скачать файл
ч. 1УКРАЇНА

ТЕОФІПОЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

02.04.2012 року Теофіполь 97/2012-р


Про план роботи районної державної
адміністрації на ІІ квартал 2012 року

На підставі ст.45 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, розділу 3 Регламенту Теофіпольської районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 07.05.2008 року № 149/2008-р:

1. План роботи районної державної адміністрації на ІІ квартал 2012 року затвердити (додається).

2. Контроль за виконанням заходів, передбачених планом роботи покласти на заступників голови районної державної адміністрації та сектор контролю апарату райдержадміністрації.
Голова адміністрації В. Довжук

Додаток


до розпорядження голови районної

державної адміністрації

від“ 02 ” квітня 2012 року №97/2012-р
П Л А Н Р О Б О Т И

Теофіпольської районної державної адміністрації

на ІІ квартал 2012 року
І. Питання для внесення на розгляд сесії районної радиЗміст заходу

Обгрунтування необхідності здійснення заходу

Термін виконання

Відповідальні виконавці

Про хід виконання ра-йонної програми впро-вадження профільного навчання у навчальних закладах Теофіпольсь-кого району на 2008-2014 роки
Про хід виконання програми розвитку житлово-комунального господарства Теофіполь-ського району на 2009-2014 роки.

Про хід виконання Комплексної програми запобігання та зменше-ння впливу надзвичай-них ситуацій техноген-ного та природного характеру у Теофіполь-ському районі на 2009-2013 роки.З метою контролю за виконанням раніше прийнятих рішень
З метою контролю за виконанням раніше прийнятих рішень

З метою контролю за виконанням раніше прийнятих рішеньІІ квартал 2012 року

-//-

-//-


Олійник Л.П., заступник голови адміністрації;

Поліщук Н.В., в.о.начальника відділу освіти райдержадміні-страції

Вільшинський П.Г., перший заступник голови адміністрації;

Шклярук А.О., начальник відділу жи-тлово-комунального го-сподарства райдержад-ністрації


Вільшинський П.Г., перший заступник голови адміністрації;

Комісарчук В.І., начальник відділу з надзвичайних ситуацій райдержадністрації; Притула С.В., начальник Теофіпольського район-ного відділу Терито-ріального Управління МНС України в

Хмельницькій області
ІІ.Питання, винесені на розгляд засідання колегії районної державної адміністрації


Зміст заходу

Обгрунтування необхі-дності здійснення заходу

Термін виконання

Відповідальні виконавці

Про благоустрій населених пунктів району.

Про санітарний стан об’єктів водопостача-ння району.

Про ефективне використання земель на території району.

Про хід виконання розпорядження го-лови райдержадмі-ністрації від 27.12.2011 року №372/2011-р «Про стан боротьби зі злочинністю та кору-пцією, забезпечення законності, правопо-рядку, прав і свобод громадян».


Про план підгото-товки житлово-комунального гос-подарства району до роботи в осінньо-зимовий період 2012-2013 років

Про виконання де-легованих повно-важень відповідно до Закону України «Про місцеве самовряду-вання в Україні» виконкокомами Михиринецької та Олійницької сільських рад.


Про підготовку та проведення збирання урожаю зернових 2012 року в госпо-дарствах району.

Звіт директора районного Центру зайнятості В. Бойка «Про роботу район-ного Центру зайнято-сті щодо соціальної захищеності різних груп населення від безробіття».


Про стан виконав-ської дисципліни в структурних під-розділах райдерж-адміністрації та заходи щодо її покращення.
Про план роботи районної державної адміністрації на ІІІ квартал 2012 року.


З метою покращення санітарного стану сіл району

З метою приведення в належний стан об’єктів водопостачання району.

З метою додаткових надходжень до місцевих бюджетів

З метою покращення криміногенної ситуації на території району

З метою своєчасної підготовки житлово-комунального господар-ства району до опалювального сезону

2012-2013 років


Відповідно до За-кону України «Про місцеві державні адміністрації»
З метою забезпечення проведення своєчасного комплексу жнивних робіт
З метою покращення ринку праці району

На дотримання вимог Закону України "Про місцеві державні адміністрації"

На дотримання вимог Закону України "Про місцеві державні адміністрації"


26 квітня

-„”-


-„”-


24 травня

-„”-

-„”-

26 червня


-„”-

-„”-


-„”-Вільшинський П.Г., перший заступник голови адміністрації;

Шклярук А.О., начальник відділу житлово-комунального господарства райдержадміністрації


Вільшинський П.Г., перший заступник голови адміністрації;

Побока В.В., головний державний санітарний лікар району


Вільшинський П.Г., перший заступник голови адміністрації;

Федонюк В.М., заступник начальника відділу Держкомзему в Теофіпольському районі


Юрчук О.В., заступник голови адміністрації;

Казмірчук В.Г.,

головний спеціаліст з питань оборонно-мобі-лізаційної та режим-но-секретної роботи апа-рату райдержадміні-страції
Вільшинський П.Г., перший заступник голови адміністрації;

Шклярук А.О., начальник відділу житлово-комунального господарства райдерж-адміністрації


Юрчук О.В., заступник голови адміністрації;

Подчинюк В.М.,

начальник відділу

організаційно-кадрової роботи апарату рай-держадміністрації

Вільшинський П.Г., перший заступник голови адміністрації;

Дацюк А.П., начальник управління агропроми-слового розвитку рай-держадміністрації


Вільшинський П.Г., перший заступник голови адміністрації;

Бойко В.В., директор районного Центру зайнятості

Юрчук О.В., заступник голови адміністрації

Сорока Л.В., завідувач сектору контролю апарату райдержадмі-ністрації

Юрчук О.В., заступник голови адміністрації;

Подчинюк В.М.,

начальник відділу

організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністраціїІІІ. Питання взаємодії з органами місцевого самоврядування


Участь заступників голови, керівників структурних підро-зділів райдержадмі-ністрації в роботі сесій, депутатських комісій районної ради (за окремими планами).

Виконання вимог законів України: “Про місцеві державні адміністрації”, “Про місцеве само-врядування в Україні”

Протягом кварталу

Перший заступник, заступники голови адміністрації, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації

Проведення спільних організаційно-масо-вих заходів, визначе-них у УІ розділі цього плану роботи РДА

На виконання спільних планів проведення заходів

Протягом кварталу

Перший заступник, зас-тупники голови адміні-страції, керівники струк-турних підрозділів РДА

Контроль за здій-сненням органами місцевого самовря-дування делегованих повноважень органів виконавчої влади

Виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 1999р. № 339 “Про затвердження Порядку контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делего-ваних повноважень орга-нів виконавчої влади”

Протягом кварталу

Відділ організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністраціїІV. Питання для вивчення з наступним інформуванням

по них в оперативному порядку заступників

голови райдержадміністрації.


Про стан розра-хунків за спожиті енергоносії у І кварталі 2012 року.
Про відповідність чинному законо-давству рішень виконкомів сіль-ських, селищних рад, прийнятих у I кварталі 2012 року.
Про виконання районного бюджету за І квартал 2012 року.
Про погашення податкового боргу з податків, що надходять до міс-цевих бюджетів.
Про криміногенну ситуацію в районі

Про суспільно-політичну ситуацію в районі .


Моніторинг виплати заробітної плати, дотримання міні-мальних гарантій в оплаті праці в галузях економіки району.
Про релігійну ситуацію в районі.

Про моніторинг цін на основні проду-кти харчування на продовольчих ри-нках району


Про стан деклару-вання доходів державних слу-жбовців за 2010 рік

Про реєстрацію суб’єктів підпри-ємницької діяль-ності.


Про організацію заходів по від-значенню лікві-даторів аварії на ЧорнобильськійАЕС.
Про проведення першого туру Всеукраїнського ко-нкурсу “Кращий державний службо-вець”
Про видачу доку-ментів дозвільного характеру суб’єктам господарювання юридичним, фізич-ним особам-підприємцям.
Про організацію оздоровлення та відпочинку дітей під час літніх канікул 2012 року.
Про стан дотримання якості молока при його заготівлях та стан розрахунків з агроформуваннями та населенням.
Про організацію роботи з проведення чергового призову громадян України на строкову військову службу

Про організацію роботи щодо опера-тивного та якісного оформлення мате-ріалів на громадян, які представляються для присвоєння по-чесного звання України “Мати-героїня”


Про хід заготівлі кормів для твари-нництва в агрофо-рмуваннях району

Про інформаційну та краєзнавчу роботу архівного відділу райдерж-адміністраціїЗ метою покращення розрахунків за спожиті енергоносії

З метою проведення аналізу рішень на відповідність чинному законодавству.

З метою аналізу виконання плану власних надходжень

З метою виконання плану власних надходжень місцевих бюджетів.


3 метою профіла-ктики правопорушень та злочинності на території району

Для забезпечення стабільного суспільно-політичного життя району

На виконання вимог Кодексу законів про працю України


З метою попередження конфліктів на релігійній ниві.

З метою дотримання на ринках району середньообласних цін


З метою належного виконання законів України «Про державну службу» та «Про боротьбу із корупцією»


З метою сприяння діяльності суб’єктів підприємницької діяльності
З метою вшанування ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС.

На виконання Постанови Кабінету Міністрів Укра-їни від 19 вересня 2007 року № 1152


Для аналізу діяльності дозвільного центру

З метою належної організації відпочинку дітей

З метою забезпечення своєчасних розрахунків за здане молоко

З метою належної організації пров-дення осіннього призову
З метою забезпечення виконання документів вищестоячих органів влади з даного питання

З метою забезпечення кормової бази твари-нництва


З метою поліпшення інформаційної та краєзнавчої роботи архівного відділу райдержадміністраціїЩоквар-тально


Щоквар-тально

Щоквар-тально


Щоквар-тально

Щоквар-тально

Щоміся-чно

Щоміся-чно

Щоміся-чно


Квітень
-//-
-//-

-//-
Травень

-//-


-//-
-//-

Червень


-//-

-//-
-//-


Жилюк В.С., начальник управління економіки райдержадміністрації

Андрощук Г.М., начальник юридичного відділу апарату райдержадміністрації

Сапуга О.А., начальник фінансового управління райдержадміністрації

Грицаюк В.С.., начальник Теофіпольського відді-лення Красилівської МДПІ

Казмірчук В.Г.,

головний спеціаліст з питань оборонно-мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату райдержадміністрації


Пасєка А.П., начальник відділу з питань вну-трішньої політики і зв’я-зків з громадськими орга-нізаціями та засобами масової інформації апа-рату райдержадміністрації
Лебідь Н.І., начальник управління праці та соціального захисту населення райдерж-адміністрації

Пасєка А.П., начальник відділу з питань внутрішньої політики і зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації апарату райдержадмі-ністрації


Жилюк В.С., начальник управління економіки райдержадміністрації

Подчинюк В.М.,

начальник відділу

організаційно-кадрової роботи апарату рай райдержадміністрації


Стеценко Ж.М., державний реєстратор апарату райдержадмі-ністрації
Панаріна Г.В., начальник відділу культури та туризму райдержадміні-страції

Подчинюк В.М.,

начальник відділу

організаційно-кадрової роботи апарату рай райдержадміністрації


Сидорук Л.М., державний адміністратор апарату райдержадміністрації

Поліщук Н.В., в.о. начальника відділу освіти райдержадміністрації

Дацюк А.П., начальник управління агропромислового ро-звитку райдержадмі-ністрації

Казмірчук В.Г.,

головний спеціаліст з питань оборонно-мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату райдержадміністрації
Лірук Г.С., начальник відділу у справах молоді та спорту райдержадмі-

страції

Дацюк А.П., начальник управління агропроми-слового розвитку райдержадміністрації

Поліщук С.А., начальник архівного відділу райдержадміністрації
V. Стан реалізації нормативно-правових актів Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, голів

обласної та районної державних адміністрацій


Перелік нормативно-правових актів, реа-лізація яких буде контролюватися виз-начено в додатку 1 до плану роботи ра-йонної державної адміністрації.

Необхідність здійснення постійного контролю за виконанням зазначених нормативно-правових актів.

Протягом

кварталу

Керівники структурних підрозділів райдержад-

міністрації
VІ. Надання методичної і практичної допомоги виконкомам

сільських, селищних рад району.


Надання практичної і методичної допомо-ги виконкомам сіль-ських та селищних рад (згідно графіку).

Удосконалення роботи місцевих органів вико-навчої влади

Протягом кварталу

Керівники структурних підрозділів райдержад-міністрації


VІІ. Організаційно-масові заходи.
7.1. Організація в районі заходів у зв’язку з відзначенням :

Квітень
- Воскресіння Христове. Пасха (15)

- Дня довкілля (21)

- Дня Чорнобильської трагедії (26)

Травень

- Дня Червоного Хреста і Червоного Півмісяця (08)  • Дня Перемоги (09)

  • Дня матері (13)

  • Міжнародного дня сім’ї (15)

  • Дня Європи (19)

  • Дня словянської писемності і культури (24)

Червень

- Дня захисту дітей (01)

- Зіслання Святого Духа (03)

- Дня журналіста (06)

- Дня медичного працівника (17)

- Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні (22)

- Дня державної служби (23)


  • Дня молоді (24)

  • Дня Конституції (28)


7.2. Засідання:
- Колегії районної державної адміністрації.

Щомісяця

Управління та відділи райдержадміністрації

- Комісії з питань захисту прав дитини.

Щомісяця

Служба у справах дітей райдержадміністрації

- Тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.

- Робочої групи зі сприяння легалізації "тіньової" зайнятості населення та "тіньової" заробітної плати.

- Спостережної комісії при райдержадміністрації. Щомісяця

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

- Ради відділу культури та туризму райдержадміністрації.

Квітень

Відділ культури та туризму райдержадміністрації

- Колегії відділу освіти райдержадміністрації.

Квітень

Відділ освіти райдержадміністрації

- Координаційної ради з питань сімейної політики.

Квітень

Відділ у справах молоді та спорту

Райдержадміністрації

- Районної комісії з питань ТЕБ та НС.Квітень

Відділ з питань надзвичайних ситуацій

райдержадміністрації.

- Консультативно-політичної ради з питань додержання чинного законодавства про свободу совісті та релігійні організації при райдержадміністраціїКвітень

Відділ з питань внутрішньої політики і зв'язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації райдержадміністрації

- Громадської ради при райдержадміністрації

Травень

Відділ з питань внутрішньої політики і зв'язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації райдержадміністрації

- Колегії служби у справах дітей райдержадміністрації

Травень

Служба у справах дітей райдержадміністрації

- Молодіжного парламенту.

- Координаційної ради з питань молодіжної політики.Травень

Відділ у справах молоді та спорту

райдержадміністрації

- Координаційної ради з питань розвитку підприємництва при райдерж-адміністрації.Травень

Управління економіки райдержадміністрації

- Координаційної ради з питань соціальної роботи з сім’ями, які перебувають в складних життєвих обставинах.

- Колегії відділу у справах молоді та спорту райдержадміністрації.Червень

Відділ у справах молоді та спорту

райдержадміністрації

- Координаційної ради з питань державної служби при райдержадміністрації.Червень

Відділ організаційно-кадрової роботи апарату

Райдержадміністрації

- Районної міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення.Червень

Юридичний відділ апарату райдержадміністрації

- Консультативно-політичної ради при райдержадміністрації та районній раді.

Червень

Відділ з питань внутрішньої політики і зв'язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації

- Районної евакуаційної комісії.

Червень

Відділ з питань надзвичайних ситуацій

райдержадміністрації.
7.3. Наради:

- Керівників загальноосвітніх шкіл району.Щомісяця Відділ освіти райдержадміністрації

- Головних агрономів агроформувань району з питань догляду за посівами сільськогосподарських культур.

- Головних інженерів агроформувань району з питань підготовки кормо- збиральної техніки.

Квітень

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації  • Головних бухгалтерів сільських, селищних рад щодо перспектив виконання місцевих бюджетів району за І-ше півріччя 2012 року.

Травень

Фінансове управління райдержадміністрації

- Керівників дошкільних навчальних закладів району.

Травень

Відділ освіти райдержадміністрації

- Головних зоотехніків та ветлікарів агроформувань району з питань переведення тварин на літньо-табірне утримання та заготівлі кормів.

Травень Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації
7.4. Інші заходи:

- правове навчання працівників апарату райдержадміністрації.Щомісяця

Юридичний відділ апарату райдержадміністрації

- навчання з кадровим резервом на посади державних службовців.

Червень

Відділ організаційної і кадрової роботи

апарату райдержадміністрації

Заступник голови

адміністрації О. Юрчук


Додаток 1

до плану роботи районної державної адміністрації на ІІ квартал 2012 року

ПЕРЕЛІК


нормативно-правових актів, оперативний контроль за виконанням

яких буде здійснюватися протягом ІІ кварталу 2012 року


  1. Закони України:

“Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

“Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”

Управління праці та соціального за­хисту населення райдержадміністрації

“Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”;

Служба у справах дітей райдержадміні­страції

“Про Державний реєстр виборців”;

Відділ ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації

“Про засади запобігання і протидії корупції”

Головний спеціаліст з питань оборонно-мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату райдержадміністрації
2. Укази Президента України:

від 6 червня 2000 року № 767/2000 “Про заходи щодо забезпечення формування та функціонування аграрного ринку”

Управління агропромислового роз­витку райдержадміністрації

від 7 лютого 2008 року № 109 “Про першочергові заходи щодо забез­печення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”

Загальний відділ апарату райдержадміністрації
від 15 грудня 2006 року № 1087/2006 “Про заходи щодо зміцнення правопорядку і посилення взаємодії місцевих органів виконавчої влади та правоохоронних органів”;

Головний спеціаліст з питань оборонно-мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату райдержадміністрації


3. Постанови Кабінету Міністрів України:

від 19 вересня 2007 року № 1152 “Про проведення щорічного Всеук­раїнського конкурсу “Кращий державний службовець”

Відділ організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації

від 11 листопада 2009 року № 1249 “Про затвердження Державної цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступ­ного житла на 2010-2017 роки”

Відділ регіонального розвитку, містобу­дування, архітектури та будівництва райдержадміністрації

4. Розпорядження Кабінету Міністрів України:
від 5 листопада 2008 року № 1402-р “Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції соціального захисту бездомних громадян до 2012 року”

Управління праці та соціального за­хисту населення райдержадміністрації5. Розпорядження голови обласної державної адміністрації:

від 28.12.2011 року № 510/2011-р “Про проведену в області протягом 2011 року роботу з питань виплати заробітної плати та основні завдання на 2012 рік”;

від 13.04.2011 року № 147/2011-р «Про заходи по щорічному проведенню в області Дня охорони праці в рамках Всесвітнього дня охорони праці»

Управління праці та соціального за­хисту населення райдержадміністрації

від 13.02.2012 року № 30/2012-р «Про заходи щодо забезпечення виконання у 2012 році показників доходної частини, економного та раціонального використання коштів державного та місцевих бюджетів»

Фінансове управління райдержадміністрації

від 01.10.2010 року № 499/2010-р “Про цінову ситуацію на ринку основних продовольчих товарів в області

Управління економіки райдерж-адміністрації

від 01.11.2011 року № 409/2011-р “Про підвищення кваліфікації у сфері цивільного захисту керівних кадрів і фахівців у Навчально-методич­ному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності області у 2012 нав­чальному році”

Відділ з питань надзвичайних ситуа­цій рай­держадміністрації6. Розпорядження голови районної державної адміністрації:

від 14 червня 2011 року № 146/2011-р «Про заходи з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення в районі у 2011-2012 роках»

Управління праці та соціального за­хисту населення райдержадміністрації

від 28 листопада 2011 року № 332/2011-р «Про виконання делегованих повноважень відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні" виконкомом Теофіпольської селищної ради»

Відділ організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації
від 20 лютого 2012 року № 42/2012-р «Про районні заходи з протидії проявам ксенофобії, расової та етнічної дискри­мінації на 2012 рік»

Відділ з питань внутрішньої політики і зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації апарату райдержадміністрації

від 29 липня 2011 року № 185/2011-р «Про стан використання земель водного фонду на території району»

Відділ Держкомзему в районі


від 29 липня 2011 року № 184/2011-р «Про стан ринку праці та зайнятості населення району»

Районний центр зайнятості


Начальник відділу організаційно-

кадрової роботи апарату адміністрації В.Подчинюк
ч. 1
скачать файл

Смотрите также: