скачать файл
ч. 1

Основи теорії бухгалтерського обліку

Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис

39

* Виробничі запаси», його номер — 20; якщо лату (нарахування, утримання) — «Розрахун-: праці» (його номер — 66). хальнення різнорідних господарських явищ ахунках роблять у грошовому вираженні, й принцип обліку на рахунках полягає в то-кожну групу однорідних засобів або джерел ь окремий рахунок, на якому записують по-ілишок цієї групи засобів і всі наступні його відбулися у результаті здійснення ГОСПОДар-іпій.^зв'язок рахунків з балансом

: бухгалтерського обліку взаємопов'язані з ким балансом (рис. 1.1).пітерський баланс на початок звітного періоду

ОСТ1ЇВ

ПАСИВрахунки !

і Пасивні

рахунки

Кредит

Дебет


Оборот за

ЗВІТНИЙ


період по дебет.*

■алтєрськии баланс на кінець звітного періоду

пб

ПАСИВ

КредитСальдо на
початок
звітного
періоду

+
Оборот за
звітний
період по
кредиту

=
Сальдо на

_

кінець
звітного
періоду

У загальному випадку взаємозв'язок виражається та­ким чином:

— залишки (сальдо) активних рахунків завжди відоб­ражають по дебету цих рахунків і записують у лівій час­тині балансу — в активі;

— залишки пасивних рахунків завжди відображають по кредиту цих рахунків і записують у правій частині ба­лансу — в пасиві.

Отже, на підставі залишків на рахунках складають бухгалтерський баланс на відповідну звітну дату.

За відношенням до балансу рахунки поділяють на ак­тивні, пасивні та активно-пасивні.

Активні рахунки — рахунки, призначені для обліку стану, руху та змін господарських засобів за їхніми видами.

На цих рахунках початковий залишок записують по дебету. На дебеті фіксують також усі дані про збільшен­ня залишку. На кредиті відображають операції, що зу­мовлюють зменшення залишку. Кінцеве сальдо визнача­ють у такий спосіб:

Сума початкового залишку (сальдо) по дебету рахунка + + оборот по дебету рахунка - оборот по кредиту рахунка.

На рис. 1.2 зображено схему активного рахунка.


Дебет

Кредит

Залишок (сальдо) господарських засобів на початок місяця (початкове сальдо — ПС)
Господарські операції,

що зумовлюють збільшення

господарських засобів «+»


Господарські операції,

що зумовлюють зменшення

господарських засобів «-»


Оборот по дебету (сума господарських операцій за місяць)

Оборот по кредиту (сума господарських операцій за місяць)

Залишок (сальдо) на кінець місяця (кінцеве сальдо — КС): ПС + оборот по дебету -- оборот по кредиту
----- озаєуозБ язок рах\нків з оалансом

Рис. 1. 2. Схема активного рахунка

Розглянемо приклад записів сум господарських опе­рацій на одному з активних рахунків, наприклад, на рахунку 20 «Виробничі запаси», субрахунку 201 «Сиро­вина і матеріали», який відображає зміни в господар­ських засобах підприємства (табл. 1.9).

Основи теорії бухгалтерського обліку

Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис

41

Таблиця 1.9Рахунок 20 «Виробничі запаси» обрахунок 201 «Сировина і матеріали»
Кредит
200
ння сировини із:

1 )


«+» 300 200

Вибуття сировини і матеріалів «-» 3. на 25.10

250

лебегу

500

Оборот по кредиту

250

_ 1

450сіз у таблиці випливає, що на початок жовтня мстзі було початкове сальдо (ПС) матеріалів на грн. Оскільки рахунок є активним, цей зали-ражено в дебетовому рядку рахунка, тобто по

унка.


ом жовтня було здійснено такі операції: солження (збільшення) сировини і матеріалів тея відповідно на 300 грн. і 200 грн.; ття (зменшення) сировини і матеріалів у зв'язку о їх у виробництво 25 жовтня на суму 250 грн. :и субрахунок 201 «Сировина і матеріали» є збільшення сировини і матеріалів було відоб-лебеті рахунка, а зменшення — відповідно на ото рахунка.

інпі місяця підраховують обороти:

ебету субрахунки 201, що характеризує збіль-

юларських засобів: 500 грн. (300 + 200);

зедиту субрахунки 201, що характеризує змен-

голарських засобів: 250 грн.

■леною нижче формулою обчислюють кінцеве

її л: субрахунку 201. Воно ще має назву «За-

:ьлс> на кінець місяпя».

<->оорот

лео-етл*


нього

рахунка


Оборот по

кредиту


нього

рахунка


Дебетовий залишок на кінець місяця на активному рахунку

Пасивні рахунки — рахунки, призначені для обліку стану, руху та зміни джерел засобів підприємства.

На пасивних рахунках порядок запису протилежний за­пису на активних рахунках: початкове сальдо (ПС) запису­ють на кредиті рахунка, тут роблять також усі записи, що характеризують збільшення джерела засобів. Відомості про зменшення джерела засобів записують на дебеті пасивного рахунка. Кінцеве сальдо (кс) визначають у такий спосіб:

Сума початкового залишку (сальдо) по кредиту рахун­ка + оборот по кредиту рахунка - оборот по дебету рахунка.

На рис. 1.3 зображено схему пасивного рахунка.


Дебет

Кредит
Залишок (сальдо) джерел господарських засобів на початок місяця (ПС)

Господарські операції, що зумовлюють зменшення джерел господарських засобів «-»

Господарські операції, що зумовлюють збільшення джерел господарських засобів «+»

Оборот по дебету (сума господарських операцій за місяць)

Оборот по кредиту (сума господарських операцій за місяць)
Залишок (сальдо) на кінець місяця (КС):

ПС 4- оборот по кредиту -оборот по дебетуРис. 1.3. Схема пасивного рахунка Господарські операції на пасивному рахунку 66 «Роз­рахунки з оплати праці» відображають у такий спосіб (табл. 1.10):

Таблиця 1.10

Рахунок 66 «Розрахунки з оплати праці» Субрахунок 661 «Розрахунки за заробітною платою»

- 500 _ 250) = 450 грн. Отже, новий зали-з станом на 01.11 становить 450 грн.Дебет

КредитПС 01.10

200

Заборгованість із зарплати «-»
Заборгованість із зарплати «+»

2.06.10:
1.05.10 Нарахування зарплати

300

— виплата зарплати

300
— погашення боргу

150
Оборот по дебету

450

Оборот по кредиту

300КС на 01.11

50

ч. 1
скачать файл

Смотрите также: