скачать файл
ч. 1


Урок фізики в 9 класі на тему:Мета: ознайомити учнів із властивостями постійних маг­нітів; показати прояв їхніх властивостей у побуті й техніці; формувати навички дослідницької роботи; виховувати акуратність, чіткість й організованість, відповідальність за доручену справу.
Обладнання: магніти різних видів – смугові, дугоподіб­ні, кільцеві; штатив; металеві кульки від підшипників діаметром 10-15 мм; магнітні стрілки; залізні ошурки або порошок заліза; компас; спектри магнітних сило­вих ліній; слайди; кодоскоп.
Хід уроку


Усне опитування.

 Назвіть форми існування матерії.

 Що називається речовиною?

 Що таке поле?

 Які існують види полів?

 У чому полягає подібність і відмінність електричних


і магнітних полів?
Повідомлення теми уроку й мети уроку: вивчення влас­тивостей постійних магнітів; ознайомитися зі способами намагнічування речовини; із властивостями магнітного поля Землі; закріпити отримані відомості виконанням короткочасного експериментального дослідження.


Історична довідка (4 хв)

 Із Давньої Греції дійшли легенди про гору, що притягає залізні предмети, настільки потужну, що ворожі ко­раблі не могли близько підійти до неї – вона висми­кувала цвяхи з дощок, і кораблі розсипалися в морі.

 3000 років тому в Давньому Китаї виявили влас­тивість стрілок, виготовлених з особливої речовини, установлюватися в певному напрямку: з півночі на пів­день, їх почали застосовувати на колісницях й інших засобах пересування, як «вказівник півдня» – китай­ською мовою «чи-нан».

 Перші пояснення намагався дати Лукрецій Карр, рим­ський поет і мислитель, у книзі «Про природу речей»: він припустив, що магнітні властивості визначають­ся відділенням від магніту дуже маленьких частинок.


 У 1600 р. англійський лікар Г. X. Гілберт вивів основні властивості постійних магнітів.

 До XIX століття нових даних не було. У 1820 р. данський учений Ерстед виявив дію електричного стру­му на магнітну стрілку й змусив замислитися вчених про взаємозв'язок електричних і магнітних полів.

Описаний давніми вченими камінь називається природ­ний магніт. Він містить 72 % заліза, це мінерал, який на­зивають магнітний залізняк, або магнетит.


Досліджуємо властивості постійних магнітів (10 хв)

При проведенні експерименту створюю проблемну си­туацію. Учні можуть, спираючись на життєвий досвід, зробити правильні висновки.
Магнітний залізняк (магнетит)Підковоподібний та штабовий

магніти

Підвісити смуговий магніт на нитці до штатива й поспостерігати, яке положення в просторі він займе.Висновок: смужка з даного мінералу займає в просторі за­вжди певне положення – у напрямку з півночі на пів­день. (Перевірити за допомогою компасу або рухливої магнітної стрілки.)


Піднести магніт до ємності з металевими ошур­ками або дрібними предметами. Висновок: притягання ошурок нерівномірне по всій дов­жині магніту, крайні частини магніту чинять найбільш сильну дію.

Увести поняття «полюс магніту». Полюс – місце маг­ніту, де виявляється найбільш сильна дія (зробити за­пис у зошиті).


Поспостерігати за взаємодією двох рухливих магнітних стрілок.
Висновок: однойменні полюси відштовхуються один від одного, різнойменні полюси

притягуються один до од­ного (зробити запис у зошиті).


Поспостерігати, як взаємодіє магніт при його розподілі із залізними предметами.

Висновок: при розподілі магніту, можна одержати маг­ніт меншого розміру, але так само із двома полюсами. Неможливо одержати північний або південний полюс магніту окремо.

Говоримо про те, що місце розташування по­люса магніту залежить від його форми й визначається дослідним шляхом. Спостерігаємо різні магніти: смуговий, дугоподібний, кільцевий.
Спостерігаємо дію магніту при наближенні його до металевого предмета.Висновок: дія магніту слабшає з віддаленням від нього.

(Всі висновки учні записують у зошит.)
– Магніти діляться на природні й штучні. Штучні най­більш сильні й зручні.
Способи одержання магнітів:

 Намагнічування через вплив, за індукцією. Демонстра­ція взаємодії магніту з металевими тілами (найбільш наочно використати металеві кульки різного діамет­ра від підшипників).

 Головний спосіб: розмістити майбутній магніт у маг­нітному полі котушки зі струмом.
Залежно від будови й магнітних особливостей речови­ни діляться на:

 сильномагнітні – феромагнетики (залізо, нікель, ко­бальт);

 слабомагнітні – діамагнетики (мідь, золото, свинець, цинк);

 парамагнетики – магній, алюміній, молібден, мар­ганець.


– Як можна судити про магнітне поле?

«Побачити» магнітне поле нам допоможуть залізні ошур­ки або порошок заліза. Демонстрація моделей спектрів різних магнітів.

Звернути увагу на напрямок від північного полюса до пів­денного полюса, на нейтральні зони, однорідні й радіаль­ні магнітні поля (на дошці зробити спрощені схеми для того, щоб учні замалювали їх у зошиті).

Увести поняття магнітних силових ліній. Магнітна си­лова лінія – шлях, яким буде рухатися північний полюс магніту, якби він був незалежний.

Розповідаю про гіпотезу Ампера (1775-1836 р.), про іс­нування електричних струмів, що циркулюють усере­дині кожної молекули речовини. У1897р. гіпотезу під­твердив англійський учений Томсон, а в 1910 р. струми виміряв американський учений Міллікен.
Висновок: рух електронів являє собою круговий струм, а про те, що навколо провідника з електричним стру­мом існує магнітне поле, ми знаємо з попередніх уроків. Тобто речовина має магнітні властивості, якщо в ній спостерігається обертовий рух заряджених частинок в упорядкованих площинах. Необхідно підкреслити, що дана гіпотеза ще має отримати остаточне підтвер­дження у світі науки.

Демонстрація слайдів магнітних силових ліній Землі в космічному просторі.


Розповідаю про значення магнітного поля Землі в за­хисті від космічного випромінювання й сонячного віт­ру. Розповідаю про магнітне схилення.

Магнітне схилення – відхилення магнітної стрілки від го­ловного напрямку в магнітному полі Землі, урезультаті його неоднорідності. Наводжу приклад про те, що перед дале­кими походами туристи обов'язково дізнаються про маг­нітне схилення для місцевості, куди вони вирушають.

Магнітне схилення – відхилення магнітної стрілки дони­зу, особливо в географічній місцевості, близькій до маг­нітних полюсів Землі. Для усунення цієї перешкоди за­стосовують обважнення стрілки.
Магнітні аномалії (повідомлення учня з використанням географічної карти миру або східної півкулі).
Цікаві факти про магнітне поле Землі

Геофізики останні 100 років спостерігають зменшення на­пруженості магнітного поля Землі й припускають, що через 1500 років відбудеться зміна магнітних полюсів. Виміря­на швидкість подорожі північного магнітного полюса – приблизно 6 км/рік у напрямку на північний схід.

Причина магнітного поля Землі до кінця не з'ясована. Одна з гіпотез говорить про те, що, оскільки ядро Землі перебу­ває під тиском 3,5 – 5*106 атм й є рідким, у ньому можуть циркулювати кругові струми – джерела магнітного поля.
Інша гіпотеза виникла в 1958 р., коли штучні супутни­ки СРСР і США виявили існування двох радіаційних поясів в екваторіальній площині Землі, які являють со­бою рух заряджених частинок – електронів і протонів – кільцевий струм.

Застосування постійних магнітів (2 хв).

На уроці коротко перерахувати галузі, де застосовують­ся магніти, а як домашнє завдання учні можуть знайти матеріал про це до наступного уроку.

 Магнітна розвідка. Пошук залізних руд.

 Дослідження гірських порід. У гірських породах век­тор намагніченості «заморожується», що дозволяє судити про тимчасові зміни й події.


 Магнітні сепаратори. Для збагачення корисних копалин.

 Магнітний запис інформації й відтворення.

 Великі електромагніти. У металургії. Для прискорен­ня заряджених частинок.

 Медицина. Усілякі магнітні браслети, кліпси, устілки, намагнічена вода.


Обладнання: смугові магніти, нитка, штативи; компа­си; залізні ошурки або порошок заліза в пляшках; зраз­ки дерева, заліза, скла, міді, алюмінію, сталі, чавуну – можна знайти в кабінеті хімії.
Експериментальне завдання «Магнітне поле постійних магнітів»

Варіант 1.

1. Визначте, які із представлених речовин, притягують­ся до магніту:

а) чавун; б) папір; в) сталь; г) дерево.
2. Яка частина магніту не чинить впливу на залізні пред­мети?

а) середина магніту;

б) вся поверхня;

в) крайні частини.


3. За допомогою другого магніту визначте, як взаємодіють їхні різнойменні полюси.

а) притягаються;

б) відштовхуються;

в) не впливають один на одного.


4. Підвісивши магніт на нитці, установіть за допомогою компаса, куди буде вказувати південний полюс магніту (компас має бути на відстані понад 0,5 м від магніту).

а) північ;

б) південь;

в) захід;

г) схід;

д) байдуже положення.


5. За якою ознакою можна судити, чи є тіло (з непозначеними полюсами) магнітом?

а) притягання всієї поверхні до магніту;

б) відштовхування від полюса хоча б однієї частини;

в) притягання до полюса однієї частини й відштов­хування протилежної.


6. За допомогою залізних ошурок, постійного смуго­вого магніту й компаса поспостерігайте й замалюйте розташування магнітних силових ліній.


Варіант 2.
1. Визначте, які із представлених речовин, притягують­ся до магніту.

а) залізо; б) мідь; в) скло; г) алюміній.


2. Яка частина магніту чинить найбільш сильний вплив на залізні предмети?

а) середина магніту;

б) вся поверхня;

в) крайні частини.


3. За допомогою другого магніту визначте, як взаємодіють їхні однойменні полюси.

а) притягуються;

б) відштовхуються;

в) не впливають один на одного.


4. Підвісивши магніт на нитці, установіть за допомо­гою компаса, куди буде вказувати північний полюс магніту (компас має бути на відстані понад 0,5 м від магніту).

а) північ; б) південь; в) захід; г) схід; д) байдуже положення.


5. За якою ознакою можна судити, чи є тіло (з непозначеними полюсами) магнітом?

а) притягання всієї поверхні до магніту;

б) відштовхування від полюса хоча б однієї частини;

в) притягання до полюса однієї частини й відштов­хування протилежної.


6. За допомогою залізних ошурок, постійного дугоподібного магніту й компаса поспостерігайте й замалюйте розташування магнітних силових ліній.Удома дослідіть за допомогою компаса металеві предме­ти: холодильник, батареї центрального опалення, вертикальні ніжки столів і стільців, можна термоси й каст­рулі, якщо вони не дуже маленьких розмірів. Поясніть, чому стрілка компаса показує різний напрямок біля ос­нови предмета й у верхній його частині.


ч. 1
скачать файл

Смотрите также: