скачать файл
ч. 1 ч. 2

У наукових фахових виданнях:

 1. Дейнеко Л.В., Цимбалюк А.В., Романюк І.М. Розвиток харчової промисловості в контексті забезпечення продовольчої безпеки // Економіка промисловості України: Зб. наук. пр. – К.: РВПС України НАН України, 2001. – С. 123-130 (особистий внесок: здійснено аналіз виробництва продукції підприємствами харчової промисловості України з метою оцінки продовольчого самозабезпечення країни – 0,09друк. арк.).

 2. Романюк І.М. Теоретичні основи управління розвитком харчової промисловості в регіоні // Економіка промисловості України: Зб. наук. пр. – К.: РВПС України НАН України, 2002. – С. 101-104

 3. Романюк І.М. Проблеми забезпечення інноваційного розвитку малих підприємств харчової промисловості // Науковий вісник БДФЕІ. Випуск 4. – Чернівці, 2003. – С. 132-134

 4. Романюк І.М. Сутність організаційно-економічного механізму управління харчовою промисловістю// Економіка промисловості України: Зб. наук. пр. – К.: РВПС України НАН України, 2003. – С. 135-141

 5. Дейнеко Л.В., Купчак П.М., Романюк І.М. Природно-ресурсний потенціал харчової промисловості та ефективність його використання // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Природно-ресурсний потенціал в системі просторового розвитку: Зб. наук. пр. – Львів: Інститут регіональних досліджень НАН України, 2004. – Вип. 2 (XLVI). – С. 161-166 (особистий внесок: висвітлено значення ефективного використання природно-ресурсного потенціалу у розвитку харчової промисловості – 0,009 друк. арк.)

 6. Романюк І.М. Місце харчової індустрії в промисловості Чернівецької області // Економіка промисловості України: Зб. наук. пр. – К.: РВПС України НАН України, 2005. – С. 206-212

 7. Романюк І.М. Розвиток продовольчого ринку як основа формування продовольчого забезпечення регіону // Продуктивні сили і регіональна економіка: Зб. наук. пр.: У 2 ч. – К.: РВПС України НАН України, 2006. – Ч. 1. – С. 246-254Тези доповідей:

 1. Дейнеко Л.В., Романюк І.М. Проблеми забезпечення інноваційного розвитку харчової промисловості // Регіональні проблеми розвитку агропромислового комплексу України: сучасний стан і перспективи вирішення: ІІ Міжнародна науково-практична конференція. Київ, 18-19 березня 2002 р. - К.: “Стафед-2”, 2002. – С. 29-30 (особистий внесок: визначено та узагальнено причини низького рівня розвитку інноваційної діяльності підприємств харчової промисловості – 0,02 друк. арк.)

 2. Борщевський П.П., Дейнеко Л.В., Романюк І.М. Проблеми розвитку системи маркетингу в харчовій і переробній промисловості України // Ринкова трансформація економіки АПК: Міжнародна науково-практична конференція. Харків, 5-6 грудня 2002 р. – Харків, 2002. – С. 32-35 (особистий внесок: визначено та узагальнено причини низького рівня розвитку системи маркетингу на підприємствах харчової промисловості України – 0,01 друк. арк.)

 3. Романюк І.М. Податкове середовище як фактор розвитку підприємств харчової промисловості // Розвиток податкових відносин та модернізація податкової служби в Україні: Науково-практична конференція. Ірпінь, 19-20 грудня 2002 р. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2002. - С. 406 – 408

 4. Дейнеко Л.В., Романюк І.М. Еколого-економічні проблеми регіональ­ного розвитку продовольчого комплексу // Межрегиональные проблемы экологи­ческой безопасности «МПЭБ - 2003»: Сборник трудов симпозиума. Сумы, 17-20 сентября 2003 г. – Сумы, 2003. – С. 17-21 (надано пропозиції щодо підвищення рівня якості та безпечності продовольчих товарів на споживчому ринку – 0,02 друк. арк.)

 5. Дейнеко Л.В., Романюк І.М. Сучасний стан та перспективи розвитку харчової промисловості Чернівецької області // Суспільно-географічні проблеми розвитку продуктивних сил України: ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція. Київ, 20-21 квітня 2004 р. – К.: ВГЛ Обрії, 2004. – С. 77-78 (особистий внесок: здійснено аналіз розвитку харчової промисловості Чернівецької області, запропоновано шляхи прискорення її розвитку – 0,007 друк. арк.)

 6. Романюк І.М. Шляхи реформування інтегрованих структур у харчовій промисловості // Актуальні проблеми економічного розвитку України: Наукова конференція молодих вчених РВПС України НАН України. Київ, 1 листопада 2005 р. – К.: РВПС України НАН України, 2006. – С. 77-79

 7. Романюк І.М. Фінансовий механізм регулювання розвитку малих підприємств харчової промисловості регіону // Фінансовий потенціал регіонів України в умовах ринкової економіки: Міжнародна науково-практична конференція. Чернівці, 16-17 березня 2006 р. – Чернівці, 2006. – С. 146-147

 8. Романюк І.М. Фінансово-кредитна підтримка розвитку малих підприємств в харчовій промисловості Чернівецької області // Продовольчий комплекс України: проблеми теорії та практики: Наукові читання. Київ, 12 травня 2006 р. - К.: РВПС України НАН України, 2006. – С. 221-226


АНОТАЦІЯ
Романюк І.М. Організаційно-економічні засади продовольчого забезпечення та напрями його удосконалення в регіоні. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. – Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, Київ, 2007.

В дисертації розкрито теоретико-методологічні основи формування організаційно-економічних засад продовольчого забезпечення в регіоні в ринкових умовах господарювання. Досліджено структурно-динамічні зрушення в сфері продовольчого забезпечення Чернівецької області. Висвітлено шляхи та напрями підвищення ефективності управління продовольчим забезпеченням регіону.

В роботі запропоновано новий підхід до визначення поняття «продовольче забезпечення». Запропоновано критерії оцінювання ефективності управління продовольчим забезпеченням в регіоні. Визначено основні концептуальні засади формування стратегії продовольчого забезпечення регіону.

Ключові слова: продовольче забезпечення; управління; регіон; продовольчий ринок; споживання; безпека та якість харчових продуктів; стратегія.
АННОТАЦИЯ
Романюк И.М. Организационно-экономические основы продовольственного обеспечения и пути его совершенствования в регионе. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.03 – экономика и управление национальным хозяйством. – Совет по изучению производительных сил Украины НАН Украины, Киев, 2007.

В диссертации раскрыты теоретико-методологические походы к формиро­ванию организационно-экономического механизма продоволь­ственного обеспече­ния в регионе в рыночных условиях хозяйствования, оопределены сущность и содержание продовольственного обеспечения в рыночных условиях хозяйствования. В работе предложен новый подход к определению понятия «продовольственное обеспечение», которое трактуется как комплекс экономических, технологических и организационных мероприятий, осуществляемых государством и другими участни­ками рынка на уровне страны и отдельных ее регионов с целью удовлетворения потребностей населения в продуктах питания и включают стимулирование производства сельскохозяйственной продукции и ее обработки, обеспечение надлежащего качества пищевых продуктов и их ценовой доступности. Предложены теоретико-методологические подходы к исследованию оранизационно-экономичес­кого механизма продовольственного обеспечения в разрезе его подсистем: индикативное планирование, экономическое стимулирование, управление, регулирование межрегиональных и внешних продовльственных и сырьевых связей, решение социальных проблем, каждая из которых выполняет определенные функции с помощью специфических экономических методов и инструментов.

Исследовано структурно-динамические сдвиги в сфере продовольственного обеспечения Черновицкой области. Определены актуальные проблемы развития аграрного сектора, пищевой и перерабатывающей промышленности и продовольст­венного рынка, решение которых качественно повлияет на уровень продовольст­венного обеспечения в регионе. Освещены пути и направления повышения эффективности управления продовольственным обеспечением региона на основе усовершенствования системы сертификации и стандартизации качества и безопасности продовольственных товаров, совершенствования механизма взаимо­действия сельского хозяйства, пищевой промышленности и продовольственного рынка с целью эффективного функционирования продовольственного обеспечения в регионе. Обоснованы основные концептуальные подходы к формированию стратегии продовольственного обеспечения региона, которые базируются на сбалансированной системе управления развитием в регионе сельского хозяйства, пищевой промышленности переработке сельскохозяйственной продукции, обеспечении физической, экономической, территориальной доступности, качества и безопасности продуктов питания для населения, а также системе государственного управления продовольственным обеспечением.

Ключевые слова: продовольственное обеспечение; управление; регион; продовольственный рынок; потребление; безопасность и качество пищевых продуктов; стратегия.
ANNOTATION
Romanyuk I. Organizational and economic basis of food providing and ways of its improvement in the region. - Manuscript.

The dissertation for getting a scientific degree of Candidate of economic sciences following the specialty 08.00.03 - economy and management of the national economy. Council for Productive Forces of Ukraine Study of NAS Ukraine, Kyiv, 2007.

Thesis deals with teoretical and methodological basis to form organizational and economic mechanism of the regional food providing within market relations. The work researches the structural and dynamic changes in the food providing sphere in Chernivtsi region. It highlights ways and directions to raise the effectiveness of food providing management in region.

The work offers new approach to define the concept «food providing». It also gives criteria to estimate the effectiveness of food providing management in the region. The main conceptional ways to form the strategy of regional food providing are defined.Keywords: food providing; management; region; food market; consumption; safety and qualities of food; strategy.ч. 1 ч. 2
скачать файл

Смотрите также: