скачать файл
ч. 1


ШКІЛЬНА ПРЕДМЕТНА ОЛІМПІАДА З ХІМІЇ

8 КЛАС


1)Виправте помилки у відповіді недбалого учня: «Молярний об’єм – величина, однакова для всіх газів, вона становить 44,2 л/моль. Густина одного газу за іншим є відношенням їх молярних мас. Найчастіше для порівняння використовують кисень із молекулярною масою 16г, водень із молекулярною масою 1г/моль і повітря. Густина повітря за нормальних умов становить 29г/л».
2)Столова ложка вміщує 18 г води. У склянку налили 3 столові ложки води. Обчисліть число молекул води, що містяться у склянці.
3)Назвіть речовини, які потрапляють в повітря внаслідок діяльності людини і забруднюють його. Як запобігти забрудненню атмосфери?
4) Людина в середньому за 1 годину видихає разом із повітрям 50 г вуглекислого газу. В Березанській школі навчається 474 учня. Який об’єм вуглекислого газу за нормальних умов видихають усі учні нашої школи протягом одного уроку (45 хвилин)?
5) Відносна молекулярна маса речовини у 10 разів більша за відносну молекулярну масу метану (СН4). Масова частка Феруму в ній становить 70%, решту – Оксиген. Знайдіть формулу речовини.

ШКІЛЬНА ПРЕДМЕТНА ОЛІМПІАДА З ХІМІЇ

9 КЛАС

1)Складіть молекулярні і йонно-молекулярні рівняння реакцій між розчинами лугу і солі, в результаті яких утворюються:а) нерозчинна основа і розчинна сіль;

б) луг і нерозчинна сіль;

в) нерозчинна основа і нерозчинна сіль.

2)Скільки грамів калій гідроксиду потрібно розчинити в 100 г 5%-ного розчину, щоб отримати 10%- ний розчин лугу?


3)Яка маса натрій гідроксиду міститься у 20 мл розчину із масовою часткою лугу 15%, якщо густина розчину становить 1,25 г/мл?
4)Як із чотирьох простих речовин (калій, кисень, сірка, водень) одержати три кислоти, три середні та три кислі солі? Напишіть рівняння відповідних реакцій.
5)Розчин нітритної кислоти (HNO2) містить стільки молекул кислоти, скільки й усіх йонів. Який ступінь дисоціації цієї сполуки?

ШКІЛЬНА ПРЕДМЕТНА ОЛІМПІАДА З ХІМІЇ (10 КЛАС)
  1. Користуючись даними речовинами (S, Cu(OH)2, PbO, Ca, H2O) і продуктами їх взаємодії, добудьте 7 складних і 4 прості речовини. Запишіть рівняння відповідних реакцій.
  1. Здійсніть перетворення:

Cu -> CuSO4 -> ? -> CuO -> Cu -> CuCl2.
  1. Яке середовище буде в розчині, що утвориться після зливання двох рівних об’ємів натрій гідроксиду і хлоридної кислоти з масовими частками в розчині 10%, якщо густина цих розчинів становить відповідно 1,11 і 1,05г/мл ?
  1. З якими із перелічених речовин реагуватиме розведена хлоридна кислота: Ba(NO3)2, Fe2O3, SiO2, Cu, Mg, AgNO3, Zn(OH)2, NaHCO3?
  1. Складіть рівняння окисно-відновної реакції за наведеною схемою, використавши метод електронного балансу: H2S + HNO3 -> S + NO + H2O.

ШКІЛЬНА ПРЕДМЕТНА ОЛІМПІАДА З ХІМІЇ (11 КЛАС)
  1. До розчину натрій феноляту обережно краплями додали сульфатну кислоту. Розчин каламутніє. Чому? Складіть рівняння відповідної реакції.
  1. При взаємодії одноатомного насиченого спирту А з хлоридною кислотою утворилася сполука Б, на яку подіяли спиртовим розчином КОН. При цьому утворився газ В, що знебарвлює бромну воду. Визначте А, Б, В знаючи, що спирт А існує у вигляді 2 ізомерів.
  1. Скільки ізомерних двохатомних спиртів С4Н10О2 мають розгалужений ланцюжок атомів Карбону? Скільки можуть реагувати з купрум (ІІ) гідроксидом? Яка загальна кількість цих ізомерів?
  1. Як маючи пропанол-1 добути 2,3-диметилбутан? Запишіть рівняння відповідних реакцій.


5) При дії надлишку натрію на суміш фенолу та метанолу виділилося 4,48л (н.у.) водню. А для повної нейтралізації такої самої суміші витратили 300мл розчину натрій гідроксиду з концентрацією 1моль/л. Розрахувати масову частку фенолу в суміші.
ч. 1
скачать файл

Смотрите также: