скачать файл
ч. 1

Проектно – конструкторська модель уроку літератури . 10 клас.
Інформаційна картка уроку літератури

Клас __ Дата ________

Тема уроку за програмою : «Собор Паризької Богоматері» - романтичний історичний роман, його проблематика.


 1. Тема уроку : «Це вб’є те»

 2. Мета літературної освіти :

Цілі, завдання : ознайомити з сюжетом роману, розглянути особливості роману з огляду на жанр – історичний роман; довести, що «Собор Паризької Богоматері» є історичним романом; порівняти роман В.Скотта «Айвенго» та «Собор Паризької Богоматері», довести,що автор не тільки коментатор чи спостерігач подій ,а як вчений ерудіт-історик, поет-деміург ; встановити основні прояви середньовічного колориту, а саме : панування церкви, полювання на відьом, спротив книгодрукуванню ( розділ «Це вб*є те»); виявити основні ідейні мотиви твору : а) кризу влади церкви над свідомістю людей, пробудження свідомості простолюду ;б) зародження демократії;

 1. Змістові лінії літературної освіти : аксіологічна, літературознавча, мовленєнєва, діяльнісна.

 2. Компетенції учня – читача: аксіологічна,літературознавча, мовленнєва , діяльнісна.

 3. Очікувані(плановані) результати : учні знають визначення «романтизм», доводять, що «Собор Паризької Богоматері» є історичним романом фактами з тексту ( знаходять цитати зразків середньовічного колориту); визначають тему, ідею твору.

 4. Тип і різновид уроку: урок вивчення аналізу художнього твору .

 5. Теоретико – літературні поняття : «французький романтизм», «авторський герой», «християнство», «антитеза», «гротеск».

 6. Літературно – мистецькі зв'язки : ілюстрації Собору, фрагменти фільму, роман В.Скотта «Айвенго».

 7. Наочні засоби навчання : ілюстрації, слайди, фрагменти відеофільму.

 8. Домашнє завдання : підготувати характеристику образу Собору(описи).

Використані джерела : 1. Н.С. Постова; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2002. — 20 с. — укp.

Жанровое своеобразие французского исторического романа эпохи романтизма // Литературоведческий сборник. – Донецк: Изд-во Донецк. ун-та, 2000. Вып. 2. – С. 7-13.

Трансформация мистериальных мотивов и образов в романе В. Гюго «Собор Парижской Богоматери» // Вісник Донецьк. ун-ту, 2000, №1. – С.42-47.

Авторское сознание в романе В. Гюго «Собор Парижской Богоматери»: особенности художественного воплощения // Літературознавчий збірник. – Донецьк: Вид-во Донецьк. ун-ту, 2002. Вып. 9. – С. 77-84.

Своєрідність французького історичного роману: іронія П. Меріме. (Співавтор Л.А. Мироненко) // Етичні та естетичні пошуки у світовій літературі: Зб. наук. праць. – К.: НМК ВО, 1992. – С. 32-37.

До питання про романтичний універсум В. Гюго (функції латинських ремінісценцій) // Проблеми античності: історія та традиції. Зб. наук. праць. -Донецьк: Вид-во Донецьк.ун-ту, 1995. – С. 3-12.

К вопросу о рецепции античного наследия в романтической эстетике // Античность – ХХ век: проблемы изучения литературы и языка. Сб. научн. работ. – Донецк: Изд-во Донецк. ун-та, 1996. – С. 39-44.

Категория трагического в творчестве В. Гюго // Матеріали вузівської наукової конференції. Актуальні питання романо-германської філології. – Донецьк: Вид-во Донецьк.ун-ту, 1997. – С.105-108.

Архетипические структуры в романе В. Гюго «Собор Парижской Богоматери» // Целостность литературного произведения и проблемы его анализа. Тезисы конференции. – Донецк: Изд-во Донецк. ун-та, 1992. – С. 39-40.

Своеобразие французского романа 1830-х годов // Тезисы докладов вузовской научной конференции. Гуманитарные науки. – Донецк: Изд-во Донецк. ун-та, 1993. – С. 45-46.

Романтический универсализм романа В. Гюго «Собор Парижской Богоматери» // Тезисы докладов вузовской конференции. Филологические науки. – Донецк: Изд-во Донецк.ун-та, 1995. – С. 154-155.

Пушкин и западноевропейский исторический роман первой трети ХІХ века // А.С. Пушкин: филологические и культурологические проблемы изучения. Материалы международной научной конференции. – Донецк: Изд-во Донецк. ун-та, 1998. – С. 39-41.

Французский романтический исторический роман: полемика с В.Скоттом // Поетика художнього твору та проблеми його інтерпретації. Зб. наук. праць. – Дрогобич: Коло, 2002. – С.132-143.Тема уроку: В.Гюго. «Собор Паризької Богоматері» - романтичний історичний роман, його проблематика.
Тип і різновид уроку: урок вивчення аналізу художнього твору .
Цілі, завдання : ознайомити з сюжетом роману, розглянути особливості роману з огляду на жанр – історичний роман, довести, що «Собор Паризької Богоматері» є історичним романом; порівняти роман В.Скотта «Айвенго» та «Собор Паризької Богоматері», довести, що автор не тільки коментатор чи спостерігач подій ,а як вчений ерудіт-історик, поет-деміург ; встановити основні прояви середньовічного колориту, а саме : панування церкви, полювання на відьом, спротив книгодрукуванню ( розділ «Це вб*є те»); виявлення основних ідейних мотивів твору : а) кризу влади церкви над свідомістю людей, пробудження свідомості простолюду;б) зародження демократії; формувати вміння аналізувати, синтезувати, доводити свою точку зору; виховувати свідому повагу до минулого, осмислення своєї відповідальності за себе, за розвиток суспільства, планети в цілому.

Очікувані(плановані) результати : учні знають визначення «романтизм», доводять, що «Собор Паризької Богоматері» є історичним романом фактами з тексту ( знаходять цитати зразків середньовічного колориту); виявляють тему, ідею твору, вміють встановлювати прояви середньовічного колориту, конструювати розгорнуті відповіді на питання, аналізувати та синтезувати отриману інформацію, поважають минуле і розуміють, що треба знати історію свого краю, роду, що досвід тисячоліть – це той ресурс, взявши з якого кращі надбання, треба будувати сьогодення та майбутнє.

Наочні засоби навчання : виставка ілюстрацій Собору художників та робіт випускників минуліх літ, слайди презентації, фрагменти відеофільму.

Епіграф «Це вб’є те.Книга вб’є споруду.»

Словникова робота.

Демиу́рг (от греч. δήμος, «народ» и ἔργον, «дело, ремесло, промысел» — буквально «мастер, ремесленник, творец») — изначально — название класса ремесленников в античном греческом обществе. Впоследствии словом демиург, за редким исключением, стали обозначать созидающее, творческое начало во Вселенной. Первым в таком значении его использовал Платон.

творчий початок, Бог нації.

«автор у “Соборі Паризької Богоматері” – не тільки коментатор чи спостерігач подій, які відбуваються. Він конституюється як поет і деміург створеного ним художнього всесвіту: світ роману напевно й цілком зобов'язаний своїм буттям авторській уяві…. Він виявляє генетичний зв'язок із міфологемою поета-деміурга в його функції хранителя пам'яті про минуле, що вже стало здобиччю смерті та небуття.(Постова Надія Серафімівна.»Поетика романтичного історичного роману «Собор Паризької Богоматері»В.Гюго)

II. Модель уроку

Композиція та сюжетно-змістові лінії літературної освіти школярів.

Зачин уроку

І. Вступне слово звернення вчителя до учнів - читачів

I.Організаційний момент.(1 хв.)

Перевірка відсутніх. Гармонізація емоцій , налаштування на творчий процес.II.Актуалізація опорних знань.( до 10 хв.)

1).Перевірка домашнього завдання по групах ( вчитель заздалегідь визначає учнів для перевірки за рівнем навченості) :

Перевірка виконання письмового завдання – складання хронологічної таблиці(початковий рівень)

Тестова перевірка знання біографії В.Гюго(середній рівень)

3.Дати визначення поняття «романтизм», його хронологічні межі, передумови виникнення, естетичні джерела, ознаки( написати опорний конспект) ( достатній рівень)

Усна відповідь : а)Обмін враженнями від почутого, прочитаного про В.Гюго; б) Визначити життєву позицію В.Гюго; в) обмін враженнями від первинного прочитання тексту( високий рівень)

2). Коментування відповідей учнів. Побажання.

Основна частина

ІІ. Орієнтаційно – прогностична лінія літературної освіти
2.1.Мотивація навчальної діяльності.(1-2 хв.)

Вступне слово вчителя про досвід світової культури- багатство , яке людству ще належить відкрити. Нова епоха вимагає від людини змін і осмислення своєї відповідальності за себе, за розвиток суспільства, людства і планети в цілому.Досвід тисячоліть- це той ресурс, який треба вивчити та ввібрати кращі його надбання, стати на базу минулого , щоб творити сьогодення заради майбутнього.2.2..Оголошення теми, мети, епіграфу уроку.(1 хв.)

2.3.Очікування від уроку.

-Чого очікуєте від уроку? На які питання хотіли б отримати відповідь?

Кульмінаційні моменти

розв’язання літературно-мистецьких завдань

ІІІ. Проектно-операційна лінія літературно-мистецької освіти.

Застосування знань, умінь, навичок.

3.1. Слово вчителя.(1 хв.)

В.Гюго , наслідуючи діяльность Вольтера, що відчув необхідність створення історії народів замість історії королів, та який в свій час ставив завдання - висвітлити звичаї, культуру, мистецтво, геніїв націй, Ф.-Р. де Шатобріана , який в своїх роботах пише про переваги історії нового часу над історією класичної давнини, порушує проблему “місцевого колориту”, поки ще не названу, який відзначає пристрасть французів до мемуарів, що витіснили інші види історичних творів у Франції, висуває власну концепцію жанру. Майбутньому авторові “Собору Паризької Богоматері” важливо обгрунтувати інший, більш грандіозний масштаб осмислення подій минулого, надати універсальності історичній оповіді,

виразити в ній сутність цілої епохи, позначивши її через образи-символи.

В передмові до роману автор розмірковує над тим, що проходять століття , відходять з життя люди, пам’ ятки історії та культури і людство не цінує , не передає нащадкам те, що було гордістю нації. Саме тоді, коли він відвідав Собор Паризької Богоматері, побачене там і наштовхнуло його на написання роману( Слова вчителя на фоні слайдів .)3.2.Дослідницька робота. (14-15 хв.) Форма роботи довільна на розсуд команди. Робота з текстом. Аналіз художнього твору. Збір та трансформація інформації. Її аналіз та синтез. Конструювання розгорнутих відповідей.

1-а група : Визначити і проілюструвати прикладами з тексту ознаки романтизму. Довести, що роман відноситься до романтизму.

2 -а група : Довести фактами з тексту , що роман «Собор Паризької Богоматері» є історичним.

3-а група: Визначити проблематику твору. Проілюструвати прикладами з тексту. Можна виконати роботу у формі опорного конспекту. Представити опорний конспект як спільну творчу роботу.

4-а група : ( для учнів високого рівня навченості): Визначити роль автора в романі. Можна використати матеріал із словникової роботи ( на дошці). Аргументувати або спростувати думку Постової Надії Серафімовни із дисертаційної роботи «Поетика романтичного історичного роману»Собор Паризької Богоматері». В.Гюго – поет-деміург Франції.
V.Рефлексивно-корекційна лінія контролю літературної освіти, читацького досвіду учнів.

Розв’язка уроку.

Узагальнення одержаних знань.( 10-12хв.)

4.1.Виступ груп. Лаконічні конкретні відповіді.Після виступу 2-ї групи, яка доводить, що роман історичний , виступає учениця з випереджальним завданням –порівняти роман В.Скотта з романом В.Гюго.

Учні ІІ групи дають відповідь на питання, як вони розуміють епіграф уроку. Висновок: Клод Фролло , філософ,відчував віяння нового часу,

« …когда разум пошатнет веру, свободная мысль свергнет с пьедестала религию…» , а В.Гюго своєю книгою пробудить свідомість читачів….

4.2.Оцінювання керівниками груп роботи членів команди. Коментар, побажання.

V. Слово-епілог словесника

Підбиття підсумків уроку.(1-2 хв.)

5.1.Результати очікувань ( можна, щоб учні висловились, а за браком часу – учитель підсумує те, що бажання учнів здійснились, що вони узнали, чомунавчились, які нові слова ввійшли в їх лексікон.)

5.2.Слово вчителя про те, що було сказано на попередньому уроці – кожна людина має своє призначення і добре, коли вона його усвідомлює і свідомо поетапно планує шлях до реалізації своєї місії, свого призначення ( мрії). Стає щасливою від усвідомлення , що все, що залежало від неї , вона зробила. Я вам бажаю бути щасливими, творити свою долю і бути корисним суспільству.

5.3. Д/з- підготувати характеристику образу Собору (описи).


Розбивка годин гнучка, в залежності від підготовки класу.

ч. 1
скачать файл

Смотрите также: