скачать файл
ч. 1 ч. 2


Підсумкова оцінка (кількісна та якісна)

Рис. 3. Методика інтегральної оцінки рівня платоспроможності та ліквідності підприємств роздрібної торгівлі.


ВИСНОВКИ

У дисертаційній роботі здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано рішення наукового завдання, що полягає в обґрунтуванні теоретико-методичних положень та розробці практичного інструментарію, які забезпечують адекватну й системну оцінку ліквідності та платоспроможності підприємств роздрібної торгівлі. У процесі дисертаційного дослідження була досягнута поставлена мета, вирішені поставлені завдання та отримані такі результати:

1. Спираючись на розходження понять «ліквідність активів», «ліквідність балансу» і на основі виділення основних параметрів понять «ліквідність підприємства» та «платоспроможність підприємства», розмежовано їх сутнісний зміст. Це дозволило визначити, що ліквідність підприємства являє здатність нести відповідальність різними видами активів, окремо або в цілому, за своїми платіжними зобов'язаннями у будь-який момент часу поточного і планового періодів згідно з укладеними договорами, при цьому, вона може бути забезпечена як приростом активів, так і приростом пасивів, а платоспроможність - це здатність підприємства розраховуватися за своїми короткостроковими зобов'язаннями, забезпечена наявністю коштів та їх еквівалентів.

2. Виходячи з багатоплановості змісту, різноманітності в проявах і наслідках для підприємств явищ ліквідності та платоспроможності, розмежовано та систематизовано їх види. Параметри ліквідності згруповані за джерелами формування та за періодом оцінки. Платоспроможність підприємства класифікована залежно від характеру формування, періоду оцінки, видів платіжних коштів, платоспроможної потреби, джерел фінансування й рівня стабільності. Такий підхід забезпечує адекватність процесу оцінки та ефективність управління.

3. З огляду на причинно-наслідкові зв'язки в економічних явищах і механізми формування ліквідності та платоспроможності підприємств роздрібної торгівлі уточнено та доповнено існуючі підходи до класифікації факторів: за видами діяльності підприємства; за напрямками впливу; за однорідністю впливу. Обґрунтовано класифікацію факторів, в основі якої лежить групування за найбільш суттєвими ознаками: станом і складом оборотних активів, з виділенням коштів; станом і складом поточних зобов'язань; їх співвідношенням. Цей підхід забезпечує чітку цілеспрямованість процесу управління станом ліквідності та платоспроможності підприємств.

4. Розглядаючи сутність оцінки як аналітичної процедури, у процесі якої здійснюється перехід від кількісних характеристик до якісних висновків, на основі виділення основних компонентів (об'єкт; суб'єкт; мета й глибина оцінки; критерій; показник або їх система; інформаційне забезпечення; метод; результат оцінки) визначено послідовність етапів, теоретично обґрунтовано критерії (ризики, прибутковість, стійкість), принципи формування системи показників і класифіковані методичні підходи, що дозволяють оцінювати ліквідність та платоспроможність підприємств роздрібної торгівлі як внутрішнім, так і зовнішнім користувачам.

5. Апробація процедур оцінки на прикладі вибіркової сукупності підприємств дозволила обґрунтувати систему показників, що випливає зі сформульованих критеріїв, адекватну особливостям торговельної галузі; визначити сферу та специфіку їх застосування; розширити й повніше використовувати можливості офіційних форм фінансової звітності, особливо «звіту про рух грошових коштів»; уточнити й доповнити існуючу систему показниками оцінки позикової ліквідності, ефективності руху грошових потоків за видами діяльності підприємства.

6. Дослідження сучасного стану, динаміки й структурних змін у складі активів і пасивів, русі грошових потоків, ефективності їх використання на підприємствах роздрібної торгівлі продовольчими товарами на основі бухгалтерського балансу, звіту про фінансові результати і звіту про рух грошових коштів дали можливість виявити основні тенденції в зміні рівнів ліквідності та платоспроможності. При загальних позитивних тенденціях показники ліквідності та платоспроможності коливаються залежно від розмірів підприємства, особливостей формування активів і пасивів, ефективності операційної, інвестиційної й фінансової діяльності. Невеликі підприємства, які є найбільш мобільними на ринку й дотримуються консервативного підходу до формування фінансової політики, мають найвищий рівень ліквідності та платоспроможності. Великі підприємства, яким властива певна стійкість та конкурентні переваги на ринку, схильні до помірної фінансової політики у формуванні активів і пасивів, але до агресивної політики у формуванні поточної платоспроможності. Для середніх підприємств, які посідають дуже хитке положення, характерним є змушений агресивний підхід до формування показників ліквідності та платоспроможності.

7. З огляду на різноманітність показників, що характеризують ліквідність та платоспроможність, виходячи з необхідності обмеження їх кількості в процесі оцінки, спираючись на принципи й критерії створення системи показників, з використанням прийомів кореляційного аналізу було обґрунтовано комплекс показників, які забезпечують системний (комплексний) розгляд цих параметрів у різних за розміром групах підприємств роздрібної торгівлі.

8. Враховуючи необхідність індивідуального підходу до оцінки рівня ліквідності та платоспроможності підприємства, розроблено методичний інструментарій інтегральної оцінки, що забезпечує синтез кількісних і якісних оцінок як у статиці, так і в динаміці та дозволяє виявляти найбільш вузькі місця у формуванні параметрів ліквідності та платоспроможності й обґрунтовувати управлінські рішення щодо досягнення необхідного майбутнього їх рівня.

9. Спираючись на існуючі методичні підходи до планування й прогнозування фінансових звітів, сформульовані основні принципи цього процесу: комбіноване використання методів прогнозування для різних статей звітів; взаємозалежне й комплексне прогнозування елементів звітності; варіативність розрахунків з використанням електронних таблиць; агрегування, укрупнення статей звітності. Це дозволило розробити методику прогнозування, оцінки майбутньої ліквідності та платоспроможності підприємств роздрібної торгівлі з урахуванням цілей і завдань розвитку підприємства.
СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ
Статті у наукових фахових виданнях

1. Смірнова П. В. Види ліквідності та платоспроможності підприємства / П. В. Смірнова, Н. О. Власова // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг: зб. наук. пр. – Харків: ХДУХТ, 2005. – Вип. 1 . – С. 226-233. (Особистий внесок здобувача полягає у систематизації видів ліквідності й доповненні ознак щодо класифікації видів платоспроможності підприємств.)

2. Смирнова П. В. Механизм формирования ликвидности и платежеспособности предприятия / П. В. Смирнова, Н. А. Власова // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. пр. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2005. – Вип. 203. – Т.4. – С. 980-988. (Особистий внесок здобувача полягає у систематизації та доповненні ознак класифікації факторів, що впливають на формування рівня ліквідності та платоспроможності підприємств торгівлі.)

3. Смірнова П. В. Угрупування поточних активів і пасивів з точки зору управління ліквідністю та платоспроможністю підприємств торгівлі / П. В. Смірнова, Н. О. Власова // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг: зб. наук. пр. – Харків: ХДУХТ, 2006. – Вип. 1(3). – С. 131-137. (Особистий внесок здобувача полягає в обґрунтуванні більш детального підходу щодо групування поточних активів за рівнем ліквідності та поточних зобов’язань за строком погашення.)

4. Смірнова П. В. Оцінка взаємозв’язку платоспроможності торговельного підприємства та рівня ліквідності його активів / Смірнова П. В. // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг: зб. наук. пр. – Харків: ХДУХТ, 2007. – Вип. 1(5). – С. 112-117.

5. Смірнова П. В. Використання власного оборотного капіталу в процесі оцінки ліквідності та платоспроможності підприємств торгівлі / П. В. Смірнова, Н. О. Власова // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг: зб. наук. пр. – Харків: ХДУХТ, 2008. – Вип. 1 (7). – С. 260-266. (Особистий внесок здобувача полягає у визначенні можливостей й меж використання власного оборотного капіталу в процесі оцінки ліквідності підприємств торгівлі.)

6. Смірнова П. В. Особливості використання коефіцієнтного аналізу ліквідності та платоспроможності на підприємствах роздрібної торгівлі / П. В. Смірнова, Н. О. Власова // зб. наук. пр. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2008. – Вип. 3(39). – С. 212-220. (Особистий внесок здобувача полягає у дослідженні та визначенні можливостей використання коефіцієнтів під час оцінки ліквідності та платоспроможності, обґрунтуванні системи показників для оцінки позикової ліквідності підприємств торгівлі.)

7. Смирнова П. В. Интегральная и комплексная оценка ликвидности и платежеспособности предприятий розничной торговли / П. В. Смирнова // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. пр. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2008. – Вип. 241. – Т.1. – С. 129-140.


Тези доповідей

8. Смірнова П. В. Взаємозв’язок показників платоспроможності та ліквідності торговельного підприємства / П. В. Смірнова, Н. О. Власова: матер. міжнар. наук.-практ. конф., [Стратегічні напрямки розвитку підприємств харчових виробництв, ресторанного господарства і торгівлі – 2007], (Харків, 17 - 18 жовтня 2007 р.) / МОН України, ХДУХТ. – Х.: ХДУХТ, 2007. – Ч.2. – С.16-17. (Особистий внесок здобувача полягає у проведенні кореляційного аналізу взаємозв’язку показників ліквідності та платоспроможності.)

9. Смирнова П. В. Интегральная и комплексная оценка ликвидности и платежеспособности предприятий розничной торговли / П. В. Смирнова, Н. А. Власова: матер. всеукр. наук.-практ. конф., [Управління економічним потенціалом підприємства – 2008], (Харків, 26 вересня 2008 р.) – Харків: ХДУХТ, 2008. – С.17-18. (Особистий внесок здобувача полягає в обґрунтуванні методики комплексної та інтегральної оцінки ліквідності та платоспроможності підприємств роздрібної торгівлі.)
АНОТАЦІЯ

Смірнова П. В. Оцінка ліквідності та платоспроможності підприємств роздрібної торгівлі. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – Харківський державний університет харчування та торгівлі. – Харків, 2009.

У дисертаційній роботі обґрунтовано теоретичні положення та розроблено методичний інструментарій, які забезпечують адекватну й системну оцінку ліквідності та платоспроможності підприємств роздрібної торгівлі.

Уточнено та розмежовано економічну сутність понять ліквідності та платоспроможності підприємств; визначено механізм та систематизовано основні фактори, що впливають на рівень ліквідності та платоспроможності підприємств торгівлі; обґрунтовано зміст та систематизовано методичні підходи до оцінки ліквідності та платоспроможності підприємств. Визначено інформаційні можливості офіційних форм фінансової звітності; обґрунтовано та доповнено систему показників, які дозволяють адекватно оцінювати стан та динаміку ліквідності та платоспроможності підприємств роздрібної торгівлі з урахуванням припустимого рівня ризику, необхідного рівня прибутковості та фінансової стійкості. Запропоновано методичний інструментарій комплексної та інтегральної оцінки рівня поточної й майбутньої ліквідності та платоспроможності підприємств роздрібної торгівлі.

Ключові слова: ліквідність, платоспроможність, підприємства роздрібної торгівлі, оцінка, фінансова звітність, показники, критерії.


АННОТАЦИЯ

Смирнова П. В. Оценка ликвидности и платежеспособности предприятий розничной торговли.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.04 – экономика и управление предприятиями (по видам экономической деятельности) – Харьковский государственный университет питания и торговли. – Харьков, 2009.

Диссертационная работа посвящена обоснованию теоретических положений и разработке методического инструментария, обеспечивающих адекватную и системную оценку ликвидности и платежеспособности предприятий розничной торговли.

В первом разделе работы «Основные теоретические положения формирования и оценки ликвидности и платежеспособности предприятия» уточнены и разграничены понятия: «ликвидность предприятия», которая представляет его способность нести ответственность различными видами активов, по отдельности или в целом, по своим платежным обязательствам в любой момент времени текущего и планового периодов согласно заключенным договорам, при этом она может быть обеспечена как приростом активов, так и приростом пассивов, и «платежеспособность предприятия», которая рассматривается как способность предприятия рассчитываться по своим краткосрочным обязательствам, обеспеченная наличием денежных средств и их эквивалентов. Систематизированы виды ликвидности и платежеспособности предприятий, уточнены и дополнены существующие подходы к классификации факторов, влияющих на формирование их уровня.

Уточнена сущность процесса оценки, выделены её основные компоненты, определена последовательность этапов, обоснованы критерии и принципы формирования системы показателей, классифицированы методические подходы, позволяющие оценивать ликвидность и платежеспособность предприятий розничной торговли как внутренним, так и внешним пользователям.

Во втором разделе «Состояние и тенденции развития текущей ликвидности и платежеспособности предприятий розничной торговли» обоснована система показателей, адекватная особенностям торговой отрасли; определена область и специфика их применения; обозначены возможности использования официальных форм финансовой отчетности, особенно «отчета о движении денежных средств»; дополнена существующая система показателями оценки заемной ликвидности, эффективности движения денежных потоков по видам деятельности предприятия.

В третьем разделе «Комплексная оценка текущей и будущей ликвидности и платежеспособности предприятий розничной торговли» обоснован комплекс показателей, обеспечивающих системное рассмотрение данных параметров в различных по размеру группах предприятий розничной торговли, разработан методический инструментарий оценки ликвидности и платежеспособности, обеспечивающий синтез количественных и качественных оценок как в статике, так и в динамике. Уточнены основные принципы планирования и прогнозирования финансовых отчетов, разработана технология оценки будущей ликвидности и платежеспособности предприятий розничной торговли, учитывающая цели и задачи их развития.

Ключевые слова: ликвидность, платежеспособность, предприятия розничной торговли, оценка, финансовая отчетность, показатели, критерии.
ANNOTATION

Smirnova P.V. Evaluation of retail trade enterprises’ liquidity and solvency. – Manuscript.

Thesis for competiton of scientific degree of a candidate of economic science by speciality 08.00.04 – economics. – Kharkiv State University of Food Technology and Trade. – Kharkiv, 2009.

Theoretical statements are substantiated and methodical tools providing adequate and system evaluation of retail trade enterprises’ liquidity and solvency are worked out in the dissertation.

Economic essence of notions “enterprises’ liquidity and solvency” are specified and differentiated; the mechanism is determined and main factors influencing the level of trade enterprises’ liquidity and solvency are systematized; the content is substantiated and methodical approaches to the enterprises’ liquidity and solvency are systematized. Informational possibilities of the official forms of financial reporting are determined; the system of indexes which allow adequately evaluate the state and dynamics of retail trade enterprises’ liquidity and solvency with the account of acceptable risk level, necessary level of profitability and financial stability are substantiated and supplemented. Methodical tools for complex and integral level of evaluating current and future liquidity and solvency of retail trade enterprises are suggested.

Key words: liquidity, solvency, retail trade enterprises, evaluation, financial reporting, indexes, criteria.

Підписано до друку 25.02.2009 р. Формат 60х84 1/16. Папір офс. Друк офс.

Обл.-вид. арк. 1,0 Умов-друк. арк. 1,1. Тираж 100 прим. Зам. № 42
Харківський державний університет харчування та торгівлі.

61051, Харків-51, вул. Клочківська, 333


ДОД ХДУХТ Харків-51, вул. Клочківська, 333

ч. 1 ч. 2
скачать файл

Смотрите также: