скачать файл
ч. 1УКРАЇНА

ТЕОФІПОЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

28.12.2012 року Теофіполь № 354/2012-р

Про перспективний план роботи Теофіпольської районної державної адміністрації на 2013 рік

На підставі ст. 45 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, розділу 3 Регламенту Теофіпольської районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 13.11.2012 року № 299/2012-р, розпорядження голови райдержадміністрації від 28.09.2011 року №248-р «Про розподіл обов'язків між головою, першим заступником та заступниками голови районної державної адміністрації»:

1. Затвердити перспективний план роботи Теофіпольської районної державної адміністрації на 2013 рік (додається).

2. Заступникам голови райдержадміністрації, начальникам управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації, керівникам територіальних органів центральних органів виконавчої влади забезпечити виконання перспективного плану роботи Теофіпольської районної державної адміністрації на 2013 рік.

3. Контроль за реалізацією заходів, передбачених у перспективному плані роботи Теофіпольської районної державної адміністрації на 2013 рік покласти на заступників голови райдержадміністрації.

Перший заступник

голови адміністрації П. Вільшинський

Додаток


до розпорядження голови районної державної адміністрації

____________2012 № ___________


Перспективний

П Л А Н Р О Б О Т И

Теофіпольської районної державної адміністрації

на 2013 рік.
І.Питання, винесені на розгляд засідання колегії районної державної адміністраціїЗміст заходу

Обгрунтування необхідності здійснення заходу

Термін виконання

Відповідальні виконавці

Про хід виконання розпорядження голови райдержадміністрації від 27.04.2012 року №121/2012-р «Про ефективне використання земель на території району».
Про підсумки роботи з зверненнями громадян в райдержадміністрації, її структурних підрозді-лах, сільських та селищних радах району.
Про стан виконавської дисципліни у структур-рних підрозділах рай- держадміністрації.

Про підсумки соціально-економічного розвитку району за 2012 рік та основні напрямки роботи на 2013 рік.


Про проведену в районі роботу з питань виплати заробітної плати, додержання мінімальних гарантій в оплаті праці та основні завдання на 2013 рік.

Про організаторську роботу управління агро-промислового розвитку райдержадміністрації щодо підготовки і проведення комплексу весняно-польових робіт.
Про стан надання медичної допомоги сільському населенню району

Про роботу виконкомів Кунчанської та Михнів-ської сільських рад щодо виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади.

Про план роботи районної державної адміністрації на ІІ квартал 2013 року.

Про роботу відділу освіти райдержадміні-страції, органів місцево-го самоврядування щодо створення умов для належного харчування учнів та дітей у загальноосвітніх та дошкільних закладах району


Звіт начальника відділу житлово-комунального господарства райдержад-міністрації А.Шклярука "Про благоустрій насе-лених пунктів району".

Звіт директора Теофі-польського територіа-льного центру соціа-льного обслуговування (надання соціальних послуг) про обслугову-вання одинокопрожи-ваючих громадян


Про ефективність заходів, які вживаються для забезпечення боротьби зі злочинністю та корупцією

Про підсумки прохо-дження опалювального сезону 2012/2013 років та підготовку об’єктів житлово-комунального господарства району до роботи в осінньо-зимовий період 2013/2014 року


Про організацію підгото-вки до проведення оздо-ровлення дітей і підлітків району влітку 2013 року.
Про хід виконання розпорядження голови райдержадміністрації

№75/2011-р від 24.03.2011 року «Звіт в.о. начальника упра-вління ветеринарної медицини в Теофі-польському районі про стан виконання Закону України “Про ветери-нарну медицину” в частині здійснення протиепізоотичних заходів на території району».


Про роботу виконкомів Воронівецької та Святецької сільських рад щодо виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади.
Про план роботи районної державної адміністрації на ІІІ квартал 2013 року

Про підсумки соціально-економічного розвитку району за І-ше півріччя 2013 року.


Про роботу із зверненнями громадян в райдержадміністрації, її структурних підрозді-лах, сільських та селищних радах району у І-ому півріччі 2013 року


Про стан виконавської дисципліни у структур-рних підрозділах рай- держадміністрації.

Про виконання викон-комами сільських, сели-щних рад району делегованих повнова-жень у сфері культури

Про стан пожежної безпеки на об’єктах соціально-культурного призначення

Про роботу виконкомів Лідихівської та Поля-хівської сільських рад щодо виконання деле-гованих повноважень органів виконавчої влади.


Про хід підготовки народного господарства району до роботи в осінньо-зимовий період 2013–2014 років.
Про проведену Держав-ною податковою інспе-кцією роботу з питань легалізації «тіньової» зайнятості населення, погашення заборго-ваності з податку з доходів фізичних осіб.
Про план роботи районної державної адміністрації на ІV квартал 2013 року.

Про підсумки соціально-економічного розвитку району за 9 місяців 2013 року.

Про взаємодію вико-навчої влади, місцевого самоврядування, Пен-сійного фонду України в районі щодо наповнення бюджету Пенсійного фонду України та стану розрахунків по єдиному внеску на загально-обов’язкове державне соціальне страхування
Про хід виконання в районі Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”.

Про стан кадрової роботи та дотримання вимог Закону України «Про державну службу» в районній державній адміністрації.

Про роботу виконкомів Новоставецької та Чо-вгузівської сільських рад щодо виконання делего-ваних повноважень орга-нів виконавчої влади.

Про хід виконання розпорядження голови райдержадміністрації від 06.07.2012 року №175/2012-р «Звіт дире-ктора районного Центру зайнятості В. Бойка «Про роботу районного Центру зайнятості щодо соціальної захищеності різних груп населення від безробіття».


Про проект районного бюджету на 2012 рік.
Звіт начальника управління економіки райдержадміністрації щодо організацій паса-жирських перевезень у районі.
Про план роботи районної державної адміністрації на ІV квартал 2013 року.З метою додаткових надходжень коштів до місцевих бюджетів
З метою забезпе-чення конститу-ційних свобод і прав громадян

На дотримання вимог Закону України "Про місцеві державні адміністрації"


З метою контролю за виконанням заходів Програми соціально-економічного та культурного розвит-ку району за 2012 рік.


З метою дотримання законодавства про працю

З метою забезпечен-ня своєчасного про-ведення комплексу весняно-польових робіт.


З метою покращення медичного обслу-говування


На дотримання вимог Закону України "Про місцеві державні адміністрації"

Виконання вимог

Регламенту районної

державної адміністрації

З метою контролю за

організацією харчу-вання учнів та дітей у загальноосвітніх та дошкільних закладах району
У порядку контролю за проведенням робіт по благоустрою в населених пунктах району

З метою надання передбачених зако-нодавством пільг соціально-незахище-ним категоріям населення


З метою покращення криміногенної обста-новки в районі

З метою своєчасної підготовки об’єктів

житлово-комуналь-ного господарства району до роботи в осінньо-зимовий пе-ріод 2013/2014 року


З метою належної організації оздоров-чої кампанії 2013 року

З метою попере-дження протиепізо-отій на території району

На дотримання вимог Закону України "Про місцеві державні адміністрації"

Виконання вимог

Регламенту районної

державної адміністрації

Відповідно до За-кону України „Про місцеві державні адміністрації"


З метою забезпе-чення конститу-ційних свобод і прав громадян


На дотримання вимог Закону України "Про місцеві державні адміністрації"

Відповідно до За-кону України „Про місцеві державні адміністрації"


З метою дотримання правил пожежної безпеки на об’єктах соціально-культурно-го призначення


На дотримання вимог Закону України "Про місцеві державні адміністрації"

З метою стабільної роботи об’єктів житло-во-комунального гос-подарства, соціального та культурного призна-чення в осінньо-зимовий період 2013–2014 років.


З метою легалізації робочих місць, ліквідації заборгова-ності з податку з доходів фізичних осіб

На дотримання вимог Закону України "Про місцеві державні адміністрації"

На дотримання вимог Закону України "Про місцеві державні адміністрації"

На дотримання вимог Закону України "Про місцеві державні адміністрації"

З метою контролю за соціальної захище-ністі окремих кате-горій громадян

На дотримання вимог Закону України "Про місцеві державні адміністрації

На дотримання вимог Закону України "Про місцеві державні адміністрації

З метою покращення ринку праці району


На дотримання вимог Закону України "Про місцеві державні адміністрації"


З метою охоплення населених пунктів району автосполуче-нням


На дотримання вимог Закону України "Про місцеві державні адміністрації"
січень

-//-

-//-

лютий


-//-

-//-


березень
-//-

-//-


квітень

-//-


-//-

травень

-//-

-//-
червень

-//-


-//-


липень

-//-

-//-
серпень


-//-

-//-


вересень


-//-

-//-


жовтень
-//-


-//-

листопад


-//-


-//-

грудень

-//-

-//-

Вільшинський П.Г., перший заступник голови адміністрації

Федонюк В.М., заступник начальника відділу Держкомзему в Теофіпольському районі

Юрчук О.В., заступник голови адміністрації;

Притуляк Л.А., начальник загального відділу апарату райдержадміністрації


Юрчук О.В., заступник голови адміністрації;

Сорока Л.В., завідувач сектору контролю апарату райдержадміні-страції


Заступники голови адміністрації, началь-ники управлінь та відділів райдержадміні-страції

Вільшинський П.Г., перший заступник голо-ви адміністрації

Лебідь Н. І., начальник управління соціального захисту населення райдержадміністрації

Вільшинський П.Г., перший заступник голо-ви адміністрації

Дацюк А.П., начальник управління агропроми-слового розвитку райдержадміністрації
Олійник Л.П., заступник голови адміністрації;

Шкраба С.І., головний лікар Теофіпольської ЦРЛ


Юрчук О.В., заступник голови адміністрації;

Подчинюк В.М.,

начальник відділу

організаційно-кадрової роботи апарату рай-держадміністрації


Юрчук О.В., заступник голови адміністрації;

Подчинюк В.М.,

начальник відділу

організаційно-кадрової роботи апарату рай-держадміністрації


Олійник Л.П., заступник голови адміністрації;

Поліщук Н.В., в.о. нача-льника відділу освіти райдержадміністрації

Вільшинський П.Г., перший заступник голо-ви адміністрації

Шклярук А.О., нача-льник відділу житлово-комунального госпо-дарства райдержад-міністрації

Олійник Л.П., заступник голови адміністрації;

Голодрига О.М., директор Теофіполь-ського територіального центру соціального обслуговування (нада-ння соціальних послуг)


Юрчук О.В., заступник голови адміністрації;

Казмірчук В.Г., голов-ний спеціаліст з питань оборонно-мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату райдерж-адміністрації


Вільшинський П.Г., перший заступник голо-ви адміністрації

Шклярук А.О., нача-льник відділу житлово-комунального госпо-дарства райдержад-міністрації

Олійник Л.П., заступник голови адміністрації;

Поліщук Н.В., в.о. нача-льника відділу освіти райдержадміністрації


Вільшинський П.Г., перший заступник голо-ви адміністрації

Шевчук П.Ф. начальник управління ветеринарної медицини в Теофі-польському районі

Юрчук О.В., заступник голови адміністрації;

Подчинюк В.М.,

начальник відділу

організаційно-кадрової роботи апарату рай-держадміністрації


Юрчук О.В., заступник голови адміністрації;

Подчинюк В.М.,

начальник відділу

організаційно-кадрової роботи апарату рай-держадміністрації


Заступники голови адміністрації, началь-ники управлінь та відділів райдержадміні-страції
Юрчук О.В., заступник голови адміністрації;

Притуляк Л.А., начальник загального відділу апарату райдержадміністрації

Юрчук О.В., заступник голови адміністрації;

Сорока Л.В., завідувач сектору контролю апара-ту райдержадміністрації


Олійник Л.П., заступник голови адміністрації;

Філик Л.І., головний спеціаліст відділу культури і туризму райдержадміністрації

Вільшинський П.Г., перший заступник голо-ви адміністрації

Притула С.В., начальник Теофіпольського РВ територіального Упра-вління МНС України в

Хмельницькій області
Юрчук О.В., заступник голови адміністрації;

Подчинюк В.М.,

начальник відділу

організаційно-кадрової роботи апарату рай-держадміністрації


Вільшинський П.Г., перший заступник голови адміністрації;

Шклярук А.О., начальник відділу житлово-комуна-льного господарства рай-держадміністрації

Вільшинський П.Г., перший заступник голови адміністрації;

Грицаюк В.С., началь-ник Теофіпольського відділення Красилівсь-кої ОДПІ

Юрчук О.В., заступник голови адміністрації;

Подчинюк В.М.,

начальник відділу

організаційно-кадрової роботи апарату рай-держадміністрації


Заступники голови адміністрації, началь-ники управлінь та відділів райдержадміні-страції
Вільшинський П.Г., перший заступник голови адміністрації;

Куцоконь О.В., начальник управління Пенсійного фонду в Теофіпольському районі


Олійник Л.П., заступник голови адміністрації;

Лебідь Н. І., начальник управління соціального захисту населення райдержадміністрації


Юрчук О.В., заступник голови адміністрації;

Подчинюк В.М.,

начальник відділу

організаційно-кадрової роботи апарату рай-держадміністрації


Юрчук О.В., заступник голови адміністрації;

Подчинюк В.М.,

начальник відділу

організаційно-кадрової роботи апарату рай-держадміністрації


Вільшинський П.Г., перший заступник голови адміністрації;

Бойко В.В., директор районного Центру зайнятості


Вільшинський П.Г., перший заступник голови адміністрації;

Сапуга О.А., начальник управління фінансів райдержадміністрації
Вільшинський П.Г., перший заступник голови адміністрації;

Жилюк В.С., начальник управління економіки райдержадміністрації


Юрчук О.В., заступник голови адміністрації;

Подчинюк В.М.,

начальник відділу

організаційно-кадрової роботи апарату рай-держадміністрації

ІІ. Питання взаємодії з органами місцевого самоврядування


Участь заступників голови райдерж-адміністрації, керів-ників структурних підрозділів райдерж-адміністрації в робо-ті сесій, депутат-ських комісій районної ради.

Виконання вимог законів України «Про місцеві дер-жавні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні»

Протягом кварталу

Заступники голови, ке-рівники структурних під-розділів райдержадмі-ністрації.ІІІ. Питання для вивчення з наступним інформуванням

по них в оперативному порядку заступників

голови райдержадміністрації


Про стан розрахунків за спожиті енергоносії у ІУ кварталі 2012 року.
Про відповідність чинному законо-давству рішень виконкомів сільсь-ких, селищних рад, прийнятих у IУ кварталі 2012 року.
Про виконання районного бюджету за ІУ квартал 2012 року.
Про погашення податкового боргу з податків, що надходять до місцевих бюджетів.
Про криміногенну ситуацію в районі

Про суспільно-політичну ситуацію в районі .

Моніторинг виплати заробітної плати, дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці в галузях економіки району.
Про виконання заходів з відзначення 70-ої річниці Перемоги у великій Вітчизняній війні 1941-1945 років


З метою покращення розрахунків за спожиті енергоносії

З метою проведення аналізу рішень на відповідність чинному законодавству.

З метою аналізу виконання плану власних надходжень

З метою виконання плану власних надходжень місцевих бюджетів.


3 метою профілактики

правопорушень та зло-чинності на території району

Для забезпечення стабільного суспільно-політичного життя району


На виконання вимог Кодексу законів про працю України
З метою попередження конфліктів на релігійній ниві.Щокварта-льно


Щокварта-льно

Щокварта-льно


Щокварта-льно

Щокварта-льно

Щомісячно

Щомісячно


Щомісячно


Жилюк В.С., начальник управління економіки райдержадміністрації

Андрощук Г.М., начальник юридичного відділу апарату райдержадміністрації

Сапуга О.А., начальник фінансового управління райдержадміністрації

Грицаюк В.С.., начальник Теофіполь-ського відділення Красилівської МДПІ

Казмірчук В.Г.,

головний спеціаліст з

питань оборонно-мобілі-

заційної та режимно-

секретної роботи

апарату райдерж-

адміністрації
Пасєка А.П., начальник відділу з питань внутрішньої політики і зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації апарату райдержадміністрації
Лебідь Н.І., начальник управління соціального захисту населення райдержадміністрації

Пасєка А.П., начальник відділу з питань внутрішньої політики і зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації апарату райдержадміністрації


ІV. Стан реалізації нормативно-правових актів Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, голів

обласної та районної державних адміністрацій


Перелік нормативно-правових актів, реа-лізація яких буде контролюватися виз-начено в додатку 1 до плану роботи ра-йонної державної адміністрації.

Необхідність здійснення постійного контролю за виконанням зазначених нормативно-правових актів.

Протягом

кварталу

Керівники структурних підрозділів райдержад-

міністрації
V. Надання методичної і практичної допомоги виконкомам

сільських, селищних рад району


Надання практичної і методичної допомо­ги виконкомам сільських, селищних рад району

Удосконалення роботи місцевих органів вико-навчої влади

Протягом кварталу

Керівники структурних підрозділів райдержад-міністрації


VІ. Організаційно-масові заходи
6.1. Організація в районі заходів у зв’язку з відзначенням :

Січень

Нового року (01)

Різдва Христового (07)

Дня Соборності України (22)


Лютий

Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав (15)

Дня захисника Вітчизни (23)
Березень

Дня визволення Теофіпольщини від німецько-фашистських загарбників (04)

25 річниця районної ветеранської організації (04)

Міжнародного дня прав жінок і миру (08)

Дня землевпорядника (09)

Дня народження Т.Г.Шевченка (09)

Дня працівників житлово-комунального і побутового обслуговування

населення (17)
Квітень

Дня довкілля (20)

Дня Чорнобильської трагедії (26)

Травень

Великдень (05)

Дня Червоного Хреста і Червоного Півмісяця (08)

Дня Перемоги (09)

Дня матері (12)

Міжнародного дня сім’ї (15)

Дня Європи (18)

Дня словянської писемності і культури (24)Червень

Дня захисту дітей (01)

Дня журналіста (06)

Дня медичного працівника (16)

Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні (22)

Зіслання Святого Духа (23)

Дня державної служби (23)

Дня Конституції (28)

Дня молоді (30)


Липень

Дня архітектури (01)

Дня працівників державної податкової служби України (02)

Народного свята Івана Купала (7)

Дня бухгалтера (16)

Дня працівника торгівлі (28)


Серпень

Дня будівельника. Дня працівників ветеринарної медицини (11)

Дня Державного прапора (23)

Дня Незалежності України (24)
Вересень

Дня знань (01)

Дня підприємця (01)

Дня фізкультури і спорту (07)

Дня працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості (08)

Дня фармацевтичного працівника (21)Дня партизанської слави (22)

Всеукраїнського дня бібліотек (30)
Жовтень

Міжнародного дня людей похилого віку (01)

Дня працівника освіти (06)

Дня юриста (08)

Дня українського козацтва (14)

Дня працівників харчової промисловості (20)

Дня рятівника (27)

Дня автомобіліста і дорожника (27)Листопад

Дня працівників соціальної сфери (03)

Дня української писемності та мови (09)

Всесвітнього дня молоді (10)

Дня працівників радіо, телебачення та зв’язку (16)

Дня студентів (17)

Дня працівника сільського господарства (17)

Дня пам’яті жертв голодомору та політичних репресій (23)Грудень

Дня працівників прокуратури (01)

Міжнародного дня інвалідів (03)

Дня працівників статистики (05)

Дня Збройних сил України (06)

Дня місцевого самоврядування (07)

Міжнародного дня прав людини (10)

Дня працівників суду (15)

Дня міліції (20)

Дня енергетика (22)

Дня працівників архівних установ (24)
6.2. Засідання:
- Колегії районної державної адміністрації

Щомісяця

Управління та відділи райдержадміністрації

- Комісії з питань захисту прав дитини Щомісяця

Служба у справах дітей райдержадміністрації

- Тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат

- Спостережної комісії при райдержадміністрації

- Засідання робочої групи зі сприяння легалізації «тіньової» зайнятості населення та «тіньової» заробітної плати Щомісяця

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

- Ради відділу культури та туризму райдержадміністрації

Щомісяця

Відділ культури і туризму райдержадміністрації

- Колегії відділу освіти райдержадміністрації

Щоквартально

Відділ освіти райдержадміністрації

- Координаційної ради з питань молодіжної політики

- Колегії відділу у справах молоді та спорту райдержадміністраціїЩоквартально

Відділ у справах молоді та спорту

райдержадміністрації

- Координаційної ради з питань безпечної життєдіяльності населення району.Щоквартально

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

- Районної спеціальної комісії з контролю за розрахунками за спожиті енергоносії

Щоквартально

Управління економіки райдержадміністрації

- Ради відділу культури та туризму райдержадміністрації

Щоквартально

Відділ культури та туризму райдержадміністрації

- Постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян

Щоквартально

Загальний відділ апарату райдержадміністрації

- Консультативно-політичної ради при райдержадміністрації та районній раді.

Щоквартально

Відділ з питань внутрішньої політики і зв'язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації апарату райдержадміністрації

- Районної міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення

Щоквартально

Юридичний відділ апарату райдержадміністрації

- Районної комісії з питань ТЕБ та НС

Щоквартально

Відділ з питань надзвичайних ситуацій

райдержадміністрації

- Координаційної ради з питань сімейної політикиЩоквартально

Відділ у справах молоді та спорту райдержадміністрації

- Ради відділу культури та туризму райдержадміністрації

Щоквартально

Відділ культури та туризму райдержадміністрації

- Координаційної ради з питань безпечної життєдіяльності населення району

Щоквартально

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

- Громадської колегії при голові райдержадміністрації

Щоквартально

Відділ з питань внутрішньої політики і зв'язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації апарату райдержадміністрації

- Координаційної ради з питань профілактики алкоголізму, наркоманії, боротьби з ВІЛ/інфекцією

- Консультативна гендерна радаЩоквартально

Відділ у справах молоді та спорту

райдержадміністрації

- Координаційної ради з питань розвитку підприємництва при райдержадміністраціїЩоквартально

Управління економіки райдержадміністрації

- Колегії служби у справах дітей райдержадміністрації

Щоквартально

Служба у справах дітей райдержадміністрації

- Експертної комісії райдержадміністрації

Щоквартально

Загальний відділ апарату райдержадміністрації
6.3. Наради:

- Керівників загальноосвітніх шкіл районуЩоквартально Відділ освіти райдержадміністрації

- Керівників закладів культури району

Щоквартально

Відділ культури та туризму райдержадміністрації

- Керівників дошкільних навчальних закладів району

- Керівників загальноосвітніх шкіл районуЩоквартально

Відділ освіти райдержадміністрації

- Працівників бібліотечних закладів району

- Керівників закладів культури району

Щоквартально

Відділ культури та туризму райдержадміністрації


6.4. Інші заходи:

- правове навчання працівників апарату райдержадміністраціїЩоквартально Юридичний відділ апарату райдержадміністрації

- навчання з кадровим резервом на посади державних службовцівЩоквартально

Відділ організаційно-кадрової роботиапарату райдержадміністрації

Заступник голови адміністрації Юрчук О.В.
ч. 1
скачать файл

Смотрите также: