скачать файл
ч. 1 ч. 2 ... ч. 4 ч. 5Календарно-тематичне планування

для вивчення англійської мови в 4-му класі

за підручником “English World 4”

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Сучасний стан міжнародних зв’язків України, вихід її до європейського та світового простору зумовлюють розглядати іноземну мову як важливий засіб міжкультурного спілкування.

Основне призначення іноземної мови як предметної галузі шкільного навчання — сприяти в оволодінні учнями уміннями і навичками спілкуватися в усній і писемній формах відповідно до мотивів, цілей і соціальних норм мовленнєвої поведінки у типових сферах і ситуаціях. Саме середня школа є тим навчальним закладом, де формуються базові механізми іншомовного спілкування, котрі у майбутньому випускники зможуть розвивати і удосконалювати відповідно до власних потреб.

Головна мета навчання іноземної мови у загальноосвітніх навчальних закладах полягає у формуванні в учнів комунікативної компетенції, базою для якої є комунікативні уміння, сформовані на основі мовних знань і навичок. Розвиток комунікативної компетенції залежить від соціокультурних і соціолінгвістичних знань, умінь і навичок, які забезпечують входження особистості в інший соціум і сприяють її соціалізації в новому для неї суспільстві.

Основними комунікативними уміннями є:


 • уміння здійснювати усномовленнєве спілкування (у монологічній і діалогічній формах);

 • уміння розуміти зі слуху зміст автентичних текстів;

 • уміння читати і розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту, розглядаючи їх як джерело різноманітної інформації і як засіб оволодіння нею;

 • уміння здійснювати спілкування у писемній формі відповідно до поставлених завдань;

 • уміння адекватно використовувати досвід, набутий у вивченні рідної мови, розглядаючи його як засіб усвідомленого оволодіння мовою іноземною;

 • уміння використовувати у разі необхідності невербальні засоби спілкування за умови дефіциту наявних мовних засобів.

Розвиток комунікативних умінь неможливий без оволодіння мовними засобами реалізації усного і писемного мовлення. Проте знання лексичного і граматичного матеріалу ще не забезпечує становлення комунікативних умінь. Необхідні уміння оперування цим матеріалом, а також використання його для породження і розпізнавання інформації у певних сферах спілкування.

Комунікативні мовні компетенції формуються на основі взаємопов’язаного мовленнєвого, соціокультурного, соціолінгвістичного і мовного розвитку учнів відповідно до їхніх вікових особливостей та інтересів на кожному етапі оволодіння іноземною мовою і складаються з: • мовної (лінгвістичної) компетенції, яка забезпечує оволодіння учнями мовним матеріалом з метою використання його в усному і писемному мовленні;

 • соціолінгвістичної компетенції, яка забезпечує формування умінь користуватися у процесі спілкування мовленнєвими реаліями (зразками), особливими правилами мовленнєвої поведінки, характерними для країни, мова якої вивчається;

 • прагматичної компетенції, яка пов’язана зі знаннями принципів, за якими висловлювання організовуються, структуруються, використовуються для здійснення комунікативних функцій та узгоджуються згідно з інтерактивними та трансактивними схемами.

У процесі навчання іноземної мови формуються загальні компетенції, які складаються з:

 • декларативних знань, що включають знання світу, соціокультурні знання та міжкультурне усвідомлення; соціокультурна компетенція передбачає засвоєння учнями знань соціокультурних особливостей країни, мова якої вивчається, культурних цінностей та морально-етичних норм свого та інших народів, а також формування умінь їх використовувати у практичній діяльності;

 • практичних та міжкультурних умінь і навичок, таких як соціальні вміння, навички повсякденного життя тощо;

 • “компетенції існування”, яка пов’язана з індивідуальними особливостями поведінки, мотивацій, цінностей, ідеалів та типу особистості;

 • загальнонавчальних компетенцій (вміння вчитися), що сприяють оволодінню учнями стратегіями мовленнєвої дiяльності, спрямованої на розв’язання навчальних завдань і життєвих проблем.

Під час навчання реалізуються також освітня, виховна і розвивальна цілі.

Освітня мета передбачає формування в учнів таких особистісних якостей як:

— усвідомлення функцій іноземної мови у навчальному процесі й у суспільстві;

— усвідомлення значень мовних явищ, іншої системи понять, за допомогою якої сприймається дійсність;

— розуміння особливостей власного мислення;

— зіставлення іноземної мови з рідною;

— оволодіння знаннями про культуру, історію, реалії та традиції країни, мова якої вивчається (країнознавство, лінгвокраїнознавство);

— залучення учнів до діалогу культур (іншомовної та рідної);

— уміння використовувати у разі необхідності різноманітні стратегії для задоволення дидактичних потреб (працювати з книжкою, підручником, словником, довідковою літературою, мультимедійними засобами тощо).

Засобами іноземної мови відбувається виховання учнів, яке здійснюється через систему особистісних стосунків із новою культурою і процесом оволодіння нею. Цьому сприяє виховання в учнів:

позитивного ставлення до іноземної мови як засобу спілкування, поваги до народу, носія цієї мови, толерантного ставлення до його культури, звичаїв і способу життя;

— культури спілкування, прийнятої в сучасному цивілізованому світі;

— емоційно-ціннісного ставлення до всього, що нас оточує;

— розуміння важливості оволодіння іноземною мовою і потреби користуватися нею як засобом спілкування.

Оволодіння іноземною мовою сприяє розвитку в учнів:

— мовних, інтелектуальних і пізнавальних здібностей;

— готовності брати участь в іншомовному спілкуванні;

— бажання до подальшого самовдосконалення у галузі володіння іноземною мовою;

— уміння переносу знань і навичок у нову ситуацію шляхом виконання проблемно-пошукової діяльності.

Усі цілі навчання досягаються у комплексі, підпорядковуються головній меті та реалізуються у процесі її досягнення і сприяють таким чином різнобічному розвитку особистості учня.

Оволодіння учнями іноземною мовою сприяє розвитку в них здібностей використовувати її як інструмент спілкування в діалозі культур і цивілізацій сучасного світу, вона розглядається як засіб міжособистісної взаємодії в умовах багатонаціонального і полiкультурного світового простору.

Сучасний розвиток міжнародних зв’язків між державами слугує передумовою для активізації знань про культурні особливості країн і народів, мова яких вивчається. Цьому сприяє міжкультурний підхід до вивчення іноземної мови. Вона є суттєвим елементом культури народу — носія цієї мови і засобом передачі її іншим, допомагає учням пізнати духовне багатство іншого народу, краще розуміти власну культуру і культуру свого народу, підвищує рівень їхньої гуманітарної освіти, сприяє входженню у світову спільноту.

Зміст навчання іноземної мови у середній школі залежить від соціального замовлення суспільства і детермінується певним станом його історичного розвитку. Програмою для середньої школи визначено той мінімум, яким мають оволодіти учні на кожному етапі навчання (у початковій школі, в основній школі, у старшій школі) і у кожному класі. Етапи навчання характеризується різною тематикою для спілкування, різним обсягом навчального матеріалу, різними методами, формами і видами навчальної діяльності відповідно до рівня розвитку учнів, їхніх інтересів і досвіду. У зв’язку з цим етапи мають свої цілі і завдання.

У початковій школі (2—4 класи) важливо зацікавити учнів у вивченні іноземної мови, викликати в них позитивне ставлення до предмета, вмотивувати необхідність і значущість володіння іноземною мовою як неповторним засобом міжкультурного спілкування. Початкова школа має забезпечити наступність і безперервність процесу навчання іноземної мови у всьому курсі середньої школи, сформувати базові навички і вміння, необхідні для подальшого розвитку комунікативної компетенції в основній і старшій школі. Вона має виховувати комунікативні потреби у пізнанні інших країн і народів, у пошуку друзів не тільки для спілкування, але й для розв’язання певних проблем власної життєдіяльності. На цьому етапі здійснюється формування навичок і вмінь спілкування в усній і писемній формах у межах визначених сфер і ситуацій у відповідності до вікових особливостей учнів і їхніх інтересів, на основі використання для цього прийнятих мовленнєвих зразків. Учні вчаться виконувати нескладні творчі вправи і завдання, спрямовані на розвиток креативного мислення, у них формуються вміння переносити засвоєний навчальний матеріал в інші ситуації спілкування, давати оцінку певним явищам і діям.

Для успішної реалізації освітньо-розвивального потенціалу іноземної мови у початковій школі необхідно сприяти тому, щоб процес залучення учнів до вивчення предмета не тільки розширював їхній світогляд, але й сприяв би глибшому розумінню власної культури та її ролі в духовному та моральному розвитку людства.

Процес навчання іноземної мови у початковій школі організовується відповідно до мережі годин, визначених навчальним планом, і з урахуванням можливості збільшення їх кількості за рахунок варіативної частини. У зв’язку з цим для повноцінного забезпечення навчального процесу вчитель, окрім підручника, який використовує у своїй роботі, може залучати інші засоби, адаптуючи їх до умов навчання.

Рівень володіння іноземною мовою на кінець четвертого класу відповідає рівню А1 згідно з “Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання”.
Календарно-тематичне планування

WELCOME UNIT

ДАТА

ТЕМА

ПІДТЕМА

МОВНА КОМПЕТЕНЦІЯ

МОВЛЕННЄВА КОМПІТЕНЦІЯ

ЧИТАННЯ

ЛЕКСИЧНИЙ МАТЕРІАЛ

ГРАМАТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ

ФОНЕТИКА

УСНЕ МОВЛЕННЯ

ПИСЬМО

АУДІЮВАННЯ

ГОВОРІННЯ

КЛАСНЕ

ДОМАШНЄ


Я, моя сім’я та друзі

Я, моя сім’я та друзі

Do you remember us? Hi! Hello again! It’s nice to see you again. What time is it? Who is in the picture? What is he/ she/are they doing? What else can you see? Where were they yesterday afternoon?

Past simple tense: PB p. 6 ex. A

PB p. 7 ex. BPB p. 6 ex.1, 2


PB p. 6 ex.1, 2

PB p. 7 ex.3PB p. 6 ex. A

PB p. 7 ex. B
Написати 5 речень про те, де Ви були вчора о 5 годині вечора.

PB p. 6 ex.1, A

PB p. 7 ex.3, B
Я, моя сім’я та друзі

Я, моя сім’я та друзі

What did Sam want? How did he clean the bike? What colour did he paint it? What happened to Sam?

Past simple tense: PB p. 8 ex. A

PB p. 9 ex. 2, B


PB p. 8 ex.1


PB p. 8 ex.1

PB p. 9 ex.2, 3PB p. 8 ex. A

PB p. 9 ex. BНаписати 5 речень про те, де Ви були та що робили вчора.

PB p. 8 ex. A

PB p.9 ex.2,3,B
Я, моя сім’я та друзі

Я, моя сім’я та друзі

Where did the children go on Saturday? What did she buy?

Past simple tense: PB p. 10 ex. A

PB p. 11 ex. 2, B


PB p. 10 ex.1


PB p. 10 ex.1 , A

PB p. 11 ex.2, 3, BPB p. 10 ex. A

PB p. 11 ex. BНаписати 5 речень про те, де Ви були та що робили в суботу.

PB p. 10 ex.1 , A

PB p. 11 ex.2, 3, B
Я, моя сім’я та друзі

Тварини

What are the children wearing? Ben is wearing a big grey and blue hat. It’s tall.

Can you name the animals? Elephant, lion, mouse, giraffeWhat are the children wearing? PB p. 12 ex.1

Comparatives and superlatives: PB p. 13 ex.2, 3

PB p. 12 ex.1 , A

PB p. 13 ex.2, 3, BPB p. 12 ex. A

PB p. 13 ex. BНаписати 5 речень: порівняти себе з другом. PB p. 13 ex.2

PB p. 12 ex.1 , A

PB p. 13 ex.2, 3, B
Я, моя сім’я та друзі

Я, моя сім’я та друзі

What is he/ she/are they doing? Where is he/ she/ are they?

What do you like? He likes walking with his dog.Present simple: like or likes. PB p. 15 ex.2, 3
PB p. 14 ex.1

PB p. 14 ex.1 , A

PB p. 15 ex.2, 3, 4, BPB p. 14 ex. A

PB p. 15 ex. B5 речень про те, що Ви любите або не любите.

PB p. 14 ex.1 , A

PB p. 15 ex.2, 3, 4, B
Я, моя сім’я та друзі

Їжа

Yesterday they went to the beach. They had a picnic on the sand.

There was/ were: PB p. 16 ex. A

PB p. 17 ex. 2, 3, B


PB p. 16 ex.1

PB p. 16 ex.1, A

PB p. 17 ex.2, 3, 4, BPB p. 16 ex. A

PB p. 17 ex. B5 речень про те, що Ви брали з собою на пікнік поїсти.

PB p. 16 ex.1, A

PB p. 17 ex.2, 3, 4, B
Я, моя сім’я та друзі

Я, моя сім’я та друзі

You must go to bed early! You mustn’t wear jeans.

What are you going to do tomorrow? What are you going to wear?Must/ mustn’t PB p. 18 ex.1

What is he going to do tomorrow? PB p. 18 ex. A PB p. 19 ex.2,3,B


PB p. 18 ex.1

PB p. 18 ex.1, A

PB p. 19 ex.2, 3, BPB p. 18 ex. A

PB p. 19 ex. BНаписати 5 речень про те, що Ви збираєтесь робити завтра.

PB p. 18 ex.1, A

PB p. 19 ex.2, 3, B
Я, моя сім’я та друзі

Я, моя сім’я та друзі

Platform, train, kiosk, luggage, suitcase, bag. Are there your ticket?

Whose shoes are there? PB p. 20 ex.1, A

PB p. 21 ex.2, 3, B


PB p. 21 ex.2

PB p. 20 ex.1, A

PB p. 21 ex.2, 3, BPB p. 20 ex. A

PB p. 21 ex. B


PB p. 20 ex.1, A PB p. 21 ex.2, 3, B

UNIT 1ДАТА

ТЕМА

ПІДТЕМА

МОВНА КОМПЕТЕНЦІЯ

МОВЛЕННЄВА КОМПІТЕНЦІЯ

ЧИТАННЯ

ЛЕКСИЧНИЙ МАТЕРІАЛ

ГРАМАТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ

ФОНЕТИКА

УСНЕ МОВЛЕННЯ

ПИСЬМО

АУДІЮВАННЯ

ГОВОРІННЯ

КЛАСНЕ

ДОМАШНЄ


Відпочинок і дозвілля

Відпочинок і дозвілля

Choir, basketball club, computer club, swimming club, chess club, football club, drama club, music club, emails. Dictionary 4: TB p.190 Unit 1

What do children do after school? Poster 1.

Past simple of irregular verbs: PB p. 22 ,23


PB p. 22

What do children do after school? Poster 1.

PB p. 22


Написати електронного листа другу про своє захоплення

PB p. 22 ,23


Відпочинок і дозвілля

Відпочинок і дозвілля

Seaweed, board, chess pieces, bubbles, snail, club, coach, referee, captain, orchestra, team. Dictionary 4: TB p.190 Unit 1

Past simple of irregular verbs: Who? PB p. 24 ex.1PB p. 24 ex.1,2,3 WB p. 2 ex. 1, 2, 3

WB p. 2 ex. 1, 2

WB p. 2 ex. 3

PB p. 24 ex.1,2,3


Відпочинок і дозвілля

Відпочинок і дозвілля

Put on, come in, play, act, excellent, kindergarten, daughter. Dictionary 4: TB p.190 Unit 1

Informal everyday language: come in! Really? What about me? Sorry.
PB p. 25 ex. 2, 3

PB p. 25 ex.1, 2, 3, 4, 5

WB p. 3 ex. 1, 2;

Alphabet


WB p. 3 ex. 1, 2

Написати власний діалог за прикл. PB p. 25 ex.2

PB p. 25 ex.2, 3


Відпочинок і дозвілля

Відпочинок і дозвілля

Clubs, hobbies, sports. Dictionary 4: TB p.190 Unit 1

Past of irregular verbs, short answer. PB p. 26 ex.1, 2PB p. 26 ex.1, 2

WB p. 4 ex. 1, 2WB p. 4 ex. 1, 2

6 речень про захоплення друзів за прикл. WB p. 4 ex.2

PB p. 26 ex.1, 2

WB p. 4 ex. 1, 2
Відпочинок і дозвілля

Відпочинок і дозвілля

Sorry. Don’t ask me. I’m too busy.

Adj + too: I’m too busy.
PB p. 27 ex.1, 2, 4


PB p. 27 ex.1, 2, 3, 4

WB p. 5 ex. 1, 2WB p. 5 ex. 1, 2

Написати власний діалог за прикл. PB p. 27 ex.1

PB p. 27 ex.1, 4

WB p. 5 ex. 1, 2
Відпочинок і дозвілля

Відпочинок і дозвілля

Cook, book, look, took, wood, good, wool, hook

There are two different animals in the picture. What are they?

Phonics: short oo vowel sound

PB p. 28 ex. phonicsPB p. 28 ex. 2, 3, phonics

PB p. 28 ex.1, 2, 3

WB p. 6 ex. 1, 2, 3WB p. 6 ex. 1, 2, 3

6 речень зі словами з WB p. 6 ex.1

PB p. 28 ex.1, 2, 3

WB p. 6 ex. 1, 2,3
Відпочинок і дозвілля

Відпочинок і дозвілля

Dear Grandma, I am sending you some photos of our holiday. It was really great.

We are = we’re, can not = can’t, …: WB p. 7 ex. 1, 4, 5WB p. 7 ex. 1, 2, 3, 4, 5

WB p. 7 ex. 1, 3, 4, 5


Лист за прикладом WB p. 7 ex. 3

WB p. 7 ex. 1, 2, 3, 4, 5


Відпочинок і дозвілля

Відпочинок і дозвілля

Do you send email? Who do you send to? Family? Friends? How often? Do you like sending email? Why?

Present simple: informal everyday languagePB p. 29 ex.1, 2, 3


PB p. 29 ex. 3

Лист за прикладом PB p. 29 ex. 3

PB p. 29 ex.1, 2


Відпочинок і дозвілля

Відпочинок і дозвілля

Sports. Dictionary 4: TB p.190 Unit 1

Present simple: informal everyday languageWB p. 8 ex. 1, 2, 3, 4

WB p. 9 ex. 1, 2WB p. 8 ex. 1, 2, 4

WB p. 9 ex. 1, 2Лист за прикладом WB p. 9 ex. 2

WB p. 8 ex. 1, 2, 3, 4Відпочинок і дозвілля

Відпочинок і дозвілля

Dictionary 4: TB p.190 Unit 1

Past simple: informal everyday languageWB p. 10 ex. 1, 2, 3, 4

WB p. 11 ex. 5WB p. 10 ex. 1, 2, 3, 4

WB p. 11 ex. 5WB p. 11 ex. 6

WB p. 10 ex. 1,2,3,4

WB p. 11 ex. 5ч. 1 ч. 2 ... ч. 4 ч. 5 следующая страница >>
скачать файл

Смотрите также: