скачать файл
ч. 1

ДОГОВІР № __________

прийому відходів на утилізаціюм. Дніпропетровськ

«__» _____________ _____ р.Товариство з обмеженою відповідальністю «Метал» іменоване надалі «Покупець», що має статус платника податку на прибуток на загальних умовах, встановлений Законом України «Про оподаткування прибутку підприємства», ліцензія АВ487713 Заготівля, утилізація відпрацьованих хімічних джерел струму, в особі генерального директора Громова Олександра Васильовича, що діє на підставі Статуту, з одного боку, і ____________________________________________________________________________ іменоване надалі «Продавець», що має статус платника податку на прибуток на загальних умовах, встановлений Законом України «Про оподаткування прибутку підприємства», в особі _____________________________________________________________________, що діє на підставі ____________________________________________________ з іншого боку, уклали даний Договір про нижченаведене:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. «Продавець» передає у власність «Покупця» Товар, а «Покупець» приймає і сплачує за Товар. Товар являє собою відпрацьовані небезпечні хімічні джерела струму (свинцеві та лужні відпрацьовані акумуляторні батареї) - специфікація № 1, які утворилися в результаті виробничо-господарської діяльності «Продавця», у номенклатурі та кількості за ціною, відповідно до доданної специфікації, що є невід'ємною частиною даного договору.

1.2. Ціна на Товар може змінюватись в залежності від кон’єктури ринку. «Покупець» повинен протягом 5 (п’яти) днів письмово повідомити «Продавця» про зміну ціни на Товар і погодити її з «Продавцем».

2. УМОВИ ЯКОСТІ ТОВАРУ

2.1. Відпрацьовані небезпечні хімічні джерела струму (свинцеві та лужні акумуляторні батареї) повинні відповідати технічним та технологічним вимогам для безпечного транспортування та зберігання.

2.2. Перевірка кожної партії Товару на вибухонебезпечність, радіаційну й хімічну безпеку проводиться фахівцями «Покупця» за власні кошти.

3. УМОВИ ПОСТАВКИ ТОВАРУ

3.1. Поставка Товару здійснюється «Покупцем» самовивозом по мірі накопичення Товару на складі «Продавця», після повідомлення «Продавця» про готовність Товару до відвантаження, не пізніше, ніж за 5 днів до числа відвантаження.

3.2. Товар вважається зданим «Продавцем» й остаточно прийнятим «Покупцем» відповідно до Акту прийому-передачі, у присутності представника «Покупця», поштучно, згідно марок.

3.3. «Продавець» зобов'язується передати «Покупцеві» супровідні документи встановленого зразка по бухгалтерському обліку Товару.

3.4. «Покупець» зобов'язується передати «Продавцеві» екологічну довідку, встановленого зразка, про прийняття відпрацьованих небезпечних хімічних джерел струму (свинцеві та лужні акумуляторні батареї) на утилізацію.


    1. В окремих випадках за домовленістю сторін можлива поставка Товару «Продавцем» на склад «Покупця».

4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Розрахунки між сторонами здійснюється в національній валюті у вигляді попередньої оплати в розмірі 100% на погоджений обсяг Товару до його відвантаження. При цьому «Продавець» зобов'язується відвантажити весь погоджений обсяг Товару протягом не більше 3 робочих днів з моменту одержання оплати й надання «Покупцем» автотранспорту під самовивіз. У випадку затримки відвантаження більше 3-х робочих днів «Продавець» зобов'язується протягом 4-го дня повернути суму попередньої оплати на розрахунковий рахунок «Покупця». У деяких випадках платником є сторона, що передає на утилізацію певний вид відходів. «Продавець» сплачує ціну відходів, які передаються на утилізацію на протязі 3-х банківських днів після підписання Акту прийома-передачі.

4.2. Для уточнення остаточного обсягу здійснених поставок і платежів «Продавець» й «Покупець» на підставі Актів прийому-передачі здійснюють щомісячне звірення за бажанням.

4.3. В окремих випадках за домовленістю сторін передбачені оплата по факту відвантаження товару та його приймання.5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. У випадку прострочення відвантаження Товару після одержання оплати, «Продавець» сплачує «Покупцеві» пеню в розмірі 0,2 % від вартості оплаченої, але не відвантаженої продукції за кожен день прострочення відвантаження.

5.2. У випадку несвоєчасної оплати відвантаженого Товару «Покупець» сплачує «Продавцеві» пеню в розмірі 0,2% від вартості неоплаченої частини Товару, за кожен день прострочення оплати.

5.3. Відповідальність, не передбачена даним Договором, регулюється чинним законодавством України.6. ПРЕТЕНЗІЇ

6.1. Всі розбіжності, що виникають із даного Договору, повинні вирішуватися шляхом переговорів між Сторонами.

6.2. Якщо Сторони не дійдуть згоди шляхом переговорів, претензія передається до Господарського суду.


    1. Рішення господарського суду є обов'язковим для виконання кожної із сторін.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за даним Договором, у випадку настання обставин непереборної чинності, а саме стихійних лих любого характеру, війни, воєнних операцій та інших, що безпосередньо вплинули на виконання даного Договору.

При цьому строк виконання зобов'язань за договором відсувається на час, протягом якого діяли такі обставини.

7.2. Сторона, для якої стало неможливим виконання зобов'язань по даному Договору, зобов'язана протягом 10 днів, сповістити іншу Сторону про настання або припинення обставин, що перешкоджають виконанню зобов'язань за цим Договором.8. ІНШІ УМОВИ

8.1. Після підписання даного Договору всі попередні переговори й переписка по ньому втрачають чинність.    1. Специфікація до даного Договору становлять його невід'ємну частину.

8.3. Всі зміни, доповнення й інші документи до Договору, підписані. Факсимільні зв'язки, мають чинність оригіналів до заміни їх на останні.

8.4. Даний Договір набуває чинності з моменту його підписання й діє до 31 грудня 2010 р.

Якщо жодна із сторін не заявила про припинення Договору, то він вважається продовженим на наступний рік.

8.5. Даний Договір складений у двох екземплярах, що мають рівну юридичну чинність, по одному для кожної із Сторін.ПОКУПЕЦЬ
ПРОДАВЕЦЬ

Підприємство ТОВ "Метал"

49005, м. Дніпропетровськ,

вул. Олеся Гончара, 16,

р/р 26002129710001

у КБ "Приватбанк"

м. Дніпропетровськ,

МФО 305299, ЄДРПОУ 24446930,

ІПН 244469304638,

Свід. плат. податку № 04210305,

Тел/факс. 0562-35-49-31;

0562-35-39-36; 056-377-8-377
_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________Генеральний директор

ТОВ "МЕТАЛ"
О.В. Громов
______________________________________________________________________________
_______________ /______________________/


Специфікація № 1
до договору №___________ від “__” __________ 20____р.

Відпрацьовані небезпечні хімічні джерела струму


п/п

Найменування

Одиниця виміру

Ціна грн. з ПДВ “брутто”


1

Відпрацьовані акумуляторні батареї свинцеві стаціонарні використовувані для комплектування батарей як джерела постійного струму на телеграфних, телефонних об'єктах, телестанціях, в телекомунікаційних системах, системах безперебійної сигналізації, а також для резервного живлення:

корпус з стіролакрилу

крпус з поліпропропілену

корпус з ебоніту

корпус з скла

корпус з термопласту

корпус з поліетилену

кг

кгкг

кг

кгкг

1,80


2,00

1,25


1,10

1,40


2,10

2


Стартові батареї для автомобілів, мотоциклів та тракторів:

корпус з поліпропропілену

корпус з ебоніту

корпус з термопласту

корпус з поліетилену

кг

кгкг

кг

2,20

1,50


1,60

2,30


3

Відпрацьовані лужні акумуляторні батареї

кг

2,50


Примітка: відпрацьовані небезпечні хімічні джерела струму приймаються по акту приймання поштучно (додаток № 1-1), з обовязковим зазначенням марки АКБ, ціна за одиницю зданного АКБ визначається шляхом зважування його на вагах та в залежності від матеріалу корпуса по специфікації.
ПОКУПЕЦЬ________________ _________________ПРОДАВЕЦЬ
ч. 1
скачать файл

Смотрите также: