скачать файл
ч. 1

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Перехід України до ринкових умов функціонування, зростання фінансових ризиків, розвиток тенденцій галузевої монополізації, конкурентна боротьба в різних ринкових сегментах підтверджують необхідність запровадження нових наукових підходів на рівні господарюючих суб’єктів до вивчення специфіки і стану товарних ринків на певний момент часу, а також можливих тенденцій їх зміни у майбутньому, тобто дослідження та прогнозування кон’юнктури з одночасною розробкою стратегій розвитку підприємств.

Стратегії розвитку підприємств, що розробляються в сучасних умовах, не відповідають новим вимогам до процесу планування та прогнозування. Тому виникає потреба у розробці концепцій, що враховують економічну ситуацію та специфіку кожного конкретного товарного ринку. Вивчення і дослідження кон’юнктури та розробка на цій основі стратегій розвитку підприємств, що базуються на єдиній сукупності спеціальних методів оцінювання, дослідження і прогнозування для різних товарних ринків, є необхідною та своєчасною.

В сучасній теорії і практиці питання, пов’язані з вивченням кон’юнктури та стратегій, знайшли своє відображення у роботах таких зарубіжних економістів, як Блаут М., Брю С.Л., Долан Є.Дж., Кейнс Дж., Котлер Ф., Кемпбел Р., Самуельсон П.А., Хейне П. та інші. Серед вітчизняних науковців, які займалися дослідженням стратегій розвитку та кон’юнктури, на увагу заслуговують праці Бутенко А.І., Гринчуцького В.І., Єріна А.М., Карпова В.А., Ковальчук С.В., Крикавського Є.В., Кузьміна О.Є., Ліпич Л.Г., Мороза О.В., Мостенської Т.Л., Окландера М.А., Сичевського М.П., Точиліна В.О., Чухрай Н.І. та інших. В працях названих авторів висвітлюються методологічні підходи до розробки системи дослідження ринку, цінової та товарної політики, формування стратегій та прогнозування. Однак ряд питань щодо взаємозв’язку між стратегіями розвитку та кон’юнктурою не досліджувалися. Вибір теми дисертаційного дослідження зумовлений необхідністю теоретико-методологічного та прикладного розроблення шляхів вирішення наведеної проблеми з метою успішного функціонування кондитерських підприємств, забезпечення конкурування з зарубіжними виробниками при вступі України у міжнародні організації, що й свідчить про актуальність теми та її прикладне значення.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертації відповідає науковому напрямку кафедри менеджменту та маркетингу Луцького державного технічного університету “Прогнозування споживання товарів на засадах маркетингу”. Матеріали дисертації використані в розробці держбюджетної теми Луцького державного технічного університету “Організаційно-економічний механізм управління підприємствами в сучасних умовах господарювання” (номер державної реєстрації 0105U000804), затвердженої науково-технічною радою Луцького державного технічного університету (протокол №1 від 20 січня 2005р.).

Мета та завдання дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає у науковому обґрунтуванні та вдосконаленні теоретичних положень та практичних рекомендацій щодо розробки стратегій розвитку підприємств на засадах прогнозування кон’юнктури. Для досягнення мети роботи поставлені й вирішені такі завдання:

- розкрито об’єктивний характер, зміст та сутність понять “стратегія розвитку” і “кон’юнктура”, викладена їх концептуальна інтерпретація в ринкових умовах функціонування;

- доповнено класифікацію кон’юнктурних факторів, що ґрунтуються на ознаках приналежності до елементів ринку та впливу на його розвиток;

- вироблено систему методів оцінки та розробки стратегій розвитку підприємств на засадах дослідження кон’юнктури, що складається з визначеної послідовності етапів аналізу та прогнозування;

- проведено дослідження кон’юнктурних характеристик ринку кондитерської продукції, його масштабу та типу, обґрунтовано тенденції розвитку та стійкості;

- вдосконалено метод прогнозування попиту і пропозиції на короткостроковий період;

- запропоновано метод формування стратегій розвитку підприємств на засадах прогнозування кон’юнктури ринку кондитерської продукції з використанням сценаріїв розвитку ситуації.

Об’єкт дослідження – процес розробки стратегій розвитку підприємств на засадах прогнозування кон’юнктури ринку.

Предметом дослідження є теоретичні положення та методичні рекомендації щодо створення стратегій розвитку кондитерських підприємств із використанням прогнозу кон’юнктури.

Методи дослідження. У роботі використано такі методи та прийоми наукового пізнання: економіко-статистичного аналізу ­ – для вивчення попиту та пропозиції ринку продукції кондитерських підприємств (підрозділи 2.2. та 2.3.); експертних оцінок – для дослідження показників ефективності використання виробничої потужності кондитерських підприємств (підрозділи 2.2., 2.3. та 3.3.); екстраполяції – для прогнозування кон’юнктури (підрозділ 3.1.); гармонійних ваг – для розробки стратегічних сценаріїв розвитку кон’юнктури (підрозділи 3.2., 3.3.).

Теоретичною та методологічною основою дисертації стали наукові праці вітчизняних та закордонних вчених, економістів щодо формування стратегій підприємств і дослідження кон’юнктури товарних ринків.

Інформаційну базу дослідження складають закони України, постанови Верховної Ради і Кабінету міністрів України; офіційні матеріали Державного комітету статистики України та інших органів державної влади, а також установ, підприємств, організацій; матеріали, отримані з мережі Інтернет.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в обґрунтуванні теоретичних положень та практичних рекомендацій щодо розробки стратегій розвитку підприємств при комплексному дослідженні кон’юнктури з обґрунтуванням основних засад, напрямків їх реалізації та врахуванням специфіки розвитку кондитерського виробництва. Наукова новизна дисертації полягає у такому:

вперше:

- запропоновано метод формування стратегій розвитку підприємств на засадах прогнозування кон’юнктури ринку кондитерської продукції з використанням сценаріїв розвитку ситуації;удосконалено:

- положення з визначення класифікаційних ознак кон’юнктури, що може дати характеристику ринку в цілому та сформувати враження про локальні ринки;

- метод екстраполяції прогнозування попиту і пропозиції, який на противагу існуючим заснований на перевірці різниці середніх двох різних частин одного і того ж ряду та розбитті ряду динаміки на дві рівні або майже рівні частини, що дозволить отримати правдиві та точні результати прогнозування в короткостроковому періоді;

дістали подальшого розвитку:

- дослідження кон’юнктурних характеристик ринку шляхом оцінки попиту, пропозиції та конкуренції для визначення стану кон’юнктури ринку;

- поняття “кон’юнктура” як форма прояву складових елементів, що характеризують стан попиту, пропозиції та конкуренції на ринку як в цілому, так і в окремих його сегментах та видах;

- методи прогнозування попиту і пропозиції, особливість яких полягає в удосконаленні та поєднанні існуючих методів для досягнення достовірних та точних прогнозів кон’юнктури та створення оптимальних стратегій розвитку підприємств.Практичне значення отриманих результатів. Практична цінність одержаних результатів дисертації полягає в тому, що розроблена автором система методів оцінки та аналізу кон’юнктури може бути використана централізованими службами кон’юнктурних досліджень та безпосередньо підприємствами під час дослідження ситуації на ринку, розрахунку прогнозів та вибору ефективних стратегій розвитку.

Наукові розробки дисертанта щодо прогнозування кон’юнктури та розробки стратегій розвитку використовуються і впроваджені на кондитерських підприємствах: ВКФ“Луцьккондитер” ТзОВ (Довідка №0206-07 від 06.02.2007 р.), ВКТФ АТЗТ “Буковинка” (Довідка №2202/2007 від 22.02.2007 р.).Особистий внесок здобувача. Наукові положення, результати та висновки, викладені в дисертації, отримані автором особисто. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, в роботі використані лише ті ідеї та положення, які є результатом особистої роботи здобувача. Індивідуальний внесок здобувача у цій праці вказаний в авторефераті у переліку основних публікацій за темою дисертації.

Апробація та впровадження результатів дисертації. Основні положення, висновки і результати дослідження представлено, обговорено та схвалено на міжнародних науково-практичних конференціях: “Динаміка наукових досліджень 2003” (м. Дніпропетровськ, 2003); “Актуальні проблеми економічно-соціального розвитку виробничої сфери” (м. Дніпропетровськ, 2003); “Сучасні проблеми економіки підприємства” (м. Дніпропетровськ, 2003); “Маркетинг та логістика в системі менеджменту” (м. Львів, 2004); “Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління” (м. Київ, 2004); “Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку виробничої сфери” (м. Донецьк, 2004); “Проблеми підвищення ефективності діяльності підприємств у сучасних умовах” (м. Севастополь, 2004); “Теорія і практика сучасної економіки” (м. Черкаси, 2004); “Наука і Вища освіта” (м. Запоріжжя, 2005); “Перспективи економічного розвитку України в контексті євроінтеграційних процесів” (м. Чернівці, 2006); “Проблеми глобалізації та моделі стійкого економічного розвитку” (м. Луганськ, 2006) та конференціях професорсько-викладацького складу ЛДТУ у 2003-2007 роках.

Публікації. За результатами проведеного дослідження опубліковано 16 наукових праць, з них 8 – у фахових виданнях ВАК України і 8 статтей у збірниках матеріалів науково-практичних конференцій та в інших виданнях. Загальний обсяг публікацій становить 6,58 др. ар., з яких особисто автору належить 6,08 др. ар.

Обсяг та структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, додатків та списку використаної літератури. Загальний обсяг дисертації становить 181 сторінку. Основний зміст викладено на 170 сторінках. Робота містить 23 таблиці, 20 рисунків, 26 додатків і список використаних джерел із 149 найменувань.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, проаналізовано стан і рівень опрацювання в сучасній науці проблематики формування стратегій розвитку та прогнозування кон’юнктури ринку, визначено мету, завдання, об’єкт і предмет, теоретичну та методологічну бази роботи, висвітлено наукову новизну та практичне значення отриманих результатів.

В першому розділі дисертаційного дослідження “Сутність та особливості впливу кон’юнктури на стратегії розвитку підприємств” сформовано поняття “стратегія розвитку” та “кон’юнктура ринку”, досліджено значення, завдання та етапи формування стратегій, сутність та особливості кон’юнктури; визначено структурні елементи та фактори впливу на кон’юнктуру продукції кондитерських підприємств.

Успіх підприємств на ринку багато в чому залежить від обраної стратегії та вмілої її реалізації на практиці. Необхідність розробки стратегій розвитку в умовах ринку пояснюється тим, що ринкове господарство відрізняється коливаннями кон’юнктури, які необхідно передбачати і згладжувати. В ході дослідження обґрунтовано, що стратегія розвитку – це процес координуючого та спрямованого впливу на поведінку системи (підприємства) для реалізації поставлених цілей та програм дій.

Практика підприємств показує, що розробка стратегій розвитку завершується формуванням обумовлених планів та прогнозів, які мають складну внутрішню структуру, тобто підприємство повинно здійснювати процес планування та прогнозування. Рівень розвитку даного процесу визначається ефективністю дослідження кон’юнктури.

У результаті проведеного в дисертації аналізу праць вчених-економістів щодо сутності поняття “кон’юнктура”, а також на основі узагальнення наукових поглядів та практичного досвіду її визначено як форму прояву факторів, що характеризують стан складових елементів попиту, пропозиції та конкуренції на ринку як в цілому, так і в окремих його сегментах та видах.

У ході дослідження проведено аналіз впливу факторів на кон’юнктуру продукції кондитерських підприємств, виділено основну класифікаційну ознаку дії, відповідно до якої запропоновано кон’юнктурні фактори на ринку продукції кондитерських підприємств поділяти на передбачені (прогнозовані) і непередбачувані (непрогнозовані).

В залежності від приналежності до елементів ринку можливий поділ на фактори попиту і пропозиції; залежно від приналежності до учасників (суб’єктів) ринку – на фактори виробника, посередника, постачальника і покупця. Крім того, всі кон’юнктуроутворюючі фактори поділено на три групи: фактори, що стимулюють розвиток ринку, фактори, що стримують його розвиток та фактори нейтрального характеру.

Вищезазначені класифікаційні ознаки доповнюють систематизацію кон’юнктурних факторів, що враховують їх приналежність до тієї або іншої класифікаційної групи. При цьому пропонується групувати їх за чотирма критеріями, що характеризують загальний підхід до систематизації. Така класифікація враховує ті фактори, які мають безпосередній вплив на кон’юнктуру.

Ці дослідження надають підставу сформулювати власний підхід до критеріїв та видів кон’юнктури, що здатні дати характеристику ринку в цілому та сформувати висновки про локальні ринки (рис. 1).


Кон’юнктура


За ознакою “ієрархії”


Загальногосподарська

кон’юнктура

Кон’юнктура

товарного

ринку

Кон’юнктура

світового

ринку
За ознакою “рівень складності”


Проста

кон’юнктура

Диференційована

кон’юнктура

За ознакою “рівень сприятливості” За ознакою “рівень стійкості”
Несприятлива

кон’юнктура


Сприятлива

кон’юнктура


Нестійка

(невизначена) кон’юнктура


Стійка

(рівноважна)

кон’юнктура


Рис. 1. Класифікація видів кон’юнктури

Дослідженням встановлено, що існуючі в даний час методи та підходи до прогнозування кон’юнктури продукції кондитерських підприємств носять загальний характер, оскільки не враховують особливості конкретного товарного ринку. Проведений аналіз основних методів дослідження та прогнозування кон’юнктури на основі дії факторів показав, що варто відібрати декілька найбільш оптимальних методів дослідження та прогнозування кон’юнктури, які на практиці дають реальні результати. Розглянуті методи мають як позитивні, так і негативні сторони, тому існує необхідність в створенні методу оцінки i розробки стратегії розвитку підприємств на основі дослідження та прогнозу кон’юнктури.

У другому розділі “Аналіз кон’юнктури продукції кондитерських підприємств України” запропоновано методи розробки та оцінки стратегій розвитку, що базуються на прогнозуванні кон’юнктури ринку; проведено аналіз масштабу та типу ринку кондитерських підприємств; здійснено аналіз тенденцій його розвитку та стійкості.

Метод розробки й оцінки стратегій розвитку ґрунтується на прогнозуванні кон’юнктури конкретного товарного ринку і складається з двох основних блоків:


 • перший блок – розробка показників оцінювання кон’юнктури;

 • другий блок – прогнозування кон’юнктури та розробка стратегій розвитку підприємств.

Перший блок складається з таких етапів:

1. Аналіз масштабу і типу ринку:

 • дослідження концентрації ринку кондитерських підприємств;

 • розрахунок рівня безпеки підприємств-виробників кондитерської продукції;

 • розробка стратегії поведінки кондитерських підприємств, яка дозволить визначити становище і місце кожного виробника на ринку;

 • розробка конкурентної карти ринку кондитерських підприємств, що дозволить зробити точний та достовірний прогноз кон’юнктури.

2. Аналіз тенденцій розвитку ринку та його стійкості:

2.1. Визначення загальної величини попиту і пропозиції, аналіз основних виробників даної продукції на ринку.

  1. Проведення розрахунку та аналізування місткості ринку.

  2. Розробка карти оцінювання кон’юнктури.

  3. Дослідження циклічності ринку шляхом використання коефіцієнта автокореляції рівнів та автокореляційної функції.

  4. Складання балансу попиту і пропозиції, визначення стійкості ринку.

  5. Визначення основних умов розвитку ринку.

2.7. Оцінка загального стану кон’юнктури.

Мета розробки стратегій розвитку як важливого етапу дослідження полягає у визначенні ймовірних оцінок стану кон’юнктури в майбутньому. Основним завданням розробки стратегій розвитку є визначення тенденцій зміни факторів, що впливатимуть на ринок та підприємство.

Другий блок – прогнозування кон’юнктури кондитерської продукції – включає такі етапи:

1. Прогнозування попиту і пропозиції кондитерської продукції на ринку, зокрема: • побудову трендових моделей попиту та пропозиції;

 • вибір виду моделі тренду;

 • прогнозування попиту і пропозиції.

2. Формування стратегічних сценаріїв розвитку кон’юнктури продукції кондитерських підприємств, а саме:

 • за стабільного розвитку існуючої ситуації;

 • за несприятливого розвитку ситуації на ринку;

 • за сприятливого розвитку ситуації.

3. Побудова та вибір стратегій розвитку для кондитерських підприємств та ринку в цілому.

Аналізування рівня конкурентної безпеки діяльності кондитерських підприємств на ринку України свідчить, що стан підприємств можна вважати безпечним. Лідером ринку є кондитерська корпорація “Roshen”, частка ринку якої перевищує 23 відсотки. Відзначимо те, що підприємства кондитерського бізнесу працюють в умовах олігополістичного ринку і можуть стати учасниками монополістичного при збільшенні часток лідерів ринку (рис. 2).* КФ – кондитерська фабрика

Рис. 2. Головні виробники кондитерських виробів в Україні у 2006-2007 рр.

Слід відзначити, що становище виробників кондитерської продукції за деякими асортиментними позиціями є загрозливим для конкуренції. Це не стосується сегменту борошняних кондитерських виробів, зокрема печива та неглазурованих шоколадних цукерок (табл. 1).

Таблиця 1

Обсяг внутрішнього ринку кондитерських виробів України у 2004-2006 рр.
Роки


Сегмент шоколаду та шоколадних виробів, %

Сегмент

борошняних

кондитерських

виробів, %
Сегмент цукристих

кондитерських

виробів, %


2004

30,0

41,0

29,0

2005

29,9

42,0

28,1

2006

31,5

44,8

23,7

Виробництво кондитерських виробів є одим з найбільш інвестиційно-привабливих секторів харчової промисловості. Протягом останніх років на ринку спостерігається тенденція до збільшення виробництва високорентабельних видів кондитерської продукції та зменшення кількісних обсягів виробництва. Дана ситуація спричинена насиченням ринку та обумовлена значними інвестиціями як вітчизняних, так і зарубіжних виробників у розвиток виробництва. Асортимент кондитерських виробів включає безліч найменувань готової продукції, основні з них – це шоколад, карамель, вафлі, печиво, драже, карамелева глазур, мармелад, цукерки та інші залежно від спеціалізації підприємства.

Аналіз фактичних даних показав, що виробництво, продаж і товарні запаси кондитерських виробів в Україні повністю забезпечують зростаючий попит (табл. 2).

Таблиця 2


Карта оцінки кон’юнктури кондитерської продукції
Індикатори ринку

Характеристика ринкуПостачання

Продаж

Товарні запаси

Зро

ста


ння

Ста

біль


ні

сть


Зме

нше


ння

Зро

ста


ння

Ста

біль


ні

сть


Зме

нше


ння

Зро

ста


ння

Ста

біль


ні

сть


Зме

нше


ння
+

+Спад ринку:

коллапсуючий ринок


+

+
++
Стабільний попит:

стабільний ринок++

+

Зростання попиту:

ринок, що розвивається+ – показники, що характеризують стан ринку

Класифікацію ринку кондитерської продукції зображено у табл. 3.

Таблиця 3

Класифікація ринку кондитерської продукції
Ознаки класифікації

Типи ринку

Ступінь та характер збалансованості ринку

Ринок покупця

Територіальний рівень

Ринок країни

Класифікація за товарами

Ринок товарів споживчого призначення

Місце ринку в системі руху товару

Оптовий та роздрібний ринок

Організаційна оцінка ринку

Відкритий ринок

На основі проведеного дослідження та отриманої конкурентної карти ринку пропонується розробити прогноз кон’юнктури та сформувати стратегії розвитку кондитерських підприємств (табл. 4).

Таблиця 4

Конкурентна карта виробників кондитерської продукції України
Класифікація

за темпом росту ринкової частки Ts


Класифікація за ринковою часткою SI.Лідер


II.Сильна

конкурентна

позиція


III. Слабка

конкурентна

позиція

IV.АутсайдерI.Швидке

покращення

конкурентної

позиціїВКФ “Луцьккондитер” ЛТД

II.Покращення

конкурентної

позиціїКорпорація “ROSHEN”

ЗАТ “Київ-Конті”

ВАТ “Полтавакондитер”;

ЗАТ “Житомирські ласощі”;

ЗАТ “Одеса”;

ТОВ “Світ ласощів

ЗАТ “Запорізька кондитерська фабрика”;

ЗАТ “Рівненська кондитерська фабрика”

АТЗТ “Буковинка”;

ВАТ “Тернопільська кондитерська фабрика”;

АТ “Стріла”

( м. Чернігів)

III.Погіршення

конкурентної

позиціїЗАТ “А.В.К”;

ЗАТ “Світоч”;

АТ “Бісквіт-Шоколад”
ВАТ ”Крафт Якобз Україна”

АТЗТ “Херсонська кондитерська фабрика”;

АТ“Хмельницька кондитерська фабрика”;

ЗАТ “Миколаївська кондитерська фабрика”; ВАТ “Івано-Франківська кондитерська фабрика”;

ЗАТ ”Дніпропетровський КХП”

– підприємства в даних секторах відсутні

В дослідженні встановлено головні характеристики ринку, що використовуються для аналізу кон’юнктури: • аналіз асортиментного ряду продукції кондитерських підприємств України дав можливість визначати основних асортиментних виробників;

 • споживання кондитерських виробів населенням України забезпечується за рахунок власного виробництва, загальна ситуація відповідає високому рівню товарної насиченості;

 • ринок кондитерської продукції характеризується помірним темпом зростання (3-7%) та поступовим переходом у насичений стан.

Конкурентна карта виробників кондитерських виробів вказує на те, що у більшості підприємств немає можливості ефективно розвиватися та повністю відсутні структоровані, чітко визначені стратегії поведінки за умов зміни ситуації на ринку. Саме тому для середніх та малих виробників (АТЗТ “Херсонська кондитерська фабрика”, ВАТ “Тернопільська кондитерська фабрика”, АТ “Стріла” та інших), які не мають вагомої частки на ринку, важливим є аналіз та прогноз розвитку кон’юнктури, розробка на її основі стратегій розвитку, що могли б координувати та спрямовувати їх дії під час реалізації поставлених цілей та програм дій.

Це свідчить, з одного боку, про складність, а з іншого - про необхідність розробки та формування стратегій розвитку кондитерських підприємств за допомогою відібраних та розроблених методів аналізу і прогнозування кон’юнктури.

У третьому розділі дисертації “Прогнозування кон’юнктури та розробка стратегій розвитку підприємств” здійснено прогнозування попиту і пропозиції продукції підприємств, побудовано сценарії розвитку кон’юнктури, здійснено прогнозування показників діяльності та стратегій розвитку кондитерських підприємств.

За результатами дослідження серед методів прогнозування вибрано екстраполяцію. Оскільки тенденції розвитку є динамічними, то дані, одержані шляхом екстраполяції ряду, слід розглядати як вірогідні. Тому для прогнозування попиту і пропозиції вибрано метод екстраполяції з використанням стандартної та вдосконаленої методики прогнозування попиту і пропозиції. В дослідженні екстраполяцію представлено у вигляді формули:

, (1)

де прогнозований рівень; – поточний рівень прогнозованого ряду;

Т – період попередження; ­ параметр рівняння тренду.

Для отримання достовірних результатів використана стандартна методика розробки прогнозів, яка вдосконалена шляхом використання коефіцієнта апроксимації, що відображає рівень коливань розвитку ринку в ретроспективному періоді. Межі коефіцієнта апроксимації встановлено за допомогою формули:, (2)

де - коефіцієнт апроксимації.

Тоді межі вірогідності довірчого інтервалу прогнозованого явища матимуть вигляд:

(3)

Загальна методика для визначення меж інтервалів передбачає використання коефіцієнта довіри через розподіл Стюдента і значення залишкового середнього квадратичного відхилення від тренду, скорегованого за числом ступенів свободи. Порівнюючи одержані величини довірчих інтервалів, які розраховані різними методами, встановлено, що довірчі інтервали, розраховані з урахуванням коефіцієнта апроксимації, мають менше значення, отже, точність прогнозу підвищується.

В дослідженні розглянуто графічні зображення рівнів динамічних рядів параметрів ринку, що дозволяє однозначно обрати конкретну форму трендового рівняння. Такою формою є парабола 3-го порядку. На її основі здійснено прогнозування попиту та пропозиції кондитерської продукції за допомогою використання стандартної та вдосконаленої методики, результати якого зображені у табл. 5,6.

Таблиця 5

Прогноз середньої величини споживання кондитерських виробів в Україні


Роки

Прогнозні значення

Величини довірчих

інтервалівДовірчі інтервали

З використанням

коефіцієнта апроксимаціїЗ використанням стандартної методики


Нижня межа

Верхня межа

2007

635,81

52,79

100,48

583,02

,


688,60

2008

568,17

47,18

100,48

520,99

615,35

2009

556,65

46,38

100,48

512,27

603,03

Таблиця 6

Прогноз середньої величини обсягу виробництва кондитерських виробів в УкраїніРоки

Прогнозні

значення


Величини довірчих інтервалів

Довірчі інтервали

З використанням коефіцієнта апроксимації


З використанням стандартної методики


Нижня межа

Верхня межа

2007

1017,12

100,39

145,23

916,73

1117,51

2008

977,76

96,5

145,23

881,26

1074,26

2009

892,71

88,11

145,23

804,6

980,82

Згідно з прогнозним значенням величина споживання та виробництва кондитерських виробів в Україні стабілізується. Поступово зменшаться обсяги виробництва і споживання за рахунок зменшення виробництва малорентабельної масової продукції та переходу виробників до сегменту дорогих і якісних кондитерських виробів.

Варто зауважити, що прогнозування кон’юнктури ускладнюється невизначеністю перспектив розвитку процесів, в основі яких лежать:


 • річні коливання виробництва внаслідок тісного впливу на ринок кондитерської продукції політичних, правових чинників;

 • вплив на досліджуваний об’єкт зовнішнього середовища і складність управління ним;

 • доступність внутрішнього ринку кондитерської продукції для іноземного інвестора та посилення залежності країни від зовнішньо-торгівельної кон’юнктури;

 • динамічність фінансово-кредитної системи та діяльності посередників.

Для відображення невизначеності, що витікає з можливості вибору різних варіантів розвитку кондитерського виробництва в Україні та держаної підтримки, а також коливань зовнішньої кон’юнктури та інших факторів, пропонуємо розробити стратегії розвитку на основі побудови сценаріїв, які базуються на розрахунках декількох альтернативних величин з використанням моделі гармонійних ваг на основі прогнозування кон’юнктури та її складових. Кожному з можливих сценаріїв буде відповідати певний набір стратегій розвитку та оцінок перспективних значень економічних показників.

В дослідженні для розробки стратегій розвитку кон’юнктури ринку кондитерської продукції запропоновано виходити з трьох можливих напрямків розвитку: несприятливого (пов’язаний зі зниженням активності ринкових процесів та зменшенням доходів населення, відповідно збільшенням імпорту продукції); стабільного (характеризується продовженням запланованих тенденцій розвитку); сприятливого (спрямованого на зростання вітчизняної економіки, введення тарифних обмежень щодо імпорту кондитерських виробів, зменшення податків та акцизів для вітчизняних виробників, державної підтримки розвитку кондитерських підприємств). В результаті сформовано три варіанти стратегічних сценаріїв розвитку ситуації: • за стабільного розвитку існуючих тенденцій на ринку кондитерської продукції пропозиція буде перевищувати попит, поступово відбуватиметься збалансування споживання та виробництва;

 • за несприятливого розвитку ситуації виробники кондитерських виробів будуть змушені частково чи повністю припинити виробництво збиткових видів продукції, збувати її на ринках інших країн;

 • за сприятливого розвитку ситуації пропозиція кондитерських виробів буде перевищувати попит, крім того наявні умови розвитку виробництва кондитерської продукції позитивно впливатимуть на забезпечення продукцією власних споживачів, хоча, як і в попередніх трьох сценаріях, кон’юнктура кондитерської продукції залишиться несприятливою.

В дослідженні визначено основні напрямки розвитку діяльності кондитерських підприємств згідно з розробленою конкурентною картою. В ній дано характеристику кондитерським підприємствам, сформовано стратегії розвитку на 2008-2011 рр.:

 • за стабільного розвитку існуючих тенденцій на ринку кондитерської продукції виробники будуть поступово збільшувати обсяги виробництва продукції, інвестуватимуться значні кошти на модернізацію виробництва та купівлю нового обладнання;

 • за несприятливого розвитку ситуації виробники будуть змушені зменшити чи частково припинити виробництво збиткових видів продукції;

 • за сприятливого розвитку ситуації виробники збільшуватимуть обсяги виробництва, повністю забезпечуватимуть продукцією власних споживачів, буде отримано доступ на ринку інших країн.

Суть даних варіантів прогнозу розвитку кон’юнктури кондитерської продукції полягає у попередній оцінці можливих ситуацій на ринку та наданні рекомендацій виробникам для розробки ефективних стратегій розвитку кондитерських підприємств.

Методи формування стратегій засновані на використанні певного числа факторів. В дисертації запропоновано алгоритм формування стратегій розвитку, що базується на основі обліку впливу зовнішнього середовища на процес прийняття рішень, та сформовано стратегії розвитку для кожного підприємства.

На основі проведених досліджень запропоновано для підприємств ВКФ “Луцьккондитер” ТзОВ, ВКТФ АТЗТ “Буковинка” та інших виробників використовувати метод формування стратегій з урахуванням впливу зовнішнього середовища на підприємства, впливу самого підприємства на зовнішнє середовище, а також рівня визначення цілей. Стратегія розвитку визначатиметься за формулою:

S = (, , ), (4)

де S – стратегія розвитку підприємства; – стратегія за цілями та впливом зовнішнього середовища; – стратегія за цілями та впливом на зовнішнє середовище; – стратегія впливу зовнішнього середовища на зовнішнє середовище.

У дослідженні встановлено, що визначеність цілей для ЗАТ “Київська кондитерська фабрика ім. К.Маркса” висока, а вплив зовнішнього середовища на діяльність компанії слабкий. Тому для ЗАТ “Київська кондитерська фабрика ім. К.Маркса” відібрано стратегію =, де – стратегія домінуючого підприємства. Якщо вплив підприємства на зовнішнє середовище сильний, то =, де – стратегія визначеного впливу. Якщо вплив зовнішнього середовища на діяльність даного виробника слабкий, а вплив на середовище, в якому здійснює діяльність фірма, сильний, то = , де – стратегія сильного взаємовпливу. Дослідженням встановлено, що стратегія розвитку ЗАТ “Київська кондитерська фабрика ім. К.Маркса” має такий вигляд:

S = (;;).

Аналогічні розрахунки здійснено для відібраних підприємств з інших груп розробленої конкурентної карти ринку кондитерських виробників та представлено у табл. 7.

Таблиця 7

Стратегії розвитку кондитерських підприємств сформовані на засадах прогнозування кон’юнктури
Підприємство

Стратегії розвитку

(S)


1

ЗАТ “Київська кондитерська фабрика ім. К.Маркса”


(;;)

2

ЗАТ “А.В.К.”(м. Донецьк)

(;;)

3

ЗАТ “Житомирські ласощі”

(;;)

4

КП “Рівненська кондитерська

фабрика”


(;;)

5

ВКФ “Луцьккондитер” ЛТД

(;;)

6

АТЗТ “Буковинка”

(;;)

7

АТ “Хмельницька кондитерська фабрика”

(;;)

Реалізація розроблених стратегій розвитку допоможе кондитерським підприємствам ефективно існувати на ринку та вчасно адаптуватися до змін зовнішнього середовища.ВИСНОВКИ

У дисертації представлено теоретичне узагальнення і нове вирішення проблем формування стратегій розвитку діяльності підприємств на основі дослідження та прогнозування кон’юнктури ринку. Результати проведеного дослідження дозволяють зробити наступні висновки теоретико-методологічного змісту та науково-практичного характеру:

1. Ефективне функціонування підприємств повинно бути засноване на знанні законів та специфіки конкретного товарного ринку. У зв’язку з цим виникає необхідність розроблення спеціальних методів оцінки та прогнозування кон’юнктури для ринку кондитерських виробів, що забезпечує оптимальний вибір стратегії, тактики і поведінки підприємств залежно від ситуації.

2. Встановлено, що кон’юнктура ринку кондитерської продукції відрізняється істотною різноманітністю характерних ознак, видів та факторів. Для впорядковування цих понять в дисертації на підставі узагальнення наукових праць вітчизняних та зарубіжних вчених сформульовано авторське визначення понять “кон’юнктура” та “стратегія розвитку”, доповнено кваліфікаційні ознаки видів кон’юнктури, проведено систематизацію факторів.

3. Методи оцінки та прогнозування кон’юнктури, що використовуються в даний час, не відображають специфіку кондитерського виробництва і споживання. Це знижує їх достовірність. В дисертації виявлені та класифіковані фактори дії на ринок, кількісний вплив яких пропонується вираховувати за допомогою коефіцієнтів, що дозволяють корегувати величини попиту і пропозиції залежно від їх прояву.

4. Дослідження виробничо-господарської діяльності кондитерських підприємств України дозволило визначити основні шляхи підвищення їх конкурентоспроможності на ринку, а саме: вироблення нової, нестандартної, якісної та дорогої продукції; спрощення процесу оформлення замовлень при реалізації продукції; технічне оновлення підприємств; правильна організація інформаційної та рекламної діяльності: проведення різноманітних рекламних акцій та розрахунок економічної ефективності від їх застосування.

5. Стан ринку кондитерської продукції в 1990-2007 рр. характеризувався високою товарною насиченістю основними видами кондитерських виробів. На основі аналізу фактичних даних, що характеризують виробництво, продаж, товарні запаси, та розрахованого темпу зростання ринку визначено, що ринок кондитерських виробів знаходиться в стані помірного зростання та близький до насичення. Розрахунок балансу купівельного попиту і товарної пропозиції вказує, що ринок характеризується перевищенням пропозиції над попитом та є ринком покупця.

6. Проведено діагностику конкурентного середовища на основі вивчення вибірки з 21 підприємства. Аналіз показав, що конкуренція достатньо інтенсивна. Розраховані показники дозволяють зробити висновок про нормальні рівні концентрації, тобто даний ринок не є монополізованим ринком, але за умов збереження наявних темпів олігополізації через певний період стане монопольним. На підставі сильних або слабких позицій підприємств, на ринку побудована конкурентна карта, на якій виділено типові стратегічні положення підприємств та спроектовано можливі напрями формування конкурентних стратегій підприємств.

7. Доведено, що найрезультативнішими з погляду короткострокового прогнозування попиту та пропозиції, на нашу думку, є методи аналітичного вирівнювання й екстраполяції. Для визначення величини довірчих інтервалів використано значення коефіцієнта апроксимації, який відображає рівень коливань та розвитку ринку в ретроспективному періоді, що зменшує величини довірчих інтервалів і підвищує точність прогнозних значень величини витрат на купівлю кондитерських виробів та обсягу виробництва кондитерських підприємств України.

8. На основі одержаних результатів теоретичного дослідження та розгорнутого аналізу в рамках запропонованого методу сформовано стратегії розвитку кон’юнктури ринку кондитерської продукції як в цілому, так і для конкретних виробників на 2008–2011 рр. На підставі дослідження можна зробити висновок, що ринок характеризуватиметься несприятливою кон’юнктурою.

9. Результати дисертаційної роботи можуть бути використані в практичній діяльності підприємств кондитерського бізнесу, а саме: службі маркетингу для прогнозування показників діяльності та дослідження ринку кондитерської продукції; відділах планово-економічного аналізу для розробки планів та стратегій розвитку діяльності підприємств.

10. На підставі результатів дисертаційного дослідження вносяться такі рекомендації:

- Міністерству освіти і науки України рекомендувати під час підготовки фахівців з менеджменту та маркетингу застосовувати теоретичні та методологічні аспекти дослідження кон’юнктурних характеристик ринку та стратегій розвитку для розробки навчальних програм з циклу дисциплін “Менеджмент організації” та “Маркетинг”;

- Міністерству економіки України для розробки рекомендацій з підвищення ефективності діяльності підприємств використовувати метод формування стратегій розвитку на засадах дослідження та прогнозування кон’юнктури ринку;

- Об’єднанню кондитерських підприємств “Укркондитер” пропонується застосувати розроблені та вдосконалені методи дослідження, прогнозування кон’юнктури ринку для побудови оптимальних стратегій розвитку кондитерських виробників.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Публікації у фахових виданнях

1. Левицький В.В. Особливості дослідження кон’юнктури ринку // Економіка : проблеми теорії та практики: Зб. наук. праць. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2005.– Том II, Вип.193. – С.­ 499-504.

2.Левицький В.В. Прогнозування кон’юнктури ринку як елемент регулювання торгівельної політики // Вісник Технологічного університету Поділля (Хмельницький національний університет). Економічні науки. – 2004. – Т2, №3. – С.162-165.

3. Левицький В.В. Дослідження технології прогнозування кон’юнктури ринку // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія Логістика. – Львів: Видавництво Національного університету ”Львівська політехніка”, 2005. –

№526. – С. 364-367.

4. Левицький В.В. Перевірка гіпотези оптимального вибору трендової моделі для прогнозування кон’юнктури ринку кондитерських підприємств України // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2005. – Том II, Випуск 208. – С. 415-420.

5. Ліпич Л.Г., Левицький В.В. Системний підхід до економічного прогнозування // Економічні науки. Серія “Економіка та менеджмент”: Збірник наукових праць. – Луцьк: ЛДТУ, 2005. – Випуск 2(6). – С.198-204.

6. Ліпич Л.Г., Левицький В.В. Маркетингові засоби прогнозування кон’юнктури ринку // Економічні науки. Серія “Економіка та менеджмент”: Збірник наукових праць. Луцьк: ЛДТУ, 2006. – Випуск 3(10). – С.111-117.

7. Левицький В.В. Методологія прогнозування кон’юнктури ринку кондитерської продукції // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи встановлення та проблеми розвитку. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006. – №567. – С. 271-276.

8. Левицький В.В. Дослідження фінансового стану кондитерських підприємств України // Наукові записки. Серія “Економіка”. Збірник наукових праць. – Острог: Видавництво НУ “Острозька академія”, 2006. – Вип. 8. – Ч.2 – С. 219-227.Публікації, що додатково відображають результати дисертації

9. Левицький В.В. Роль прогнозування в управлінні підприємством // Сучасні проблеми економіки підприємства: Всеукраїнська науково-практична конференція Дніпропетровськ, 5 листопада 2003 р. – Дніпропетровськ, 2003. – Том II. – С. 92-93.

10. Ліпич Л.Г., Левицький В.В. Інформаційне забезпечення процесу прогнозування // Економічні науки. Серія “Економіка та менеджмент”: Збірник наукових праць. – Луцьк: ЛДТУ, 2004 р. – Випуск 1(1). – С.59-68.

11. Левицький В.В. Кон’юнктура – основний елемент ринку // Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку виробничої сфери: Міжнар. наук.- теор. конф. Донецьк, 22-23 квітня 2004 р. – Донецьк, 2004. – С.178-179.

12. Левицький В.В. Технології маркетингу в сфері прогнозування кон’юнктури ринку // Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління: III Міжнар. наук.-практ. конф. Київ, 24-27 березня 2004 р. – Київ, 2004. – С. 324-326.

13. Левицький В.В. Економічні показники у кон’юнктурному аналізі //Марке-

тинг та логістика в системі менеджменту: V Міжнар. наук.- практ. конф. Львів, 7-9 жовтня 2004 р. – Львів, 2004 р. – С. 189-190.

14. Левицький В.В. Склад та елементи кон’юнктури ринку //Аналітичний журнал “Маркет-ревю”.– 2004. – №9. ­– С.30-33.

15. Левицький В.В. Теоретичні основи методики прогнозування кон’юнктури ринку кондитерських виробів // Перспективи розвитку України в контексті євроінтеграційних процесів: ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. Чернівці, 23-24 березня 2006р. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2006. – С. 205-207.

16. Левицький В.В. Система інформаційно-аналітичного забезпечення оцінки кон’юнктури ринку кондитерської продукції // Проблеми глобалізації та моделі стійкості розвитку економіки: ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. Луганськ, 19-21 квітня 2006р. – Луганськ, 2006. – С. 221-224.


АНОТАЦІЯ

Левицький В.В. Формування стратегій розвитку підприємств на засадах прогнозування кон’юнктури ринку. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 “Економіка та управління підприємствами”(за видами економічної діяльності). – Національний університет “Львівська політехніка”, Львів, 2008.

В дисертації проведено дослідження науково-методологічних засад оцінки та розробки стратегій розвитку підприємств за допомогою прогнозування стану кон’юнктури ринку; здійснено узагальнення літературних джерел та вивчення результатів господарської діяльності: дано авторське визначення поняттям “стратегія розвитку” та “кон’юнктура“; розглянуто фактори впливу на кон’юнктуру, досліджено взаємозв’язок між складовими і факторами кон’юнктури; розроблено метод оцінки та прогнозування кон’юнктури кондитерської продукції з одночасним аналізом та формуванням основних стратегій розвитку кондитерських підприємств.

В науковому дослідженні визначено основні показники пропорційності, циклічності та конкуренції на ринку, на основі яких розроблено класифікацію ринку за ознаками; побудовано конкурентну карту та баланс попиту і пропозиції; здійснено прогнозування попиту і пропозиції; створено стратегії розвитку кондитерських підприємств та надано рекомендації виробникам кондитерської продукції.Ключові слова: стратегія розвитку, кон’юнктура, ринок, прогноз, прогнозування, організація, прогнозування кон’юнктури, кондитерська продукція.


ANNOTATION

Levitskyi V.V. Forming of the development strategies of enterprises on the bases of business forecasting at the market. - Manuscript.

Dissertation on gaining of scientific degree of candidate of economic sciences after speciality 08.00.04 “Economy and plant management” (after the types of economic activity). – National University “Lviv politehnica”, Lviv, 2008.

Dissertation contains the research of scientific-methodological bases of the estimation and development strategies for confectionary plants by means of the prognosis of the state of affairs at the market.

The basic indexes of proportion, recurrence and competition at the market is defined in the scientific research. On the basis of this indexes it was developed the classification of the market according to a number of features, made competition mapping and balance of demand and supply. Also it was outlined basic development strategies of confectionary plants and given the recommendation for the producers of the confectionery.

Very important moment of the dissertation is the researching of the development strategy of confectionary plants, prognostication of demand and supply at the market by means of the forecast method. It is necessary for the achievement of more reliable and exact results.

Keywords: strategy of development, state of affairs, market, prognosis, prognostication, organization, prognostication of the state of affairs, confectionery.
АННОТАЦИЯ

Левицкий В.В. Формирование стратегий развития предприятий на основах прогнозирования конъюнктуры рынка. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.04 “Экономика и управление предприятиями” (за видами экономической деятельности). – Национальный университет “Львовская политехника”, Львов, 2008.

Диссертация является исследованием научно-методологических основ оценки и разработки оптимальных стратегий развития предприятий с помощью прогноза состояния конъюнктуры.

В ходе исследования установлено, что стратегия развития – это процесс координирующего и направленного влияния на поведение системы (предприятия) для реализации поставленных целей и программ действий.

Практика предприятий показывает, что разработка стратегий развития завершается формированием обусловленных планов и прогнозов, которые имеют сложную внутреннюю структуру, то есть предприятие должно осуществлять процесс планирования и прогнозирования. Уровень развития данного процесса определяется эффективностью исследования конъюнктуры.

В итоге проведенного в диссертации анализа трудов ученых-экономистов относительно сущности понятия “конъюнктура”, на основе обобщения научных взглядов и практического опыта она определена как форму проявления факторов, которые характеризуют состояние составных элементов спроса, предложения и конкуренции на рынке как в целом, так и в отдельных его сегментах и видах.

В ходе исследования проведен анализ влияния факторов на конъюнктуру продукции кондитерских предприятий, выделен основной классификационный признак, в соответствии с которым предложены конъюнктурные факторы на рынке продукции кондитерских предприятий разделять на предсказуемые (прогнозируемые) и непредсказуемые (непрогнозируемые). В зависимости от принадлежности к элементам рынка возможно деление на факторы спроса и предложения; в зависимости от принадлежности к участникам (субъектов) рынка – на факторы производителя, посредника, поставщика и покупателя. Кроме того, все конъюнктурные факторы разделены на три группы: факторы стимулирующие развитие рынка, факторы сдерживающие его развитие и факторы нейтрального характера.

Вышеупомянутые классификационные признаки дополняют систематизацию конъюнктурных факторов, которые учитывают их принадлежность к той или другой классификационной группе. При этом предлагается группировать их за четырьмя критериями, которые характеризуют общий подход к систематизации. Такая классификация учитывает те факторы, которые имеют непосредственное влияние на конъюнктуру.

Эти исследования дают нам основание сформулировать собственный подход к критериям и видам конъюнктуры, что способствует тому, чтобы дать характеристику рынка в целом и сформировать выводы о локальных рынках

Доказано, что существующие в настоящее время методы и подходы к прогнозированию конъюнктуры продукции кондитерских предприятий носят общий характер, поскольку не учитывают особенности конкретного товарного рынка. Анализ основных методов исследования и прогнозирования конъюнктуры на основании действия конъюнктурных факторов показал, что стоит отобрать несколько наиболее оптимальных методов исследования и прогнозирования конъюнктуры, которые на практике дают реальные результаты. Рассмотренные методы имеют, как позитивные, так и негативные стороны, поэтому существует необходимость в создании метода оценки и разработки стратегии развития предприятий на основании исследования и прогноза конъюнктуры

Кроме того, важным моментом диссертации является разработка стратегий развития кондитерских предприятий. В исследовании мы предлагаем разрабатывать стратегии развития на основании построения сценариев, которые базируются на расчетах нескольких альтернативных величин с использованием модели гармоничных весов для прогнозирования конъюнктуры и ее составляющих. Каждому из возможных сценариев отвечает определенный набор стратегий развития и оценок перспективных значений экономических показателей. Суть данных вариантов прогноза развития конъюнктуры рынка кондитерской продукции заключается в предыдущей оценке возможных ситуаций на рынке и предоставлении рекомендаций производителям для разработки эффективных стратегий развития предприятий.

При разработке стратегий развития конъюнктуры рынка кондитерской продукции нужно выходить из трех возможных направлений развития: неблагоприятного, связанного со снижением активности рыночных процессов и уменьшением доходов населения и, соответственно, с увеличением импорта продукции; стабильного: характеризуется продолжением запланированных тенденций развития; благоприятного, направленного на подъем отечественной экономики.Именно на основании данных утверждений предложен метод формирования стратегий с учетом влияния внешней среды на предприятия, влияния самого предприятия на внешнюю среду, а также уровня определения целей; прогнозирование спроса и предложения на рынке путем совершенствования методов прогнозирования для достижения более достоверных и точных результатов.

Ключевые слова: стратегия развития, конъюнктура, рынок, прогноз, прогнозирование, организация, прогнозирование конъюнктуры, кондитерская продукция.
ч. 1
скачать файл

Смотрите также: