скачать файл
ч. 1


Стисла історія підприємства, важливі події його розвитку

Пивоварне виробництво в м.Рiвному фiксується наявними документальними джерелами з 1861 року. В 1909 роцi власник парового пивоварного заводу створив акцiонерне товариство "Бергшлос", яке працювало досить стабiльно. В 1939 роцi пiсля встановлення на захiдноукраїнських землях радянської влади утворюється державне пiдприємство "Рiвненський пивзавод". У 1994 роцi створено АТВТ "Рiвненський пивзавод".

Інформація про організаційну структуру емітента

на пiдприємствi є токова солодовня по виготовленню солоду для технологiчних цiлей, технологiчна дiльниця по виготовленню пива, дiльниця розливу пива в бутилки i iншi ємкостi.

Опис обраної облікової політики

Фiнансова звiтнiсть складена на основi даних бухгалтерського облiку пiдприємства у вiдповiдностi до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" №996-14 вiд 16.07.1999 року, та Законiв України вiд 11.05.2000р №1707-III вiд 22.06.2000 року, № 1829-III "Про внесення змiн лдо Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi". Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена для визначення результатiв дiяльностi пiдприємства до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. Звiт i форма балансу вiдповiдає Положенню (Стандарту) бухгалтерського облiку №2,3, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.03.1999 року №87, зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України. Основнi засоби вiдображенi в облiку за фактичними витратами на їх придбаненя, доставку, встановлення з урахуванням сум декiлькох обов"язкових дооцiнок, якi було проведено рiшенням КМУ у зв"язку з iнформацiєю, починаючи з 1992 року. Метод нарахування амортизацiї - податковий. Данi українського бухгалтерського облiку не дозволяють визначити iсторичну собiвартiсть об"єктiв основних засобiв або їх справедливу вартiсть (реальну ринкову вартiсть), як вимагають МСБО . Грошовi кошти включають суму грошей в касi i на розрахунковому рахунку. Iноземної валюти пiдприємство не має. Дебiторська заборгованнiсть складається з заборгованностi за реалiзовану продукцiю.Витрати по податках включають податки розрахованi у вiдповiдностi до дiючого законодавства України.

Витяг з аудиторського висновку

В результатi проведеної перевiрки бухгалтерського облiку фiнансово-господарської дiяльностi та фiнансової звiтностi ВАТ "Рiвень" встановлено, що фiнансова звiтнiсть товариства вiдповiдає вимогам чинного законодавства України i прийнятої облiкової полiтики, що реально вiдображає його фiнансовий стан на дату складання звiтностi.

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, надання послуг

Основним видом дiяльностi товариства є виготовлення та реалiзацiя пива. Було впроваджено два нових сорти пива "Рiвень Премiум" та "Рiвень мiцне". Термiн зберiгання пива збiльшився з 7 до 30-40 дiб. Був змонтований та введений в дiю Вiрпул, два нових форфаса, 8 бродильних чанiв, замiнено пляшкомийну машину та кiзельгуровий фiльтр. Для стабiльної роботи було поповнено оборотнi засоби: КЕГи, склотару, ящики, торгiвельне обладнання. Торгiвельне обладнання в основному постачалося за рахунок головного акцiонера - товавриства "Iнтерпромтех".

Інформація щодо істотних проблем, які впливають на діяльність емітента

основною проблемою є недосконала торгова полiтика, застарiле обладнання низька купiвельна спроможнiсть населення, та низька якiсть технологiчної води.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАЙБІЛЬШ ВПЛИВОВИХ КОНКУРЕНТІВ З ОСНОВНОЇ ПРОДУКЦІЇНайменування продукції
(виду продукції)


Найменування конкурента

Країна походження конкурента

Ступінь конкуренції

незначний вплив

середній вплив

значний вплив

пиво

Чернiгiвський пивкомбiнат "Десна"

Україна
XОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЕМІТЕНТА
Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження та засоби зв’язку емітента
Повне найменування

Вiдкрите акцiонерне товариство "Рiвень"

Скорочене найменування

ВАТ "РIВЕНЬ"

Організаційно-правова форма

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Код за ЄДРПОУ

05513951

Код території за КОАТУУ

5610100000

Територія (область)

Рiвненська

Район

Рiвненський

Поштовий індекс

33001

Населений пункт

М.РIВНЕ, ВУЛ. КОПЕРНИКА, 9

Вулиця, будинок

Коперника,9

Міжміський код та телефон

0362 5-10-15

Факс

5-62-24

E-mail

д/н

WWW-адреса

д/н
Інформація про державну реєстрацію емітента
Номер свідоцтва

2125Р

Дата видачі

28.11.1997

Орган, що видав свідоцтво

Виконавчий комiтет Рiвненської мiської ради

Зареєстрований статутний капітал (грн.)

619 920
Банківські установи, що обслуговують емітента
Найменування банку (відділення банку), який обслуговує емітента за основним поточним рахунком

РIВНЕНСЬКИЙ ОБЛ.Ф-Л КИЇВ. АППБ "АВАЛЬ"

МФО банку

333227

Найменування банку (відділення банку), який обслуговує емітента за валютним рахунком

д/н

МФО банку

д/н
Основні види діяльності
Код за ЗКГНГ

Вид діяльності

18144

ПИВОВАРНА ПРОМИСЛОВIСТЬ

71130

ОПТОВА ТОРГIВЛЯ НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНIЗАЦIЙ, КРIМ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦIЇ

71250

РОЗДРIБНА ТОРГIВЛЯ НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНIЗАЦIЙ, КРIМ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦIЇ
Код за КВЕД

Вид діяльності

15.96.0

Виробництво пива

51.34.0

Оптова торгiвля напоями

52.11.0

Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах переважно з продовольчим асортиментом
Інформація про власників іменних цінних паперів емітента
Кількість акціонерів (засновників) – юридичних осіб

1

Частка акцій, які належать юридичним особам, від їх загальної кількості (%)

75,26

Кількість акціонерів (засновників) – фізичних осіб

150

Частка акцій, які належать фізичним особам, від їх загальної кількості (%)

24,74

Кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (штук)

0

у тому числі:

  - сертифікатів акцій

0

  - сертифікатів облігацій

0

Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук)

0

у тому числі:

  - сертифікатів акцій

0

  - сертифікатів облігацій

0
Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб)

88

Середня чисельність позаштатних працівників та сумісників (осіб)

0

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб)

0

Фонд оплати праці — всього (тис.грн.)

873,1

ТОРГОВА МАРКА “РІВЕНЬ” – ЦЕ СПРАВЖНІЙ РІВЕНЬ


    Так уже повелося, що ми любимо вихваляти закордонну, тобто чужу продукцію, й часто не помічаємо нашого виробника. А все тому, що мало про нього знаємо. Впевнена, що й більшість рівнян, які споживають пиво ВАТ “Рівень”, не знають, що його продукція одна з кращих, а історія підприємства починається з середини ХІХ століття. Приємною несподіванкою це стало й для колективу фірми “Експерт-Рівне”, який на мажорній ноті завершив робочий тиждень, побувавши на екскурсії на Рівненському пивзаводі. А їхнім гідом став директор ВАТ “Рівень”, член виконкому Мар’ян Года, розповідь якого була не тільки змістовною, але й цікавою, бо перепліталася з історією та сьогоденням підприємства.
     Кожен, хто знає Мар’яна Году, або хоч раз з ним спілкувався, обов’язково скаже, що це не просто менеджер високого класу, а людина, закохана в справу, яку робить. Він досконало знає історію пивоваріння на Волині та за кордоном, історію заводу, який очолює зараз. Та й сам Мар’ян Адамович часто любить підкреслювати, що в житті він найкраще вміє лише варити пиво. Звісно, в цьому проявляються його скромність і відданість професії, бажання зробити підприємство одним із кращих.
    - Як же цього не робити? - усміхається Мар’ян Адамович, - розповідаючи, про пивзавод. - Адже це унікальне підприємство, одне з найстаріших у Рівному. Наприкінці ХІХ століття тут було створено акціонерне товариство “Парового пивоваренного заводу “Бергшлоссь”. Менеджери й митці позаминулого століття розробили символіку торгової марки, видули спеціальні високі пляшки з темного скла з рельєфними логотипами на них. На сучасній вулиці Соборній, а тоді – Шосовій власники збудували потужні корпуси заводу й 1900 року урочисто відкрили пивоварню. У коване мереживо залізного паркану вплели прізвище тодішнього власника підприємства “Бергшлоссь”. Мінялися власники, підприємство пережило німецьку окупацію, працювало в плановій соціалістичній економіці за радянських часів, а масивний металевий паркан пивзаводу з прізвищем капіталіста-власника та його корпусами зберігся й донині.
    Можливо, це й робить завод своєрідним і неповторним. З одного боку, тяжіє чудова історія підприємства, протягом якої воно завжди виживало, розширювало виробництво (і коли пакет акцій заводу в 1900-х роках викупив інтелігентний і доволі амбітний пивовар з кумедним прізвищем Пісюк, і коли протягом 1917-1920 років влада в Рівному переходила почергово з одних рук до інших, пивзавод примудрявся працювати в умовах руйнації; а коли місто окупували німці в 1941 році, вони швидко запустили пивоварню й, на щастя, не зруйнували її, відступаючи в 1944), а з іншого, - кожен відрізок часу зробив свій внесок у розвиток заводу.
    Відмінний фахівець-пивовар Мар’ян Года та його колега Ян Мімра з Чехії три роки тому помітили Рівненський пивзавод, розпізнали в ньому перспективне підприємство. Мар’ян Года з нинішнім власником контрольного пакета акцій ТзОВ “Інтерпромтех” став акціонером пивзаводу і його директором. І зараз він усе робить для того, щоб дивний вишуканий напій – пиво “живе” - користувався не лише попитом у рівнян, але й далеко за його межами. Працівники ж фірми “Експерт-Рівне”, побувавши тут на екскурсії й скуштувавши пиво, навіть ті, хто ніколи його не пив, сказали, що кращого напою й не пробували.
    - Усім нам, експертам, - розповідає директор фірми “Експерт-Рівне” Людмила Туровська, - цікаво було побачити найдавніші за віком у Рівному будівлі, які, без сумніву, заслуговують на статус архітектурної пам’ятки, порівняти їхню вартість з сучасними. Приємно, що адміністрація заводу хоче відродити історію підприємства в цілісному комплексі. Доречною в цьому плані та й з огляду на історичну цінність була б передача йому старовинної будівлі, в якій колись жив його власник і мав доступ до заводу через підземний хід. Підприємство хоче купити її в міської влади.
    Але не тільки історія турбує керівника пивзаводу, а й його сучасний поступ. Тому за три роки господарювання Мар’яна Годи на підприємстві колектив продемонстрував одні з кращих показники росту серед броварень України. З оновленням технологічної лінії, впровадженням власної торгової марки “Рівень”, створенням фірмової мережі рівняни та споживачі інших областей відчули зміни в якості продукції заводу. Торік пивзавод почав випускати пиво “Світле”, яке реалізується під торговою маркою “Рівень”, як і “Преміум”, “Міцне” та “Пшеничне”, а також “Жигулівське”. Підприємство стало переможцем у номінації “Краща торгова марка” у відкритому рейтингу популярності “Гордість міста”, отримало срібну медаль за пиво “Рівень Преміум” та “Рівень Світле”, бронзову – за пиво “Жигулівське” на святі пива в Києві.
    Завод спеціалізується на виробництві непастеризованого пива: 60 відсотків його випускається в пляшках, 40 – у кегах (продається на розлив). У Рівному завод має кілька торгових точок, де можна насолоджуватися смаком і якістю пива торгової марки “Рівень”. Цьогоріч пивовари планують наростити обсяги виробництва на 40 відсотків.
    А що стосується екскурсії експертів безпосередньо на виробництво, то вони ще довго будуть згадувати й розповідати про неї своїм рідним, друзям, бо на кожного вона справила чудове враження. У їхній пам’яті залишилися великі металеві баки, що знаходяться в підвальних приміщеннях, де підтримується стабільна температура, через які на різних стадіях (варіння, бродіння, доброджування) проходить бурштиновий напій. Це вражає, як і кінцева стадія – цех розливу.
    Але, мабуть, як жартома кажуть працівники “Експерт-Рівне”, не менш приємним було завершення зустрічі на пивзаводі в його фірмовому барі “Рівень”. “Живе” розливне пиво зі смачною рибою, цікава розмова точилася довго. ВАТ “Рівень” завдяки його директорові Мар’яну Годі для працівників “Експерт-Рівне” розкрилося новими гранями. Ознайомившись із його історією, традиціями, планами на майбутнє, зараз усім радять: “Обов’язково спробуйте пиво торгової марки “Рівень”. Вам сподобається”.

Валентина ПОГОНСЬКА


Шанувальники місцевого пива знають, як гарно обслуговують у фірмовому кафе-барі “Рівень”, що на вул. Коперника, 9, поруч із пивзаводом. Дві зали — на 70 та 30 місць — розділені для відвідувачів, які палять, або не палять. Інтер’єри закладу оздоблені різьбою по дереву, обставлені дерев’яними й лакованими столами та лавами — чисто, охайно, якось по-домашньому. Клієнтів обслуговують офіціанти та бармени, які крім пива запропонують інші напої та супутні закуски.

За словами директора кафе-бару Ірини Брож, відвідувачі можуть посмакувати чотирма видами розливного пива та п’ятьма пляшкового:

— Пропонуємо “Жигулівське” (фільтроване й нефільтроване), “Пшеничне” (нефільтроване), “Рівень-Преміум” (нефільтроване), а також “Рівень-Міцне” і “Рівень-Світле”. Всі види пива — непастеризовані, без домішок та ароматизаторів. Наші клієнти можуть насолодитися смаком справжнього, живого пива!

Щодо страв, то в “Рівні” є й фірмові. Як пояснила директор, постійно в асортименті картопля-фрі в мундирах з часником, смажений твердий сир “по-чеськи”, обкачаний в сухарях та… справжнє сало! Отож любителям рівненського пива радимо скуштувати цю смакоту!

Пані Ірина відкрила маленький маркетинговий секрет Рівненського пивзаводу: незабаром у мікрорайоні “Північний” відкриється ще один фірмовий кафе-бар “Рівень”. Мешканці найбільшого “спальника” Рівного матимуть можливість неподалік від своїх домівок посмакувати свіжим розливним пивом місцевих броварів.

На колір і смак…

На відміну від закінчення відомої приказки, всіх переможців пивного конкурсу об’єднав такий показник рівненського пива, як смак. На запитання “Чим хмільні напої ТМ “Рівень” відрізняються від решти, представлених в торговій мережі Рівного?”, всі були одностайні в плані його свіжості. Миколі Бабаку сподобалось, що рівненське пиво негазоване і оптимально поєднує ціну з якістю. Так само оцінив його і Віктор Мельничук. А Борис Мосійчук зауважив відсутність у напої смакових добавок, що підтверджує його натуральність.

Директор кафе-бару “Рівень” Ірина Брож коротко пояснила, в чому особливість певних видів пива, звареного на місцевому пивзаводі. Наприклад, різниця між фільтрованим і нефільтрованим “Жигулівським” полягає в тому, що друге не проходить через фільтр очищення від осаду. Останній же якраз і надає “живості” напоєві. “Пшеничне” зварене не на ячмінному, а на пшеничному солоді, воно більше смакує слабкій статі. “Преміум”, зварене за чеською технологією, відрізняється густішою рідиною і гіркуватістю, а “Міцне” — більшим вмістом хмелю, воно ж і на колір темніше.Ода піні

Хтось сказав, що пиво — “демократичний” напій, його п’ють як аристократи, жінки, так і бідні студенти. Про нього складені легенди, анекдоти, є чимало правдивих та неймовірних історій, існують навіть методи лікування ним. Втім, все добре в невеликих дозах!Віктор Мельничук згадав, як, перебуваючи в Німеччині, разом із друзями купили в супермаркеті в’яленої і сушеної риби та пішли в бар. Як відомо, в тій країні пиво п’ють вприкуску із знаменитими на весь світ баварськими сосисками — такими тоненькими, завтовшки у великий палець руки, і копченими. Завсідники бару здивувалися таким нехтуванням місцевих традицій. Але одного знайомого німця все-таки привчив до пива з рибою. Як електрикові за професією, Віктору міцні алкогольні напої не рекомендовано, тому надає перевагу саме пиву, яке, до того ж, має досить високу калорійність та поживність.

Микола Бабак, як кожен із чоловіків, не проти хорошого застілля. А де хороший стіл, там і хороша випивка. Якщо так сталося, коли наступного ранку болить голова, то пан Микола радить ще звечора відкрити пляшку пива і залишити на ніч, щоб вийшов газ. Вранці ж випити склянку натще, маленькими ковтками. В цьому — одна з лікувальних властивостей пива. А ще воно має заспокійливий вплив на організм людини.

За споживанням хмільного напою студент Борис Мосійчук заводить нові знайомства. Бо що може об’єднати молодь, як не однакові вподобання? З іншого боку, майже безалкогольний напій — пиво — прекрасно втамовує спрагу.

Що стосується продукції ТМ “Клинское”, то її асортимент вражає: житні, пшеничні та сухарики із соусом “Клинское”, солоний арахіс.Післямова

Ім’я переможця, який виграв пікнік та екскурсію з дегустацією на Рівненському пивзаводі, а також про традиції та секрети місцевих броварів, читайте в одному з наступних номерів “ГАЗЕТИ”.
ч. 1
скачать файл

Смотрите также: