скачать файл
ч. 1


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИАктуальність теми. Ринкові трансформації в Україні з початку 90-х рр. ХХ ст. супроводжувалися формуванням як основного корпоративного сектора економіки. Даний процес відбувався за суперечливих тенденцій, пов’язаних із наслідками приватизації, змінами структури корпоративної власності та впливу цих чинників на ефективність функціонування підприємств.

Сучасний стан вітчизняних підприємств характеризується значною мірою низькою ефективністю господарювання та відсутністю адекватних моделей стратегічного розвитку на основі соціально-економічного зростання. Ці проблеми є актуальними для такої уразливої в економічному і технологічному відношенні галузі як молочна промисловість, інтенсифікація якої та забезпечення на цій основі сталого зростання обсягів виробництва до рівня фізіологічних потреб споживання молочної продукції залишається пріоритетним завданням, обумовленим її важливістю в харчуванні населення.

Закономірності трансформації корпоративних систем, їх внутрішня особливість і суперечливість актуалізують необхідність пошуку концептуальних підходів та прикладних моделей управління, які б найбільшою мірою сприяли макро- та мікроекономічному зростанню. Формування ефективної системи корпоративного управління на молокопереробних підприємствах залишається важливою складовою структурного реформування. Вирішення проблеми ефективності корпоративного управління є необхідним для досягнення високих темпів економічного зростання і забезпечення прибутковості господарювання, реалізації потенціалу конкурентного середовища, підвищення продуктивності праці та ефективності виробництва. Саме це обумовлює необхідність наукового обґрунтування ефективності системи корпоративного управління як основи механізму досягнення ефективності розвитку молокопереробних підприємств.

В Україні відбувається активний розвиток теорії і практики корпоративного управління. До фундаментальних праць у галузі теорії корпоративного управління належать роботи таких вчених як І. Ансофф, М. Аокі, А. Воронкова, В. Євтушевський, Д. Задихайло, Н. Карачина, О. Кібенко, А. Козаченко, Є. Коренєв, О. Луппол, А. Мендрул, Є. Палига, В. Парсяк, С. Пішпек, О. Поважний, С. Румянцев, А. Сірко, М. Сірош, М. Чечетов, Л. Федулова, К. Хьюнг та ін. Проблематика питання забезпечення ефективності діяльності молокопереробних підприємств досліджувалася такими вітчизняними вченими як П. Саблук, С. Камілова, О. Козак, В. Топіха та ін. Проте в економічній теорії і практиці залишаються недостатньо повно дослідженими питання обґрунтування можливостей підвищення ефективності функціонування підприємств на основі системного вдосконалення корпоративного управління як управлінського процесу, розроблення на цій основі методологічних і методичних основ оцінювання та моделювання ефективності такого управління, а також формування, згідно з такими підходами, моделей стратегічного розвитку підприємств. Слід підкреслити недостатність наукового опису реальної ситуації в галузі корпоративного управління в Україні як у цілому з початку 90-х рр., так і з огляду на наслідки корпоративних змін в останні роки. Ці завдання залишаються актуальними на підприємствах молочної промисловості, які на постприватизаційному етапі функціонування постали перед рядом негативних тенденцій щодо свого розвитку. У сукупності це обумовило вибір теми дисертаційного дослідження.Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана в межах науково-дослідних розробок, які здійснювалися Національним науковим центром "Інститут аграрної економіки" УААН. Впродовж 2004-2006 рр. Дисертаційна робота була складовою частиною планових досліджень з розділу "Фундаментальні розробки" за темою "Розробити наукові основи розвитку аграрного виробництва сільських територій в умовах екологізації та ресурсозбереження" (№ держреєстрації 0104U0057.02). Внесок автора полягає у дослідженні теоретичних і прикладних аспектів ефективної моделі корпоративного управління на підприємствах.

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розроблення теоретичних і практичних положень та системи підвищення ефективності корпоративного управління на молокопереробних підприємствах в умовах посилення конкуренції. Для цього передбачалося розв'язання таких завдань:

 • визначити і оцінити чинники та напрями підвищення ефективності систем корпоративного управління на підприємствах корпоративного сектору економіки переробних галузей України;

 • удосконалити методологічні та методичні підходи до оцінювання ефективності корпоративного управління з урахуванням галузевої специфіки та взаємозв’язку основних економіко-господарських показників підприємств;

 • обґрунтувати підходи до аналітичного й економіко-математичного моделювання корпоративного управління та його вдосконалення;

 • визначити вплив заходів щодо вдосконалення системи корпоративного управління на ефективність функціонування молокопереробних підприємств;

 • розробити стратегії ефективного розвитку молокопереробних підприємств на основі вдосконалення системи корпоративного управління.

Об’єктом дослідження є закономірності та механізми забезпечення ефективності корпоративного управління на молокопереробних підприємствах.

Предметом дослідження є теоретико-методологічні, соціально-економічні та організаційно-методичні засади корпоративного управління як основи стратегічного розвитку підприємств.

Методи дослідження. Основним інструментарієм дослідження обрано системне моделювання соціально-економічних процесів в умовах трансформації корпоративних відносин на підприємствах. Теоретико-методологічною основою дослідження стали методологія та загальнонаукові принципи проведення комплексних економічних досліджень, фундаментальні положення сучасної економічної теорії, концептуальні засади теорії менеджменту з проблем корпоративного управління, наукові дослідження, положення й розробки провідних вітчизняних і зарубіжних фахівців у галузі економіки підприємства та організації виробництва, теорії і практики корпоративного управління.

У процесі дисертаційного дослідження застосовувались методи: аналізу і синтезу (для деталізації об’єкта і предмета дослідження); системно-структурного аналізу - при виявленні чинників впливу на ефективність корпоративного управління, групування – для встановлення залежності ефективності управління від соціально-економічних чинників; історичний – для вивчення генезису концептуальних підходів, еволюції категорій корпоративного управління та тривалої динаміки його ефективності на підприємствах – об’єктах дослідження; середніх і відносних величин – для визначення рівня ефективності економічних процесів на макро- і мікрорівні дослідження; порівняння – для зіставлення фактичних даних за окремі періоди і роки; монографічний – для детального вивчення теорії і практики корпоративного управління; економіко-математичного аналізу і моделювання – для аналізу складних управлінських ситуацій та прийняття багатоваріантних рішень при прогнозуванні результатів і наслідків корекції систем корпоративного управління на підприємствах, а також для опису загальної моделі стратегічного розвитку підприємств; рядів динаміки – для зображення зміни у часі показників, що досліджувались; графічний – для наочного відображення динаміки показників розвитку; розрахунково-конструктивний – при визначенні перспективи окремих показників розвитку; кореляційно-регресійного аналізу і математично-статистичний – для оцінки зв'язку між показниками досліджуваного об'єкта та достовірності результатів досліджень; соціологічних та експертних опитувань – при вивченні думок різних соціальних груп щодо оцінювання впливу наслідків заходів у межах корпоративного управління; нечітких множин – для експертної оцінки ефективності систем управління та ін.Інформаційною базою дослідження були відповідні Закони України, Укази Президента України, законодавчі та нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, матеріали Державного комітету статистики України, Міністерства аграрної політики України, дані міжнародної статистичної звітності, документи міжнародних організацій, монографії та науково-аналітичні статті вітчизняних і зарубіжних учених з проблем корпоративного управління, а також дані статистичного, бухгалтерського, оперативного, управлінського обліку підприємств – об’єктів дослідження, нормативно-правова база функціонування підприємств, контракти, угоди, протоколи про наміри, результати опитувань та інтерв’ювання економічних суб’єктів, у т.ч. рейтинги, публікації у засобах масової інформації, спостереження, усна інформація, отримана в результаті особистих контактів, електронні бази даних і знань, інформаційні ресурси мережі Internet.

Як об’єкти аналізу досліджувалися підприємства молочної промисловості Вінницької області.Наукова новизна одержаних результатів полягає в теоретичному обгрунтуванні та практичному застосуванні комплексу заходів, що дозволяють підвищити ефективність функціонування підприємств на основі використання потенціалу корпоративного управління. Найбільш суттєвими науковими результатами, які мають наукову новизну, є наступні:

вперше:

 • сформульовано концептуальну модель удосконалення системи корпоративного управління на підприємстві як логічної передумови усталеного поліпшення його економіко-господарських показників. На відміну від традиційних поглядів, перспективність стратегічного розвитку підприємства пов’язується із змістом окремих типів інсайдерських моделей корпоративного управління, що надає можливість методологічно обґрунтувати універсальність відповідної стратегії мікроекономічного розвитку;

удосконалено:

 • принципи оцінювання впливу заходів щодо удосконалення системи корпоративного управління на динаміку ефективності функціонування молокопереробних підприємств, що ґрунтуються на визначальній ролі реалізації основних функцій менеджменту в межах механізму та особливостей різних типів корпоративного управління на підприємствах;

 • принципи оцінювання та моделювання ефективності корпоративного управління, які, на відміну від існуючих, враховують особливості корпоративного середовища підприємств з точки зору економіко-організаційних, культурних та владних критеріїв і показників, що дозволяють визначати не тільки характер змін у процесі розвитку підприємств по мірі зміни його корпоративного середовища, але й перспективи та напрями подальших модернізацій;

набули подальшого розвитку:

 • методологічні принципи вдосконалення корпоративного управління на постприватизаційному етапі функціонування підприємств, які розглядалися на основі закономірностей процесів трансформації і концентрації власності, що дозволило висвітлити (на прикладі підприємств молочної промисловості) галузеві закономірності їх ефективності, а також здійснити системний опис і класифікацію типів інсайдерської моделі корпоративного управління та, відповідно, чинники їх ефективності;

 • економіко-математична інтерпретація стратегій розвитку молокопереробних підприємств на основі реалізації потенціалу корпоративного управління для підприємств різного рівня ефективності, що, зокрема, передбачає оцінювання показників обсягів виробництва, рентабельності, ефективності менеджменту, інших кількісних та структурних характеристик.

Практичне значення одержаних результатів. Проведене дослідження і отримані висновки можна розглядати як внесок у розвиток сучасної концепції ефективності корпоративного управління. Сформульовані й обґрунтовані положення та рекомендації є підґрунтям для розв’язання теоретичних і практичних проблем управління на вітчизняних підприємствах. Практичне значення результатів полягає у можливості їх широкого впровадження на підприємствах різних галузей. До результатів, що мають безпосередньо практичне значення, належать пропозиції щодо вдосконалення системи корпоративного управління як основи стратегічного розвитку молокопереробних підприємств, які впроваджені у виробництво на АТЗТ "Тростянецький молочний завод" та ВАТ "Вінницький міський молочний завод" (відповідно довідки від 22.03.2007 р. за №148/22 та від 1.09.2007 р. за №315/11). Рекомендації автора стосовно удосконалення системи корпоративного управління на переробних підприємствах прийнято до впровадження управлінням агропромислового розвитку Козятинської районної держадміністрації Вінницької області (лист № 1254/32 від 12.10.2007 р.). Теоретико-методологічні положення забезпечення ефективності корпоративного управління використовуються у навчальному процесі Чернігівського державного інституту економіки та управління МОНУ при викладанні курсів "Основи менеджменту", "Операційний менеджмент" (довідка від 4.05.2007 р. за №12).

Особистий внесок здобувача. Положення, результати, висновки та рекомендації дослідження є особистим здобутком автора. Конкретний особистий внесок автора в наукових працях у співавторстві стосується питань теорії корпоративного управління, закономірностей і принципів оцінювання й моделювання, відображений в опублікованих працях за темою дисертації.

Апробація результатів дослідження. Результати дисертації увійшли до щорічних наукових звітів автора як аспіранта відділення соціально-економічних проблем села ННЦ ІАЕ УААН. Основні результати дисертаційної роботи відображені в доповідях на науково-практичних конференціях, а саме: на Х конференції істориків освіти, науки і техніки (м. Київ, 2005), ІІІ-ІV науково-практичних конференціях "Економічна безпека сучасного підприємства" (м. Вінниця, 2006-2007 рр.), ІІІ конференції учених та спеціалістів "Історія освіти, науки і техніки в Україні" (м. Київ, 2006) та ін.

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 12 наукових робіт загальним обсягом 13,91 д. а., у т.ч. в 1 монографії загальним обсягом 11,25 д.а., де частка автора становить 4,1 д.а. Основні положення і результати дисертації відображено в 7 наукових статтях (загальним обсягом 1,84 д.а., частка автора – 0,92 д.а.), опублікованих у фахових виданнях.

Обсяг і структура роботи. Дисертаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та додатків. Основний текст роботи містить 24 таблиці і 14 рисунків, а його обсяг становить 184 стор. (без додатків). Список використаних літературних джерел налічує 216 найменувань і викладений на 20 стор. Робота має 7 додатків на 10 сторінках, які містять 13 таблиць і 4 рисунки.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ
У першому розділіНауково-теоретичні та прикладні аспекти ефективності корпоративного управлінняопрацьовано основні проблеми забезпечення ефективності корпоративного управління на вітчизняних підприємствах, обґрунтовано принципи та моделі ефективного корпоративного управління, здійснено аналіз методологічних і методичних аспектів оцінювання стану такого управління на підприємствах. У результаті дослідження уточнено сутність корпоративного управління, його трактування, як відповідно регламентованого механізму забезпечення захисту і врахування інтересів основних груп соціальних агентів-учасників корпоративних відносин з метою забезпечення максимально можливої соціально-економічної результативності підприємства. Узагальнюючи, наскільки повно враховуються такі цілі – захисту та врахування інтересів – настільки і досконалим є корпоративне управління. Цілі та пріоритети корпоративного управління можуть об’єктивно відрізнятися від аналогічних щодо загальної системи управління на підприємстві.

Встановлено, що для сучасних підприємств, зокрема підприємств АПК України, характерним є домінування впливу корпоративних рис. Проблеми корпоративного управління виникають у будь-якій організації/підприємстві, що функціонує на основі співпраці між різними соціальними групами учасників виробничого та економічного процесів. На основі такої співпраці об’єктивно виникають проблеми корпоративних відносин, які й обумовлюють правомірність існування закономірностей ефективності корпоративного управління. Дослідженням підтверджено універсальний характер проблем корпоративного управління та визначено закономірності забезпечення його ефективності.

Розроблення моделі ефективності корпоративного управління в прикладному плані пов’язано передусім із формуванням механізму управління корпоративними відносинами і відповідного алгоритму управлінських дій з огляду на особливості конкретного підприємства. Сутність корпоративного управління базується на таких загальних елементах, як обґрунтованість цілей управління, відносини між різними групами учасників корпоративних відносин, регламентація цих відносин, забезпечення балансу інтересів учасників корпоративних відносин. Обґрунтовано універсальний характер таких відносин для будь-яких організаційно-правових форм підприємств, що мають корпоративні ознаки. Аналіз корпоративного сектору та соціально-економічних чинників ефективності корпоративного управління в економіці України засвідчив про значний вплив різної спрямованості інтересів, мотивів, стратегічних цілей корпоративних груп, задіяних у функціонуванні сучасного підприємства. Для розв’язання конфліктів цілей і досягнення ефективності діяльності підприємства необхідна комплексна оцінка системи корпоративного управління за цілим рядом параметрів, що є основою для методичного оцінювання ефективності такого управління, а також розроблення на цій основі механізму удосконалення організації корпоративних відносин і забезпечення ефективності управління підприємством в цілому.

В другому розділі "Корпоративне управління в молочній промисловості регіону" висвітлено результати аналізу основних господарсько-економічних показників молокопереробних підприємств Вінницької області, концептуально обґрунтовано основні підходи до вдосконалення корпоративного управління, виділено окремі типи моделей корпоративного управління на підприємствах і методичні підходи до оцінювання ефективності корпоративного управління.

В результаті проведеного дослідження встановлено, що основними тенденціями, які відбивають специфіку проблем щодо розвитку підприємств галузі, в останні роки стали: посилення конкуренції на ринку молочної сировини та товарної продукції; зростання диференціації підприємств за обсягами виробництва, якістю продукції, інноваційно-інвестиційною активністю та ефективністю функціонування; посилення процесів банкрутств переважно малопотужних підприємств і процесів зміни структури корпоративної власності на підприємствах; збільшення обсягів виробництва на підприємствах із середньою та великою потужністю за рахунок підвищення ефективності управління, інвестиційної динаміки, модернізації виробництва, зростання матеріаломісткості виробництва за істотного впливу сезонних коливань; в цілому збереження недостатнього техніко-технологічного оснащення заводів, що обумовлює потребу пожвавлення інвестиційного процесу; концентрація виробництва молока в особистих господарствах населення, що вимагає нових організаційних схем логістичного процесу, контролю за якістю, удосконалення контрактних відносин, відсутність у достатній кількості молочної сировини, в цілому її недостатня якість та збільшення витрат на закупівлю і перевезення сировини.

Аналіз стану корпоративного сектору молочної промисловості регіону засвідчив, що посилення конкуренції призвело до різкої диференціації різних груп підприємств за господарсько-економічними показниками та стратегіями розвитку. Подальший розвиток підприємств обумовлюватиметься відмінностями (у ряді випадків - конкурентними перевагами), які сформувалися на даний час у системах управління, а також полягають в особливостях економічного, організаційного, культурного і владного змісту, унікальних для кожного підприємства. Враховуючи, що основним стратегоутворюючим чинником для підприємств галузі впродовж 1990-2007 рр. став процес приватизації/корпоратизації, пояснення причин зростання одних підприємств та усталеного погіршення ситуації на інших полягає саме у висвітленні впливу даного процесу на ефективність функціонування підприємств, що водночас є методологічною підставою для оцінювання й ефективності корпоративного управління у кожному випадку. З цих позицій ефективність корпоративного управління розглядається як багатокомпонентна система оцінювання ефекту такого управління, яка характеризується комплексом різнопланових критеріїв оцінювання. Виходячи з авторської позиції щодо трактування сутності корпоративного управління та його ефективності, питання полягає у тому, які особливості владної й управлінської конфігурації можуть стати конкурентними перевагами або бути проявами неефективного впливу в матриці корпоративного середовища і корпоративних відносин на підприємстві. Звідси можливо обґрунтувати стратегічний вектор удосконалення системи корпоративного управління.

Встановлено, що основними структурними недоліками поширених на вітчизняних підприємствах систем корпоративного управління залишається незбалансованість прав і відповідальності кожної з груп учасників корпоративних відносин, відсутність ефективних механізмів координації їх інтересів і фіксації інтересів самого підприємства як цілісного самостійного суб’єкта ринку та взаємообумовленого інституціонального комплексу, а також незначний вплив ринкових чинників на конфігурацію й представництво основних груп учасників корпоративних відносин у структурі органів і системі прийняття рішень. Обґрунтовано, що трансформація вітчизняних підприємств повинна здійснюватися у напрямку вдосконалення корпоративної культури за рахунок формування місії, філософії модернізації на основі, передусім, соціокультурної парадигми корпоративного вдосконалення, створення системи комплексного стратегічного планування та системи управління в межах такої трансформації, ефективного здійснення функцій такого планування, створення/посилення відтворювально-інноваційних та когнітивно-освітніх структур, удосконалення системи атестації і т.д. При цьому вдосконалення корпоративного управління повинно спрямовуватися на довгостроковий розвиток підприємства, що передбачає вирішення завдань удосконалення технологій, оновлення основних фондів, підвищення професійного рівня працівників та ін.

Трансформація молокопереробних підприємств у процесі приватизації та в подальшому до інших різновидів корпоративної власності представлена на рис. 1. Ця схема відображає етапи еволюції корпоративних відносин, які органічно визначили специфіку і характер типів корпоративного управління, що сформувалися, а, відтак і їх ефективність та ефективність функціонування підприємств у цілому. Водночас аналіз діяльності молокопереробних підприємств свідчить про можливість виділення таких трьох типів інсайдерської моделі корпоративного управління:

1 тип - охоплює ситуації навколо тих підприємств, де стратегічний власник є (або залишився) вищим керівництвом підприємства ("авторитарний корпоративний статус", згідно з яким принциповою відмінністю є ототожнення вищого менеджменту і корпоративного власника підприємства).

2 тип - варіант, коли на підприємстві (в процесі управління ним) вищий менеджмент не відіграє істотної функціональної ролі. Водночас підприємство знаходиться під повним контролем зовнішнього корпоративного власника, який здійснює вплив на підприємство, колектив і виробничий процес в основному через фаховий (середній) менеджмент (тип інсайдерської моделі "повного контролю" за корпоративною власністю і управлінням).

3 тип - ситуації, коли вищий менеджмент представляє собою функціонально значиму групу учасників корпоративних відносин, має власне бачення щодо розвитку підприємства та права і можливості відстоювати свою позицію по відношенню до зовнішнього корпоративного власника. Звідси були виділені окремо: 1) тип інсайдерської моделі контролю варіанта "істотної функціональної ролі вищого менеджменту"; 2) тип інсайдерської моделі "партнерських відносин" як варіант найконструктивніших відносин, де вищий менеджмент може активно впливати на позицію власника.Рис. 1. Процес корпоратизації в Україні (1990-2007 рр.) на прикладі молокопереробних підприємств Вінниччини

Джерело: власні дослідження та дані господарської діяльності підприємств – об’єктів дослідження


Така схема диференціації моделі корпоративного управління на окремі типи дозволяє, зокрема, визначити переваги окремих з них та на цій основі обґрунтувати можливість використання даного потенціалу. У роботі було здійснено оцінювання ефективності корпоративного управління на підприємствах різних типів. Дослідження методологічних і методичних аспектів проблеми показало, що існуючі підходи до оцінювання ефективності корпоративного управління (наприклад, порівняльний метод, метод оцінювання ризику корпоративного управління, аналіз господарської діяльності, фінансового стану, оцінка ринкової вартості і т.д.) мають власні обмеження. Серед критеріїв і показників таких методик прослідковується можливість їх диференціації за такими напрямами: 1) економічні показники ефективності, які ґрунтуються як на кількісних, так і на якісних показниках оцінювання; 2) показники, пов’язані з оцінюванням досконалості корпоративної культури; 3) показники, які висвітлюють зміст проблеми розподілу влади на конкретному підприємстві; 4) показники організаційного змісту, які охоплюють питання процесу організації корпоративних відносин та управління. Автором запропоновано синтезовану методику оцінювання ефективності корпоративного управління на основі груп критеріїв (економічних, владних, організаційних, культурних) і, відповідно, 47 показників, а також підхід із використанням апарата нечіткої логіки для розв’язання задачі рейтингової оцінки та аналізу чинників ефективності корпоративного управління, що дозволить налагоджувати модель ефективності не тільки з урахуванням економічних й управлінських характеристик підприємства, але й часу та специфіки галузі.

У третьому розділі "Розвиток молокопереробних підприємств на основі вдосконалення корпоративного середовища" показано закономірності ефективності корпоративного управління на молокопереробних підприємствах Вінниччини; обґрунтовано можливості та шляхи використання потенціалу такого управління і формування стратегічних переваг на основі вдосконалення системи управління на підприємствах; визначено перспективи молокопереробних підприємств України та посилення інтеграції до світового ринку. Проведене дослідження підтвердило вплив ефективного корпоративного управління на позитивні зміни, в основних господарських економічних показниках діяльності підприємств (рис. 2). У дисертації розроблено пропозиції щодо формування ефективних корпоративних стратегій розвитку підприємств.

На основі комплексного аналізу окремих типів моделі корпоративного управління, показників підприємств у тривалій динаміці, особливостей управлінських систем визначено характеристики сильних і слабких позицій молокопереробних підприємств Вінниччини різних груп за ефективністю корпоративного управління (табл. 1). Конкурентні переваги були обумовлені, передусім, концентрацією на зростаючих сегментах ринку, наявністю ефекту на масштабах виробництва, високим рівнем технологій та тенденцій до їх модернізації, тенденціями до зниження собівартості, вищим рівнем інформаційного забезпечення, системи організаційного управління й розвитку персоналу.


Ряд 1 – інтегральний індекс ефективності корпоративного управління на підприємствах типу моделі корпоративного управління ПК

Ряд 2 – інтегральний індекс ефективності корпоративного управління на підприємствах типу моделі корпоративного управління Пвід

Ряд 3 – інтегральний індекс ефективності корпоративного управління на підприємствах типу моделі корпоративного управління ІФРвм

Рис. 2. Ефективність корпоративного управління на підприємствах різних типів моделі корпоративного управління, 2006 р. ( підприємства розташовані по мірі зростання показника)
Джерело: власні дослідження на основі результатів діяльності 27 молокопереробних підприємств Вінницької обл.
Як показали результати досліджень, саме чинник ефективності системи управління, зокрема, його організаційно-управлінські аспекти мали визначальне значення у поясненні специфіки типу моделі корпоративного управління та його ефективності. Особливості управління були обумовлені такими аспектами, як характер стратегічного управління, планування, організаційної структури управління, стану трудових ресурсів, організаційного управління, контролю, прийняття управлінських рішень, мотивацій та ін. Загальним було те, що переваги підприємств-лідерів появлялися за досконалих систем управління. Модель партнерських відносин мала вищий потенціал ефективності саме завдяки істотно вищому рівню стратегічного планування, що досягалося на основі кращого інформаційного забезпечення, моніторингу, прогнозування та моделювання чинників внутрішнього і зовнішнього середовища за використання сучасних інформаційних технологій.
Таблиця 1

Характеристика сильних і слабких позицій молокопереробних підприємств Вінниччини

різних груп за ефективністю корпоративного управління


Групування підприємств за типами моделей корпоративного управління, впливом на ринок та ефективністю функціонування

1 група підприємств

(низькі економічні показники)2 група підприємств

(середні показники обсягів виробництва та досить високі/задовільні економічні

показники)


3 група підприємств

(лідери ринку за обсягами виробництва

та високими економічними показниками)


Тип інсайдерської моделі повного контролю за корпоративною власністю і управлінням

(ПК)


Тип інсайдерської моделі контролю за істотної функціональної ролі вищого менеджменту (ІФРвм)

Тип інсайдерської моделі повного контролю за корпоративною власністю і управлінням (ПК)

Тип моделі авторитарного корпоративного статусу

(АКС)


Тип інсайдерської моделі

партнерських відносин

(Пвід)


Відсутність реальних

конкурентних перевагКонцентрація на зростаючих сегментах ринку, наявність ефекту на масштабах виробництва, високий рівень технологій та тенденція до їх модернізації, тенденції до зниження собівартості, задовільне інформаційне забезпечення, системи організаційного управління та рівня розвитку людського капіталу

Активна динаміка позитивного іміджу у споживачів, позиції визнаних лідерів, концентрація на швидко зростаючих сегментах ринку, наявність ефекту на масштабах виробництва, високий рівень технологій та тенденція до постійного їх оновлення, наявність потужних фінансових ресурсів, тенденції до зниження собівартості, ефективний маркетинг, наявність низки унікальних конкурентних переваг, сучасне інформаційне забезпечення, ефективна система організаційного управління, високий рівень розвитку людського капіталу.

Джерело: власні дослідження на основі результатів діяльності підприємств та стану управління на підприємствах – об’єктах дослідження

Відмінності у системі поточного планування полягали, насамперед, у поширенні комбінованого бюджетного планування, коли адміністративні ініціативи конструктивно коригувалися з урахуванням ініціатив первинних трудових колективів. Оперативне планування характеризувалося орієнтацією керівництва на перспективне планування за цілями; при цьому, на відміну від інших підприємств, це досягалося за умови поширення комбінованих і адаптивних (передусім програмно-цільових і проектних) організаційних структур управління. Водночас ефективне управління характеризувалося намаганням керівництва до розширення участі працівників і особливо фахового менеджменту, що відрізнялося від практики інших підприємств. Це проявлялося, зокрема, у спробах до поширення децентралізованих форм контролю, створення системи навчання персоналу і на цій основі забезпечення загального зростання якості та продуктивності праці. Таке організаційне управління здійснювалося (як загальна тенденція) на основі балансу досягнення високих виробничих показників і морального рівня колективів, системного вдосконалення мотивацій, форм оплати і стимулювання праці. Важливою тенденцією для підприємств-лідерів можна вважати активну і систематизовану інноваційну діяльність, а також поширення практики системної оптимізації управлінських рішень, які становили основу стратегічного і поточного планування.
ВИСНОВКИ

В дисертації наведено теоретичне узагальнення основних аспектів впливу чинника корпоративного управління на ефективність вітчизняних підприємств. Запропоновані теоретико-методологічні підходи до аналізу ефективності корпоративного управління дають змогу розробити практичні рекомендації щодо їх удосконалення. У процесі реалізації завдань дослідження було проаналізовано: існуючі проблеми у сфері корпоративного управління та забезпечення його ефективності на молокопереробних підприємствах; методологічні та методичні підходи до оцінювання й моделювання ефективності корпоративного управління; забезпечення стратегії розвитку підприємств на основі удосконалення корпоративного управління. Результати дослідження дозволили зробити наступні висновки:

1.Відокремлення напрямку питання реалізації потенціалу корпоративного управління стало логічним наслідком еволюції вітчизняних підприємств у процесі їх приватизації. При цьому корпоративне управління слід розглядати як цільове управління всіма підсистемами організації/підприємства, специфіка якого зумовлена характером взаємовідносин і співпраці та відповідного рівня конфліктності, а також як багатоплановий механізм захисту і врахування інтересів основних груп - учасників корпоративних відносин з метою забезпечення максимально можливої соціально-економічної результативності діяльності підприємства. Моделювання ефективності корпоративного управління повинно здійснюватися в межах багатокомпонентної системи оцінювання ефекту загального управління. Враховуючи особливості показників ефективності корпоративного управління, запропоновано метод методичного принципу оцінювання на основі показників груп критеріїв (економічного, владного, організаційного, культурного) використання методів (індексного, коефіцієнтного, інтегрального), та нечіткої логіки.

2. Встановлено, що трансформаційні процеси в економіці України на постприватизаційному етапі супроводжувалися різноплановими соціально-економічними тенденціями, які відображають особливості розвитку вітчизняних підприємств і сформованої моделі корпоративного управління. Нині завдання вдосконалення корпоративного управління на молокопереробних підприємствах актуалізується у зв’язку з посиленням ролі концентрації власності, існуючих проблем розвитку галузі, диференціації окремих груп підприємств за ефективністю функціонування внаслідок підвищення конкуренції на ринку. При цьому зміна форми і структури корпоративної власності стала основним стратегічним чинником для молокопереробних підприємств впродовж 1990-2007 рр., що є методологічною підставою для оцінювання ефективності корпоративного управління, типізації моделей корпоративного управління та обґрунтування чинників конкурентних переваг окремих з них. Визначено економічний зміст існуючих на даний час переваг типу інсайдерської моделі партнерських відносин, яка отримала поширення на 22% підприємств галузі регіону і характерна, передусім, для підприємств-лідерів регіонального ринку; інтегральний індекс соціально-економічної ефективності корпоративного управління для підприємств цієї групи становив 0,50-0,75 в.од., що у 2-2,5 рази перевищувало показники інших груп підприємств. Визначено ефект реалізації переваг даного типу моделі корпоративного управління, який здійснювався через більш досконалі системи управління підприємствами.

3. Дослідженнями встановлено, що удосконалення системи корпоративного управління молокопереробних підприємств призводило до істотного поліпшення основних господарських показників, збільшення в останні роки обсягів переробки молочної сировини щорічно до 10-18% та реалізації продукції – до 22-35%. Успішна діяльність таких підприємств ґрунтувалася на стратегії постійного пошуку раціональних форм співпраці у ланці "менеджмент – стратегічний власник", поєднанні їх з основними елементами ефективного управління, а саме: забезпеченні інноваційної моделі розвитку, науково обґрунтованих методів планування, організаційного управління, контролю, системи прийняття управлінських рішень, управління персоналом, мотивацій. На підставі узагальнення таких результатів представлено концептуальний підхід до формування стратегічного розвитку підприємств галузі на основі вдосконалення загальної системи управління підприємством і забезпечення таким чином зростання ефективності корпоративного управління, в основі чого запропоновано систему контролінгу, орієнтовану на досягнення цілей такого розвитку.

4. Сценарій розвитку ситуації для вітчизняних молокопереробних підприємств за умови посилення інтеграції до світового ринку будується на оптимістичних прогнозах для групи ефективно функціонуючих підприємств галузі з обсягами переробки молока від 27,0-32,0 тис. т і більше щорічно та рентабельністю від 11-17% і вище, яка сформувалася впродовж 2000-2007 рр. на основі типу партнерських відносин моделі корпоративного управління. За умов очікуваного посилення перманентних кризових явищ на початковому адаптаційному етапі такої інтеграції, ключову роль відіграватиме чинник ефективності менеджменту підприємств галузі та, відповідно, здатність використати сформований потенціал системи корпоративного управління в межах інтегрованих виробничих корпоративних структур, які об’єднуватимуть виробників молока та переробні підприємства на основі партнерського узгодження економічних інтересів усіх суб’єктів для впровадження конкурентоспроможних технологій в організації виробництва та переробки молока.

5. Наукове узагальнення досвіду вдосконалення корпоративного управління на вітчизняних молокопереробних підприємствах, універсальність окремих принципових положень і загальної ідеології модернізації свідчать про можливість їх використання при формуванні державної політики об’єктного стимулювання підприємств, розвиток яких стратегічно орієнтований на всебічне соціально-економічне зростання. З цією метою пропонується здійснити:


 • корекцію програми підтримки таких підприємств (забезпечення пільгових умов для зниження відсоткових ставок кредитування на розвиток систем якості, стимулювання науково-дослідницької діяльності фундаментального і прикладного змісту, захисту інтелектуальної власності, збереження й розвиток науково-освітянських інститутів, що спеціалізуються у сфері дослідження корпоративного управління, створення адекватної інформаційно-моніторингової системи поширення передового досвіду і т.д.);

 • за рахунок координації місцевими органами влади діяльності мережі наукових установ і представників бізнесу створити постійно діючу систему фахового навчання та перепідготовки кадрів у сфері корпоративного управління;

 • на законодавчому рівні забезпечити висвітлення інформації про діяльність корпоратизованих підприємств, зокрема щодо стратегічних власників, прибутків, структури капіталу, участі кредиторів, виплат керівництву і т.д.СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ
Монографії
1. Халімон  Т.М.  Корпоративне управління на підприємствах України: постприватизаційний етап еволюції / О.В. Мороз, Н.П. Карачина, Т.М. Халімон.– Вінниця : УНІВЕРСУМ. – Вінниця, 2008. – 180 с.

Наукові статті у фахових виданнях

2. Халімон Т.М. Оцінювання принципів та ефективності корпоративного управління в Україні / Н.П. Карачина, Т.М. Халімон // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2006. – Вип. 211.- - Т. I. - С. 246–254.

3. Халімон Т.М. До питання методологічних основ безпеки функціонування сучасної корпорації / Н.П. Карачина, Т.М. Халімон // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2006. – Вип. 212. - Т. ІІI. - С. 747–753.

4. Халімон Т.М. Особливості вітчизняної моделі корпоративного сектора у порівнянні із світовими аналогами / Н.П. Карачина, Т.М. Халімон // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2006. – Вип. 213. - Т. IV. - С. 916–922.

5. Халімон Т.М. Динаміка підприємств молочної промисловості на регіональних ринках / О.В. Мороз, Н.П. Карачина, Т.М. Халімон, С.Д. Скуртол // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2006. – Вип. 221. - Т. I. - С. 29–39.

6. Халімон Т.М. Розвиток молочної промисловості в умовах конкуренції на ринку / О.В. Мороз, Н.П. Карачина, Т.М. Халімон // Економіка АПК. – 2007. – № 7. – С. 131–139.

7. Халімон Т.М. Виробнича діяльність підприємств молочної промисловості регіону / Т.М. Халімон // Агроінком. – 2007. – №3/4. – С. 31–33.

8. Халімон Т.М. Динаміка діяльності підприємств молочної промисловості на регіональних ринках / Т.М.Халімон : зб. наук. праць. – Луганськ : ЛНАУ, 2007. – Вип.. 73/96. - С.370–374.Публікації в інших виданнях:

9. Халімон Т.М., Мороз В.В. До методичних аспектів інституційного аналізу ефективності функціонування підприємств : матеріали Х конф. істориків освіти, науки і техніки (Київ, 25 трав. 2005 р.) / АН ВШУ, Відділення історії та методології освіти науки і техніки, Українське товариство істориків науки. – К. : Нац. акад. Вищої школи України, 2005. - С. 217–219.

10. Халімон Т.М. Структурно-інституціональні аспекти мікроекономічної безпеки на основі аналізу інститутів підприємства : матеріали ІІІ регіон. наук.– практ. конф. ["Організаційно-правові аспекти та економічна безпека сучасного підприємництва"], (Вінниця, 17 бер.2006 р.) / ВНТУ, кафедра менеджменту та моделювання в економіці. – Вінниця : ВНТУ, 2006. – С. 62-66.

11. Карачина Н.П., Халімон Т.М., Мороз В.В. Вдосконалення дивідендної політики як складової корпоративного управління : зб. наук. праць проф..-викл., студ., магістер. та асп. складу. – Вінниця: ВНТУ, 2006. – С.49-56.

12. Халімон Т.М. Структурно-інституціональні аспекти мікроекономічної безпеки на основі аналізу інститутів підприємства : матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. [„Економічна безпека сучасного підприємства”]. – Вінниця : ВНТУ, 2008. – С.262–263.

АНОТАЦІЯ

Халімон Т.М. Корпоративне управління на молокопереробних підприємствах . – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (економіка сільського господарства і АПК). Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки" УААН, Київ, 2008.

Дисертацію присвячено розробці теоретико–методологічних засад та рекомендацій із забезпечення ефективного корпоративного управління на підприємствах молочної промисловості. Здійснено наукове узагальнення основних аспектів впливу чинника корпоративного управління на розвиток підприємств, визначено закономірності формування різних типів інсайдерської моделі корпоративного управління, їх вплив на ефективність підприємств. Обґрунтовано умови створення ефективної системи корпоративного управління; уточнено поняття „корпоративне управління” та "ефективність корпоративного управління"; розроблено методику комплексного оцінювання ефективності корпоративного управління; викладені принципи моделювання такої ефективності; виділено комплекс ознак, необхідних для створення ефективної моделі розвитку молокопереробних підприємств на основі трансформації корпоративного управління; визначено теоретико-методологічні підходи до формування практичних рекомендацій відповідної системи управління. Здійснено аналіз перспектив молокопереробних підприємств України за посилення інтеграції до світового ринку та запропоновано шляхи зниження відповідних ризиків.

Ключові слова: корпоративне управління, молокопереробне підприємство, ефективність корпоративного управління, типи моделі корпоративного управління.
АННОТАЦИЯ

Халимон Т.Н. Корпоративное управление на молокоперерабатывающих предприятиях.Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.04 – экономика и управление предприятиями (экономика сельского хозяйства и АПК). – Национальный научный центр "Институт аграрной экономики" УААН, Киев, 2008.

Диссертация посвящена исследованию, усовершенствованию и разработке теоретических и практических основ повышения эффективности корпоративного управления на молокоперерабатывающих предприятиях. Актуальность темы диссертации обусловлена необходимостью повышения эффективности деятельности молокоперерабатывающих предприятий, что может быть достигнуто на основе использования потенциала корпоративного управления, закономерностей трансформации корпоративных систем, реализации прикладных моделей эффективности такого управления. Решение проблемы эффективности корпоративного управления является необходимым также для достижения высоких темпов экономического роста и прибыльности, реализации потенциала конкурентной среды, повышения продуктивности труда и эффективности производства в целом. Целью диссертационной работы является разработка концептуальных основ и системы практических рекомендаций по обеспечению эффективности корпоративного управления на предприятиях в условиях роста влияния фактора рыночных отношений и конкуренции. Объект исследования – закономерности и механизмы обеспечения эффективности корпоративного управления на молокоперерабатывающих предприятиях. Предмет исследования – теоретико-методологические, социально-экономические, организационно-методические и практические аспекты совершенствования корпоративного управления как основы стратегического развития предприятия.

В первом разделе работы "Научно-теоретические и прикладные аспекты эффективности корпоративного управления" исследована сущность основных проблем обеспечения эффективности корпоративного управления на предприятиях Украины, обоснованы принципы и модели эффективного корпоративного управления, проведен анализ методологических и методических аспектов оценки состояния корпоративного управления на предприятиях. Уточнена трактовка термина "корпоративное управление" как механизма обеспечения защиты и учёта интересов основных групп социальных агентов–участников корпоративных отношений с целью обеспечения наибольшей социально-экономической результативности деятельности предприятия.

Во втором разделе "Корпоративное управление в молочной промышленности региона" изложены результаты анализа основных хозяйственно-экономических показателей молокоперерабатывающих предприятий Винницкой области, концептуально обоснованы основные подходы к повышению эффективности корпоративного управления и дифференциации отдельных типов моделей корпоративного управления на предприятиях – объектах исследования; представлены факторы преимущества типа партнёрских отношений в рамках такой модели. На основании результатов анализа рынка и тенденций динамики показателей предприятий отрасли сделан вывод о том, что процесс приватизации и формирования структуры корпоративной собственности стал основным стратегическим фактором создания конкурентных преимуществ, сформированных в группе эффективно функционирующих предприятий. Обоснован подход к анализу эффективности корпоративного управления в качестве многокомпонентной системы оценки эффекта такого управления, имеющей комплекс разноплановых критериев оценки эффективности. Установлено, что основными структурными недостатками модели корпоративного управления, получивших распространение на предприятиях отрасли, остаются: отсутствие баланса между правами, обязанностями и функциональными возможностями основных групп участников корпоративных отношений, отсутствие эффективных механизмов координации интересов участников предприятия и фиксации интересов самого предприятия, а также незначительное влияние рыночных факторов на структуру органов и системы принятия решений. Предложены синтезированная методика оценивания эффективности корпоративного управления на основании 4 групп критериев (экономических, организационных, культурных, а также касающихся характера распределения власти на предприятии) и, соответственно, 47 показателях, а также подход на основании использования аппарата нечёткой логики к решению задач рейтинговой оценки и анализа факторов эффективности корпоративного управления, позволяющие настраивать модель эффективности с учётом не только экономических и управленческих характеристик предприятия, но и фактора времени, специфики отрасли и др.

В третьем разделе "Развитие молокоперерабатывающих предприятий на основе совершенствования корпоративной среды" на основе исследований закономерностей эффективности корпоративного управления на предприятиях обоснованы возможности и пути использования потенциала такого управления, а также создания стратегических преимуществ на основании усовершенствования системы управления на предприятиях; исследованы перспективы молокоперерабатывающих предприятий Украины при усилении внешнеэкономической интеграции. Математически обоснована закономерность влияния совершенствования системы корпоративного управления на повышение эффективности предприятия в целом. На этой основе разработаны предложения по формированию корпоративных стратегий развития предприятий. Сделан вывод об оптимистическом в целом сценарии при вступлении Украины во ВТО для группы эффективно функционирующих предприятий отрасли, на которых получил распространение тип партнёрских отношений инсайдерской модели корпоративного управления; при этом обосновано повышение роли эффективного менеджмента при ожидаемом усилении перманентных кризисных явлений для отечественного товаропроизводителя.Ключевые слова: корпоративное управление, молокоперерабатывающее предприятие, эффективность корпоративного управления, типы модели корпоративного управления.

SUMMARY

Halimon T.M. – Corporate management at milk processing factories of Agroindustrial Complex. – Manuscript.

Thesis for a Candidate Degree in Economics in speciality 08.00.04 – Economics and Management of Enterprises. – The National Scientific Center "Institute of Agrarian Economics", UAAS, Kiev, 2008.

The thesis is devoted to development of theoretical and methodological principles and proposals in providing of effective corporate management at the enterprises of dairy industry. Scientific generalization of basic aspects of corporate management factor influence on enterprises’ development is carried out, regularities of forming of different types of corporate management insider model and the influence of these regularities on efficiency of enterprises are determined. The conditions of creation of the effective corporate system are grounded; the concepts of “corporate management” and “corporate management efficiency” are specified; the methods of complex evaluation of corporate management efficiency are developed; the principles of such efficiency modeling are expounded; the complex of conditions necessary for creation of effective model of milk processing factories’ development on the basis of transformation of corporate management is selected; theoretical and methodological approaches to development of practical recommendations of the proper management system are specified. The analysis of prospects for Ukrainian milk processing factories under the strengthening of integration to the world market is carried out; the ways of decline of the proper risks are offered.

Key words: corporate management, milk processing factory, corporate management efficiency, types of corporate management model.

Підп. до друку 24.04.2008. Формат 6090/16.Папір офсетний.

Ум. друк. арк. 0,9. Обл.-вид арк. 0,9. Тираж 100 пр. Зам.67.
Видання та друк – Національний науковий центр “Інститут аграрної економіки”

03127, м. Київ-127, вул. Героїв оборони, 10.


Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК №2065 від 18.01. 2005 р.


ч. 1
скачать файл

Смотрите также: