скачать файл
ч. 1

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

Л И С Т


N 10-36-8398 від 04.09.97

м.Київ


vd970904 vn10-36-8398

Регіональним відділенням,

представництвам та структурним

підрозділам Фонду державного

майна України

Щодо Методики оцінки вартості майна під час

приватизації, затвердженої постановою Кабінету

Міністрів України від 15.08.96 N 961

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до

Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"

( 283/97-ВР ) (надалі - Закон) на численні запити регіональних

відділень щодо нового порядку нарахування амортизації

повідомляємо.

1. Бухгалтерський облік балансової вартості груп основних

фондів здійснюється згідно зі статтями 8 та 9 Закону та

Інструкцією з бухгалтерського обліку балансової вартості груп

основних фондів, затвердженої наказом Міністерства фінансів

України від 24.07.97 N 159 ( z0310-97 ) та зареєстрованої в

Міністерстві юстиції України 14.08.97 за N 310/2114 (надалі -

Інструкція).

Згідно з п.10 зазначеної Інструкції бухгалтерський облік

основних засобів ведеться окремо по кожному інвентарному об'єкту

із застосуванням типових форм первинного обліку, затверджених

наказом Міністерства статистики України від 29.12.95 N 352

( v0352202-95 ).

Оцінка державного майна під час приватизації, що здійснюється

за даними бухгалтерського обліку за станом на 1 липня 1997 р.

проводиться без урахування вимог вищезазначених Закону та

Інструкції.

Відповідно до статті 8 Закону та Інструкції після 1 липня

1997 р. нові норми амортизації застосовуються для нарахування

амортизаційних відрахувань у звітний період на балансову

(залишкову) вартість груп основних засобів у період, що

передував звітному.

Відповідно до п.8.7 Закону та п.14 Інструкції на збільшення

балансової вартості груп основних фондів відносяться витрати, що

перевищують 5 відсотків сукупної балансової вартості груп основних

фондів на початок звітного року.

Згідно з п.8.3.9 статті 8 Закону амортизаційні відрахування

на об'єкти, що належать до нематеріальних активів і підлягають

амортизації, нараховуються рівними частками за встановленими

нормами до їх первісної вартості виходячи з терміну корисного

використання таких нематеріальних активів.

2. У зв'язку з встановленням нового порядку нарахування

амортизації (статті 8-9 Закону та Інструкція) додаток 5 до

Методики оцінки вартості майна під час приватизації, затвердженої

постановою Кабінету Міністрів України від 15.08.96 N 961

( 961-96-п ) (надалі - Методика), заповнюється для визначення

відновної вартості основних засобів за станом на 1 липня 1997 р. з

метою контролю правильності проведення індексації основних фондів

та врахування витрат на закінчений капітальний ремонт, здійснених

до введення Закону.

Показники таблиці, форма якої подана в додатку 6 до

зазначеної Методики, по кожному інвентарному об'єкту заповнюються

за два періоди в два рядки:

до дати встановлення нового порядку нарахування амортизації

основних фондів;

з 1 липня 1997 р. до дати проведення оцінки.

Зразки заповнення додатків 5 та 6 до Методики додаються.

3. З метою спрощення контролю за правильністю визначення на

дату оцінки балансової (залишкової) вартості кожної одиниці

основних засобів, яка зазначена в графах 13 та 14 додатку 6 у

другому рядку, тобто нарахована після 1 липня 1997 р., пропонуємо

використовувати таку формулу:

Б01.07.97

Бв = ------------,

m

(1+а)


де Бв - балансова (залишкова) вартість на дату оцінки, що

зазначена в графі 13 або 14 додатку 6; Б01.07.97 - балансова

(залишкова) вартість за станом на 1 липня 1997 р., зазначена в

першому рядку граф 13 або 14 додатку 6; а - коефіцієнт місячної

норми амортизації одиниці основного засобу виходячи з нових

затверджених річних норм амортизації; m - кількість повних місяців

експлуатації після 1 липня 1997 р. до дати оцінки.

Приклади розрахунку за формулою з використанням даних, що

містяться в зразку заповнення додатку 6:

22 495


--------------- = 22 212,8 грн.;

3

(1 + 0,0042)3 315

--------------- = 3 273,4 грн.

3

(1 + 0,0042)Заступник Голови Фонду О.Бондар

Додаток 5

до Методики оцінки вартості

майна під час приватизації

Зразок заповнення

Відомість розрахунку відновної

вартості основних засобів __________________________

(назва підприємства)

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

| N |Наймену-|Інвен-|Дата |Первіс-|Коефіцієнти збільшення балансової |Балансова вартість,|Вартість |Відновна вартість основних|

|п/п|вання |тарний|введення|на вар-|вартості основних засобів при про- | грн. |витрат на|засобів, включаючи варті- |

| |об'єктів|номер |в експлу|тість, |веденні індексації на: |———————————————————|закінче- |сть завершеного капіталь- |

| |основних| |атацію |грн. |———————————————————————————————————|з ураху- |без ура- |ний капі-|ного ремонту, грн. |

| |засобів | |(місяць,| |01.05.92|01.08.93|01.01.95|01.04.96|ванням |хування |тальний |——————————————————————————|

| | | | рік) | | | | | |індекса- |індекса- |ремонт, |з урахуван- |без урахуван-|

| | | | | | | | | |ції за |ції за |грн. |ням індекса-|ня індексації|

| | | | | | | | | |станом на|станом на| |ції за |за станом на |

| | | | | | | | | |01.04.96 |01.04.96 | |станом на |01.04.96 |

| | | | | | | | | |(гр.5 х |(гр.5 х | |01.04.96 |(гр.11 + |

| | | | | | | | | |х гр.6 х |х гр.6 х | |(гр.10 + |+ гр.12) |

| | | | | | | | | |х гр.7 х |х гр.7 х | |+ гр.12) | |

| | | | | | | | | |х гр.8 х |х гр.8) | | | |

| | | | | | | | | |х гр.9) | | | | |

|———|————————|——————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|————————————|—————————————|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

|———|————————|——————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|—————————|—————————|—————————|————————————|—————————————|

| |Будівля | 001 |01.01.90| 0,14 | 14 | 37,6 | 44 | 7,5 | 24 320 | 3 243 | 400 | 24 720 | 3 643 |

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Додаток 6

до Методики оцінки вартості

майна під час приватизації

Зразок заповнення

Відомість розрахунку залишкової

вартості основних засобів __________________________

(назва підприємства)

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

| N |Наймену-|Інвен-|Відновна вартість,|Шифр |Річна |Місячна|Трива- |Рівень |Розрахункова сума|Залишкова вартість ос- |

|п/п|вання |тарний|включаючи вартість|норми |норма |норма |лість |зносу, %| зносу, грн. |новних засобів, грн. |

| |об'єктів|номер |завершеного капі- |аморти-|аморти-|аморти-|експлу-|(гр. 8 х|—————————————————|———————————————————————|

| |основних| |тального ремонту, |зації |зації, |зації, |атації,|х гр. 9)|з ураху-|без ура-|з урахуван-|без ураху- |

| |засобів | | грн. | | % | % |місяців| |ванням |хування |ням інде- |вання інде-|

| | | |——————————————————| | | | | |індекса-|індекса-|ксації за |ксації за |

| | | |з ураху-|без ура- | | | | | |ції за |ції за |станом на |станом на |

| | | |ванням |хування | | | | | |станом |станом |01.04.96 |01.04.96 |

| | | |індекса-|індекса- | | | | | | на | на |(гр.4 х |(гр.5 х |

| | | |ції за |ції за | | | | | |01.04.96|01.04.96|х гр.10) |х гр.10) |

| | | |станом |станом | | | | | | | | | |

| | | | на | на | | | | | | | | | |

| | | |01.04.96|01.04.96 | | | | | | | | | |

|———|————————|——————|————————|—————————|———————|———————|———————|———————|————————|————————|————————|———————————|———————————|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

|———|————————|——————|————————|—————————|———————|———————|———————|———————|————————|————————|————————|———————————|———————————|

| 1 | Будівля| 001 | 24 720 | 3 643 | 10 002| 1,2 | 0,10 | 90 | | 2 225 | 328 | 22 495 | 3 315 |

| | | | 22 495*| 3 315* | 001| 5,0 | 0,42 | 3 | 10,1 | 282 | 42 |22 212,8 |3 273,4 |

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

——————————————————————

* У тому числі витрати, пов'язані з поліпшенням основних засобів,

у сумі, що не перевищує 5 відсотків сукупної балансової

вартості груп основних фондів на початок звітного року.

Надруковано: "Державний інформаційний бюлетень про приватизацію"N 11 (63), 1997 р.
ч. 1
скачать файл

Смотрите также: