скачать файл
ч. 1Загальна характеристика роботи

Актуальність теми. У сучасних умовах господарювання великі машинобудівні підприємства є основоположною базою в розвитку економіки промисловості України, від ефективності яких багато в чому залежить стабільність ключових економічних показників країни. Висока міра нестаціонарності зовнішнього середовища, в якому функціонують і розвиваються сучасні підприємства, стохастичність прояву різних чинників значно знижують визначеність і досяжність цілей їх розвитку. Значні масштаби збитковості вітчизняних підприємств ключових галузей економіки (34% промислових і 29,4% машинобудівних підприємств), підтверджують необхідність та актуальність вирішення завдань, пов'язаних з побудовою і ефективним функціонуванням системи управління розвитком підприємств в розрізі формування адекватних і адаптивних схем управління – механізмів, які дозволяють організувати процес ефективного розвитку підприємств та інструментальних засобів управління – комплексу концептуальних, функціональних, організаційних, економіко-математичних моделей, що дозволяють реалізувати процедури управління розвитком підприємства. При цьому, розробка зазначеної системи управління розвитком підприємств зводиться до побудови такої системи реагування, яка дозволяла б обґрунтовано обирати напрям вдосконалення системи управління розвитком підприємств відповідно конкретній ситуації, чим аргументовано вибір ситуаційної методології як базової для такого механізму.

Проблемам розробки механізмів управління розвитком підприємств присвячені праці В.О. Василенка, В.А. Гончарука, А.В. Козаченко, О.М. Ляшенко, І.Ю. Ладико, В.С. Пономаренка, О.І. Пушкаря, О.В. Раєвнєвої, В. Регена, В.П. Стасюка, Л.С. Ситник, Є.О. Ткаченка, О.М. Тридіда та ін. Дослідженню питань моделювання процесів управління розвитком складних систем присвячені роботи І. Адізеса, В.М. Буркова, Г.В. Горелової, О.М. Захарової, М.М. Лепи, Р.М. Лепи, Д.О. Кононова, В.В. Кульби, Д.А. Новікова, О.І. Пушкаря, Л.Н. Сергєєвої, О.М. Тридіда та ін. Окрім цього, слід зазначити вагомий вклад у вирішення окремих аспектів даної проблеми таких вітчизняних і зарубіжних учених, як Р. Акофф, Я.Г. Берсуцький, В.В. Вітлінський, В.М. Вовк, В.М. Геєць, М.Г. Гузь, Ю.Ю. Єкатеринославський, В.А. Забродський, В.Я. Заруба, М.М. Іва-нов, Д. Канеман, М.О. Кизим, Т.С. Клебанова, Ю.Г. Лисенко, В.І. Максимов, М. Мескон, Р. Моклер, Н. Том, Д.О. Поспєлов, В.М. Порохня, Б.А. Райзберг, А. Тверські, Р.А. Фатхутдінов, Д. Форрестер, В.В. Христіановський, О.І. Черняк, М.Г. Чумаченко, Й. Шумпетер та ін.

Проте, наявність розробок в даному напрямі до кінця не вирішує завдання відсутності адекватних наукових систем і підходів до формалізації процесів управління розвитком промислових підприємств. Зокрема, вкрай важливою є формалізація процедур діагностики проблемних ситуацій і підготовки управлінських рішень в системі управління розвитком підприємств для забезпечення безперервного моніторингу і контролю відповідності стратегії розвитку підприємства, що реалізується, вимогам динамічно змінюваної обстановки. У зв'язку з цим, для вирішення важливого наукового завдання подальшого вдосконалення підходів до підвищення конкурентних переваг вітчизняних підприємств актуальною стає моделювання механізму управління розвитком підприємств, що і обумовлює вибір теми дослідження, його мету і завдання.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота підготовлена відповідно з тематикою науково-дослідних робіт Донбаської державної машинобудівної академії «Розробка економіко-математичних методів і моделей соціально-економічного розвитку індустріального регіону» (номер державної реєстрації 0107U008730) (2007 – 2008 рр.) та Інституту економіки промисловості Національної академії наук України «Фінансово-економічний механізм регулювання розвитку промислового виробництва» (номер державної реєстрації 0107U009796) (2007 – 2008 рр.), у рамках яких автором розроблено комплекс моделей і методів ситуаційного механізму управління розвитком підприємств.

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є дослідження, обґрунтування і розробка концептуальних положень моделювання ситуаційного механізму управління розвитком підприємств, а також розробка методичних рекомендацій щодо його практичної реалізації.

Для досягнення мети в дисертації поставлено та вирішено наступні завдання:

проаналізовано стан і тенденції розвитку економіки України, її промислового сектору та підприємств машинобудування в умовах ринкової організації економіки;

досліджено теоретичні та методологічні аспекти, проаналізовано існуючий методичний і модельний інструментарій управління розвитком підприємств;

розроблено концептуальні положення моделювання ситуаційного механізму управління розвитком підприємств;

розроблено моделі діагностики проблемних ситуацій в системі управління розвитком підприємств;

запропоновано модель реалізації процедур ідентифікації проблемних ситуацій в системі ситуаційного управління розвитком підприємств;

розроблено комплекс моделей підготовки рішень в системі управління розвитком підприємств;

запропоновано інформаційну модель ситуаційного механізму управління розвитком підприємства;

розроблено метод організації інтеграції моделей і методів ситуаційного механізму управління розвитком в систему управління підприємством;

розроблено метод оцінки ефективності результатів моделювання ситуаційного механізму управління розвитком машинобудівного підприємства.

Об'єктом дослідження дисертації є процеси управління розвитком підприємств.

Предметом дослідження дисертаційної роботи є економіко-математичні моделі і методи побудови ситуаційного механізму управління розвитком підприємств.

Методи дослідження. Методологічною основою дисертаційного дослідження є праці вітчизняних та зарубіжних учених в областях: управління економічними системами (досліджено підходи до управління розвитком підприємств); системно-структурного, статичного та динамічного аналізу, класифікації та ранжування, розпізнавання образів (сформовано методологічні основи механізму діагностики проблемних ситуацій в системі управління розвитком підприємств); теорії прийняття рішень (розроблено методологічні основи процедур підготовки управлінських рішень в системі ситуаційного управління розвитком підприємства); економіко-математичного моделювання (розроблено комплекс моделей ситуаційного механізму управління розвитком підприємства); використання сучасних інформаційних технологій і структурного підходу до моделювання економічних систем (побудовано інформаційну модель ситуаційного механізму управління розвитком підприємства).

Наукова новизна одержаних результатів. У дисертації здійснено постановку і вирішення важливої наукової задачі розробки теоретико-методологічних засад моделювання ситуаційного механізму управління розвитком підприємств. При цьому наукова новизна одержаних результатів полягає в наступному:

Вперше розроблено:

концепцію моделювання ситуаційного механізму управління розвитком підприємств, в основу якої покладено принципи ситуаційної теорії управління, яку спрямовано на забезпечення відповідності цілей розвитку підприємства особливостям обстановки, що динамічно змінюється, та підготовки ефективних управляючих впливів для забезпечення їх досягнення, що дозволяє підвищити ефективність функціонування та розвитку підприємств;

комплекс моделей діагностики проблемних ситуацій в системі управління розвитком підприємств, заснованих на принципах статичного та динамічного аналізу, а також застосуванні процедур ранжування, класифікації та зіставлення образів ситуацій, реалізація якого дозволить знизити витрати на діагностику та ефективно організовувати процес відстеження розвитку підприємства, якісно розрізняти ситуації, визначати джерела виникнення проблемних ситуацій та їхній вплив на розвиток підприємства;

комплекс моделей підготовки рішень в системі управління розвитком підприємства, заснований на сценарному аналізі тенденцій розвитку ситуацій, реалізація якого дозволить забезпечити ефективність вибору адекватних обстановці управляючих впливів в системі розвитку підприємства за рахунок оптимізації співвідношення витрат та ефекту від реалізації відповідних впливів;удосконалено:

інформаційну модель ситуаційного механізму управління розвитком підприємств, засновану на функціональному аналізі його основних систем, реалізація якої дозволить оптимізувати взаємодію інформаційних потоків у рамках існуючої організаційної структури підприємства та встановити оптимальне завантаження персоналу підприємства, що дає можливість мінімізувати витрати на оргструктурні зміни при реалізації концепції моделювання ситуаційного механізму управління розвитком підприємства;дістала подальшого розвитку:

модель ідентифікації проблемних ситуацій, в основу якої покладено модифіковану нейронну мережу теорії адаптивного резонансу ART2М, що реалізує процедури ототожнення фактичної або гіпотетичної ситуації з вже відомим образом, використання якої дозволить скоротити час прийняття управлінських рішень, підвищити їх ефективність та обґрунтованість у системі управління розвитком підприємства.Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає в тому, що запропоновані в дисертаційній роботі комплекс моделей діагностики (в т.ч. ідентифікації) проблемних ситуацій і підготовки управлінських рішень дозволяють скласти комплексне методологічне забезпечення управління розвитком промислового підприємства. Застосування описаних моделей і методів дозволяє управлінцям виявляти невідповідність цілей, що реалізуються, особливостям обстановки, формувати адекватні ситуації, що склалася, цілі розвитку підприємства та виробляти відповідні управляючі впливи для забезпечення їх досягнення в умовах динамічно змінюваного середовища. Таким чином, практичну значимість результатів дисертації визначають можливості підвищення конкурентних переваг підприємств шляхом реалізації процедур діагностики відповідності цілей розвитку підприємства особливостям обстановки, формування цілей розвитку, адекватних поточній ситуації, і відповідних управляючих впливів для забезпечення їх досягнення за рахунок підвищення оперативності прийняття управлінських рішень і зниження витрат на їх розробку і реалізацію.

Одержані в дисертації наукові результати, концептуальні положення, формалізовано до рівня конкретних взаємопов'язаних економіко-математичних моделей і методів ситуаційного механізму управління розвитком підприємства, знайшли практичне застосування на ЗАТ «Новокраматорський машинобудівний завод». Загальний очікуваний економічний ефект від впровадження запропонованих розробок складає 232 014 грн., що підтверджується відповідною довідкою (довідка № 002/37 від 17.07.2008 р.).

Теоретичні положення, методи та моделі, які становлять наукову новизну дисертації, використовуються в навчальному процесі Донбаської державної машинобудівної академії (довідка №035-05-963 від 29.05.2008 р.).

Особистий внесок здобувача. Всі наукові результати дисертаційної роботи були отримані автором самостійно. З наукових робіт, які підготовлені в співавторстві, використано лише ті матеріали, які отримано в результаті індивідуальних досліджень.

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертаційної роботи докладалися і обговорювалися на наукових і науково-практичних конференціях: II Міжнародній науково-практичній конференції «Ключові аспекти наукової діяльності – 2007» (Дніпропетровськ, 2007 р.), IV Міжнародній науково-практичній конференції «Наука і технології: крок в майбутнє – 2008» (Прага, 2008 р.), VI Міжнародній науково-практичній конференції «Важке машинобудування. Проблеми та перспективі розвитку» (Краматорськ, 2008 р.), XIII Всеукраїнській науково-методичній конференції «Проблеми економічної кібернетики» (м. Алушта, смт. Партеніт, 2008 р.).

Публікації. Основні наукові положення, висновки і результати дисертаційного дослідження опубліковано в 12 наукових роботах, з яких 8 статей в спеціалізованих фахових виданнях, 4 матеріали конференцій. Загальний обсяг публікацій складає 5,81 д.а., з яких автору належить 4,34 д.а.

Структура й обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел зі 164 найменувань, 2 додатків. Основний зміст роботи викладено на 146 сторінках тексту, який ілюструють 29 рисунків та 17 таблиць.

основні положення дисертаційної роботи

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, сформульовано мету, задачі, а також об'єкт і предмет дослідження, викладено наукову новизну та практичну значимість одержаних результатів дослідження.

У першому розділі «Методологічні основи моделювання механізмів управління розвитком підприємств» розглянуто особливості механізмів управління розвитком промислових підприємств України, проведено аналіз існуючих моделей і методів управління розвитком підприємств та сформульовано авторську концепцію моделювання ситуаційного механізму управління розвитком підприємств.

Сучасний етап розвитку економіки України характеризується відносною стабільністю. Не дивлячись на початок зростання промислового виробництва, розвиток фінансової і ринкової інфраструктур, збільшення числа прибуткових підприємств, що намітилися останніми роками, масштаби збитковості залишаються значними (34% промислових і 29,4% машинобудівних підприємств). Це обумовлено наявністю системних проблем на підприємствах галузі, що виникли з переходом до ринкових форм господарювання, основною серед яких можна визначити складність адаптації до умов середовища, що динамічно змінюються. Стабільно невисокі рівні обсягів реалізованої інноваційної продукції в промисловості, повільне зростання показників розвитку окремих суб’єктів господарювання підтверджують нездатність вітчизняних промислових підприємств гнучко реагувати на вимоги поточної ринкової ситуації, що негативно відбивається на стабільності економічних показників розвитку країни в цілому (рис. 1).


Рис. 1. Динаміка показників розвитку підприємств

промисловості та ВВП України в 2000-2006 рр.
У зв'язку з цим виникає необхідність додаткового стимулювання розвитку промисловості в цілому і машинобудівного комплексу країни зокрема шляхом підтримки підприємств галузі в бажаному соціально-ринковому (конкурентному) стані, тобто шляхом відповідного управління розвитком виробничо-економічних систем.

У даному дослідженні під управлінням розвитком підприємства розуміється цілеспрямований вплив на виробничо-економічну систему для забезпечення послідовного переходу в процесі функціонування підприємства від однієї цілі до іншої, яка відповідає новим якісним особливостям зовнішнього середовища підприємства і супроводжується формуванням нової дисипативної структури.

Проведений аналіз різних методологічних підходів до моделювання управління розвитком підприємств показав, що їх реалізація орієнтована на досягнення цілей загальної стратегії розвитку підприємства. При цьому застосування розглянутих концепцій направлено на вирішення конкретних задач управління розвитком підприємств. Проте при переході до ринкової організації економіки вкрай важливим є безперервний моніторинг середовища і контроль відповідності стратегії розвитку підприємства, що реалізується, вимогам конкретної ситуації, чого не враховує жодна з розглянутих теорій. У зв'язку з цим актуальною стає розробка інтегрованої наукової концепції, що визначає ключові параметри організаційного розвитку і дозволяє обґрунтовано обирати напрям і принципи вдосконалення управління розвитком виробничо-економічних систем, відповідні умовам обстановки, що динамічно змінюються.

Концепція моделювання ситуаційного механізму управління розвитком підприємств, яку розроблено в рамках дисертації, передбачає реалізацію управління розвитком шляхом аналізу відповідності поточної стратегії розвитку підприємства особливостям обстановки, формування адекватних ситуації цілей розвитку виробничо-економічної системи та підготовку відповідних управляючих впливів для забезпечення їх досягнення.

Адекватність цілей розвитку і впливів щодо їх досягнення особливостям обстановки забезпечується ефективністю механізму діагностики проблемних ситуацій, який включає процедури: виявлення проблемних ситуацій; прогнозування розвитку ситуацій; оцінки обстановки, що включає аналіз рівня розвитку підприємства, ранжування і класифікацію ситуацій на підприємстві залежно від міри їх проблемності; ідентифікації проблемних ситуацій. Завдання підготовки управлінських рішень в рамках концепції вирішуються реалізацією етапів: прогнозування розвитку ситуації з урахуванням наборів темпоральних управляючих впливів, отриманих в результаті ідентифікації поточної проблемної ситуації; синтезу комплексу заходів щодо управління розвитком на підставі прогнозів розвитку ситуації без використання будь-яких управляючих впливів, і з впливами, отриманими в результаті ідентифікації ситуації; вибору оптимального сценарію розвитку ситуації.

Концептуальна схема ситуаційного механізму управління розвитком підприємств, що відображає зв'язок основних теоретико-методологічного, методичного, інструментального, модельного і організаційно-практичного рівнів, представлена на рис.2.

Виділені методичні і методологічні особливості запропонованої концепції дозволили провести синтез моделей ситуаційного механізму управління розвитком підприємств, схему якого приведено на рис. 3.

Вирішення основних завдань ситуаційного механізму управління розвитком підприємств в рамках відповідної концепції запропоновано реалізувати:

об'єктною моделлю виявлення проблемних ситуацій ;

когнітивною моделлю розвитку ситуації ;

комплексом моделей оцінки обстановки, який включає: модель аналізу рівня розвитку підприємства , модель класифікації образів ситуацій і їх ранжування ;

моделлю ідентифікації проблемних ситуацій ;

методологією вироблення/синтезу наборів темпоральних управляючих впливів ;

моделлю вибору оптимального сценарію розвитку проблемної ситуації .

Моделі ситуаційного механізму управління розвитком підприємств взаємодіють між собою за допомогою зв'язків, позначених відповідними іменованими стрілками:

– сценарій розвитку ситуації без застосування будь-яких управляючих впливів;

– результати оцінки обстановки;

– статичний зріз образу ситуації в деякий момент часу ;

– набір темпоральних управляючих впливів щодо вирішення проблемної ситуації, отриманий в результаті ідентифікації поточної ситуації;
Рис. 2. Концептуальна схема ситуаційного механізму управління розвитком підприємствРис. 3. Синтез системи моделей ситуаційного механізму

управління розвитком підприємств
– сценарій розвитку ситуації із застосуванням набору темпоральних управляючих впливів, отриманих в результаті ідентифікації проблемної ситуації;

– набір нових темпоральних управляючих впливів, отриманих в результаті реалізації методології вироблення/синтезу управляючих впливів;

– сценарій розвитку ситуації із застосуванням набору синтезованих темпоральних управляючих впливів;

– набір темпоральних управляючих впливів, відповідний оптимальному сценарію розвитку ситуації;

– сценарій розвитку ситуації із застосуванням оптимального набору темпоральних управляючих впливів.

Інформаційне забезпечення ситуаційного управління розвитком підприємства в рамках відповідної концепції запропоновано реалізувати побудовою на базі принципів структурного моделювання відповідної інформаційної моделі, основні системні поняття якої формують базу майбутньої інформаційної системи підприємства.

В рамках дисертаційної роботи концепцію моделювання ситуаційного управління викладено в контексті управління розвитком великих машинобудівних підприємств, у зв'язку з чим діагностику проблемних ситуацій рекомендовано здійснювати з періодичністю раз на місяць, а підготовку і прийняття управлінських рішень відносно розвитку підприємства – залежно від міри виникнення проблемних ситуацій, яка визначається результатами діагностики розвитку виробничо-економічної системи.

У другому розділі «Синтез системи моделей управління розвитком підприємств» запропоновано моделі діагностики проблемних ситуацій в системі управління розвитком підприємств, особливу увагу приділено процедурам ідентифікації проблемних ситуацій, а також проведено моделювання підготовки рішень для забезпечення цілеспрямованого розвитку підприємства у відповідній системі управління.

Визначальним моментом в процесі управління розвитком підприємства є виявлення проблемної ситуації, тобто невідповідності цілей розвитку підприємства особливостям обстановки та/або фактичного стану об'єкту управління його заданому, бажаному стану (цілі розвитку).

Діагностику проблем в системі управління розвитком підприємства в роботі запропоновано проводити використанням об'єктної моделі виявлення проблемних ситуацій, в рамках якої автором пропонується побудова когнітивної карти ситуації. На базі об'єктної моделі виявлення будується відповідна когнітивна модель розвитку ситуації. Засновані на використанні інструментарію побудови дерева цілей, системи збалансованих показників та когнітивного моделювання, відповідні моделі дозволяють формалізовано описати якісні і кількісні елементи системи і зв'язки між ними, досліджувати поведінку системи, а також її структурні властивості.

Результатом використання зазначених моделей є вектор , що містить множину нормованих характеристик , що характеризують напрями відстеження діяльності підприємства по вузлах відстеження , що пов'язані між собою функціоналами перетворення дуг та формують статичний зріз розвитку підприємства в деякий момент часу . У такому разі, – сукупність ситуацій , що виникли до моменту часу можна представити в наступному вигляді:


.

(1)

Задачі прогнозування розвитку ситуації в рамках дисертації вирішуються за допомогою відповідної когнітивної моделі розвитку імпульсним моделюванням розвитку ситуації. В роботі під моделюванням імпульсного процесу поширення збурень розуміється перехід системи з одного стану в інший або еволюційно, або під впливом управляючих або збурюючих впливів. Кожен такий імпульсний процес є можливим сценарієм розвитку системи.

Під імпульсом у вершині у момент часу в даному випадку розуміється зміна параметру в цій вершині у момент часу :


,

(2)

При цьому значення параметрів у вершинах визначається співвідношенням:
.

(3)

Тут – множина параметрів ситуації по вузлах відстеження діяльності підприємства відповідно цілям розвитку підприємства;– вектор зовнішніх імпульсів , що вносяться до вершин у момент часу (набір темпоральних управляючих впливів щодо досягнення цілей розвитку системи),

– матриця взаємозв'язку для графа когнітивної карти ситуації, яку визначено таким чином:
,
де – вершини когнітивної карти ситуації;

– функціонали перетворення дуг.

Таким чином, під сценарієм розвитку ситуації розуміється сукупність тенденцій, що характеризують ситуацію зараз, бажаних цілей розвитку, комплексу заходів, що впливають на розвиток ситуації, і системи параметрів (чинників) спостереження, що ілюструють поведінку процесів розвитку на підприємстві. За допомогою когнітивної моделі розвитку вирішуються задачі визначення основних тенденцій розвитку ситуації і формування статичних зрізів можливих ситуацій на декілька періодів вперед.

Відзначимо, що в рамках механізму діагностики розвитку підприємства моделювання розвитку ситуації проводиться без жодних впливів на процеси в ситуації, тобто використовується автономний імпульсний процес поширення збурення, тобто імпульсний процес, в якому .

Оцінку обстановки в рамках економічної діагностики розвитку підприємства в дисертації запропоновано здійснювати реалізацією відповідного комплексу моделей, розробленого з використанням методів економічного аналізу, апарату нечіткої логіки, евристичних методів і методів агрегування. Комплекс моделей оцінки обстановки містить метод аналізу рівня розвитку підприємства, в основі якого лежить розрахунок комплексного інтегрального показника досягнення цілей розвитку:
,

(4)

де – значення нормованих характеристик, відповідних цільовій ситуації-плану розвитку підприємства у певний моменту часу;– значення нормованих характеристик, що визначають поточну ситуацію на підприємстві;

– кількість характеристик, що визначають ситуацію.

Розроблені в рамках комплексу моделей діагностики процедури ранжування і класифікації образів ситуацій у залежності від міри їх проблемності дозволяють особі, що приймає рішення (ОПР), сформувати уявлення про глобальну ситуацію (обстановку), що склалася на підприємстві, про відповідність цілей розвитку, що реалізуються, поточній обстановці та мірі їх досягнення.

У разі визначення поточної ситуації як проблемної, отриманий образ проблемної ситуації у вигляді статичного зрізу по елементах об'єктної моделі виявлення ситуацій для подальшої реалізації механізму діагностики розвитку підприємства використовується в моделі ідентифікації ситуації на підприємстві, що реалізується за допомогою модифікованої нейронної мережі теорії адаптивного резонансу ART2М. Метою ідентифікації поточної проблемної ситуації в рамках діагностики його розвитку є пошук у відповідній базі знань таких образів, які максимально відповідали б поточній проблемній ситуації, і, як наслідок, – наборів темпоральних управляючих впливів для забезпечення досягнення цілей розвитку підприємства, відповідних особливостям ситуації. Застосування запропонованої в дисертації моделі ідентифікації проблемних ситуацій в системі управління розвитком підприємства дозволить швидко і ефективно розпізнавати образи поточних проблемних ситуацій, в короткі терміни виробляти обґрунтовані управляючі впливи щодо розвитку підприємства на базі вже перевірених і ефективних рішень відносно проблемних ситуацій.

Метод вироблення/синтезу темпоральних управляючих впливів щодо розвитку підприємства передбачає агрегацію результатів моделювання розвитку ситуації і оцінки обстановки на підприємстві, отриманих на попередніх етапах аналізу. Використання в методології методів когнітивного, імітаційного моделювання, прогнозування, сценарного аналізу, евристичних методів, методів агрегації і оптимізації, дозволяє визначати адекватні поточній обстановці цілі розвитку підприємства і відповідні управляючі впливи для забезпечення їх досягнення.

Підготовка управлінського рішення в рамках ситуаційного механізму управління розвитком закінчується вибором оптимального зі сценаріїв розвитку підприємства, побудованих в результаті використання різних наборів темпоральних управляючих впливів. Реалізація моделі вибору оптимального сценарію розвитку ситуації в системі управління розвитком підприємства містить етапи:

визначення значень функцій цінності для кожного з сценаріїв розвитку ситуації;

визначення сценаріїв розвитку ситуації, функції цінності яких відповідають заданому порогу ;

оцінки ефективності виділених сценаріїв розвитку ситуації ;

розрахунку інтегральних показників ефективності виділених сценаріїв ;

вибору оптимального сценарію розвитку ситуації .

Цінність сценаріїв розвитку ситуацій на підприємстві представлено наступним чином:


,

(5)

де – суб'єктивна цінність сценарію розвитку ситуації , пов'язана з відповідністю цілей розвитку поточній ситуації;– дійсна вага сценарію розвитку ситуації для суб'єкту управління з вірогідністю ;

– простір параметрів вершин когнітивної карти ситуації, які відповідають сценарію розвитку .

Деякий поріг цінності введено з метою обмеження кількості можливих альтернатив у виборі оптимального сценарію розвитку; він визначається експертним шляхом.

Ефективність сценарію розвитку ситуації розраховується як сума відношення вкладу (ефекту) від впровадження кожного -го управляючого впливу за сценарієм та витрат на реалізацію -го управляючого впливу за сценарієм розвитку :


,

(6)

Інтегральний показник ефективності кожного з сценаріїв розвитку в роботі представлено добутком значень функцій цінності та ефективності сценаріїв розвитку:
.

(7)

Оптимальним у такому разі вважається такий сценарій розвитку, для якого співвідношення «ефект-витрати» (ефективність) застосування набору темпоральних управляючих впливів буде максимальним, і, в той же час, до максимуму наближатиметься значення функції цінності, тобто:
.

(8)

Таким чином, реалізація розробленої на базі теорії перспектив Д. Канемана і А. Тверськи, методів економічного аналізу і оптимізації моделі вибору оптимального сценарію розвитку ситуації дозволить забезпечити ефективність вибору адекватних обстановці управляючих впливів щодо досягнення цілей розвитку підприємства за рахунок оптимізації співвідношення витрат і ефекту від реалізації відповідних впливів.

У третьому розділі «Реалізація концепції моделювання ситуаційного механізму управління розвитком підприємств» запропоновано інформаційне забезпечення моделей ситуаційного механізму управління розвитком підприємства, розглянуто метод інтеграції моделей відповідного механізму в систему управління підприємством та запропоновано метод оцінки ефективності моделювання ситуаційного механізму управління розвитком підприємств.

Для вирішення задач розробки інформаційного забезпечення моделей ситуаційного механізму управління розвитком підприємства в дисертації використано принципи структурного моделювання. В рамках стандартів Idef0 і DFD розроблено інформаційну модель ситуаційного механізму управління розвитком підприємства, використання якої дозволяє отримати цілісну картину процесу реалізації відповідної концепції, основні системні поняття якої формують базу майбутньої інформаційної системи підприємства, а також визначає основні потоки даних запропонованого механізму і його функції. Інтеграцію ситуаційного механізму управління розвитком в систему управління підприємством в роботі запропоновано здійснювати шляхом оптимізації взаємодії відповідних механізму інформаційних потоків в рамках існуючої організаційної структури підприємства. Це дозволяє встановити оптимальне завантаження персоналу відповідно обсягу вирішуваних задач і виконуваних функцій, що дозволяє мінімізувати витрати на організаційні зміни при переході до ситуаційного управління розвитком підприємства.

Основні теоретичні та прикладні результати дисертаційного дослідження впроваджено в практику функціонування ЗАТ «НКМЗ», доведено адекватність і ефективність запропонованих в роботі моделей і методів ситуаційного механізму управління розвитком машинобудівних підприємств. Використання моделей діагностики проблемних ситуацій дозволило своєчасно та ефективно виявляти факти відхилення поточної траєкторії розвитку від планової та виділяти фактори, що спричиняють проблемну ситуацію. Реалізація моделей ідентифікації проблемних ситуацій та підготовки рішень дала можливість коригувати траєкторію розвитку відповідно обстановці та виробляти набори темпоральних управляючих впливів для досягнення цілей розвитку підприємства, застосування яких дозволило: підвищити якість продукції, що випускається, за рахунок вдосконалення технології виробництва; забезпечити конкурентні переваги техніко-економічних пропозицій за рахунок підвищення якості пропонованої продукції і скорочення її собівартості; збільшити число виграних тендерів, що забезпечило зростання обсягів виробництва і продажів продукції.

Ефективність механізму управління розвитком підприємства запропоновано визначати за допомогою відповідного інтегрального показника , значення якого відповідає добутку інтегрального показника досягнення цілей розвитку (4) та інтегрального показника ефективності сценаріїв розвитку ситуації (7).
,

(9)

На рис. 4 представлено динаміку інтегральних показників ефективності управління, розрахованих без використання ситуаційного механізму управління розвитком підприємства () та із застосуванням концепції моделювання ситуаційного механізму управління розвитком підприємства ().


Рис. 4. Динаміка інтегральних показників

ефективності управління розвитком ЗАТ «НКМЗ»
Відповідну інтегральним показникам ефективності динаміку значень ефекту від реалізації ситуаційного механізму управління розвитком підприємства представлено в табл. 1.

Таблиця 1Ефект від впровадження ситуаційного механізму управління розвитком підприємств на ЗАТ «НКМЗ» з 01.07.2007 по 01.06.2008

Период

01.07.2007

01.08.2007

01.09.2007

01.10.2007

01.11.2007

01.12.20070,16

0,19

0,19

0,28

0,21

0,24

Эффект, грн.

1283,77

2644,02

4005,23

5367,41

6730,56

8094,67

Период

01.01.2008

01.02.2008

01.03.2008

01.04.2008

01.05.2008

01.06.20080,28

0,26

0,25

0,20

0,30

0,25

Эффект, грн.

9459,75

10825,79

12192,80

13560,78

14929,72

16299,62

Розмір очікуваного економічного ефекту від впровадження результатів дослідження на кінець 2008 р. складає 232 014 грн.

Розраховані в роботі значення чистого дисконтованого доходу від реалізації концепції моделювання ситуаційного механізму управління розвитком підприємств на ЗАТ «НКМЗ», а також визначений період окупності відповідного проекту (10 місяців) дозволяють зробити висновок про ефективність запропонованих у дисертаційній роботі моделей та методів ситуаційного механізму управління розвитком підприємств.Основні висновки дисертаціЙНОЇ РОБОТИ

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення і запропоновано нове вирішення наукової задачі розробки моделей та методів ситуаційного механізму управління розвитком підприємств. Результати дослідження в рамках вирішення відміченої задачі відповідно до мети і поставлених задач дозволили сформулювати наступні основні висновки і практичні рекомендації: 1. Сучасний етап розвитку економіки України характеризується суперечливими тенденціями. Проведений аналіз показує, що, не дивлячись на загальну динаміку зростання показників розвитку промисловості, стратегія розвитку, що реалізується підприємствами, часто не відповідає вимогам обстановки, що призводить до уповільнення зростання показників розвитку окремих підприємств і, як результат, - нестабільності економічних показників розвитку країни в цілому. У зв'язку з цим відмічена необхідність додаткового стимулювання розвитку підприємств промисловості в цілому і машинобудівного комплексу країни зокрема.

 2. Проведений аналіз існуючих методів і моделей управління розвитком підприємств показав відсутність концепцій, що забезпечують безперервний моніторинг середовища і контроль відповідності стратегії розвитку підприємства, що реалізується, вимогам конкретної ситуації. Цим аргументовано актуальність розробки на основі ситуаційного підходу інтегрованої наукової концепції, що визначає ключові параметри організаційного розвитку і дозволяє обґрунтовано вибирати напрям і принципи вдосконалення управління розвитком виробничо-економічних систем в умовах динамічно змінюваного середовища.

 3. Для вирішення задач забезпечення конкурентних переваг вітчизняних підприємств машинобудування в умовах ринкової організації економіки в дисертації в якості управлінського інструментарію запропоновано використання авторської концепції моделювання ситуаційного механізму управління розвитком підприємств, яку формалізовано до рівня конкретних взаємопов'язаних економіко-математичних моделей і методів, реалізація яких дозволить управлінцям формувати адекватні ситуації, що склалася, управлінські рішення для забезпечення цілеспрямованого розвитку підприємства в умовах обстановки, що динамічно змінюється. При цьому економічний ефект від реалізації запропонованої концепції досягається за рахунок підвищення оперативності прийняття якісних управлінських рішень і зниження витрат на їх розробку і реалізацію.

 4. Діагностика стану підприємства є інформаційним базисом прогнозування його функціонування і розвитку в майбутньому, що безпосередньо впливає на якість прийнятих рішень щодо управління поведінкою системи в зовнішньому ринковому середовищі, що динамічно змінюється. Для вирішення задач діагностики проблемних ситуацій в системі управління розвитком підприємств розроблено комплекс моделей діагностики, заснованих на використанні методів побудови дерева цілей, системи збалансованих показників, методів когнітивного моделювання, нечіткої логіки, класифікації і ранжирування, реалізація якого дозволить знизити витрати на діагностику і ефективно організовувати процес відстеження розвитку підприємства, якісно розрізняти ситуації, визначати джерела виникнення проблемних ситуацій і виявляти основні тенденції їх розвитку.

 5. Ключовим процесом в системі діагностики проблемних ситуацій є процедура ідентифікації, призначенням якої є ототожнення фактичної або гіпотетичної ситуації з уже відомими образами з бази знань підприємства з метою пошуку ситуацій, максимально ідентичних поточній, і, як наслідок, – готових управляючих впливів, які можливо застосувати для її усунення. Для вирішення задач ідентифікації образів ситуацій у рамках діагностики проблемних ситуацій на підприємствах в дисертації запропоновано використання моделі, побудованої на основі модифікованої нейронної мережі теорії адаптивного резонансу (Art2М). Застосування запропонованої в дисертації моделі ідентифікації дозволить швидко і ефективно розпізнавати образи поточних проблемних ситуацій, в короткий термін розробляти обґрунтовані рішення щодо управління розвитком підприємства на базі вже апробованих і ефективних рішень.

 6. Особливістю ситуаційного механізму управління розвитком підприємств є можливість коригування цілей розвитку підприємства відповідно поточній обстановці і підготовки відповідних управляючих впливів для забезпечення їх досягнення. Для вирішення задач моделювання підготовки рішень в системі управління розвитком підприємств в дисертації використано методи когнітивного і імітаційного моделювання, прогнозування, сценарного аналізу, евристичних методів і методів агрегації, теорії перспектив Д. Канемана і А. Тверськи і методів оптимізації. Підготовка рішень в рамках ситуаційного механізму управління розвитком підприємства передбачає агрегування результатів моделювання розвитку ситуації і оцінки обстановки, отриманих в результаті діагностики розвитку підприємства, і закінчується вибором оптимального сценарію розвитку підприємства. Реалізація запропонованих моделей дозволить в короткі терміни виробляти обґрунтовані, ефективні рішення, адекватні поточній обстановці, а також мінімізувати витрати на розробку і реалізацію відповідних управляючих впливів.

 7. Для вирішення задач розробки інформаційного забезпечення моделювання ситуаційного механізму управління розвитком підприємства на базі принципів структурного моделювання в рамках стандартів Idef0 і DFD запропоновано відповідну інформаційну модель, основні системні поняття якої формують базу майбутньої інформаційної системи підприємства. Розроблена модель дозволяє отримати цілісну картину процесу реалізації запропонованої концепції, а також визначає основні потоки даних і функції ситуаційного механізму управління розвитком підприємства, що дозволяє скоротити час обробки інформації і підготовки рішень в процесі реалізації відповідних моделей.

 8. Для вирішення задач розробки процедур інтеграції ситуаційного механізму управління розвитком в існуючу організаційну структуру підприємства запропоновано оптимізувати взаємодію інформаційних потоків і встановити оптимальне завантаження персоналу підприємства, що дозволить мінімізувати витрати на організаційні зміни при переході до ситуаційного управління розвитком і підвищити ефективність реалізації концепції моделювання ситуаційного механізму управління розвитком підприємства.

 9. З метою оцінки ефективності практичної реалізації моделей ситуаційного механізму управління розвитком підприємств в дисертації розроблено адекватний методичний інструментарій, заснований на динамічному аналізі інтегральних показників розвитку підприємства, розрахованих без використання моделей ситуаційного механізму управління розвитком підприємства та із застосуванням відповідної концепції. Основні теоретичні та прикладні результати дослідження впроваджено на ЗАТ «НКМЗ» і показали ефективність запропонованих моделей і методів. Розмір очікуваного економічного ефекту від впровадження результатів дисертаційного дослідження на кінець 2008 р. складає 232 014 грн.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ АВТОРОМ праць

ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

у наукових фахових виданнях:


 1. Лепа Р.М., Турлакова С.С. Ситуаційний механізм управління розвитком підприємств // Майбутнє України: стратегія поступу: моногр. –Донецьк : ТОВ „Юго-Восток, Лтд”, 2008. – С. 215–224. (Особисто автором запропоновано економіко-математичні моделі реалізації ситуаційного механізму управління розвитком підприємств (п. 6.3)).

 2. Турлакова С.С. Методологічні підходи до управління розвитком промислових підприємств [Електронний ресурс] // Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. – 2006. – № 1Е (6). – С. 239–244.– Режим доступу: http://www.dgma.donetsk.ua/publish/vesnik/article/06TSSRPP.pdf.

 3. Турлакова С.С. Особенности применения ситуационного подхода к управлению развитием предприятий // Экономика промышленности : сб. науч. тр. / НАН Украины. Ин-т экономики пром-сти ; редкол.: Вишневский В. П. (отв. ред.) и др. – Донецк, 2006. – Вып. 5. – С. 340–354.

 4. Турлакова С.С., Лепа Р.Н. Моделирование диагностики проблемных ситуаций в системе управления развитием предприятий // Модели управления в рыночной экономике : сб. науч. тр. / общ. ред. и предисл. Ю. Г. Лысенко; Донецкий нац. ун-т. – Донецк : ДонНУ, 2007. – Вып. 10. – С. 213–219. (Особисто автором запропоновано моделі діагностики проблемних ситуацій у системі управління розвитком підприємств).

 5. Лепа Р.Н., Турлакова С.С. Моделирование принятия решений в системе ситуационного управления развитием предприятия // Экономика промышленности : сб. науч. тр. / НАН Украины. Ин-т экономики пром-сти. – Донецк, 2007. – Т. 2. – С. 118–127. (Особисто автором запропоновано моделі підготовки рішень у системі ситуаційного управління розвитком підприємств).

 6. Лепа Р.Н., Турлакова С.С. Информационное обеспечение ситуационного управления развитием предприятия // Экономические пpоблемы и пеpспективы стабилизации экономики Укpаины: сб. науч. тp. / HАH Укpаины. Ин-т экономики пpом-сти. – Донецк, 2007. - Т. 2. – С. 427–436. (Особисто автором розроблено інформаційну модель ситуаційного механізму управління розвитком підприємств).

 7. Турлакова С.С. Объектная модель выявления проблемных ситуаций в системе управления развитием предприятий // Економіка розвитку. – Х.: ХНЕУ. – 2008. – № 1(45). – С. 90–92.

 8. Турлакова С.С. Механізм ідентифікації проблемних ситуацій у системі управління розвитком підприємства // Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. – 2008. – № 3(13). – С. 265–268.

за матеріалами конференцій:

 1. Турлакова С.С. Анализ методологических подходов к управлению развитием предприятий [Электронный ресурс] // Материалы II Междунар. науч.-практ. конф. «Ключевые аспекты научной деятельности – ‘2007». Т. 2: Экономические науки. – Днепропетровск : Наука и образование, 2007. – С. 52–55. – Режим доступа: http://www.rusnauka.com/3._KAND_2007/ Economics/18343.doc.htm.

 2. Лепа Р.Н., Турлакова С.С. Идентификация проблемных ситуаций в системе управления развитием предприятия // Materiály IV mezinárodní vědecko – praktická konference «Věda a technologie: krok do budoucnosti - 2008». – Díl 4. Ekonomické vědy. – Praha: Publishing House «Education and Science» s.r.o., 2008. – С. 32 – 34. –Режим доступа: http://www.rusnauka.com/8_NIT_2008/Tethis/ Economics/27864.doc.htm. (Здобувачем запропоновано модель ідентифікації проблемних ситуацій на основі модифікованої нейтронної мережі теорії адаптивного резонансу ART2M у системі ситуаційного управління розвитком підприємств).

 3. Лепа Р.Н., Турлакова С.С. Принятие решений в системе ситуационного управления развитием предприятия // Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку : матеріали VI Між нар. наук.-практ. конф. (м. Краматорськ, 2–5 черв. 2008 р.). – Краматорськ : ДДМА, 2008. – C. 72. (Особисто автором запропоновано моделі підготовки рішень в системі ситуаційного управління розвитком підприємств).

 4. Лепа Р.Н., Турлакова С.С. Концепция ситуационного управления развитием предприятия // Тези доповідей XIII Всеукр. наук.-метод. конф. «Проблеми економічної кібернетики» (м. Алушта, смт Партеніт, 2–4 жовт. 2008 р.). – Донецьк : Юго-Восток Лтд, 2008. –С. 143–145. (Здобувачем запропоновано економіко-математичні моделі та методи реалізації концепції ситуаційного управління розвитком підприємств).

Анотація


Турлакова С.С. Моделювання ситуаційного механізму управління розвитком підприємств (на прикладі машинобудування). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. Донецький національний університет Міністерства освіти і науки України, Донецьк, 2009 р.

Дисертацію присвячено дослідженню та вирішенню актуальної наукової задачі розробки моделей ситуаційного механізму управління розвитком підприємств. В роботі сформульовано та теоретично обґрунтовано концепцію моделювання ситуаційного механізму управління розвитком підприємств.

Запропоновано комплекс моделей діагностики проблемних ситуацій в системі управління розвитком підприємств. Розроблено комплекс моделей підготовки рішень в системі ситуаційного управління розвитком підприємств.

Представлено інформаційну модель ситуаційного механізму управління розвитком підприємств. Розглянуто особливості реалізації моделей ситуаційного механізму управління розвитком на прикладі машинобудівного підприємства.

Ключові слова: економіко-математичне моделювання, ситуаційний механізм управління розвитком підприємств, моделі діагностики проблемних ситуацій, моделі підготовки рішень, машинобудівне підприємство.

Аннотация


Турлакова С.С. Моделирование ситуационного механизма управления развитием предприятий (на примере машиностроения). – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.11 – математические методы, модели и информационные технологии в экономике. Донецкий национальный университет Министерства образования и науки Украины, Донецк, 2009 г.

Диссертация посвящена исследованию, обоснованию и разработке теоретических и методологических основ и концептуальных положений моделирования ситуационного механизма управления развитием предприятий, а также разработке методических рекомендаций по его практической реализации.

Анализ экономико-математических моделей, методов и механизмов управления развитием предприятий позволил обосновать необходимость разработки новых моделей в рамках механизма управления развитием предприятий, основанного на принципах ситуационного подхода. В работе сформулирована и теоретически обоснована концепция моделирования ситуационного механизма управления развитием предприятий, внедрение которой в практику функционирования предприятий направлено на повышение их конкурентных преимуществ за счет обеспечения соответствия целей развития предприятий особенностям динамически изменяющейся обстановки и подготовки эффективных управляющих воздействий для обеспечения их достижения.

Предложен комплекс моделей диагностики проблемных ситуаций в системе управления развитием предприятий, основанных на принципах статического и динамического анализа, а также применении процедур ранжирования, классификации и сопоставления образов ситуаций, реализация которого позволит снизить затраты на диагностику и эффективно организовывать процесс отслеживания деятельности предприятия, качественно различать ситуации, определять источники возникновения проблемных ситуаций и их влияние на развитие предприятия. Разработан комплекс моделей подготовки решений в системе управления развитием предприятия, основанный на сценарном анализе тенденций развития ситуаций и теории принятия решений, реализация которого позволит обеспечить эффективность выбора адекватных обстановке управляющих воздействий относительно развития предприятия за счет оптимизации соотношения затрат и эффекта от реализации соответствующих воздействий.

На основе разработанных в диссертации теоретических и методологических положений моделирования ситуационного механизма управления развитием предприятия в рамках стандартов IDEF0 и DFD построена соответствующая информационная модель, позволяющая получить целостную картину процесса реализации методов и моделей ситуационного механизма управления развитием предприятия. Процедуры интеграции методов и моделей ситуационного механизма управления развитием в существующую организационную структуру предприятия в работе предложено осуществлять оптимизацией взаимодействия соответствующих механизму информационных потоков в рамках планово-экономического отдела предприятия. Основные теоретические и прикладные результаты исследования внедрены на промышленных предприятиях Украины.Ключевые слова: экономико-математическое моделирование, ситуационный механизм управления развитием предприятия, модели диагностики проблемных ситуаций, модели подготовки решений, машиностроительное предприятие.

SUMMARY


Turlakova S.S. Modeling of The Situations and Mechanism of Enterprises Development Management (e.g. machine-building engineering).– Manuscript.

Dissertation for Obtaining of a Scientific Degree of Candidate of Economics on speciality 08.00.11 – Mathematic Methods, Models and Information Technologies in Economy. Donetsk National University of Ministry of Education and Science of Ukraine, Donetsk, 2009.

The dissertation is deals with the field of research and decision of an actual scientific problem to work out of modeling of the situation and mechanism of enterprises development management. The concept of modeling situation and mechanism of enterprise development management is formulated and theoretically proved in work. The combination of models to diagnose of the problem to control system of development of the enterprises is offered.

The combination of models to prepare the decisions in the system of enterprise development management is offered. The information model of realization of the corresponding concept is offered. The peculiarities of realization of modeling of the situational mechanism of enterprise development management on the example of the machine-building enterprise are considered.Key words: economic-mathematical modeling, the situational mechanism of enterprise development management, models of diagnostics of the problem situations, models of preparation the decisions, machine-building enterprise.
ч. 1
скачать файл

Смотрите также: