скачать файл
ч. 1 ч. 2 ... ч. 8 ч. 9

РОЗРОБКА ІНСТРУМЕНТАРІЮ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ МАЛИХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами
(переробна промисловість)
ЗМІСТ

Вступ 3

Вступ 3


Концептуальні передумови наукової розробки інструментарію управління розвитком малих підприємств України 11

Концептуальні передумови наукової розробки інструментарію управління розвитком малих підприємств України 11

1.1 Дослідження сутності малих підприємств як найбільш поширеної організаційної форми здійснення підприємницької діяльності в світі 11

1.2 Аналіз організаційних теорій та обґрунтування вартісно-орієнтованих факторів розвитку малого підприємства 13

Висновки до першого розділу 16

Аналіз необхідних умов розвитку малих підприємств 18

Аналіз необхідних умов розвитку малих підприємств 18

1.3 Визначення інституціональних умов створення та розвитку малих підприємств 18

Висновок 32

Висновок 32

Список використаних джерел 35

Список використаних джерел 35

Додатки 67

Додатки 67

Додаток А 68

Висновок 70

Висновок 70

Список використаних джерел 73

Список використаних джерел 73

Вступ


Значення малих підприємств для розвитку економіки підтверджено в багатьох країнах з ринковою економікою. Вони сприяють усуненню диспропорцій на окремих товарних ринках, створенню додаткових робочих місць та скороченню безробіття, активізації інноваційних процесів, розвитку конкуренції, швидкому насиченню ринку товарами та послугами.

Головними перевагами малого підприємства є його мобільність, ефективність, відносно низька потреба в фінансуванні та здатність швидко окупатися, створювати нові робочі місця, стимулювати розвиток економіки.

Аналіз становлення та розвитку малих підприємств в Україні дозволяє зробити висновок, що їх типовою характеристикою є слабка життєздатність та низька стійкість, зумовлені як об'єктивними, так і суб'єктивними факторами. Це потребує проведення дослідження умов створення малих підприємств, а також факторів, які сприятимуть їх розвитку. Розвиток підприємства є необхідною умовою його існування в високо конкурентному середовищі для підвищення його стійкості та життєздатності відповідно до змін в бізнес-просторі, а також результатом ефективності функціонування організації [101, с. 84].

Розвиток малого промислового підприємства повинен бути оснований на пізнанні можливостей розвитку його функціональної корисності, тому що існування підприємства є можливим тільки тому, що зовнішньому середовищу потрібна його функція. Сенс його існування лише в тому, що воно виконує в системі, до якої входить як елемент. Оцінки функціональної корисності є такими ж динамічними, як і саме зовнішнє оточення малого підприємства. Отже, для виживання мале підприємство повинне або постійно адаптуватися до змін в зовнішньому середовищі, або активно впливати на нього з метою обґрунтування та затвердження уявлень про свою функціональну корисність, або здійснювати комбінацію першого та другого.

Для малих підприємств, які пов’язані з торгівлею, питання розвитку мають помірну важливість через край високу мобільність таких підприємств та їх здатність протягом найкоротшого часу переорієнтувати свою діяльність. А малі підприємства промисловості, які, як правило, створюють значну частку доданої вартості споживчого товару (порівняно з торговими підприємствами) і не мають такої мобільності, як підприємства торгівлі. Поєднання власника та керівника створюють умови максимального застосування всіх наявних ресурсів для розвитку підприємства. Тому розробка інструментів управління розвитком саме промислових підприємств є однією з першочергових задач стимулювання підприємництва в Україні.

Науковим підґрунтям дисертаційної роботи є результати досліджень науковців за трьома напрямами: ефективність та розвиток бізнесу (підприємства), створення споживчої вартості, капіталізація (накопичення капіталу). Так, питання оцінки ефективності підприємства, методики розрахунку показників ефективності, управління розвитком бізнесу розглянуто в роботах таких учених, як Р.Л. Акофф, О.І. Амоша, І. Ансофф, І.П. Булєєев, З.С. Варналій, Л.І. Воротіна, А.Е. Воронкова, Г.М. Десмонд, П.Ф. Друкер, С. Етцоні, Г. Каролл, Г.Б. Клейнер, Г.В. Козаченко, Т. Коупленд, В.І. Ляшенко, Г. Мінцберг, Д.О. Новіков, О.В. Раєвнєва, Р.А. Фатхут­дінов, Р.Х. Холл. Питанням створення споживчої вартості та ціноутворення присвячені роботи О.П. Градова, А.Г. Грязнової, С. Кермаллі, Ю.В. Козиря, Т. Коупленда, К. Маркса, Т.Т. Негла, П.А. Орлова, К.К. Прахалада, В.М. Тарасевича. За напрямом капіталізації досліджено роботи І.О. Бланка, А. Дамодарана, К. Маркса, М.В. Мейєра, Дж. Фрідмана.

Аналіз наукових публікацій і практичної діяльності малих підприємств довів, що питання розробки кількісних інструментів управління розвитком підприємства дотепер залишилися повністю невирішеними. У першу чергу, це стосується концептуальної моделі розвитку підприємства з урахуванням особливостей сучасної ринкової економіки. Вимагає додаткового дослідження процес генерації доходу активами підприємства, що включає не тільки процес створення споживчої вартості, а також методику ціноутворення на промислову продукцію та управління рентабельністю виробництва.

Дисертаційна робота відповідає напрямкам науково-дослідних робіт Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" Міністерства освіти і науки України за темами: "Розробка питань управління малим підприємством промислового типу за умов трансформаційної економіки України" (номер державної реєстрації 0103U003080, 2003 р.), у якій автором проаналізовано сучасні методики оцінки вартості фірми та інституціональні підхід до управління вартістю фірми, а також розроблено концептуальний підхід до аналізу капіталізації активів підприємства; "Розробка питань стратегічного управління розвитком малого підприємства промислового типу за умов трансформаційної економіки України" (номер державної реєстрації 0104U000134, 2004 р.), де автором проаналізовано необхідні умови створення та розвитку підприємства та розроблено концепцію процесно-орієнтованого аналізу рентабельності бізнес-процесів;, "Розробка питань стратегічного планування на малому підприємстві промислового типу за умов невизначеності" (номер державної реєстрації 0105U000239, 2005 р.) у якій автором розроблено концептуальний підхід до ціноутворення з урахуванням споживчої вартості товару, а також методику ціноутворення на промислову продукцію з урахуванням її споживчої вартості; "Розробка шляхів інтеграції стратегічного та тактичного управління на малому підприємстві промислового типу" (номер державної реєстрації 0105U000238, 2005 р.), в рамках якої автором розроблено підходи до комплексної оцінки ефективності діяльності малих підприємств, проаналізовано модель підприємства як бізнес-системи та стратегічні аспекти управління рентабельністю бізнес-процесів.

Метою дисертаційної роботи є узагальнення та подальший розвиток теоретичних основ та розробка інструментарію управління розвитком малих промислових підприємств.

Реалізація мети дослідження обумовила постановку та вирішення таких завдань:

проаналізовано сутність малих підприємств та їх значення для економіки країни та суспільства;

проведено порівняльний аналіз розвитку малих підприємств в Україні та розвинених країнах;

сформульовано основні складові проблеми управління розвитком малого підприємства на підставі аналізу моделей організацій та оцінки їх ефективності (з точки зору врахування ними саме аспекту розвитку підприємства);

проаналізовано причини та фактори розвитку малого підприємства та розроблено алгоритм вибору організаційно-правової форми для забезпечення сприятливих умов його розвитку;

розроблено концептуальну економіко-математичну модель розвитку малого підприємства, яка описує динаміку його основних підсистем;

запропоновано методику синхронізації грошових потоків, яка враховує конкурентоспроможність продукції та період відновлення купівельної спроможності споживача для динамічного управління грошовими потоками (з метою підвищення фінансової стійкості малого промислового підприємства як необхідної умови його розвитку);

запропоновано розрахунок показників капіталізації активів та їх використання як критеріїв оцінки розвитку підприємства;

удосконалено методику ціноутворення з врахуванням споживчої вартості промислового товару (з метою підвищення ефективності діяльності малого промислового підприємства);

запропоновано економіко-математичний інструментарій управління рентабельністю створення споживчої вартості бізнес-процесами (для управління розвитком малого промислового підприємства).

Об'єкт дослідження – процеси розвитку малих промислових підприємств переробної промисловості в умовах економіки ринкової орієнтації.

Предметом дослідження є теоретико-методичне забезпечення інструментів прийняття управлінських рішень про обґрунтування напрямів розвитку малих машинобудівних підприємств.

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети в роботі використано систему загальнонаукових та спеціальних методів дослідження: методи системного аналізу та синтезу – для дослідження підходів до моделей організації та оцінки її ефективності, визначення мети та факторів розвитку підприємств, для розробки концептуальної економіко-математичної моделі розвитку малого підприємства, аналізу процесу формування активів, процесу створення споживчої вартості, причин та факторів розвитку малого підприємства; економіко-математичні: інтегральне обчислення – для дослідження потоків платежів в задачі синхронізації грошових потоків, для аналізу рентабельності створення споживчої вартості з метою визначення залежності між витратами виробника та корисним ефектом у споживача; факторний аналіз – для розрахунку впливу економічних показників на значення капіталізації активів; метод аналізу ієрархій – для обробки експертних суджень в задачах визначення значущості підходів до управління розвитком підприємства та вибору його організаційно-правової форми, а також в методиці аналізу рентабельності бізнес-процесів для визначення внеску окремих бізнес-процесів в створення споживчої вартості; графічний – для наочного представлення отриманих результатів, а саме: моделі розвитку підприємства, ієрархії вибору організаційно-правової форми, моделі формування активів підприємства.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в розробці теоретичних і науково-методичних положень з управління розвитком малого промислового підприємства в умовах економіки ринкової орієнтації. Основними положеннями наукової новизни є такі:уперше:

запропоновано модель розвитку малого підприємства, суттєвою відзнакою якої є наявність соцієтальної (окрім економічної та організаційної) підсистеми, завдяки чому враховується вплив людського фактору на розвиток підприємства. На підставі розробленої системи нелінійних диференційних рівнянь встановлено кількісні характеристики динаміки підсистем малого підприємства та сформульовано необхідну умову розвитку підприємства – наявність достатнього рівня підприємливості персоналу;

запропоновано інтегральні показники капіталізації оборотних та необоротних активів, визначальними факторами яких є фондовіддача, питома вага витрат, амортизація, ставки податку на прибуток та податку на додану вартість, частки відрахувань на розвиток оборотних та необоротних активів, коефіцієнт завантаження обігових коштів. Використання показників капіталізації дозволяє оцінити ефективність діяльності підприємства, провести факторний аналіз впливу перелічених економічних показників з метою подальшого управління прибутковістю активів малого промислового підприємства;

удосконалено:

витратну методику ціноутворення на підставі використання лінійної комбінації витрат виробника та створеної споживчої вартості у споживача для визначення ціни промислового товару. Це дозволяє збалансувати економічні інтереси виробника та споживача в процесі ціноутворення;

процесно-орієнтований аналіз рентабельності, для чого запропоновано методику розрахунку рентабельності бізнес-процесу шляхом визначення його внеску в створення споживчої вартості товару. Це надасть можливість зменшити збиткові бізнес-процеси (у тому числі обґрунтувати доцільність аутсорсингу) та визначити прибуткові бізнес-процеси для розвитку малого промислового підприємства;

дістали подальшого розвитку:

інструменти синхронізації грошових потоків через урахування конкурентоспроможності продукції та періоду відновлення купівельної спроможності споживачів, які дозволять підвищити фінансову стійкість підприємства за рахунок управління організаційно-економічними параметрами стосунків зі споживачами;

концептуальний підхід до управління ресурсами підприємства шляхом розподілу ресурсів згідно з запропонованим показником еластичності рен­табельності бізнес-процесів для розвитку прибуткових бізнес-процесів малого промислового підприємства.

Практичне значення отриманих результатів дослідження полягає в комплексі доведених до рівня практичної реалізації методичних підходів для оцінки ефективності використання активів підприємства, визначення граничних цін на продукцію, формалізації стратегії розвитку активів підприємства та процесно-орієнтованого аналізу рентабельності продукції. Рекомендації прикладного характеру було впроваджено в практику роботи промислових підприємств. Так, методику ціноутворення з урахуванням споживчої вартості переробних комплексів та запчастин до них та підходи до управління капіталізацією активів впроваджено в ТОВ "Укр.Агро-сервіс" (довідка № 293 від 10.10.2007), ТОВ "Штанц-технологія" (довідка №81 від 08.10.2007), процесно-орієнтований аналіз бізнес-процесів та факторний аналіз показників капіталізації активів – в АТ "Гідроапаратура" (довідка №82 від 31.07.2007). Основні положення дисертації використовуються в навчальному процесі В Харківському державному технічному університеті Міністерства освіти і науки України (довідка № 07-1140 від 03.06.2008 р.).

Дисертаційна робота є самостійною науковою працею, в якій викладено авторський підхід до проблеми управління розвитком малих промислових підприємств. Наукові положення, висновки та пропозиції, які винесено на захист, одержані автором особисто. З наукових праць, що опубліковані у співавторстві, використано ті положення, що є результатом особистого дослідження автора.

Основні теоретико-методичні і практичні результати оприлюднено на міжнародній науково-практичній конференції "Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я" (м. Харків, 2002, 2003, 2004, 2005 рр.), міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених "Актуальные проблемы финансового менеджмента на предприятиях" (м. Донецьк, 2003, 2004 рр.), міжнародній науково-практичній конференції "Исследование и оптимизация экономических процессов "Оптимум-2003" (м. Харків, 2003 р.), міжнародній науково-практичній конференції "Фінансові механізми сталого економічного розвитку" (м. Харків, 2007 р.), міжнародній науково-практичній конференції "Соціально-економічний розвиток регіонів України: проблеми науки та практики" (м. Харків, 2007 р.).

За темою дисертації опубліковано 16 наукових праць: 12 статей у наукових фахових виданнях, 4 – тез матеріалів конференцій. Загальний обсяг публікацій складає 3,47 д.а., з яких особисто авторові належить 2,59 д.а.ч. 1 ч. 2 ... ч. 8 ч. 9 следующая страница >>
скачать файл

Смотрите также: