скачать файл
ч. 1

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Кардинальні зміни в структурі та формах власності, в організації та управлінні виробництвом обумовлюють необхідність удосконалення інформаційної системи бухгалтерського обліку, яка є основою прийняття управлінських рішень.

Важливим завданням, яке постало перед вітчизняною наукою та практикою бухгалтерського обліку, є формування такої інформації про виробничий процес, яка б об’єктивно та оперативно відображала господарську ситуацію в межах підприємства, спрямовувала управлінський персонал на вибір найбільш ефективних шляхів розвитку підприємств, зокрема харчової промисловості, яка задовольняє першочергові потреби суспільства. Її розвиток визначає рівень життя населення країни, його продовольчу забезпеченість і соціальний клімат у суспільстві, стимулює розвиток суміжних галузей та підвищує рівень зайнятості населення.

На сучасному етапі харчова промисловість знаходиться в занедбаному стані. Зміни, що відбуваються в економіці України негативно впливають на роботу підприємств молочної промисловості: обсяги виробництва молока в галузі тваринництва в Автономній республіці Крим знизились з 890,4 тис. т в 1990 р. до 374,8 тис. т у 2006 р., що спричинило скорочення обсягів переробки в 2 рази (з 62944 т у 1990 р. до 32040 т у 2006 р.). Це призвело до спаду рівня споживання молока та молокопродуктів на 8 % і в 2006 р. становило 159,3 кг на душу населення за рік, що в 2,5 рази менше раціональної норми споживання. Лібералізація зовнішньоекономічної діяльності та імпорт продовольчих товарів викликали жорстку конкуренцію на вітчизняному ринку продовольчих товарів у цілому та у молочній промисловості зокрема.

Одним з факторів, який забезпечує успішне функціонування підприємств в умовах сучасного конкурентного середовища, є створення нової системи одержання інформації про процес виробництва молочної продукції‚ застосування нетради-ційних для вітчизняної практики бухгалтерського обліку підходів до обліку витрат і виходу продукції, що впливатиме на зростання ефективності виробничої та господарської діяльності підприємств молочної промисловості.

Проблеми обліку процесу виробництва постійно знаходяться у центрі уваги науковців. Вагомий внесок у їх дослідження зробили такі вітчизняні вчені: І.О. Беле-беха, О.С. Бородкін, Ф.Ф. Бутинець, Б.І. Валуєв, М.Я. Дем’яненко, М.Х. Жебрак, М.М. Коцупатрий, М.В. Кужельний, Б.М. Литвин, Л.В. Нападовська, В.В. Сопко, М.Г. Чумаченко; зарубіжні вчені: Р.А. Алборов, І.О. Басманов, П.С. Безруких, К. Друрі, В.Б. Івашкевич, А.Ш. Маргуліс, Й.С. Мацкевічюс, С.А. Ніколаєва, В.Ф. Палій, В.К. Радостовець, Я.В. Соколов.

З проблем обліку витрат виробництва в Україні захищено 72 дисертації, з яких дві – на прикладі підприємств молочної промисловості: К.Г. Юрченко (2002 р.) та О.В. Турій (2005 р.). У цих роботах знайшли вирішення питання удосконалення діючої організації й методики бухгалтерського обліку на базі комп’ютерної техніки, а також методики і організації управлінського обліку виробничих витрат.

Не применшуючи значення розробок вищезазначених вчених слід відмітити, що невирішеними залишаються питання теоретичного обґрунтування доцільності організації бухгалтерського обліку на підприємствах молочної промисловості за центрами відповідальності та методики встановлення внутрішніх трансфертних цін для оцінки результатів діяльності центрів відповідальності; вплив технологічних та організаційних особливостей підприємств молочної промисловості на організацію та методику бухгалтерського обліку і контролю процесу виробництва.

Дане наукове дослідження присвячене розробці та науковому обґрунтуванню теоретико-методичних і практичних рекомендацій з удосконалення бухгалтерського обліку та внутрішньогосподарського контролю виробництва продукції молочної промисловості, що підтверджує його актуальністьЗв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт Житомирського державного технологічного університету № 317 “Професійна діяльність бухгалтера: організація, регулювання, ризики” (номер державної реєстрації 0107U001321). У межах наукової програми здобувач виконав дослідження змісту організації бухгалтерського обліку і контролю процесу виробництва з урахуванням економічних реформ в Україні протягом останніх років. Розроблено пропозиції щодо удосконалення організації і методики бухгалтерського обліку та внутрішньогосподарського контролю виробництва продукції молочної промисловості.

Мета і завдання дослідження. Метою дисертації є розробка та наукове обґрунтування теоретико-методичних і практичних рекомендацій з удосконалення організації і методики бухгалтерського обліку та внутрішньогосподарського контролю процесу виробництва продукції молочної промисловості.

Для досягнення поставленої мети в роботі сформульовано та вирішено такі завдання: • визначити вплив організаційних і технологічних особливостей функціону-вання підприємств молочної промисловості на побудову обліку витрат і виходу продукції, що дозволить визначити особливості організації та ведення обліку процесу виробництва у зазначених підприємствах;

 • дослідити і удосконалити існуючу класифікацію підприємств молочної промисловості з урахуванням особливостей їх діяльності;

 • обґрунтувати необхідність створення центрів відповідальності на підприємствах молочної промисловості, для організації та розробки методики обліку за ними та з метою внутрішньогосподарського контролю за показниками господарської діяльності підрозділу і їх впливу на діяльність підприємства в цілому;

 • удосконалити і теоретично обґрунтувати класифікацію витрат на виробництво підприємств молочної промисловості, на підставі аналізу переваг і недоліків вітчизняних і зарубіжних методів обліку витрат і методів калькулювання для чіткого визначення об’єктів калькулювання, об’єктів обліку та одиниць калькулювання;

 • розробити теоретичні положення та обґрунтувати методику визначення показників господарської діяльності центру відповідальності на базі застосування трансфертних цін на підприємствах молочної промисловості;

 • надати пропозиції щодо удосконалення організації і методики бухгалтерського обліку на підприємствах молочної промисловості з метою систематизації накопичення інформації на аналітичних рахунках;

 • дослідити організацію і методику внутрішньогосподарського контролю з урахуванням особливостей діяльності підприємств молочної промисловості та надати пропозиції щодо їх удосконалення.

Обєкт дослідження – сукупність господарських операцій, що складають процес виробництва продукції молочної промисловості.

Предмет дослідження – сукупність теоретичних і практичних питань організації та методики бухгалтерського обліку і внутрішньогосподарського контролю процесу виробництва продукції молочної промисловості.

Методи дослідження. При дослідженні теоретичних аспектів бухгалтерського обліку і внутрішньогосподарського контролю процесу виробництва продукції молочної промисловості застосовувалися методи індукції та дедукції, за допомогою яких визначено вплив організаційних і технологічних особливостей виробництва на організацію обліку і контролю процесу виробництва на підприємствах молочної промисловості. Методи спостереження, порівняння, групування, аналізу і синтезу використовувалися при розкритті сутності понять: “центри відповідальності”, “об’єкт обліку витрат”, “об’єкт калькулювання”, “метод обліку витрат”, “трансфертні ціни”, “внутрішньогосподарський контроль”. Використання методів групування, порівняння, конкретизації, історичного та системного підходу дозволили визначити складові організації бухгалтерського обліку процесу виробництва продукції молочної промисловості та фактори впливу на неї. Для удосконалення методики бухгалтерського обліку процесу виробництва використовувався абстрактно-логічний метод.

Інформаційною базою дослідження стали праці вітчизняних і зарубіжних вчених, нормативні документи України та інших країн з бухгалтерського обліку, матеріали науково-практичних конференцій, довідково-інформаційні видання, фінансова і статистична звітність підприємств молочній промисловості Автономної республіки Крим, результати проведеного автором анкетного опитування.Наукова новизна одержаних результатів проведеного дослідження полягає в обґрунтуванні теоретичних положень і розробці рекомендацій з удосконалення організації та методики бухгалтерського обліку і внутрішньогосподарського контролю процесу виробництва продукції молочної промисловості, а саме:

вперше:

 • теоретично обґрунтовано порядок організації і методики внутрішньо-господарського контролю процесу виробництва на підприємствах молочної промисловості на основі поділу підприємства на центри відповідальності, що сприяє одержанню достовірної, оперативної та своєчасної інформації про витрати на виробництво та вихід продукції молочної промисловості (С. 12-14);(С. );

удосконалено:

 • організацію процесу поділу центрів відповідальності на підприємствах молочної промисловості на основі виділення центрів витрат, доходів і управління з урахуванням завдань бухгалтерського обліку, що дало змогу удосконалити методику бухгалтерського обліку процесу виробництва в частині сприяння точному розподілу витрат на виробництво пропорційно кількості отриманої продукції (напівфабрикатів), перерахованої в однопроцентне молоко (С. 8-9);

 • теоретичні основи методики оцінки показників результатів господарської діяльності центрів відповідальності на основі запропонованої моделі вибору методів визначення трансфертних цін на прикладі виробничої діяльності підприємств молочної промисловості, що дозволяє формувати собівартість напівфабрикатів у кожному цеху і визначати ступінь впливу кожного центру відповідальності на фінансові результати діяльності підприємства (С. 9-10);

 • теоретичні основи методики бухгалтерського обліку процесу виробництва в частині розробки системи аналітичних рахунків за кожним видом продукції та переділом, з метою управління витратами, визначення причин перевитрат і можливих варіантів економії матеріальних ресурсів (С. 10-12);

дістали подальший розвиток:

 • класифікація підприємств молочної промисловості за розміром (поділ підприємств запропоновано здійснювати за нормативною потужністю), ступенем спеціалізації та комбінування, терміном роботи протягом року, ступенем механізації та автоматизації, що дозволило окреслити особливості організації та методики обліку процесу виробництва у зазначених підприємствах (С. 6-7);

 • виявлення організаційно-технологічних особливостей виробництва продукції молочної промисловості, що дозволило визначити напрями удосконалення методики та організації бухгалтерського обліку і внутрішньогосподарського контролю (С. 6-7);

 • класифікацію витрат на виробництво у підприємствах молочної промисловості, яка відповідає сучасним вимогам, завданням і функціям бухгалтерського обліку, планування, контролю, аналізу витрат і розрахунку собівартості продукції в системі управління ефективністю виробництва; така класифікація є основою для визначення об’єктів калькулювання, об’єктів обліку калькуляційних одиниць (С. 7-8).

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому‚ що впровадження розроблених рекомендацій на практиці надасть можливість удосконалити організацію та методику бухгалтерського обліку та внутрішньогосподарського контролю процесу виробництва, створити ефективну систему управління та контролю в структурних підрозділах підприємств молочної промисловості. Основні теоретичні та практичні розробки впроваджені у практичну діяльність: методика обліку витрат на виробництво згідно з розробленою системою аналітичних рахунків за кожним видом продукції молочної промисловості та переділами у ВАТ “Хмільницький завод СЗМ” (м. Хмільник, Вінницька обл.) (довідка № 344 від 30.04.07 р.); методика визначення показників результатів господарювання центрів відповідальності та їх впливу на ефективність діяльності підприємства в цілому в ЗАТ “Криммолоко” (м. Сімферополь) (довідка № 294/2 від 20.03.07 р.); методика внутрішньогосподарського контролю витрат на виробництво та виходу продукції за центрами відповідальності в частині використання звітів центрів відповідальності в Слав’янському ПС ОП “Шахта ім. О.Ф. Засядько” (м. Слов’янськ, Донецька обл.) (довідка № 289 від 15.05.07 р.); та у навчальний процес ЖДТУ при викладанні навчальних дисциплін (довідка № 44-45/620 от 25.04.07 р.).

Особистий внесок здобувача. Дисертація є особистою розробкою здобувача. Результати дослідження належать особисто здобувачу. Всі розробки та пропозиції, що містяться в роботі, виконані здобувачем особисто. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, в дисертації використані лише ті ідеї та положення, що є результатом особистої роботи здобувача, яка полягає у дослідженні комплексу питань, пов’язаних з удосконаленням обліку та контролю процесу виробництва у молочній промисловості.

Апробація результатів дисертації. Основні результати дослідження, викладені в дисертації, доповідалися, обговорювалися та отримали позитивну оцінку на ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції “Актуальные проблемы социальноэкономического развития регионов” (м. Сімферополь, Кримський інженерно-педагогічний університет, 19 квітня 2007 р.); Міжнародній науково-практичній конференції “Научное обеспечение процессов реформирования экономических отношений в условиях глобализации” (м. Сімферополь, Кримський інститут бізнесу, 20-22 квітня 2007 р.); науковій конференції “Научное обеспечение агропромышленного комплекса Крыма” (м. Сімферополь, Південна філія “Кримський агротехнологічний університет” Національного аграрного університету, 15-17 травня 2007 р.); VI-ій Міжнародній науковій конференції «Наукові дослідження в сфері бухгалтерського обліку. Контролю та аналізу: теоретико-практичне значення та напрями подальшого розвитку» (м. Житомир, Житомирський державний технологічний університет, 18-19 жовтня 2007 р.).

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 12 наукових праць загальним обсягом 7,07 друк. арк., з них 8 статей у фахових виданнях обсягом 4,55 друк. арк., 4 матеріали конференцій обсягом 2,52 друк. арк.

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, додатків, списку використаних джерел із 191 найменувань, з них іноземних 5. Робота містить 19 таблиць, 29 рисунків і 15 додатків. Основний зміст дисертації викладено на 166 сторінках друкованого тексту.


ОСНОВНИЙ ЗМІСТ

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, сформульовано мету і завдання, об’єкт і предмет дослідження, визначено наукову новизну та практичне значення одержаних результатів.

Перший розділ “Побудова системи бухгалтерського обліку і контролю процесу виробництва продукції молочної промисловості: теоретико-організаційні аспекти” присвячено розв’язанню невирішених питань теорії побудови системи бухгалтерського обліку і внутрішньогосподарського контролю процесу виробництва продукції молочної промисловості щодо впливу організації виробництва на побудову бухгалтерського обліку, вивчення класифікації витрат як інформаційного джерела прийняття рішень та формування методики обліку.

З метою визначення особливостей організації та методики бухгалтерського обліку процесу виробництва у підприємствах молочної промисловості, а також окреслення кола проблемних питань обґрунтовано вплив на побудову системи бухгалтерського обліку виду підприємства згідно із удосконаленою класифікацією (табл. 1).

Таблиця 1

Особливості побудови обліку процесу виробництва згідно із запропонованою класифікацією підприємств молочної промисловості


Класифікацій-на група

Проблеми, що виникають в обліку процесу виробництва

1. За розміром (нормативною потужністю)

Великі

Розподіл непрямих матеріальних, загальновиробничих витрат, визначення оптимальної бази їх розподілу

Середні

Облік залишків не використаної сировини та матеріалів, розподіл цехових витрат

Малі

Всі витрати на виробництво відносяться безпосередньо на виготовлену продукцію

2. За ступенем спеціалізації та комбінування

Спеціалізоване виробництво

Визначення кількості та вартості залишків невикористаної сировини і матеріалів та їх списання

Комбіноване виробництво

Вибір бази розподілу загальновиробничих витрат між видами продукції

3. За ступенем механізації та автоматизації виробничого процесу

Частково автоматизовані

Розділ загальновиробничих витрат, сума яких досить значна

Повна автоматизація

Розподіл амортизаційних відрахувань і витрат на обслуговування виробничого обладнання

4. За періодом роботи протягом року

Безперервної дії

Визначення бази розподілу для кожного виду витрат. Найскладнішим є облік прямих матеріальних витрат і цехових витрат

Періодичне виробництво

Розподіл амортизаційних відрахувань виробничого приміщення, витрат на ремонт і модернізацію виробничого обладнання тощо. Визначення собівартості сухого молока.

Основними проблемними питаннями побудови системи обліку і контролю процесу виробництва молочної продукції є: 1. на малих підприємствах і підприємствах із спеціалізованим виробництвом ведеться спрощений облік процесу виробництва, адже існують проблеми з розподілом непрямих матеріальних і цехових витрат між видами продукції, що виробляється;

 2. на великих і середніх підприємствах, підприємствах з комбінованим вироб-ництвом, частковою автоматизацією, безперервним виробничим циклом облік процесу виробництва ускладнюється вибором бази розподілу непрямих матеріальних витрат, загальновиробничих витрат, визначенням і розподілом залишків використаних у виробництві сировини та матеріалів;

 3. на підприємствах з періодичним виробництвом і повною автоматизацією виробничого циклу бухгалтерського обліку процесу виробництва молочної продукції ускладнюється значним зростанням собівартості продукції через збільшення амортизаційних відрахувань і витрат з обслуговування виробничого обладнання.

На досліджуваних підприємствах, а саме на ВАТ “Криммолоко”, ВАТ “Нова-тор”, ВАТ “Красногвардійський маслозавод”, ЗАТ “Євпаторійський міськмолоко-завод”, які належать, згідно із запропонованою класифікацією, до великих, управління не децентралізоване. Це впливає на організацію бухгалтерського обліку витрат і формування собівартості готової продукції та не дає можливості своєчасно виявити відхилення фактичних витрат на одиницю продукції від нормативних.

На основі проведеного аналізу запропонованих різними науковцями ознак класифікації витрат і з урахуванням технологічних особливостей підприємств молочної промисловості з’ясовано, що однією із найбільш оптимальних і об’єктивних класифікацій, яка відповідає сучасним вимогам, завданням і функціям бухгалтерського обліку для потреб управління, планування, контролю, аналізу витрат і розрахунку собівартості продукції в системі управління ефективністю виробництва, є наступна класифікація: за економічним змістом (за елементами і статтями витрат); залежно від способу віднесення до собівартості (прямі та непрямі); залежно від обсягу виробництва (змінні та постійні); за ступенем готовності (готова продукція, напівфабрикати, незавершене виробництво); за ефективністю використання (нормативні та фактичні); за господарськими процесами (витрати на постачання, витрати на виробництво, витрати на реалізацію); за функціями (технологічні, збутові, управлінські).

Прийнята на підприємстві класифікація витрат є основою для визначення об’єктів калькулювання, об’єктів обліку і калькуляційних одиниць. Визначено, що у молочній промисловості об’єктами калькулювання є види готової продукції та напівфабрикати власного виробництва. Особливістю молочної промисловості є те, що для одних центрів відповідальності конкретний об’єкт калькулювання є готовою продукцією, а для інших – це лише напівфабрикат, якому необхідно пройти кілька ста-дій обробки, щоб перетворитися на готову продукцію і бути реалізованим споживачу.

Виходячи із особливостей виробничого процесу та переліку прийнятих на підприємстві об’єктів калькулювання, формується перелік об’єктів обліку витрат, тобто склад центрів відповідальності підприємства, видів продукції, переділів, витрати яких необхідно обліковувати окремо. Об’єкт обліку витрат на виробництво продукції молочної промисловості визначено як ознаку, на основі якої відбувається групування виробничих витрат для цілей визначення та управління собівартістю.

З об’єктами калькулювання тісно пов’язані калькуляційні одиниці, які є вимірниками об’єкта калькулювання. На досліджуваних підприємствах кальку-ляційною одиницею є тонна продукції кожного виду. Однак крім такої загальної калькуляційної одиниці, використовуються також індивідуальні, які є натуральними одиницями, залежно від об’єму упаковки.

Проведено критичний аналіз підходів до визначення ролі внутрішньогос-подарського контролю в системі управління процесом виробництва. Відсутність належної уваги науковців до розробки організації та методики внутрішньогос-подарського контролю на підприємствах молочної промисловості впливає на його якість і своєчасність, що відображається на управлінні процесом формування собівартості готової продукції (напівфабрикатів). Дослідження показали низьку ефективність діючої системи внутрішньогосподарського контролю процесу вироб-ництва на підприємствах молочної промисловості.

Внутрішньогосподарський контроль є багатоаспектним явищем, під яким необхідно розуміти систему, що включає в себе об’єкт, суб’єкт, сукупність методів і процедур, які використовують суб’єкти контролю для постійного спостереження за ефективністю здійснення господарської діяльності підприємства, шляхом своєчас-ного виявлення недоліків і помилок у господарюванні та прийняття рішень щодо усунення причин їх виникнення.

Практична реалізація розроблених теоретичних положень, пов’язаних з організацією бухгалтерського обліку і внутрішньогосподарського контролю процесу виробництва продукції молочної промисловості, є основою для отримання точної і оперативної інформації про витрати на виробництво та вихід продукції; прийняття ефективних управлінських рішень.

У другому розділі “Організація і методика бухгалтерського обліку і контролю процесу виробництва продукції молочної промисловості” здійснено порівняльний аналіз вітчизняних і зарубіжних методів обліку витрат і методів калькулювання, формування системи управління на підприємстві як основи організації бухгалтерського обліку і внутрішньогосподарського контролю процесу виробництва молочної продукції за центрами відповідальності, запропоновано алгоритм вибору методу розрахунку трансфертних цін.

Відсутність точного встановлення обов’язків і повноважень керівників структурних підрозділів, невизначеність обсягів діяльності та результативних показників, впливають на ускладнення системи бухгалтерського обліку процесу виробництва і на оперативність управління підприємством у цілому, що потребує визначення оптимальної методики обліку процесу виробництва молочної продукції в умовах обліку за центрами відповідальності та визначення ціни напівфабрикату.

На основі порівняння вітчизняних (позамовний, попередільний, нормативний, ненормативний, напівфабрикатний, безнапівфабрикатний) і зарубіжних (Jit-калькулювання, калькулювання за останньою операцією, калькулювання за стадіями життєвого циклу, таргет-костинг, абзорпшен-костинг, директ-костинг, стандарт-костинг) методів калькулювання визначено, що вітчизняні методи калькулювання є більш пристосованими до використання. На досліджуваних підприємствах викорис-товується нормативний метод обліку та калькулювання, але співставлення фактичних даних з нормативними може бути здійснено тільки по завершенню місяця, що не дає можливості своєчасно виявити відхилення фактичних витрат від нормативних.

Для вирішення виявлених проблемних питань необхідно сформувати децентралізовану систему управління, яка б давала змогу приймати рішення кожному менеджеру та розподіляти відповідальність в частині планування і контролю за витратами й результатами діяльності підрозділів. Це вказує на доцільність створення центрів відповідальності для забезпечення оперативного та ефективного управління підприємством у цілому.

Критичний аналіз пропозицій вчених дав змогу розробити класифікацію центрів відповідальності для підприємств молочної промисловості, яка включає центри витрат, доходів і центри управління у розрізі процесів постачання, виробництва, збуту та управління. Створення вказаних центрів відповідає організаційним, технологічним, виробничим і фінансовим особливостям діяльності підприємств молочної промисловості. Виділення додаткових центрів відповідальності стане доцільним у випадку значного розширення асортименту продукції та господарської діяльності в цілому.

Поділ підприємства на центри відповідальності дозволяє визначити всі можливі види витрат, які виникатимуть при виробництві готової продукції в кожному центрі. На досліджуваних підприємствах застосовується класифікація витрат за такими ознаками: за економічним змістом, залежно від способу віднесення до собівартості, залежно від обсягу виробництва, за ефективністю використання, за функціями. Така класифікація є неповною, тому виникає необхідність класифікувати витрати за центрами відповідальності.

Виходячи із запропонованого поділу підприємств на центри відповідальності, визначено, що найбільш доцільним є попередільний метод калькулювання з використанням напівфабрикатного або безнапівфабрикатного способу.

Виробництво напівфабрикатів та їх передача між центрами відповідальності потребує визначення трансфертної ціни реалізації кожного виду напівфабрикату в межах підприємства. У ВАТ “Криммолоко”, ВАТ “Новатор”, ВАТ “Красног-вардійський маслозавод”, ЗАТ “Євпаторійський міськмолокозавод” внутрішня трансфертна ціна переміщення напівфабрикатів між цехами не розраховується, що не дає можливості визначити фінансовий результат за кожним центром відповідальності та підприємства в цілому. Визначені фінансові результати допомогли б виявити неефективно працюючі центри відповідальності та напрями поліпшення їх роботи. На основі дослідження підходів до визначення трансфертних цін (за ринковими цінами, за витратами, договірні ціни) розроблено алгоритм вибору методу розрахунку трансфертних цін (рис. 1).

Визначено, що для вибору методу розрахунку трансфертних цін потрібно оцінити його вплив на діяльність окремого структурного підрозділу (центру відповідальності) та підприємства зокрема. Розрахунки, проведені в дисертації, показали, що найнижча внутрішня трансфертна ціна формується при використанні методу ринкової ціни, а найвища – методом повних витрат. Виходячи з цього, відмітимо, що найбільш доцільним методом розрахунку трансфертних цін на підприємствах молочної промисловості, є метод, який враховує повні витрати на виробництво конкретного виду напівфабрикату і доходність від реалізації готової продукції. Підприємства при використанні цього методу можуть суттєво вплинути на фінансовий результат не лише структурного підрозділу, але й підприємства в цілому.

Дотримання розроблених рекомендацій дасть змогу оперативно управляти витратами на виробництво у кожному центрі відповідальності та впливати на показники фінансового стану підрозділу та підприємства в цілому.

У третьому розділі “Удосконалення бухгалтерського обліку і контролю процесу виробництва продукції молочної промисловості” розроблено систему аналітичних рахунків у розрізі центрів відповідальності та видів готової продукції та, на основі цього, – методику бухгалтерського обліку витрат на виробництво молочної продукції; запропоновано схему організації системи внутрішньогос-подарського контролю процесу виробництва продукції молочної промисловості, розроблено зведені робочі документи, які дозволяють здійснювати оперативний контроль витрат на виробництво.

Виходячи із асортименту і технології виробництва молочної продукції бухгалтерський облік процесу виробництва доцільно організувати на попередільній основі, тобто враховувати всі понесені витрати окремим виробничим підрозділом, розробивши для них конкретні аналітичні рахунки. При цьому, облік витрат і виходу продукції у межах кожного переділу необхідно вести за видами продукції, розробивши аналітичні рахунки для кожного виду продукції та всіх, без винятку, видів сировини і допоміжних матеріалів. Така організація обліку процесу вироб-ництва на підприємствах молочної промисловості дасть змогу контролювати витрати на виробництво кожного виду продукції конкретним підрозділом та вплине на точність і доцільність включення певних статей витрат до собівартості продукції. Непрямі виробничі витрати пропонується розділяти пропорційно отриманим напівфабрикатів і готової продукції, переведених у однопроцентне молоко.

Рис.1. Алгоритм визначення методу розрахунку трансфертних цін на підприємствах молочної промисловості

Виходячи з цього, розроблено методику бухгалтерського обліку процесу виробництва в кожному структурному підрозділі підприємства, яка передбачає: чітке визначення норм і нормативів витрачання сировини та матеріалів, додаткових запасів, загальновиробничих витрат; вибір способу визначення внутрішніх цін передачі напівфабрикатів між підрозділами підприємства; розробку аналітичних рахунків сировини та матеріалів, видів готової продукції та, що найбільш важливо, центрів відповідальності. Дотримання запропонованої методики дасть змогу: достовірно визначати собівартість напівфабрикатів і готової продукції, уникаючи необґрунтованого включення до її складу витрат, не пов’язаних з виробничим процесом; виявляти відхилення від встановлених норм витрачання та причин таких відхилень, що дасть змогу уникати та запобігати їх у майбутньому; впливати на фінансові результати діяльності кожного центру відповідальності та підприємства в цілому. Використання трансфертних цін згідно із запропонованим методом їх розрахунку на основі повних витрат дасть змогу отримати додаткові доходи структурним підрозділам, що, в свою чергу, вплине на доходність підприємства.

Виходячи із запропонованої методики обліку процесу виробництва продукції молочної промисловості розроблено схему документообороту, яка дає змогу точно визначити необхідні обсяги виробництва, розрахувати відповідну кількість сировини та матеріалів для виробництва вказаного обсягу готової продукції. В обліку витрат на досліджуваних підприємствах використовується велика кількість первинних документів застарілої форми, які не відповідають сучасним вимогам (визначення трансфертної ціни, ведення обліку за центрами відповідальності тощо). Запропоновано до використання форми документів для підприємств молочної промисловості: Заявка на виробництво продукції та отримання сировини і основних матеріалів у виробництво, Відомість на відпуск (отримання) сировини у виробництво, Накладна на внутрішнє переміщення молочної сировини і напівфабрикатів, Звіт центру відповідальності про обсяг виготовленої продукції та понесені витрати на виробництво.

Особлива роль внутрішньогосподарського контролю проявляється за умови побудови обліку процесу виробництва за центрами відповідальності, адже це дає змогу контролювати діяльність осіб, які несуть відповідальність за витрати, що мають місце у відповідних підрозділах. Визначено, що саме внутрішньо-господарський контроль є ефективним засобом забезпечення надання достовірної інформації адміністрації підприємства про показники діяльності центрів відповідальності та їх вплив на фінансовий результат суб’єкта господарювання, але за умови раціональної його організації. На основі організаційно-технологічних особливостей діяльності підприємств молочної промисловості та за умови організації бухгалтерського обліку витрат за центрами відповідальності розроблено схему організації внутрішньогосподарського контролю (рис. 2). При цьому наголошено на обов’язковому дотриманні основних принципів контролю (синхрон-

Рис. 2. Схема організації внутрішньогосподарського контролю процесу виробництва на підприємствах молочної промисловості

ність, регулярність, наявність зв’язків, динамічність, систематичність, раптовість), адже мінімальні відхилення від них можуть призвести до негативних наслідків управління підприємством.

На основі виявлених особливостей організації внутрішньогосподарського контролю на підприємствах молочної промисловості рекомендовано прийняти й затвердити Положення про організацію внутрішньогосподарського контролю в центрах відповідальності, згідно з яким кожному структурному підрозділу надається статус і місце самостійного підрозділу в системі управління підприємством.

Враховуючи особливості діяльності молочних підприємств запропоновано методику внутрішньогосподарського контролю процесу виробництва шляхом виділення етапів перевірки, які охоплюють весь процес формування витрат на виробництво та відображення їх в обліку. Для відображення результатів контролю та подальшого їх вивчення рекомендовано використовувати такі форми звітних документів кожним центром відповідальності: Виробничий звіт центру відповідальності; Зведений звіт за підрозділами; Відомість аналітичного обліку і контролю відхилень витрат від встановлених норм; аналітичні таблиці, які дозволять оперативно отримувати необхідну інформацію, приймати відповідні управлінські рішення та запобігати виникненню недоліків.

Практичне використання запропонованих методів контролю та узагальнення його результатів в аналітичних документах дозволить: підвищити об’єктивність і достовірність обліку витрат на виробництво; знизити трудомісткість обліку порівняно з традиційною організацією нормативного обліку та, разом з тим, підвищити наочність і аналітичну інформованість на підставі врахованих резуль-татів проведених контрольних заходів; посилити контроль за витратами на виробництво та виходом продукції безпосередньо за центрами відповідальності, носіями, відповідальними особами, причинами та винуватцями необґрунтованих витрат у процесі виробництва, що необхідно для оперативного прийняття управлінських рішень з метою негайного усунення недоліків; побудувати систему обліку та контролю, яка б відповідала єдності розвитку їх форм і змісту з метою задоволення інформаційних потреб управління.
ВИСНОВКИ

У дисертації наведено теоретичне узагальнення і вирішення наукового завдання, яке полягає в дослідженні організації та методики бухгалтерського обліку і внутрішньогосподарського контролю процесу виробництва продукції молочної промисловості, їх теоретичному обґрунтуванні та розробці практичних рекомен-дацій. Основні висновки, що підтверджують результати проведеного дослідження, мають таке трактування:

1. Відсутність внутрішньогосподарського контролю на підприємствах молочної промисловості зумовила необхідність розробки схеми організації системи внут-рішньогосподарського контролю витрат на виробництво. Ця схема містить детальний перелік основних елементів системи контролю для кожного центру відповідальності відповідно до технологічних особливостей виробництва молочної продукції. Застосування пропозиції дає змогу організувати паралельний контроль за процесом виробництва кожним центром відповідальності та розробити схему документо-обороту щодо забезпечення інформацією про витрати на виробництво молочної продукції між структурними підрозділами, які в ній зацікавлені.

2. В умовах ринкової економіки найбільш ефективним є поділ підприємства на центри відповідальності, що дозволяє оперативно отримувати достовірну інформа-цію про витрати на виробництво та вихід продукції кожного структурного підрозділу, виявляти відхилення від встановлених норм і нормативів, приймати відповідні управлінські рішення, контролювати основні показники діяльності центрів відповідальності та підприємства в цілому. На основі узагальнення переваг і недоліків існуючих класифікацій центрів відповідальності розроблено власну класифікацію центрів відповідальності для підприємств молочної промисловості (центри витрат, доходів, управління).

3. На підприємствах молочної промисловості облік процесу виробництва ведеться на одному аналітичному рахунку (в цілому по готовій продукції, а не за її видами), що значно ускладнює процес калькулювання та впливає на його точність. Виходячи з цього розроблено методику обліку процесу виробництва молочної продукції в кожному структурному підрозділі підприємства, яка передбачає чітке визначення норм і нормативів витрачання сировини та матеріалів, додаткових запасів, загальновиробничих витрат; вибір чіткого алгоритму визначення внутрішніх цін передачі напівфабрикатів між підрозділами підприємства; розробку аналітичних рахунків сировини та матеріалів, видів готової продукції та, що найбільш важливо, центрів відповідальності. На основі удосконаленої методики обліку процесу виробництва запропоновано порядок документообороту за розробленими первинними обліковими документами.

Запропонована методика обліку процесу виробництва надасть змогу чітко та оперативно визначати собівартість напівфабрикатів і готової продукції, виявляти відхилення від норм, причини їх виникнення та заходи з їх уникнення в майбутньому, впливати на показники фінансових результатів діяльності кожного центру відповідальності та підприємства в цілому.

4. Формування фінансових результатів господарювання у досліджуваних підприємствах здійснюється в кінці звітного періоду, що не дає можливості визначати, який виробничий підрозділ негативно впливає на нього. Для вирішення цієї проблеми запропоновано створити центри відповідальності з формуванням в них фінансових результатів на базі трансфертної ціни. На основі аналізу методів розрахунку трансфертних цін напівфабрикатів розроблено алгоритм їх вибору, який враховує цінову політику підприємства, систему обліку процесу виробництва, кількість виробничих центрів відповідальності, їх вплив на показники діяльності кожного центру відповідальності та підприємства в цілому.

5. Невизначеність впливу організаційних і технологічних особливостей функціонування підприємств молочної промисловості на побудову обліку витрат впливає на управління діяльністю підприємств в цілому, що зумовило необхідність удосконалити класифікацію підприємств за розміром (поділ підприємств запропоновано здійснювати за нормативною потужністю), ступенем спеціалізації та комбінування, терміном роботи протягом року, ступенем механізації та автоматизації. Запропонована класифікація дозволила визначити особливості побудови обліку процесу виробництва на кожному із виділених видів підприємств та основні проблемні питання, які виникають при організації та веденні обліку процесу виробництва молочної продукції для подальшого їх вирішення.

6. Виділення на підприємствах центрів відповідальності потребує удосконалення і теоретичного обґрунтування класифікації витрат на виробництво у підприємствах молочної промисловості, яка повинна відповідати сучасним вимогам, завданням і функціям обліку, планування, контролю, аналізу витрат і розрахунку собівартості продукції в системі управління ефективністю виробництва.

На основі проведеного аналізу запропонованих різними науковцями ознак класифікації витрат і з урахуванням технологічних особливостей підприємств молочної промисловості запропоновано класифікувати витрати за наступними ознаками: за економічним змістом, залежно від способу віднесення до собівартості, залежно від обсягу виробництва, за ступенем готовності, за ефективністю використання, за господарськими процесами, за функціями.


СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Статті в наукових фахових виданнях

 1. Майданевич Ю.П. Проблеми обліку, аналізу і звітності в умовах застосування автоматизованої системи управління // Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту. Економічні науки. – 2002. – № 18. – С. 65-67.

 2. Майданевич Ю.П. Состояние производства молока и его переработки в Крыму // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. – 2006. – Т. 19 (58), № 1.– С. 129-135.

 3. Майданевич Ю.П. Аналіз методів обліку витрат і методів калькулювання: перспективи застосування на підприємствах молочної промисловості // Культура народов Причерноморья. – 2006. – № 93. – С. 104-109.

 4. Майданевич Ю.П. Особливості технології та організації виробництва молочної продукції та їх вплив на побудову обліку витрат і калькулювання // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Економічні науки. – 2007. – № 1(39). – С. 117-124.

 5. Майданевич Ю.П. Вплив внутрішніх трансфертних цін на собівартість молочної продукції // Экономика и управление. – 2007. – № 2. – С. 48-54.

 6. Майданевич Ю.П., Гладченко Л.М. Документування операцій, пов’язаних з виробництвом молочної продукції // Теорія та методологія бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Міжнародний збірник наукових праць/ Серія: Бухгалтерський облік, контроль і аналіз. – Житомир: ЖДТУ, 2007. – Вип. 7. – С. 104-110. (Особистий внесок – здобувачем виконано дослідження в частині розробки форм первинних і зведених документів).

 7. Майданевич Ю.П. Організація внутрішньогосподарського контролю на підприємствах молочної промисловості // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Економічні науки. – 2007. – № 2(40). – С. 118-126.

 8. Майданевич Ю.П. Методика обліку витрат на виробництво продукції молочної промисловості // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць в 4 т. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2007. – Вип. 229.– Т. ІІ. – С. 492-503.

Матеріали конференцій

 1. Майданевич Ю.П. Трансфертне ціноутворення на підприємствах молочної промисловості // Международная научно-практическая конференция “Научное обеспечение процессов реформирования экономических отношений в условиях глобализации”. – Материалы международной научно-практической конференции. В 2-х томах. – Т. 2. – Сімферополь: Крымский институт бизнеса, 2007. – С. 102-105.

 2. Майданевич Ю.П. Перспективи застосування методів обліку витрат і методів калькулювання на молокопереробних підприємствах // 3-я Всеукраинская научно-практическая конференция “Актуальные проблемы социально-экономического развития регионов”: Тезисы докладов 3 всеукраинской научно-практической конференции. – Сімферополь: НИЦ КИПУ, 2007. – С. 169-171.

 3. Майданевич Ю.П. Методика здійснення внутрішньогосподарського контролю витрат на виробництво на підприємствах молочної промисловості // Матеріали та тексти виступів VI-ої Міжнародної наукової конференції «Наукові дослідження в сфері бухгалтерського обліку. Контролю та аналізу: теоретико-практичне значення та напрями подальшого розвитку». – Житомир: ЖДТУ, 2007. – С.  474-489.

 4. Майданевич Ю.П. Етапи здійснення внутрішньогосподарського контролю витрат на виробництво на підприємствах молочної промисловості // Тези та тексти виступів VI-ої Міжнародної наукової конференції «Наукові дослідження в сфері бухгалтерського обліку, контролю та аналізу: теоретико-практичне значення та напрями подальшого розвитку». – Житомир: ЖДТУ, 2007. – С. 266-268.


Майданевич Ю.П. Облік і контроль процесу виробництва продукції молочної промисловості: організація і методика. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). – Національний аграрний університет, Київ, 2008.

Дисертація присвячена розробці рекомендацій з удосконалення організації і методики бухгалтерського обліку та внутрішньогосподарського контролю процесу виробництва на основі вивчення та вирішення проблемних питань, пов’язаних з обліком і контролем витрат і виходу продукції на підприємствах молочної промисловості.

У дисертації визначено вплив організаційних і технологічних особливостей функціонування підприємств молочної промисловості на побудову обліку процесу виробництва для розробки рекомендацій щодо управління господарською діяльністю підприємств молочної промисловості. Удосконалено систему управління та обліку процесу виробництва шляхом поділу підприємств молочної промисловості на центри відповідальності. Запропоновано і теоретично обґрунтовано класифікацію витрат для практичного застосування підприємствами молочної промисловості. Надано рекомендації з удосконалення методики обліку витрат шляхом дослідження переваг і недоліків вітчизняних і зарубіжних методів обліку витрат і методів калькулювання. Запропоновано здійснювати розподіл непрямих витрат пропорційно кількості отриманої продукції (напівфабрикатів), перерахованих в однопроцентне молоко, для більш точного їх розподілу. Розроблено алгоритм вибору методу розрахунку трансфертних цін для удосконалення системи калькулювання собівартості молокопродукції. Запропоновано до використання методику обліку витрат на виробництво молочної продукції, що удосконалило систему обліку процесу виробництва на підприємствах молочної промисловості. Удосконалено і теоретично обґрунтовано систему контролю процесу виробництва шляхом розробки схеми організації внутрішньогосподарського контролю процесу виробництва молочної продукції та форм звітних зведених документів.Ключові слова: витрати, калькулювання, облік процесу виробництва, облік витрат на виробництво, методи обліку витрат, методи калькулювання, центри відповідальності, трансфертні ціни, внутрішньогосподарський контроль.
Майданевич Ю.П. Учет и контроль процесса производства продукции молочной промышленности: организация и методика. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.09 – бухгалтерский учет, анализ и аудит (по видам экономической деятельности). – Национальный аграрный университет, Киев, 2008.

Диссертация посвящена разработке рекомендаций по совершенствованию организации и методики бухгалтерского учета и внутрихозяйственного контроля процесса производства на основе изучения и решения проблемных вопросов, связанных с учетом и управлением затратами на производство готовой продукции на предприятиях молочной промышленности.

Объект исследования – совокупность хозяйственных операций, которые составляют процесс производства продукции молочной промышленности.

Предметом исследования – совокупность теоретических и практических вопросов организации и методики бухгалтерского учета и внутрихозяйственного контроля процесса производства продукции молочной промышленности.

На основании утвержденной действующим законодательством классификации предприятий и с учетом организационных и технологических особенностей предприятий молочной промышленности, доказана необходимость их класси-фикации по определенным признакам: по размерам (большие, средние, малые); по степени специализации и комбинирования (специализированные, комбиниро-ванные); по сроку работы на протяжении года (круглосуточные, периодического действия); по степени механизации и автоматизации (частично автоматизированные, полной автоматизации). При этом разделение предприятий по размерам предложено осуществлять, учитывая нормативную мощность предприятия. Предложенная классификация позволила определить особенности построения учета процесса производства на каждом из выделенных видов предприятий и основные проблемные вопросы, которые возникают при организации и ведении учета расходов на производство молочной продукции для последующего их решения.

Формирование системы управления молочным предприятием должно строиться на децентрализованной основе. Наиболее эффективным при этом является разделение предприятия на центры ответственности, что позволяет оперативно получать достоверную информацию о расходах на производство каждого структур-ного подразделения, обнаруживать отклонение от установленных норм и нормативов, принимать соответствующие управленческие решения, контролировать основные показатели деятельности центров ответственности и предприятия в целом.

На основе обобщения преимуществ и недостатков существующих классификаций разработана классификация центров ответственности на предприятиях молочной промышленности (центры расходов, доходов и управления), что позволило построить систему аналитических и синтетических счетов в разрезе центров ответственности, разработать методику учета расходов на производство для каждого центра ответственности, определить влияние деятельности каждого из них на финансовое состояние предприятия.

Критический анализ классификации расходов, приведенных в разных литературных источниках, дал возможность обнаружить их недостатки и разра-ботать классификацию расходов на производство молочной продукции, которая является основой для построения учета расходов на производство на предприятиях молочной промышленности с учетом их деления на центры ответственности.

Молочная промышленность характеризуется определенными особенностями, в частности, один вид продукции может быть полуфабрикатом для другого вида продукции и, в то же время, реализовываться как готовая продукция. При передаче полуфабрикатов между структурными подразделениями предприятия для последующей обработки возникает потребность в определении трансфертной цены полуфабрикатов, которые поступают в определенный подраздел.

На основе анализа методов расчета трансфертных цен полуфабрикатов разработан алгоритм их выбора, который учитывает ценовую политику предприятия, организованную систему учета процесса производства, количество производственных центров ответственности, их влияние на общие показатели деятельности каждого центра ответственности и предприятия в целом.

Разделение предприятий на центры ответственности определяет основные аспекты построения методики учета процесса производства молочной продукции в каждом центре ответственности.

Предложенная методика учета процесса производства даст возможность четко и оперативно определять себестоимость полуфабрикатов и готовой продукции, обнаруживать отклонение от норм, причины их возникновения и мероприятия по их предотвращению в будущем, влиять на финансовые результаты деятельности каждого центра ответственности и предприятия в целом.

Предложена схема организации системы внутрихозяйственного контроля учета процесса производства на предприятиях молочной промышленности, и приведен детальный перечень основных элементов системы для каждого центра ответственности в соответствии с технологическими особенностями производства молочной продукции, которая дала возможность организовать параллельный контроль за расходами на производство в каждом центре ответственности и разработать схему документооборота относительно обеспечения информацией о расходах на производство молочной продукции между заинтересованными в ней структурными подразделениями.

Разработанная методика внутрихозяйственного контроля дает возможность всесторонне контролировать расходы центров ответственности, обнаруживать отклонения и причины их возникновения, оперативно управлять расходами на производство в середине каждого подразделения, устанавливать виновных лиц и ответственность, принимать соответствующие управленческие решения.

Ключевые слова: затраты, калькулирование, учет процесса производства, учет затрат на производство, методы учета затрат, методы калькулирования, центры ответственности, трансфертные цены, внутрихозяйственный контроль.
Maydanevych Y.P. Accounting and control for production of goods in the dairy industry: organization and methods. – Manuscript.

Thesis for obtaining the scientific degree of Candidate of Economic Sciences on the specialty 08.00.09. – Accounting, Analysis and Auditing (Economical Activities). – National Agricultural University, Kyiv, 2008.

Thesis is devoted to developing the recommendations on the improving organization and methods of accounting and internal business control for production of goods based on study and decision the problematic issues, connected with accounting and control for costs and output at dairy enterprises.

The impact of organizational and technological peculiarities of dairy enterprises’ functioning on the accounting for production of dairy goods for developing recommendations on managing dairy enterprises’ business activity has been determined in the thesis. The system of accounting and control for production process for costs by dividing the dairy enterprises into the responsibility centers has been improved. The classification of costs for practical usage by the dairy enterprises has been suggested and theoretically grounded. The recommendations on improving the methods of accounting for costs by studying advantages and disadvantages of national and foreign methods of accounting for costs and costing methods have been suggested. It has been offered to divide the indirect costs proportionally to received products (partly-finished goods), counted in one-percent fat milk, for more precise division of them has been suggested. The algorithm of choosing the method of the transfer prices calculation in order to improve the costing system for the milk products has been developed. The methods of accounting for costs have been suggested for applying, that has improved the system of costs accounting at dairy enterprises. The system of internal business control for production process by developing the model of internal business control of milk production costs organization as well as the reporting forms have been improved as well as theoretically grounded.


Key words: costs, costing, accounting production process, accounting for production costs, methods of accounting for costs, costing methods, responsibility centers, transfer prices, internal business control.
ч. 1
скачать файл

Смотрите также: