скачать файл
ч. 1

ПЛАН УРОКУ
бухгалтерського обліку та виробничого навчання

з професії «Оператор комп’ютерного набору, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних» гр.74, ІІІ курс


Тема уроку: Фінансова звітність. Складання балансу.

Заповнення Ф2 Баланс
Тип уроку: бінарний (урок засвоєння нових знань, формування складних умінь і навичок )
Мета уроку:
ознайомити учнів із фінансовою звітністю та її видами, навчити складати початковий та кінцевий баланс і переносити дані у Ф2 Баланс;

формувати вміння складати бухгалтерські проводки здійсненими господарськими операціями;

розвивати уважність при заповненні лівої і правої частини балансу;

виховувати пунктуальність та самостійність учнів при виконанні роботи, сприяти професійному становленню майбутніх обліковців.


Цілі уроку.

Учні повинні:

 • у пізнавальній сфері :

 1. Згадати поняття балансу, майна підприємства та джерел його утворення, формулу виведення кінцевого сальдо, поняття оборотної відомості, «літачків».

 2. Засвоїти взаємозв’язок рахунків з балансом.

 3. Пояснити послідовність заповнення статей балансу

 4. Продемонструвати на прикладі однієї господарської операції зміни, які відбудуться у балансі

 5. Застосовувати вміння користуватися нормативними документами (Журнал «Все про б\о №8 за 23.01.2013»)

 6. Сформулювати правила складання балансу
 • у психомоторній сфері:

 1. Виконувати дії: виводити обіги і залишки по рахунках, визначати, які зміни спричиняють операції.

 2. Порівняти дані початкового і кінцевого балансу

 3. Скласти кінцевий баланс

 4. Перенести дані у Ф2 Баланс • в емоційній сфері:

 1. Бути уважними.

 2. Бути активними.Методична мета:
Проведення бінарного уроку як реалізації інтегрування теорії і практики у професійній підготовці, пошук інноваційних форм підготовки кваліфікованих робітників в умовах інформаційного суспільства.
Дидактичне забезпечення:
Робочі зошити, опорний конспект, завдання для самостійної роботи; бланки документів: баланс Ф2, журнал реєстрації господарських операцій, оборотна відомість, таблиця початкового і кінцевого балансу; План рахунків бухгалтерського обліку, Журнал «Все про б\о №8 за 23.01.2013, словничок бухгалтера
Матеріально-технічне забезпечення:
Мультимедійний проектор, ноутбук
Інтегрування навчальної інформації:

 • Б/о і професійно-практичної підготовки – середній ступінь інтегрування

 • б/о і професійно-практичної підготовки з діловодством, інформаційними технологіями в обліку – низький ступінь інтегрування.
Етап уроку

Структура і зміст діяльності


Форма роботи
ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

І. Установчо - мотиваційний

1.Організаційно-вступна частина

2.Повідомлення теми і мети уроку, вступна мотивація, інструктаж з ТБ при роботі з ПК
Майстер в\н

ІІ.Змістовно-науковий

1.Пояснення нового теоретичного матеріалу

2.Актуалізація опорних знань учнів для виконання виробничого завдання

3.Поточна мотивація

4. Робота над продовженням вивчення нового та закріпленням матеріалу

Викладач
Майстер в\н
Викладач

ІІІ Системно - узагальнюючий

2.Систематизація і узагальнення теоретичної навчальної інформації.


Викладач
ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

І. Вступний інструктаж

Практичне застосування теоретичних положень

Демонстрація прийомів при складанні балансу.

Формулювання правил складання балансу для інструкційної картки


Майстер в\н


ІІ. Поточний інструктаж

Видача завдань.

Виконання учнями вправ.

Цільові обходи робочих місць учнів з метою:

1. Перевірки організації робочого місця.

2. Проведення контролю поетапного виконання робіт.

3. Перевірки якості виконання робіт

4. Надання учням допомоги при виконанні робіт.


Майстер в\нІІІ. Заключний інструктаж

Загальний аналіз виконання навчально-виробничих робіт, визначення типових помилок, коригування знань та умінь учнів.

Розгляд причин виникнення виробничих проблем, визначення шляхів їх розв’язання або недопущення.

Аналіз робот кожного учня, оцінювання.

Прибирання черговими робочих місць, кабінету.
Майстер в/н,

викладач

Викладач – Сютрик М.Б.

Майстер в\н – Кокотко О.Б.

Хід уроку

1. Організаційний момент

Перевірка готовності учнів до уроку

2.Повідомлення теми і мети урокуМайстер в\н:

Сьогодні, як Ви вже зрозуміли, у нас буде незвичний урок.

При вивченні б/о Ви підійшли до дуже важливого етапу це – звітність! Фінансова звітність є своєрідним «резюме» усього процесу ведення б\о. На сьогоднішньому уроці будемо з’ясовувати , що таке звітність , кому вона потрібна , для чого складається баланс. Тема уроку:

Інструктаж з ТБ при роботі з ПКВикладач:

3.Вивчення нового матеріалу

Використовуючи дані фінансової звітності керівник підприємства може дізнатися про стан майна на ньому, його капітал та зобов’язання, про те, які були результати діяльності підприємства – прибуток чи збиток – за звітний період, а також про рух грошових коштів. Ця інформація потрібна при прийнятті багатьох рішень.

Фінансова звітність згідно з Законом України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» - це бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період

Буває квартальна і річна. Користувачі : внутрішні і зовнішні.

Вимоги: звітність повинна бути – зрозумілою, достовірною, своєчасною і економічною

Види звітності:

Пояснення супроводжується показом слайдів.

Сьогоднішнє наше завдання навчитися складати баланс і заповнювати форму 2 БалансМайстер в\н

Але, перш, ніж Ви перейдете до вивчення нового, при вивченні б\о Ви вже знайомились з поняттям баланс.То ж, давайте собі пригадаємо, з чого ми починали вивчення балансу.

Давайте собі уявимо, що після закінчення училища ви хочете створити свою фірму.

Почати вести облік на підприємстві треба з того , щоб чітко порахувати, що має підприємство, щоб потім можна було визначити чи залишився ти у програші, чи отримав прибуток.По-перше треба визначити, скільки на підприємстві є майна .

-Що таке майно? (Жодна фірма не може існувати не маючи приміщення (обладнання, сировини, грошових коштів) Це і є майно – гроші та матеріальні цінності- речі, цінність яких не може бути виражена в грошах)Але є і нематеріальні активи (комп’ютерні програми, ліцензії)

1ПРАВИЛО – Потрібно виразити у грошах вартість всього майна, використовуючи грошовий вимірник.

Як називається все майно підприємства, яке вноситься засновниками та виражене в грошовому вимірнику?(Статутним капіталом)Тобто він є власним джерелом утворення майна, формується засновниками або власниками підприємства.

Тепер давай визначимо вартість майна твого рн.иємства та джерел його утворенняЩо має підприємство?

(майно,господ.засоби, активи)Звідки взялося?

(джерела утворення майна)Приміщення 15000

Грошові кошти 5000Вніс …. 15000

Вніс…. 5000Разом 20000

Разом 20000

Ту частину таблиці, в якій відображено майно підприємства прийнято називати – АКТИВОМ, а в якій відображено джерела утворення цього майна – ПАСИВОМ.

Яку назву має така таблиця? – БАЛАНС.

Якщо він складається на дату створення під-ва, то він називається засновницьким.

2ПРАВИЛО – Баланс складається на конкретну дату, оскільки показує вартість майна, яке є у тебе на певний момент часу.Підсумок активу і пасиву балансу називають ВАЛЮТОЮ БАЛАНСУ.

3ПРАВИЛО – Баланс повинні підписувати керівник під-ва та головний бухгалтер

БАЛАНС ПП «Модерн»

На 01 березня 2013р


АКТИВ

Сума,рн..

ПАСИВ

Сума, рн..

Приміщення

Грошові кошти15000

5000


Статутний капітал

20000

Всього

20000

Всього

20000

Керівник__________ Гол.бух.________________


Якщо подивитись на той баланс, то можна сказати, що АКТИВ=ПАСИВ або актив = статутний капітал. Чому ця рівність правильна ? Бо і в активі і в пасиві відображено одне і теж майно, тільки в активі воно згруповане за складом, а в пасиві за джерелами його утворення.

Завдання бухгалтера – фіксувати абсолютно всі зміни, що відбуваються з майном підприємства.

От, н –д , твоєму під-ву для того,щоб розпочати свою діяльність необхідно 8000грн.Потрібно позичити 3000 грн.Уявимо, що позичаємо гроші в банку


 • Подумай, як зміниться ситуація з майном і джерелами його утворення?(У під – ва стало більше майна на 3000 грн.і виникла заборгованість перед банком у сумі 3000 грн.) Так, у тебе виникає зобов’язання перед банком віддати цю заборгованість.Тепер рівняння набуває вигляду:АКТИВ =ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ + ЗОБОВ’ЯЗАННЯ.Саме ця рівність називається основним балансовим рівнянням.На підставі неї формується баланс будь-якого підприємства.


Викладач

Пояснення правил заповнення статей балансу Ф2.

Закріплення матеріалу у вигляді тестів на екрані.

Майстер в\н

Таблиця - взаємозв’язок рахунків і балансу

Пояснення і видача завдання на урок.

Висновки:

Вимоги по складанню балансу


 1. Частину балансу, в якій відображено майно під-ва слід називати активом

Частину балансу, в якій відображено джерела утворення майна – пасивом

 1. Підсумок активу і пасиву балансу називають валютою балансу

 2. Баланс слід складати на конкретну дату

 3. Його обов’язково повинні підписувати керівник та гол. бух.


Вимоги до складання звітності

Звітність повинна бути – зрозумілою, достовірною, своєчасною, економічною

Користувачами фін.звітності є – зовнішні (банк, податкові органи) , внутрішні – власники підприємства та особи, які працюють на під – ві).

Використовуючи дані звітності , ми можемо дізнатися про стан майна під-ва, його капітал і зобов’язання , про те, які були результати діяльності під-ва- прибуток чи збиток за звітний період, а також про рух грошових коштів.

Фін. звітність є своєрідним «резюме» усього процесу ведення б\о. Враховуючи те , що б\о призначений допомагати власнику приймати рішення у процесі управління власним під-вом, правильним буде сказати, що і звітність складається з цією метою.

Завдання на урок

Необхідно:
1.На підставі даних для виконання вправи віднести наведені статті до активу чи пасиву балансу і скласти початковий баланс

2.Скласти кореспонденцію рахунків за здійсненими господарськими операціями і відобразити їх на рахунках (записи оформити в журнал реєстрації господарських операцій)

3. Підрахувати обороти і залишки по всіх рахунках

4.Скласти оборотну відомість: звіривши дебетові і кредитові обороти

5.Скласти баланс на кінець місяця

6.Перенести дані у Ф2 Баланс


Дані для виконання:з/п

Назва рахунка

Сума

Код

Дт

Кт

1

Основні засоби

60000
10

2

Сировина і матеріали

1200
201

3

Виробництво

50000
23

4

Каса

5000
30

5

Рахунки в банках

350000
31

6

Розрахунки з постачальниками та підрядчиками
18000

63

7

Розрахунки з оплати праці
35000

66

8

Статутний капітал
140000

40

9

Короткострокові кредити
2400

60

10

Нерозподілені прибутки
260000

44477000

477000

Господарські операції за місяць:
1.Відпущено зі складу у виробництво матеріали на суму 10 000 грн.

2. Одержано з поточного рахунку в касу підприємства кошти для виплати заробітної плати 30 000 грн.

3. Перераховано кредиторську заборгованість постачальникам із поточного рахунка в сумі 18 000 грн.

4. Виплачено із каси заробітну плату працівникам підприємства в сумі 35 000 грн.


5. Одержано на склад від постачальника матеріали на суму 12 000 грн.

Активні Пасивні

10 «Основні засоби» 65 «Розрахунки з постачальниками

і підрядчиками»
Дт

Кт

П.с. 60 000
Обіг
К.с. 60 000Дт

Кт
18000 П.с.

3)180005)12000

18000

12000 Обіг
12000 П.к.

201 «Сировина і матеріали» 66 «Розрахунки з оплати

праці»


Дт

Кт
12 000

1)10000
5) 12 000
Обіг 12 000

10 000

К.с. 14 000
Дт

Кт
35000 П.с.

4)35000


35000

- Обіг

-

- К.с.
40 «Статутний капітал»

30 «Каса»
Дт

Кт
140000 П.с.
Обіг
140000 К.с.Дт

Кт

П.с. 5 000
2) 30 0004)35000

Обіг 30 000

35 000

К.с. -

-Дт

Кт

50 000
1) 10 000
Обіг 10 000
К.с. 60 00023 «Виробництво» 60 «Короткостроковий

кредит»Дт

Кт
24000 П.с.


24000

31 «Рахунки в банках» 44 «Нерозподілені

Прибутки»


Дт

Кт

П.с. 350 0002)30 000
3)18 000

Обіг

48 000

К.с. 302 000
Дт

Кт
260000 П.с.
Обіг
260000 К.с.

5. За даними оборотної відомості можемо скласти кінцевий баланс станом на


01.03.2013 р.
Баланс станом на 01.03.2013 року

Актив

Пасив


рахунок

стаття

Сума

змі

Сума

рах

стаття
Сума

змі

Сума на


на

на

на

унона 01.02.

на

01.03


01.02.
01.03.

к10

Основні

60000
60000

63

Розрахунки з
18000
12000засобипостачальниками і


підрядчиками
201

Сировина і

12000
14000

66

Розрахунки з
35000

матеріали


оплати праці

23

Виробництво

50000
60000

40

Статутний
140000
140000капітал
30

Каса

500060

Короткостроков
24000
24000


і кредити
31

Рахунки в

350000
302000

44

Нерозподілені
260000
26000банкахприбутки
Разом:

477000
436000


477000
436000Учні самостійно виконують завдання на робочих місцях. По черзі аналізують виконання завдання.
Перевірка виконання завдання. Самоконтроль. Висновки
ч. 1
скачать файл

Смотрите также: