скачать файл
ч. 1

Міністерство аграрної політики та продовольства України Головна державна інспекція з карантину рослин УкраїниНАКАЗ

06 вересня2011 м. Київ №223
Про розподіл функціональних повноважень
У зв'язку з кадровими змінами

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити розподіл функціональних повноважень між начальником


інспекції - Головним державним інспектором з карантину рослин України і
заступниками начальника - заступниками Головного державного інспектора з
карантину рослин України згідно додатку. Розподіл функціональних
повноважень прийняти до виконання.

2. Завідувачу відділу документального обігу та діловодства


Мельнику О.В. довести даний наказ до відома завідувачів відділів
Укрголовдержкарантину та державних інспекцій з карантину рослин АР Крим,
областей, міст Києва та Севастополя.

3. Наказ від 11.08.2010 року № 197 «Про розподіл функціональних


повноважень» вважати таким, що втратив чинність.

4. Контроль за виконання наказу залишаю за собою.Начальник В.Є. Симонов

Додаток до наказу Укрголовдержкарантину

« 6 » вересня 2011 р. № 223

Розподіл функціональних повноважень

1. Начальник Головної державної інспекції з карантину рослин України -Головний державний інспектор з карантину рослин України Симонов В.Є.

Керує Головною державною інспекцією з карантину рослин України, органами Державної служби з карантину рослин України, як Головний державний інспектор з карантину рослин України, несе відповідальність завиконання покладених завдань і здійснення ним своїх функцій, визначає компетенцію та ступінь відповідальності заступників керівника Укрголовдердкарантину, керівників структурних підрозділів Укрголовдержкарантину, керує та відповідає за роботу установ, які є у відінні та підпорядкуванні Укрголовдержкарантину відповідає за організацію та здійснення державного контролю з карантину рослин.

Спрямовує та координує діяльність системи органів Державної служби з карантину рослин України відповідно до завдань визначених Законом України «Про карантин рослин» та інших нормативно-правових актів.

Представляє Україну в Раді Європейської і Середземноморської організації карантину і захисту рослин (ЄРРО).

Вносить подання Кабінету Міністрів України про запровадження (скасування) карантинного режиму.

Забезпечує взаємодію і координацію роботи з органами виконавчої влади вищого рівня.

Вносить пропозиції Міністерству аграрної політики та продовольства України щодо затвердження чисельності, структури, штатного розпису, кошторису доходів та видатків Державної служби з карантину рослин України.

Затверджує штатний розпис, кошторис доходів та видатків державних інспекцій з карантину рослин Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, Центральної науково-дослідної карантинної лабораторії.

Вносить подання Міністерству аграрної політики та продовольства України про призначення (звільнення) заступників начальника Головної державної інспекції з карантину рослин України, розподіляє обов'язки між ними та визначає ступінь їх відповідальності.

Призначає на посаду та звільняє з посади керівників і заступників державних інспекцій з карантину рослин Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, завідувачів Центральної науково-дослідної карантинної лабораторії, відділів Укрголовдержкарантину, працівників Укрголовдержкарантину, головних спеціалістів державних інспекцій з карантину рослин Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, завідувачів зональних, обласних карантинних лабораторій, прикордонних пунктів карантину рослин у морських, річкових портах (на пристанях), на залізничних станціях, в аеропортах (на аеродромах), на підприємствах поштового зв'язку, шосейних шляхах, автовокзалах, автостанціях.

Затверджує положення про структурні підрозділи Головної державної інспекції з карантину рослин України та положення про органи Державної служби з карантину рослин України.

Затверджує посадові інструкції працівників Головної державної інспекції з карантину рослин України, начальників, головних бухгалтерів державних інспекцій з карантину рослин АР Крим, областей, міст Києва та Севастополя, завідувачів зональних та обласних лабораторій.

Вирішує питання висвітлення діяльності Державної служби з карантину рослин України в засобах масової інформації.

Затверджує програми, плани роботи та календарний план основних заходів Державної служби з карантину рослин України.

Приймає рішення про службові відрядження за кордон працівників Головної державної інспекції з карантину рослин України та органів Державної служби з карантину рослин України.

Представляє працівників органів Державної служби з карантину рослин України, які особливо відзначилися в роботі, до нагородження відзнаками Міністерства аграрної політики України. Приймає рішення про заохочення працівників Державної служби з карантину рослин України, нагородження відзнаками Головної державної інспекції з карантину рослин України та притягнення до дисциплінарної відповідальності в установленому порядку.

Забезпечує дотримання працівниками законодавства України з питань державної служби та боротьби з корупцією, захисту державних таємниць у сфері діяльності Державної служби з карантину рослин України.

Організовує правову роботу, спрямовану на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативних документів інспекцією, керівниками її структурних підрозділів та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків.

Представляє інтереси з питань, що належать до компетенції Головної державної інспекції з карантину рослин України, у державних органах, установах, підприємствах та організаціях.

Очолює конкурсну комісію Укрголовдержкарантину.

У разі тимчасової відсутності начальника інспекції (відрядження, хвороба, відпустка та інші поважні причини), за дорученням начальника інспекції його обов'язки виконує - один із заступників начальника інспекції.
Забезпечує і контролює роботу безпосередньо підпорядкованих йому відділів:

Бухгалтерського обліку та фінансової звітності;

Відділу кадрової роботи;

Відділу документального обігу та діловодства.Координація взаємодії служби з:

Кабінетом Міністрів України;

Міністерством аграрної політики та продовольства України;

Міністерством внутрішніх справ України;

Службою безпеки України;

Державним комітетом у справах охорони державного кордону України;

Державною митною службою; Місцевими державними адміністраціями.

2. Заступник начальника Головної державної інспекції з карантину рослин України - заступник Головного державного інспектора з карантину рослин України Романченко В.О.

Здійснює організацію та контроль за виконанням завдань, покладених на Головну державну інспекцію з карантину рослин України та державні інспекції з карантину рослин Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя.

Організовує роботу апарату інспекції.

Відповідно до функціональних повноважень здійснює координацію, організацію та контроль за виконанням завдань, підготовки проектів нормативно-правових актів у сфері карантину рослин, програм, планів роботи та календарного плану основних заходів інспекції та органів Державної служби з карантину рослин України.

Організовує підготовку (опрацювання) проектів нормативно-правових актів, методичних рекомендацій з питань управління державною власністю та подає їх на розгляд начальнику інспекції.

Сприяє ефективному управлінню фінансовими потоками, оцінює економічний ефект від прийнятих рішень.

Відповідно до повноважень забезпечує контроль за організацією та здійсненням державного контролю з карантину рослин, використанням коштів відповідно до затверджених кошторисів державними інспекціями з карантину рослин.

Вносить начальнику інспекції пропозиції щодо структури інспекції та органів Державної служби з карантину рослин України, штатного розпису та кошторису видатків інспекції, призначення на посади та звільнення з посад працівників інспекції, погоджує кошториси доходів та видатків, положення про відділи, структурні підрозділи інспекції та органи Державної служби з карантину рослин України відповідно до функціональних повноважень.

Надає начальнику інспекції пропозиції про призначення завідувачів підпорядкованих відділів та погоджує пропозиції начальників державних інспекцій щодо призначення заступників начальників інспекцій, головних бухгалтерів, головних спеціалістів інспекцій з карантину рослин АР Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

Здійснює координацію та контроль за роботою Центральної науково-дослідної карантинної лабораторії, зональних, обласних та міських карантинних лабораторій, погоджує пропозиції начальників державних інспекцій щодо створення (ліквідації) обласних та зональних карантинних лабораторій.

Надає начальнику інспекції пропозиції щодо призначення завідувача Центральної науково-дослідної карантинної лабораторії та погоджує пропозиції начальників державних інспекцій щодо призначення завідувачів зональних та обласних карантинних лабораторій, пунктів карантину рослин у морських, річкових портах (на пристанях), на відповідних залізничних станціях, в аеропортах (на аеродромах), на підприємствах поштового зв'язку, шосейних шляхах, автовокзалах, автостанціях, пунктах пропуску на державному кордоні України.

Координує роботи щодо виконання заходів, направлених на виконання вимог Світової організації торгівлі (COT) та Угоди про застосування санітарних та фітосанітарних заходів (СФЗ).

Організовує і координує роботу щодо аналізу ефективного використання майна установ, що перебувають у підпорядкуванні Укрголовдержкарантину. Здійснює контроль щодо розгляду пропозицій передачі державного майна, яке перебуває на балансі державних інспекцій з карантину рослин АР Крим, областей, міст Києва та Севастополя, у комунальну власність територіальних громад, сіл, селищ, міст, районів у містах або у спільну власність територіальних громад, сіл, селищ, міст чи навпаки, а також до сфери управління інших органів, уповноважених управляти державним майном або самоврядних організацій чи навпаки.

Координує роботу інших підрозділів Укрголовдержкарантину по здійсненню контролю за ефективністю використання закріпленого за інспекціями державного майна. Організовує роботу щодо участі спеціалістів Укрголовдержкарантину в роботі комісій по інвентаризації державного майна та разом з відділом бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснює контроль за дотриманням інспекціями термінів проведення інвентаризації майна.

Здійснює координацію вивчення та організації впровадження вітчизняного та зарубіжного досвіду з питань управління державним майном, координує пошук ефективних методів управління державним майном.

Координує підготовку проектів наказів, постанов колегії, вказівок і доручень Укрголовдержкарантину з питань управління майном інспекцій.

Контролює підготовку та проведення нарад та семінарів, які проводяться з ініціативи керівника Укрголовдержкарантину з питань управління майном.

Здійснює контроль щодо підготовки проектів відповідей на запити та листи міністерств та відомств, підприємств, господарських товариств та громадян України по питаннях, які відносяться до компетенції відділу.

Організовує проведення комплексних перевірок органів Державної служби з карантину рослин України, вносить пропозиції щодо плану їх проведення.

Організовує зв'язки з діловими партнерами, організовує збір інформації для розширення зовнішніх зв'язків.

Контролює роботу з укладання договорів та їх виконання відповідно до своїх повноважень.

Забезпечує складання встановленої звітності, контролює формування бази даних щодо внутрішньої та зовнішньої інформації відповідно до своїх повноважень.

Очолює тендерний комітет Укрголовдержкарантину.

Видає документи дозвільного характеру, які віднесені до компетенції Головної державної інспекції з карантину рослин.

Очолює атестаційну комісію Укрголовдержкарантину.

Заступник начальника інспекції підзвітний і підконтрольний начальнику інспекції, у встановленому порядку виконує обов'язки начальника інспекції - Головного державного інспектора з карантину рослин України в разі його тимчасової відсутності.

Забезпечує і контролює роботу безпосередньо підпорядкованих йому:

Відділу взаємодії з міжнародними організаціями; Центральної науково-дослідної карантинної лабораторії; Планово-економічного відділу;

Юридичного відділу;

Інформаційно-методичного відділу;

Відділу господарського забезпечення;

Відділу контрольно-ревізійної роботи; Відділу моніторингу державної власності.Координація взаємодії служби з:

Секретаріатом Кабінету Міністрів України;

Структурними підрозділами Міністерства аграрної політики та

продовольства країни;

Структурними підрозділами Міністерства внутрішніх справ України;

Структурними підрозділами Служби безпеки України;

Структурними та територіальними підрозділами Державного комітету в справах охорони державного кордону України;

Структурними та територіальними підрозділами Державної митної служби;

Відповідними органами місцевих державних адміністрацій.

Структурними підрозділами Української академії аграрних наук та іншими


науково-дослідними установами.

З функціональними обов'язками ознайомлений В.О. Романченко

3. Заступник начальника Головної державної інспекції з карантину рослин України - заступник Головного державного інспектора з карантину рослин України Челомбітко А.Ф.

Здійснює організацію та контроль за виконанням завдань, покладених на Головну державну інспекцію з карантину рослин України та державні інспекції з карантину рослин Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя.

Організовує роботу апарату інспекції.

Координує роботу щодо підготовки програм, планів роботи та календарного плану основних заходів інспекції та органів Державної служби з карантину рослин України, подає їх на затвердження начальнику інспекції, організовує, контролює їх виконання.

Організовує підготовку (опрацювання) проектів нормативно-правових актів у сфері карантину рослин та подає їх на розгляд начальнику інспекції.

Координує роботу щодо визначення відповідно до Закону порядку ввезення на територію України рослин і рослинних продуктів та їх використання.

Координує роботу щодо визначення відповідно до Закону порядку вивезення рослин і рослинних продуктів, вивчення видового складу, біології та екології карантинних організмів, розробки прогнозу їх поширення з метою запобігання ввезенню, ведення обліку і надання інформації про поширення карантинних організмів.

Організовує здійснення відповідно до Закону контролю за додержанням законодавства про карантин рослин у тому числі при ввезенні з-за кордону рослин і рослинних продуктів, підготовку та видачу відповідно до нормативно-правових актів карантинних дозволів на імпорт (транзит), проведення фітосанітарної експертизи об'єктів регулювання.

Видає документи дозвільного характеру, які віднесені до компетенції Головної державної інспекції з карантину рослин.

Приймає участь в організації підготовки пропозицій щодо проведення науково-дослідних робіт з карантину рослин Міністерства аграрної політики та продовольства України, Української академії аграрних наук та інших науково-дослідних установ.

Здійснює координацію та контроль за роботою пунктів карантину рослин у морських, річкових портах (на пристанях), на відповідних залізничних станціях, в аеропортах (на аеродромах), на підприємствах поштового зв'язку, шосейних шляхах, автовокзалах, автостанціях, пунктах пропуску на державному кордоні України.

Надає начальнику інспекції пропозиції про призначення завідувачів підпорядкованих відділів та погоджує пропозиції начальників державних інспекцій щодо призначення заступників начальників інспекцій, головних бухгалтерів, головних спеціалістів інспекцій з карантину рослин АР Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

Надає начальнику інспекції пропозиції щодо призначення завідувача Центральної науково-дослідної карантинної лабораторії та погоджує пропозиції начальників державних інспекцій щодо призначення завідувачів зональних та обласних карантинних лабораторій, пунктів карантину рослин у морських, річкових портах (на пристанях), на відповідних залізничних станціях, в аеропортах (на аеродромах), на підприємствах поштового зв'язку, шосейних шляхах, автовокзалах, автостанціях, пунктах пропуску на державному кордоні України.

Вносить начальнику інспекції пропозиції щодо структури інспекції та органів Державної служби з карантину рослин України, штатного розпису та кошторису видатків інспекції, призначення на посади та звільнення з посад працівників інспекції, погоджує кошториси доходів та видатків, положення про відділи, структурні підрозділи інспекції та органи Державної служби з карантину рослин України відповідно до функціональних повноважень.

Відповідно до повноважень забезпечує контроль за організацією та здійсненням державного контролю з карантину рослин, використанням коштів державними інспекціями з карантину рослин.

Організовує проведення комплексних перевірок органів Державної служби з карантину рослин України, вносить пропозиції щодо плану їх проведення.

Заступник начальника інспекції підзвітний і підконтрольний начальнику інспекції, у встановленому порядку виконує обов'язки начальника інспекції -Головного державного інспектора з карантину рослин України в разі його тимчасової відсутності.

Організовує зв'язки з діловими партнерами, організовує збір інформації для розширення зовнішніх зв'язків.

Контролює роботу з укладання договорів та їх виконання відповідно до своїх повноважень.

Забезпечує складання встановленої звітності, контролює формування бази даних щодо внутрішньої та зовнішньої інформації відповідно до своїх повноважень.

Забезпечує і контролює роботу безпосередньо підпорядкованих йому:

Відділу зовнішнього карантину; Відділу внутрішнього карантину.

Координація взаємодії служби з:

Секретаріатом Кабінету Міністрів України;

Структурними підрозділами Міністерства аграрної політики та

продовольства України;

Структурними підрозділами Міністерства внутрішніх справ України;

Структурними підрозділами Служби безпеки України;

Структурними та територіальними підрозділами Державного комітету в справах охорони державного кордону України;

Структурними та територіальними підрозділами Державної митної служби;

Відповідними органами місцевих державних адміністрацій.

Структурними підрозділами Української академії аграрних наук та іншими


науково-дослідними установами.

З функціональними обов'язками ознайомлений А.Ф. Челомбітко
ч. 1
скачать файл

Смотрите также: