скачать файл
ч. 1М
іністерство транспорту та зв’язку України


ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ


УКРЗАЛІЗНИЦЯ


Головне управління автоматики, телемеханіки та зв’язку


ЦШ

00__

Затверджено

Наказ Державної адміністрації

залізничного транспорту України

від ________ 2006 р. № ________ІНСТРУКЦІЯ

З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАПРАВЛЯЮЧИХ ЛІНІЙ (ХВИЛЕВОДІВ) ПОЇЗНОГО РАДІОЗВ’ЯЗКУ
Видання офіційнеКиїв

2006


ПЕРЕДМОВА


 1. РОЗРОБЛЕНО: Державним підприємством «Центр сертифікаційних випробувань систем, мереж і засобів телекомунікації на транспорті «Транстелеком»

РОЗРОБНИКИ: Л. М. Мартиненко, В. П. Поляков,
М. П. Гурська


 1. ВНЕСЕНО: Головним управлінням автоматики, телемеханіки та зв’язку Державної адміністрації залізничного транспорту України
 1. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державної адміністрації залізничного транспорту України від __________ 200__ року № _____
 1. НА ЗАМІНУ „Инструкции по техническому обслуживанию направляющих (волноводных) линий поездной радиосвязи” (Інструкції з технічного обслуговування направляючих ліній (хвилеводів) поїзного радіозв’язку), ЦШ-4713, що затверджена МШС СРСР 15.08.1989.ЗМІСТС.


1

Сфера застосування ....................................................................


4

2

Нормативні посилання ...............................................................


4

3

Познаки та скорочення ...............................................................


5

4

Загальні положення ....................................................................


6

5

Технічне обслуговування направляючих ліній (хвилеводів) ..


9

6

Облік робіт ..................................................................................


12

7

Загальні положення вимог безпеки .........................................


14
Додаток А

Перелік та періодичність робіт з технічного обслуговування направляючих ліній …..............

18
ІНСТРУКЦІЯ

З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАПРАВЛЯЮЧИХ ЛІНІЙ (ХВИЛЕВОДІВ) ПОЇЗНОГО РАДІОЗВ’ЯЗКУ
Чинна з 2007-03-01 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ  1. Ця Інструкція встановлює порядок робіт і обов'язки персоналу під час технічного обслуговування та ремонту направляючих ліній (хвилеводів), що використовуються для організації каналу поїзного радіозв'язку (ПРЗ). Вимоги цієї Інструкції обов’язкові для всіх працівників, що пов’язані з користуванням та технічним утриманням направляючих ліній (хвилеводів). 1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цій Інструкції є посилання на такі нормативні документи:
Положення про змінного інженера дистанції (служби) сигналізації та зв’язку і диспетчерське керівництво технічним обслуговуванням і ремонтом пристроїв автоматики, телемеханіки та зв’язку на залізницях України, ЦШ/0033, затверджене наказом Державної адміністрації залізничного транспорту України від 31.01.2004 №015-Ц

Инструкция по содержанию технической документации на устройства проводной связи, радиосвязи и пассажирской автоматики (Інструкція з утримання технічної документації на пристрої проводового зв’язку, радіозв’язку та пасажирської автоматики), ЦШ/1, затверджена Головним управлінням сигналізації, зв’язку та обчислювальної техніки Міністерства шляхів сполучення СРСР 04.12.1987.

НПАОП 60.1-1.48-00. Правила безпеки для працівників залізничного транспорту на електрифікованих лініях, затверджені наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 31.05.2000 №120 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 08.06.2000 №340/4561

Правила техники безопасности при эксплуатации контактной сети электрифицированных железных дорог и устройств электроснабжения автоблокировки (Правила техніки безпеки при експлуатації контактної мережі електрифікованих залізниць та пристроїв електропостачання автоблокування), ЦЭ/4506, затверджені МШС СРСР 20.02.1987

Правила безпечної експлуатації пристроїв автоматики, телемеханіки та зв’язку на залізницях України, ЦШ/0030, затверджені наказом Державної адміністрації залізничного транспорту України від 17.11.2003 №288-Ц

НПАОП 0.00-4.15-98. Положення про розробку інструкцій з охорони праці 1. ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ


У цій Інструкції застосовано такі скорочення:
ВЛвисоковольтні лінії;

ВЧ напругависокочастотна напруга;

ЗДзагороджуючі дроселі;

ЗК-4запираючі контури;

ЗПзагороджуючі петлі;

ЗРзапираючі резистори;

ЕЧКрайон контактної мережі;

ІПіскрові проміжки;

КВПконтрольно-вимірювальний пункт;

КЗвисоковольтні конденсатори зв'язку;

КРПконтрольно-ремонтний пункт;

ЛТлінійний узгоджу­чий трансформатор;

ПРЗпоїзний радіозв'язок;

ПЧпроміжна частота;

Ррозрядники;

РКроздільні конденсатори;

УК-6узгоджу­ючі контури;

УНузгоджу­ючі навантаження.

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  1. На електрифікованих ділянках залізниць у якості направляючих ліній (хвилеводів) ПРЗ можуть використовуватися:
 • хвилевідний провід, що спеціально підвішений на опорах контактної мережі або окремо стоячих опорах, (у деяких обґрунтованих випадках, як виключення, можлива підвіска двох хвилевідних проводів);

 • проводи високовольтних ліній (ВЛ) поздовжнього електропостачання напругою 6 кВ та 10 кВ і ліній ДПР (система «два проводи — рейка») напругою 27,5 кВ.
  1. На ділянках з автономною тягою в якості направляючих ліній (хвилеводів) можуть використовуватися: • проводи повітряних ліній зв'язку з кольорових металів;

 • одно або двопроводна лінія з біметалевого проводу, що підвішується спеціально на окремо стоячих опорах або опорах високовольтної лінії поздовжнього електропостачання;

 • проводи високовольтних ліній поздовжнього електропостачання ВЛ 6 кВ або 10 кВ.
  1. Для забезпечення мінімального згасання високочастот­них сигналів ПРЗ при їх поширенні по проводах направляючих ліній (хвилеводів), а також для забезпечення електробезпеки працівників, які користуються поїзним радіозв'язком, та захисту апаратури ПРЗ від перенапруг направляючі лінії (хвилеводи) обладнуються лінійними пристроями ПРЗ.

  2. Лінійні пристрої ПРЗ складаються з лінійних узгоджу­чих трансформаторів (ЛТ); роздільних конденсаторів (РК); запираючих резисторів (ЗР); узгоджу­ючих навантажень (УН); узгоджуючих та запираючих контурів (відповідно УК-6 і ЗК-4); високовольтних конденсаторів зв'язку (КЗ); пристроїв індуктивного збуджування направляючих ліній, включаючи­ проводи збуджування, антенно-узгоджуючі пристрої, запираючі контури та окремо стоячі опори з армуванням; високочастотних загороджуючих дроселів (ДЗ); загороджуючих петель (ЗП); іскрових проміжків (ІП) та розрядників (Р); елементів пристроїв підземних переходів хвилевідного проводу через залізничні колії; елементів пристроїв заземлення.
  1. Призначення лінійних пристроїв ПРЗ: • блоки лінійних узгоджую­чих трансформаторів (ЛТ) використовуються для з'єднання направляючих ліній з різними хвильовими опорами (однопроводного хвилеводу з двопроводним; для приєднання стаціонарної радіостанції до хвилевідних проводів; для підключення відгалужень до одно- або двопроводного хвилеводу; для приєднання хвилевідних проводів до високовольтних проводів; при кабельних переходах хвилевідних проводів через залізничні колії);

 • роздільні конденсатори (РК) застосовуються для поділу на секції хвилевідного проводу, що підвішений на ділянках з електротягою змінного струму;

 • запираючі резистори (ЗР) застосовуються при секціонуванні хвилевідних проводів з метою заземлення секцій на середню точку дроселя-трансформатора;

 • узгоджуючі та запираючі контури використовуються як високочастотні загороджувачі, що включаються у відгалуження (відпаї) від ВЛ і ДПР до трансформаторів та тягових підстанцій, а також у схемі підключення стаціонарних радіостанцій до проводів направляючих ліній;

 • узгоджуючі навантаження (УН) підключаються в місцях анкерування хвилевідних проводів;

 • високовольтні конденсатори зв'язку (КЗ) використовують для сполучення різних типів направляючих ліній, а також у схе­мах високочастотних обходів тягових підстанцій, нормально розімкнутих роз'єднувачів та кабельних вставок ВЛ;

 • загороджуючи петлі (ЗП) використовуються в якості високочастотних загороджувачів, що включаються у відгалуження до тягових підстанцій від ліній ДПР і ВЛ;

 • іскрові проміжки (ІП) та розрядники (Р) призначені для захисту лінійних пристроїв ПРЗ від перена­пруг, що виникають у направляючих лініях.
  1. В доповнення до цієї Інструкції на залізницях складаються відповідні місцеві інструкції, у яких визначені обов’язки та взаємовідносини дистанцій сиг­налізації та зв'язку і дистанцій електропостачання щодо обслуговування та ре­монту направляючих ліній ПРЗ з урахуванням місцевих умов. Місцеві інструкції, що розробляються на залізницях не повинні суперечити положенням цієї Інструкції.

  2. Працівники, що здійснюють технічне обслуговування та ремонт направляючих ліній ПРЗ, зобов'язані знати і дотримуватись положень цієї Інструкції та місцевих ін­струкцій. 1. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАПРАВЛЯЮЧИХ ЛІНІЙ (ХВИЛЕВОДІВ)  1. Обслуговування направляючих ліній (хвилеводів) на електрифікованих ділянках залізниць здійснюється працівниками дистанції сигналізації та зв'язку і дистанції електропостачання.

  2. Направляючі лінії повинні утримуватися в справному стані та конструктивно відповідати технічному проекту. Вносити зміни до конструктивних рішень направляючих ліній без дозволу Головного управління автоматики, телемеханіки та зв’язку і Головного управління електрифікації та електропостачання забороняється. Розміщення та підключення лінійних пристроїв повинні відповідати проекту та технічному паспорту дільниці. Витяги з технічного паспорту дільниці, які виконуються працівниками дистанції сигналізації та зв’язку, повинні містити усі необхідні технічні характеристики пристроїв та обладнання хвилевідних ліній. Вищезазначені витяги зберігаються у змінного інженера дистанції сигналізації та зв’язку і енергодиспетчера дистанції електропостачання.

  3. На дистанцію сигналізації та зв'язку покладаються:
 1. відповідальність за забезпечення стійкої та безперебійної роботи каналу поїзного радіозв'язку, який організований за допомогою направляючих ліній;

 2. технічне обслуговування та ремонт на дільницях з автономною тягою хвилевідних проводів, що підвішені на опорах ВЛ та окремо стоячих опорах, і пристроїв індуктивного збуджування направляючих ліній;

 3. технічне обслуговування, заміна та ремонт блоків лінійних пристроїв (лінійних трансформаторів, роздільних конденсаторів, запираючих резисторів, узгоджуючих навантажень, запираючих контурів, розрядників), що використовуються для обробки та секціонування хвилевідних проводів;

 4. технічне обслуговування (ремонт і налагоджування) та підготовка для заміни блоків лінійних пристроїв (запираючих контурів, загороджуючих дроселів), що включаються у відпаї до трансформаторів та до вводів до тягових підстанцій, а також високовольтних конденсаторів зв'язку, узгоджуючих та запираючих контурів і узгоджуючих трансформаторів, які застосовуються у схемах високочастотних обходів тягових підстанцій, роз'єднувачів і кабельних вставок ВЛ та в схемах сполучення хвилевідних проводів із ВЛ;

 5. технічне обслуговування та ремонт кабельних переходів хвилевідного проводу через залізничні колії та проводів високочастотних обходів кабельних вставок ВЛ;

 6. оформлення матеріальних заявок на вироби та матеріали, що необхідні для технічного обслуговування лінійних пристроїв, крім біметалічного дроту, ізоляторів, елементів армування опор і анкерування проводів хвилеводу та збудження;

 7. оформлення заявок (та узгодження їх з дистанціями електропостачання) на проведення різного роду робіт на направляючих лініях з їх технічного обслуговування;

 1. перевірка та заміна дефектних іскрових проміжків та розрядників;

 2. технічне обслуговування та ремонт високовольтних конденсаторів зв'язку.  1. На дистанцію електропостачання покладаються:
 1. проведення працівникам дистанції сигналізації та зв’язку (за заявкою ШЧ) інструктажів з питань охорони праці при технічному обслуговуванні лінійних пристроїв ПРЗ, що встановлені на опорах контактної мережі та опорах ВЛ;

 2. технічне обслуговування та ремонт на електрифікованих­ дільницях направляючих ліній (хвилеводів), що підвішені на опорах контактної мережі, збуджуючих проводів, проводів високочастотних обходів тягових підстанцій та роз’єднувачів;

 3. заміна високовольтних конденсаторів зв'язку та блоків лінійних пристроїв (запираючих та узгоджуючих контурів, загороджуючих дроселів), що використовуються для високочастотної­ обробки трансформаторів та вводів до тягових підстанцій, у схемах високочастотних обходів тягових підстанцій, роз'єднувачів та кабельних вставок ВЛ; а також у схемах підключення стаціонарних радіостанцій до проводів направляючих ліній (хвилеводів) ПРЗ;

 4. обслуговування та ремонт хвилевідного проводу та армування на опорах контактної мережі;

 5. оформлення матеріальних заявок на ізолятори, біметал­евий провід, елементи армування опор;

 6. узгодження заявок, що надаються дистанцією сигналізації та зв'язку, на проведення різного роду робіт на направ­ляючих лініях.

Роботи згідно з 5.4., б), в) дистанцією електропостачання виконуються за заявками дистанції сигналізації та зв’язку. В аварійних випадках роботи виконуються протягом однієї доби.

Забороняється проводити будь-які роботи на направляючих лініях (хвилеводах), які можуть призвести до відмов у роботі ПРЗ, без попереднього погодження з дистанцією сигналізації та зв’язку.


  1. Для забезпечення нормальної роботи направляючих ліній дистанція сигналізації та зв'язку повинна мати достатній запас (не менш 10 % від загальної кількості, що знаходиться в експлуатації) узгоджуючих та запираючих контурів, блоків лінійного обладнання і періодично перевіряти відповідність лінійних пристроїв технічному паспорту дільниці.

  2. Дистанція сигналізації та зв’язку один раз у квартал зобов’язана контролювати справність направляючих ліній вимірюванням рівня сигналу на стаціонарних радіостанціях від

сусідніх стаціонарних радіостанцій (вимірюванням ВЧ напруги у точці ПЧ (проміжної частоти) приймача).Служба сигналізації та зв'язку залізниці силами дорожньої лабораторії зв'язку зобов'язана не менше двох раз на рік (на дільницях з швидкісним рухом та вантажонапружених – чотири рази на рік) проводити комплексну перевірку пристроїв ПРЗ із вимірюванням рівнів перешкод і рівня корисного сигналу від стаціонарних радіостанцій з побудовою діаграми рівнів за допомогою вагона-лабораторії і на підставі результатів вимірів проводити аналіз технічного стану пристроїв та обладнання направляючих ліній.

  1. Роботи з технічного обслуговування направляючих ліній виконуються бригадою у складі не менше двох чоловік; керівник робіт (він же спостерігач) повинен мати з електробезпеки кваліфікаційну групу IV або V у залежності від категорії робіт, а виконавці — відповідно кваліфікаційну групу III або IV. При спільному виконанні робіт за участю працівників дистанції сигналізації та зв'язку і дистанції електропостачання (1 та 2.12 додатку А) керівником та спостерігачем є представник дистанції електропостачання.

  2. Працівники дистанції сигналізації та зв'язку перед початком робіт (заміна, налагоджування або ремонт лінійних пристроїв) зобов'язані дати письмову заявку на ім'я начальника дистанції електропостачання з зазначенням місця, часу початку, тривалості і характеру роботи.

  3. Для проведення робіт у порядку поточної експлуатації та ремонту заявки дистанції сигналізації та зв'язку подаються до дистанції електропостачання не пізніше ніж за 24 години до початку їх виконання і зберігаються у змінного інженера дистанції сигналізації та зв’язку. 1. ОБЛІК РОБІТ  1. Дистанція сигналізації та зв'язку складає річний графік технічного обслуговування направляючих ліній, який затверджують начальники дистанції сигналізації та зв’язку і дистанції електропостачання. Річний графік є основою для складання старшим електромеханіком оперативних місячних графіків проведення робіт на направляючих лініях. Оперативні місячні графіки знаходяться у начальника дільниці ПРЗ. Копії місячних графіків надаються відповідному ЕЧК у межах обслуговування.

Копії річних графіків технічного обслуговування і оперативних планів робіт на місяць повинні знаходитися на контролі у змінного інженера дистанції сигналізації та зв’язку. Про виконання робіт за планами-графіками старші електро­механіки або електромеханіки доповідають змінному інженеру дистанції сигналізації та зв’язку відповідно до вимог «Положення про змінного інженера дистанції (служби) сигналізації та зв’язку і диспетчерське керівництво технічним обслуговуванням і ремонтом пристроїв автоматики, телемеханіки та зв’язку на залізницях України».

  1. Про результати планових оглядів стану направляючих ліній та пов'язаних з ними пристроїв, про виконання робіт з обслуговування та ремонт направляючих ліній ПРЗ працівниками дистанції сигналізації та зв’язку і електропостачання, робиться запис у «Журналі огляду колії, стрілочних переводів, пристроїв СЦБ та зв’язку, контактної мережі» (форми ДУ-46), що знаходиться у чергового по станції. Результати виконаних робіт реєструються керівником робіт дистанції електропостачання у «Журналі виконаних робіт» (форми ЕУ – 83 А), який знаходиться у нього, а у дистанції сигналізації та зв’язку у спеціальному журналі (форми ШУ-2), який знаходиться на робочому місці працівників дистанції, що виконували ці роботи.

  2. Результати вимірів, які проведені лінійним електромеханіком дистанції сигналізації та зв'язку відповідно до 5.6, звіряються ним з паспортними даними і заносяться у «Робочий журнал перевірки роботи пристроїв дільниці ПРЗ» (додаток до технічного паспорту), що зберігається у нього ж.

Дані вимірів рівня корисного сигналу та перешкод, що отримані працівниками дорожньої лабораторії під час поїздки вагона-лабораторії, а також результати вимірів опору заземлення, що проведені електромеханіком контрольно-вимірювального пункту (КВП), заносяться в технічний паспорт дільниці ПРЗ, що знаходиться у начальника дільниці та оформляється згідно з «Инструкцией по содержанию технической документации на устройства проводной связи, радиосвязи и пассажирской автоматики. ЦШ/1».

  1. На кожен блок лінійних пристроїв ПРЗ електромеха­ніку контрольно-ремонтного пункту (КРП) необхідно вести технічний паспорт за формою ШУ-4, який зберігається у старшого електромеханіка КРП. У технічному паспорті фіксують­ся основні значення параметрів блоків та їх значення після ремонту; на кожен відремонтований та перевірений блок наклеюється бирка з записом дати останньої перевірки (ремонту) і прізвища того, хто перевіряв.

  2. Огляд, перевірка та настроювання пристроїв підключення стаціонарних радіостанцій до направляючих ліній (включаючи пристрої заземлення) виконуються лінійним електромеханіком дистанції сигналізації та зв'язку з попереднім записом у «Журналі огляду колії, стрілочних переводів, пристроїв СЦБ, зв’язку та контактної мережі» (ф. ДУ-46), що знаходиться у чергового по станції, а результати заносяться ним у спеціальний журнал форми ШУ-2, який знаходиться на робочому місці працівників дистанції, що виконували ці роботи. 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ВИМОГ БЕЗПЕКИ  1. Під час технічного обслуговування направляючих ліній персоналу необхідно дотримуватися «Правил безпеки для працівників залізничного транспорту на електрифікованих лініях. НПАОП 60.1-1.48-00», «Правил техники безопасности при эксплуатации контактной сети электрифицированных железных дорог и устройств электроснабжения автоблокировки. ЦЭ/4506», «Правил безпечної експлуатації пристроїв автоматики, телемеханіки та зв’язку на залізницях України. ЦШ/0030».

  2. Всі особи, що виконують технічне обслуговування та ремонт направляючих ліній ПРЗ, повинні знати та сурово виконувати вимоги правил охорони праці. При виконанні робіт на направляючих лініях необхідно пам’ятати, що вони (у тому числі хвилевідні провода) знаходяться під високою робочою чи наведеною напругою і що залізниця є зоною підвищеної небезпеки. Тому працюючим необхідно дотримуватися не тільки правил електробезпеки, але і встановленого порядку під час перебування на залізничних коліях.

  3. Персонал дистанцій сигналізації та зв'язку, який обслуговує направляючі лінії та пов'язані з ними пристрої ПРЗ повинен періодично проходити перевірку знань правил електробезпеки та виконання робіт на висоті. Іспити проводяться у комісії під головуванням начальника дистан­ції або його заступника. В комісію включається також представник дистанції електропостачання. Перелік осіб, які допущені до обслуговування направляючих ліній, затверджується начальником дистанції сигналізації та зв’язку і повинен знаходитися у дистанції сигналізації та зв'язку в чергового інженера дистанції та у дистанції електропостачання у енергодиспетчера.

  4. Кожен працівник дистанцій сигналізації та зв'язку і дистанції електропостачання при виявленні порушення правил безпеки або несправності направляючої лінії ПРЗ і пов'язаних з нею пристроїв, що становлять небезпеку для людей або руху поїздів, зобов'язаний, при наявності небезпечного місця вжити всі можливі заходи з його огородження, негайно сповістити про порушення або несправності своєму безпосередньому начальнику та черговому інженеру дистанції сигналізації та зв’язку або енергодиспетчеру дистанції електропостачання.

  5. Працівники, що обслуговують направляючі лінії, повинні мати для забезпечення безпечного виконання робіт відповідні засоби індивідуального захисту та пристосування. До початку роботи керівник зобов'язаний безпосередньо на робочому місці провести працівникам цільовий інструктаж щодо безпечного виконання робіт та перевірити справність захисних засобів, пристосувань та інструменту, а у процесі роботи вести постійний нагляд за дотриманням вимог безпеки.

  6. Настройку антенно-узгоджуючих пристроїв при індуктивному збуджуванні направляючих ліній допускається виконувати при наявності напруги в направляючих лініях. У схемах підключення стаціонарних радіостанцій до проводів ВЛ за допомогою конденсаторів зв'язку настройка антенно-узгоджуючих пристроїв повинна виконуватися при знятій напрузі і при відсутності заземлюючих штанг на проводах ВЛ. Для виконання зазначених робіт повинна бути розроблена місцева інструкція з охорони праці на це робоче місце відповідно до «Положення про розробку інструкцій з охорони праці. НПАОП 0.00 -4.15-98».

  7. Усі роботи на направляючих лініях, що пов'язані з підйомом на опори контактної мережі або ВЛ, виконуються за нарядом-допуском. Перелік осіб, які мають право видачі нарядів та розпоряджень, затверджується відповідно начальником дистанції сигналізації та зв’язку або начальником дистанції електропостачання.

  8. Перед виконанням робіт на хвилевідних проводах останні повинні бути заземлені заземлювальними штангами по обидва боки від місця робіт (відповідно до вимог правил, приведених у 7.1 цієї Інструкції).

  9. Перед підйомом на опору необхідно переконатися у справності її, цілісності спусків заземлення, а також у наявності з'єднання запираючих та узгоджуючих контурів із проводами заземлення. Час виконання роботи на висоті повинен бути мінімальним, для чого необхідно провести підготовчу роботу щодо ви­бору драбини відповідної довжини, інструменту та необхідних матеріалів.

При роботі на опорі слід розташовуватися таким чином, щоб не втрачати з виду найближчі проводи, що знаходяться під напругою.

Категорично забороняється наближатися до проводів ВЛ, ДПР і до контактної мережі на відстань менше ніж 2 м.  1. Перед початком робіт з перевірки високовольтних конденсаторів зв'язку необхідно:
 • переконатися в цілісності заземлюючих спусків конденсатора та привода роз'єднувача;

 • відключити конденсатор від високовольтної лінії за допомогою роз'єднувача та вивісити на приводі роз'єднувача плакат «Не включати! Працюють люди!», і замкнути привід на замок;

 • зробити контрольний розряд конденсатора за допомогою спеціальної штанги закорочуванням його виводів (робота повинна виконуватися в діелектричних рукавичках).

Забороняється доторкатися до струмоведучих частин відключеного конденсатора до контрольного розряду.

ДОДАТОК А

(обов’язковий)Перелік та періодичність робіт з технічного обслуговування направляючих ліній

Таблиця 1п/п

Найменування робіт

Періодичність
Роботи, що виконуються спільно працівниками ШЧ та ЕЧОгляд пристроїв високочастотних обходів тягових підстанцій та роз'єднувачів і схем сполучення хвилевідних проводів із проводами ліній поздовжнього електропостачання

1 раз на місяцьОгляд лінійних пристроїв (запираючих контурів; високочастотних загороджуючих дроселів), що включаються у відпаї до трансформаторів і у вводи до тягових підстанцій

1 раз на рікЗаміна лінійних трансформаторів та запираючих контурів, що використовуються в схемах сполучення хвилевідних проводів з проводами ліній поздовжнього електропостачання

При необхідностіПродовження таблиці 1
Роботи, що виконуються працівниками ШЧВимір загасання, що вноситься направляючими лініями у високочастотний тракт каналу ПРЗ, реєстрацією рівня сигналу від сусідніх стаціонарних радіостанцій. Вимір рівня радіоперешкод на вході приймачів стаціонарних радіостанцій

1 раз в кварталКомплексна перевірка каналу ПРЗ, організованого за допомогою направляючих ліній, та аналіз його роботи

не менше двох разів на рік

(на вантажо-напружених дільницях – чотири рази на рік)

Огляд і налагоджування схем підключення стаціонарних радіостанцій до направляючих ліній

2 рази на рікОгляд хвилевідних та збуджуючих проводів, узгоджуючих пристроїв, запираючих та узгоджуючих контурів. Вимірювання опору заземлення лінійних пристроїв.

1 раз на рік


Продовження таблиці 1Заміна блоків лінійних пристроїв (лінійних трансформаторів, запираючих та узгоджуючих контурів, роздільних конденсаторів, запираючих резисторів і антенно-узгоджуючих пристроїв), що використовуються для обробки хвилевідних проводів і в схемах індуктивного збуджування направляючих ліній

При необхідностіОгляд і при необхідності ремонт підземних переходів хвилевідного проводу через залізничні колії

1 раз на рікПеревірка стану направляючих ліній на ділянках з автономною тягою

1 раз на рікРемонт хвилевідних проводів і їх армування на ділянках з автономною тягою

1 раз на 6 роківПеревірка і регулювання розрядників

1 раз на рік перед грозовим сезоном та після замикання в контактній мережіПеревірка іскрових проміжків і заміна дефектних

1 раз у кварталПеревірка пристроїв заземлення, вимір опору заземлення

1 раз на рікПеревірка конденсаторів зв'язку без зняття з опор (з залученням працівників ЕЧ)

2 рази на рікРемонт конденсаторів зв'язку

При необхідності

Продовження таблиці 1
Роботи, що виконуються працівниками ЕЧПеревірка стану та ремонт хвилевідних проводів і армування на електрифікованих ділянках

1 раз на 6 роківЗаміна запираючих контурів та високочастотних запираючих дроселів, що включаються у відпаї до трансформаторів і у вводи до тягових підстанцій

За заявкою ШЧЗаміна високовольтних конденсаторів зв'язку, що використовуються у схемах високочастотних обходів тягових підстанцій, роз'єднувачів і кабельних вставок ВЛ і в схемах сполучення хвилевідних проводів із проводами ВЛ

При необхідності та за заявкою ШЧЧищення та заміна ізоляторів, що використовуються для підвіски хвилевідних проводів на електрифікованих ділянках

При необхідностіПеревірка стану проводів високочастотних обходів тягових підстанцій, збуджуючих проводів і регулювання їх стріли прогину

При необхідності

ч. 1
скачать файл

Смотрите также: