – 254с.

 3. Статті з журналу: Захарін С.В. Кредитування інвестиційної діяльності // Фінанси України. — 2004. – №4. – с.97-105.

 4. Нормативних документів: Земельний кодекс України: Закон України від 13 березня 1992р. №2196 — ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №23. – ст.354. – с.743–786.

Національний університет водного господарства та природокористування

Факультет економіки і підприємництва

Кафедра економіки підприємства

Спеціальність: 6.050106 – облік і аудит

6.050107 – економіка підприємства

ЗАВДАННЯ


на курсову роботу з маркетингу

Студенту(ці)________курсу________гр.________________________________

(прізвище, ініціали)
Тема:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Варіант № ______/_______


Вихідні дані до курсової роботи

 1. Назва підприємства _________________________________________

 2. Форма власності ____________________________________________

 3. Юридичний статус __________________________________________

 4. Спеціалізація _______________________________________________

 5. Внутрішні ринки ____________________________________________

 6. Міжнародні ринки ___________________________________________

Зміст курсової роботи


Передмова

1.___________________________________________________________________________________________________________________________________

2._________________________________________________________________

3.___________________________________________________________________________________________________________________________________

Загальні висновки

Використана література

Дата видачі „ 200 р. Дата захисту „ 200 р.

Керівник ___________/_________________/ Студент ___________

(підпис) (прізвище) (підпис)

Міністерство освіти і науки України

Національний університет водного господарства та природокористування

Кафедра економіки підприємства

Зразок оформлення обкладинки


КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни „Маркетинг” на тему:

________________________________________________________________________________________________________________________________(на прикладі підприємства___________________

___________________________________________”

Поля: ліве – 15 мм;

праве – 15 мм;

верхнє – 15 мм;

нижнє – 17 мм.


Оцінка: оформлення _________________

змісту _________________

захисту _________________

Загальна оцінка:

за стандартом ECTS _________

за стандартом МОНУ _________
Підписи членів комісії ____________________________________

Рівне — 200__Міністерство освіти і науки України

Національний університет водного господарства та природокористування

Кафедра економіки підприємства

Зразок оформлення титульної

сторінки


КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни „Маркетинг” на тему:

____________________________________________________________________________________”

(українською мовою)

Переклад теми іноземною мовою, яку студент вивчає в університеті


Код навчальної дисципліни в ECTS _________

Кількість академічних кредитів в ECTS _________


Курсова робота відповідає вимогам діючої нормативної документації України та умовам ECTS/ КМСОНП

Виконав ст.. 3 гр. 3 курсу ФЕП

Степаненко М.М.

Консультант проф. С.М.Гончаров


Рівне — 200__

Зразок 2-ої сторінки


УДК 333.13(076.5)

ББК 65.290-2


Курсова робота з дисципліни „Маркетинг”/ М.М.Степаненко, Рівне: НУВГП, 200__, – ____ с.


Анотація курсової роботи українською мовою

Анотація курсової роботи іноземною мовою, яку студент вивчає в університеті

Рецензент: ______________________________


© М.М. Степаненко, 200___© НУВГП, 200___
ч. 1
скачать файл

Смотрите также: