скачать файл
ч. 1 ч. 2 ... ч. 5 ч. 6


http://antibotan.com/ - Всеукраїнський студентський архів

3.Аналітичний і синтетичний облік господарських операцій підприємства

Документування господарських операцій, складання і первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку малі підприємства здійснюють відповідно до Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995р. №88 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.06.1995р. № 168/704.

Господарські операції відображаються в регістрах бухгалтерського обліку за той звітний період, в якому операції відбулися. Інформація про господарські операції з регістрів бухгалтерського обліку використовується для складання фінансової звітності, інвентаризаційної та аналітичної роботи.

Формою бухгалтерського обліку в ТОВ МУ “Укрелектромонтаж» є проста форма бухгалтерського обліку, яка передбачає використання Журналу обліку господарських операцій. В Журналі обліку господарських операцій записи здійснюються на підставі первинних та зведених облікових документів, журналів, відомостей нарахування заробітної плати та амортизації тощо з відображенням суми операції на рахунках бухгалтерського обліку.

В облікових регістрах синтетичного й аналітичного обліку забезпечується роздільний облік грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей, доходів і видатків. Сувора регламентація облікових записів здійснюється на рів­ні не тільки синтетичного обліку (синтетичних рахунків і субрахунків), а й аналітичного.

Характерною особливістю даної форми є також пристосованість окремих регістрів синтетичного й аналітичного обліку до вимог звітності.

В загальному взаємозв’язок регістрів аналітичного та синтетичного обліку представлений в таблиці 3.1.

Таблиця 3.1.

Регістри аналітичного та синтетичного обліку ТОВ МУ «УЕМ»


Зміст господарської операції

Назва регістру синтетичного обліку

Назва регістрів аналітичного обліку

1

2

3

Облік готівки і грошових документів

Відомість 1-м

Виписки банку, касова книга

Облік запасів

Відомість 2-м

Накопичувальні відомості по запасах,

Звіти, аркуши розшифровокОблік розрахунків з

оплати праціВідомість 3-м

Розрахунково – платіжна відомість

Облік розрахунків з дебіторами і кредиторами, за податками й платежами, довгострокових зобов’язань і доходів майбутніх періодів

Відомість 3-м

Відомість в розрізі по кожному дебітору, кредитору

Облік необоротніх активів та амортизації

Відомість 4-м

Відомість по кожному виду нематеріальних активів

Облік капітальних і фінансових інвестицій та інших необоротніх активів

Відомість 4-м

Відомість по кожному виду нематеріальних активів

Облік витрат

Відомість 5-м
Облік витрат на виробництво

Відомість 5-м
Облік доходів і фінансових результатів

Відомість 5-м
Облік власного капіталу, витрат майбутніх періодів, забезпечень майбутніх витрат і платежів

Відомість 5-м
Оборотно-сальдова відомість


Вимоги до визнання, підходи до класифікації та оцінка відповідних статей в обліку та фінансовій звітності представлена в таблиці 3.2.


Таблиця 3.2.
Вимоги до оцінки в обліку та звітності


Вид об’єкта обліку

Оцінка

В обліку

В звітності

1. Основні засоби

Первісна вартість

Залишкова вартість

2. Інші необоротні матеріальні активи

Первісна вартість

Залишкова вартість

3. Матеріали

Первісна вартість

Первісна вартість

4. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

Первісна вартість

Первісна вартість

5. Грошові кошти

Первісна вартість

Первісна вартість

6.Витрати майбутніх періодів

Первісна вартість

Первісна вартість

7.Статутний капітал

Первісна вартість

Первісна вартість

8.Нерозполділений прибуток (непокриті збитки)

Первісна вартість

Первісна вартість

9.Поточні зобов’язання

Первісна вартість

Залишкова вартість

10.Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

Первісна вартість

Залишкова вартість

11.Поточні зобов’язання за розрахунками:

Первісна вартість

Первісна вартість

11.1 з бюджетом

Первісна вартість

Первісна вартість

11.2 зі страхування

Первісна вартість

Первісна вартість

11.3 з оплати праці

Первісна вартість

Первісна вартість

12. інші поточні зобов’язання

Первісна вартість

Первісна вартість

13.Доходи майбутніх періодів

Первісна вартість

Первісна вартість

На ТОВ МУ «УЕМ» використовує план рахунків, який наведений в додатку .ч. 1 ч. 2 ... ч. 5 ч. 6 следующая страница >>
скачать файл

Смотрите также: