скачать файл
ч. 1

Супрун Ю.М. – завідуюча районним методичним кабінетом:


  • здійснює загальне керівництво діяльністю методкабінету, готує план роботи, погоджує і затверджує його в установленому порядку;

  • затверджує структуру методкабінету, посадові інструкції та функціональні обов’язки його працівників;

  • представляє інтереси методкабінету у відносинах з відділом освіти, відповідним інститутом післядипломної педагогічної освіти, юридичними і фізичними особами;

  • вносить пропозиції засновнику стосовно чисельності та фонду оплати праці працівників;

  • видає в межах компетенції накази та забезпечує контроль за їх виконанням;

  • приймає на роботу і звільняє з роботи працівників методкабінету;

  • заохочує працівників і накладає на них дисциплінарні стягнення;

  • звітує перед засновником і відповідним інститутом післядипломної педагогічної освіти про результати діяльності методкабінета;

  • забезпечує виконання основних принципів та загальних функцій ме­тодичної роботи як системи, координуючи та контролюючи діяльність методистів;

  • планує і організовує роботу ради райметодкабінету;

  • організовує і контролює роботу над провідною науково-методичною проблемою;

  • здійснює комплектацію та навчально-методичне забезпечення робо­ти ПДС керівників РМО;

  • керує роботою опорних шкіл;

  • відповідає за реалізацію міської програми «Освіта для сталого розвитку»;

  • здійснює науково-методичне забезпечення, вивчен­ня, узагальнення і розповсюдження ППД;

  • здійснює методичний супровід викладання російської мови і літератури та світової літератури;

  • забезпечує якісне виконання вимог «Положення про методичну роботу з педкадрами в закладах освіти»,

для чого:

- створює умови для розвитку педагогічної майстерності, творчої ініціативи педагогічних працівників, удосконалення форм і методів підвищення їхньої кваліфікації, в тому числі з використанням дистанційних форм навчання;   • координує діяльність РМО, ШМК з предмету;

   • проводить моніторинг якості загальної середньої освіти, рівня навчальних досягнень учнів, у тому числі тих, що навчаються за альтернативними підручниками і навчальними посібниками, їх відповідності Державному стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженому постановою Кабінету міністрів України від 11.01.2004 № 24;

   • стимулює впровадження сучасних освітніх систем і технологій, інтерактивних методів організації навчання і виховання;

   • забезпечує проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» з предмету, інших фахових конкурсів і змагань педагогічних працівників з предмету; надає переможцям допомогу в ході підготовки їх до участі в наступних етапах змагань;

   • організовує вивчення, узагальнення та впровадження в педагогічну практику досвіду використання вчителями з предмету інноваційних технологій і сучасних форм організації навчально-виховного процесу вчителями з предмету;

   • проводить формування електронної бази даних щодо перспективного педагогічного досвіду та інноваційної діяльності педагогічних колективів і окремих працівників;

   • активізує проведення масових заходів, спрямованих на поширення інформації щодо дослідно-експериментальної, науково-пошукової роботи та інноваційної діяльності навчальних закладів і окремих педагогічних працівників;


Мишак О.Ф. – методист з навчальних предметів:


 • здійснює організаційно-методичне забезпечення профільного навчання;

 • організовує проведення районного та міського етапів предметних олімпіад;

 • координує роботу з моніторингу;

 • здійснює науково-методичне забезпечення і контролює стан виконання Закону "Про мови";

 • здійснює координацію діяльності закладів освіти з питань міжнародного співробітництва;

 • здійснює методичний супровід викладання української мови і літератури, історії і правознавства, іноземних мов, курсу «Християнська етика»;

 • забезпечує якісне виконання вимог «Положення про методичну роботу з педкадрами в закладах освіти»,

для чого:
- створює умови для розвитку педагогічної майстерності, творчої ініціативи педагогічних працівників, удосконалення форм і методів підвищення їхньої кваліфікації, в тому числі з використанням дистанційних форм навчання;

   • координує діяльність РМО, ШМК з предмету;

   • проводить моніторинг якості загальної середньої освіти, рівня навчальних досягнень учнів, у тому числі тих, що навчаються за альтернативними підручниками і навчальними посібниками, їх відповідності Державному стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженому постановою Кабінету міністрів України від 11.01.2004 № 24;

   • стимулює впровадження сучасних освітніх систем і технологій, інтерактивних методів організації навчання і виховання;

   • забезпечує проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» з предмету, інших фахових конкурсів і змагань педагогічних працівників з предмету; надає переможцям допомогу в ході підготовки їх до участі в наступних етапах змагань;

   • організовує вивчення, узагальнення та впровадження в педагогічну практику досвіду використання вчителями з предмету інноваційних технологій і сучасних форм організації навчально-виховного процесу вчителями з предмету;

   • проводить формування електронної бази даних щодо перспективного педагогічного досвіду та інноваційної діяльності педагогічних колективів і окремих працівників;

   • активізує проведення масових заходів, спрямованих на поширення інформації щодо дослідно-експериментальної, науково-пошукової роботи та інноваційної діяльності навчальних закладів і окремих педагогічних працівників;


Ралко В.П. – методист по роботі з кадрами


  • забезпечує реалізацію державної політики з питань кадрової робо­ти в закладах освіти, вносить завідуючому відділом пропозиції щодо її вдосконалення;

  • розробляє плани роботи з кадрами у закладах освіти разом з інши­ми працівниками відділу, визначає щорічну потребу в кадрах, формує (щорічно) замовлення на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників відділу, керівників закладів та педагогіч­них працівників;

  • проводить роботу з резервом апарату відділу освіти та методичної служби, здійснює методичне забезпе­чення формування кадрового резерву і контролює виконання особис­тих річних планів його підготовки, аналізує і узагальнює прак­тику формування кадрового резерву в закладах освіти, вносить заві­дуючому відділом пропозиції щодо її вдосконалення;

  • розглядає та вносить начальнику відділу і завідуючій РМК пропозиції щодо прове­дення стажування кадрів на посаді працівників відділу освіти та методичної служби;

  • розглядає матеріали та готує документи для заохочення та нагород­ження працівників відділу освіти, методичної служби та закладів ос­віти і позашкільних закладів, веде відповідний облік;

  • організовує аналіз стану і якості військового обліку педпрацівників;

  • здійснює організаційно-координаційну та науково-методичну робо­ту з вчителями-стажистами і молодими вчителями різного фаху;

  • організує і контролює виконання програм “Кадри”, “Вчитель”;

  • освіти інформаційно-комунікаційних програм і проектів та АС «Школа»;

  • забезпечує якісне виконання вимог «Положення про методичну роботу з педкадрами в закладах освіти».


Скидан В.А. - методист з навчальних предметів


 • здійснює організацію та забезпечує аналіз, контроль і оцінку справ з техніки безпеки, охорони здоров'я, охорони праці, протипожежної без­пеки, з питань дитячого та виробничого травматизму в закладах осві­ти та позашкільних закладах;

 • забезпечує навчально-методичну підтримку роботи гуртків юних по­жежних, юних інспекторів руху;

 • створює комплекси, заходи, пропозиції з питань техніки безпеки, охорони здоров'я, протипожежної безпеки в закладах освіти, контролює організацію їх виконання;

 • здійснює методичний супровід викладання технічної і обслуговуючої праці, фізичного виховання, захисту Вітчизни, ОБЖ і валеології,

 • забезпечує якісне виконання вимог «Положення про методичну роботу з педкадрами в закладах освіти»,

для чого:

- створює умови для розвитку педагогічної майстерності, творчої ініціативи педагогічних працівників, удосконалення форм і методів підвищення їхньої кваліфікації, в тому числі з використанням дистанційних форм навчання;


   • координує діяльність РМО, ШМК з предмету;

   • проводить моніторинг якості загальної середньої освіти, рівня навчальних досягнень учнів, у тому числі тих, що навчаються за альтернативними підручниками і навчальними посібниками, їх відповідності Державному стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженому постановою Кабінету міністрів України від 11.01.2004 № 24;

   • стимулює впровадження сучасних освітніх систем і технологій, інтерактивних методів організації навчання і виховання;

   • забезпечує проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» з предмету, інших фахових конкурсів і змагань педагогічних працівників з предмету; надає переможцям допомогу в ході підготовки їх до участі в наступних етапах змагань;

   • організовує вивчення, узагальнення та впровадження в педагогічну практику досвіду використання вчителями з предмету інноваційних технологій і сучасних форм організації навчально-виховного процесу вчителями з предмету;

   • проводить формування електронної бази даних щодо перспективного педагогічного досвіду та інноваційної діяльності педагогічних колективів і окремих працівників;

   • активізує проведення масових заходів, спрямованих на поширення інформації щодо дослідно-експериментальної, науково-пошукової роботи та інноваційної діяльності навчальних закладів і окремих педагогічних працівників;

:

Терзі І.В. - методист з позашкільної освіти
 • створює систему виховної роботи в районі на основі вимог державних, регіо­нальних та місцевих програм громадянського виховання молоді і під­літків;

 • забезпечує організацію та контроль за виконанням державних прог­рам з виховної роботи;

 • здійснює навчально-методичне забезпечення роботи позашкільних закладів, сприяє удосконаленню системи їх роботи;

 • організовує і здійснює методичне забезпечення роботи тематичних шкіл з пріоритетних напрямків виховної роботи;

 • сприяє пошуку нових форм співпраці з батьками, розповсюдженню педа­гогічних знань через батьківський всеобуч;

 • вивчає і координує роботу з організації позакласного та позашкільно­го виховання;

 • забезпечує системний і систематичний аналіз роботи заступників директора з виховної роботи;

 • сприяє впровадженню у виховний процес прогресивних педагогічних технологій;

 • вивчає, узагальнює та поширює ППД з виховної роботи;

 • організовує і забезпечує проведення фахових конкурсів класних ке­рівників, педагогів-організаторів;

 • організовує заходи з профілактики злочинності та правопорушень серед неповнолітніх та контролю їх виконання спільно з відповідни­ми службами та установами;

 • організовує проведення районних учнівських конкурсів, свят, оглядів з виховної роботи;

 • координує роботу керівників РМО виховного напрямку;

 • здійснює моніторинг якості загальної середньої освіти та умов забезпечення психічного та фізичного стану учнів;

 • проводить організацію формування електронної бази даних щодо ППД і інноваційної діяльності з виховної роботи;

 • забезпечує якісне виконання вимог "Положення про методичну робо­ту з педкадрами в закладах освіти".


Чернова Н.Л. - методист з навчальних предметів і корекційної освіти


 • здійснює науково-методичний супровід роботи районної психолого-медико-педагогічної консультації;

 • здійснює організаційно-методичне забезпечення роботи атестаційної комісії та контролює проведення атестації в закладах освіти, позашкіль­них закладах та дошкільних навчальних закладах;

 • організовує і забезпечує проведення фахових конкурсів соціальних педагогів та створює умови для професійного зростання кожного з них;

 • здійснює навчально-методичне забезпечення діяльності практичних психологів і забезпечує проведення фахових конкурсів даної категорії;

 • здійснює моніторинг якості та умов забезпечення практичними психологами, логопедами та соціальними педагогами психічного та фізичного стану учнів;

 • курирує роботу логопедів та контролює діяльність логопедичних пунктів в районі;

 • здійснює навчально-методичне забезпечення діяльності соціально-психологічної служби закладів освіти та методичний супровід викладання хімії, біології, екології;

 • забезпечує якісне виконання вимог «Положення про методичну роботу з педкадрами в закладах освіти»,

для чого:

- створює умови для розвитку педагогічної майстерності, творчої ініціативи педагогічних працівників, удосконалення форм і методів підвищення їхньої кваліфікації, в тому числі з використанням дистанційних форм навчання;   • координує діяльність РМО, ШМК з предмету;

   • проводить моніторинг якості загальної середньої освіти, рівня навчальних досягнень учнів, у тому числі тих, що навчаються за альтернативними підручниками і навчальними посібниками, їх відповідності Державному стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженому постановою Кабінету міністрів України від 11.01.2004 № 24;

   • стимулює впровадження сучасних освітніх систем і технологій, інтерактивних методів організації навчання і виховання;

   • забезпечує проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» з предмету, інших фахових конкурсів і змагань педагогічних працівників; надає переможцям допомогу в ході підготовки їх до участі в наступних етапах змагань;

   • організовує вивчення, узагальнення та впровадження в педагогічну практику досвіду використання інноваційних технологій і сучасних форм організації навчально-виховного процесу вчителями з предмету;

   • проводить формування електронної бази даних щодо перспективного педагогічного досвіду та інноваційної діяльності педагогічних колективів і окремих працівників;

   • активізує проведення масових заходів, спрямованих на поширення інформації щодо дослідно-експериментальної, науково-пошукової роботи та інноваційної діяльності навчальних закладів і окремих педагогічних працівників;


Лавренко Л.І. – методист з навчальних предметів

   • організовує і контролює виконання державних і регіональних програм «Обдаровані діти», «Творча обдарованість», «Обдаровані діти – надія Кривбасу»;

   • здійснює координацію участі учнів району в міських інтелектуальних конкурсах;

- координує діяльність наукових товариств учнів та їх осеред­ків в закладах освіти;

 • здійснює організацію і проведення районного етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року», забезпечує підготовку конкурсантів до міського відбіркового туру та обласного етапу конкурсу;

 • забезпечує методичний супровід діяльності шкільних бібліотек і РМО бібліотекарів;

 • здійснює методичний супровід викладання в початковій школі,

 • забезпечує якісне виконання вимог «Положення про методичну роботу з педкадрами в закладах освіти»;

для чого:

- створює умови для розвитку педагогічної майстерності, творчої ініціативи педагогічних працівників, удосконалення форм і методів підвищення їхньої кваліфікації, в тому числі з використанням дистанційних форм навчання;


   • координує діяльність РМО, ШМК з предмету;

   • проводить моніторинг якості загальної середньої освіти, рівня навчальних досягнень учнів, у тому числі тих, що навчаються за альтернативними підручниками і навчальними посібниками, їх відповідності Державному стандарту початкової загальної освіти, затвердженому постановою Кабінету міністрів України від 20.04.2011 № 462;

   • стимулює впровадження сучасних освітніх систем і технологій, інтерактивних методів організації навчання і виховання;

   • забезпечує проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» з предмету, інших фахових конкурсів і змагань педагогічних працівників; надає переможцям допомогу в ході підготовки їх до участі в наступних етапах змагань;

   • організовує вивчення, узагальнення та впровадження в педагогічну практику досвіду використання інноваційних технологій і сучасних форм організації навчально-виховного процесу вчителями з предмету;

   • проводить формування електронної бази даних щодо перспективного педагогічного досвіду та інноваційної діяльності педагогічних колективів і окремих працівників;

   • активізує проведення масових заходів, спрямованих на поширення інформації щодо дослідно-експериментальної, науково-пошукової роботи та інноваційної діяльності навчальних закладів і окремих педагогічних працівників;Федоренко Т.А. – методист з дошкільної освіти


 • організовує і проводить методичну роботу щодо безперервного удосконалення фахового рівня кваліфікації педкадрів ДНЗ;

 • координує роботу секцій тематичного, проблемного методоб’єднань і контролює їх роботу;

 • організовує пошукові дослідження щодо розробки та впровадження нових методик і прогресивних технологій навчання та виховання;

 • здійснює моніторинг стану психічного і фізичного розвитку дітей дошкільного віку, набуття ними життєвого досвіду та вироблення вмінь і навичок, необхідних для подальшого навчання; стану організації педагогічного процесу і науково-методичної роботи в цих закладах;

 • забезпечує здійснення організації апробації та моніторингових досліджень навчально-методичного забезпечення дошкільної освіти, підручників, навчальних посібників та іншої навчальної літератури;

 • забезпечує якісне виконання вимог "Положення про методичну робо­ту з педкадрами в закладах освіти",

для чого:   • створює умови для розвитку педагогічної майстерності, творчої ініціативи педагогічних працівників, удосконалення форм і методів підвищення їхньої кваліфікації, в тому числі з використанням дистанційних форм навчання;

   • координує діяльність РМО працівників ДНЗ;

   • стимулює впровадження сучасних освітніх систем і технологій, інтерактивних методів організації навчання і виховання;

   • організовує вивчення, узагальнення та впровадження в педагогічну практику досвіду використання інноваційних технологій і сучасних форм організації навчально-виховного процесу;

   • проводить формування електронної бази даних щодо перспективного педагогічного досвіду та інноваційної діяльності педагогічних колективів і окремих працівників;

   • активізує проведення масових заходів, спрямованих на поширення інформації щодо дослідно-експериментальної, науково-пошукової роботи та інноваційної діяльності навчальних закладів і окремих педагогічних працівників.


Журба І.А. - методист з навчальних предметів

- здійснює організаційно-методичне забезпечення проведення ЗНО;

- забезпечує організацію інформаційно-комунікаційного обслуговування та використання інформаційно-комунікаційних технологій в закладах освіти району;

- координує впровадження в закладах освіти інформаційно-комунікаційних програм і проектів та АС «Школа»;

- здійснює методичний супровід викладання математики, фізики, географії. економіки;

- забезпечує якісне виконання вимог «Положення про методичну роботу з педкадрами в закладах освіти»;


для чого:- створює умови для розвитку педагогічної майстерності, творчої ініціативи педагогічних працівників, удосконалення форм і методів підвищення їхньої кваліфікації, в тому числі з використанням дистанційних форм навчання;

   • координує діяльність РМО, ШМК з предмету;

   • проводить моніторинг якості загальної середньої освіти, рівня навчальних досягнень учнів, у тому числі тих, що навчаються за альтернативними підручниками і навчальними посібниками, їх відповідності Державному стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженому постановою Кабінету міністрів України від 11.01.2004 № 24;

   • стимулює впровадження сучасних освітніх систем і технологій, інтерактивних методів організації навчання і виховання;

   • забезпечує проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» з предмету, інших фахових конкурсів і змагань педагогічних працівників; надає переможцям допомогу в ході підготовки їх до участі в наступних етапах змагань;

   • організовує вивчення, узагальнення та впровадження в педагогічну практику досвіду використання інноваційних технологій і сучасних форм організації навчально-виховного процесу вчителями з предмету;

   • проводить формування електронної бази даних щодо перспективного педагогічного досвіду та інноваційної діяльності педагогічних колективів і окремих працівників;

   • активізує проведення масових заходів, спрямованих на поширення інформації щодо дослідно-експериментальної, науково-пошукової роботи та інноваційної діяльності навчальних закладів і окремих педагогічних працівників;Мегеря І.М. – бібліотекар РМК


 • здійснює формування бібліотечного фонду у відповідності до змісту навчальних виховних і інформаційний функцій, інтересів та запи­тів читачів;

 • здійснює у встановленому порядку розміщення, облік, зберігання та оновлення бібліотечного фонду;

 • задовольняє запити педпрацівників на методичну літературу і пе­ріодичні видання, здійснює їх обслуговування на абонементі та в читальному залі;

 • комплектує літературою постійно діючі виставки з провідних пи­тань освіти, забезпечує їх оновлення;

 • організовує і веде довідково-бібліографічний апарат, каталоги, картотеки тощо.

ч. 1
скачать файл

Смотрите также: