скачать файл
ч. 1 ч. 2 ... ч. 4 ч. 5

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Одеський національний політехнічний університет


Кафедра інформатики та управління захистом інформаційних систем

Завдання

до виконання контрольної роботи

з дисципліни «Інформатика та обчислювальна техніка»

для студентів заочної форми навчання груп

ЗМС, ЗМТ, ЗМІ,ЗІК,ЗІД, ЗКА, ЗКТ, ЗКМ

(II семестр)


Одеса 2012

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Одеський національний політехнічний університет


Зразок титульного листа


Кафедра інформатики та управління захистом інформаційних систем
Контрольна робота

з дисципліни «Інформатика і обчислювальна техніка».


(II семестр)Перевірив:

ПІП викладача

Виконав:

студент № гр, ПІП, шифр,

варіанта.

Одеса 2012

Загальні положення до виконання роботи


  1. Як визначити номер свого варіанта.

З шифра вашої залікової книжки візьміть дві останні цифри та згідно наступної таблиці визначить № варіанта, який міститься на перехресті рядка предостаньої цифри та стовпця останьої цифри:
Остання цифра шифру


0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Предостання цифра шифру

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

9

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1  1. Як виконувати роботу для всіх варіантів.

Завантажте табличний процесор Ms Excel.

Результатами виконання завданнь будуть таблиці, розташованні на аркушах книг (файлів програми Ms Excel).

Кожну книгу треба перейменувати згідно з назвою завдання - Завдання1.xls … Завдання5.xls.

Зберегти на дискеті.

Таблиці повинні бути представлені у двох режимах: у стандартному вигляді та у режимі формул (Сервис Параметры… вкладка Вид вікно Парамерты окнаФормулы).

Результати з Ms Excel треба скопіювати та перенсти у текстовий редактор Ms Word, оформити, додати тексти умов завдань згідно з варіантом та роздрукувати на аркушах формата А4. Додати аркуш - Титульний лист.

  1. Загальні відомості до виконання кожного завдання


Контрольна робота №1

Завдання 1 “Організація табличної інформації в Excel”

Створіть зображену далі таблицю, дотримуючись таких вимог.

Розмістіть таблицю в діапазоні А1:F13.

Для стовпців з датами застосуйте формат даних Дата, для стовпців з грошевими показниками застосуйте формат даних Денежный. Для всіх інших - застосуйте формат даних Общий Типи підберіть так, щоб зображення відповідало табличному.

При формуванні заголовка таблиці використайте об'єднання комірок та опцію форматування Переносить по словам, якщо потрібно горизонтальне та вертикальне вирівнювання даних, орієнтацію тексту в комірках.

Здійсніть обрамлення, заповнення діапазонів та вирівнювання текстових і числових значень згідно з таблицею.

Встановіть верхній і нижній колонтитули. У верхньому колонтитулі зазначте своє прізвище і назву лабораторної роботи, у нижньому —дату і номер сторінки.

Задайте для таблиці альбомну орієнтацію сторінки.

Розмістіть таблицю в центрі сторінки.

Завдання 2 “Організація графічної інформації”

У комірку В2 введіть текст "Обсяги продажів". Застосуйте до нього напівжирне виділення. Зробіть розмір шрифту в цій комірці 11. В область A4:F24 введіть таку таблицю.

Табл.2.1

Для форматування заголовків стовпців викличте контекстне меню, виконайте команду Формат ячеек і на вкладці Выравнивание виберіть вертикальне та горизонтальне вирівнювання по центру, активізуйте опцію переносить по словам. Для форматування заголовків рядків виділіть область А5:А8, викличте Формат ячеек, на вкладці Выравнивание виберіть вертикальне та горизонтальне вирівнювання по центру, активізуйте опцію обьединение ячеек і встановіть орієнтацію тексту 90°. Далі в об'єднаній області наберіть текст "Квартал І" і скопіюйте його в область А9:А20, вико­ристовуючи автозаповнення. Заголовок "За рік" створіть аналогічно.

Залийте відтінками світлих кольорів заголовки таблиці.

За допомогою кнопки Автосуммирование обчисліть сумарні обсяги продажів кожного виду товарів за "Квартал І" у комірках С8:Е8. Аналогічно заповніть області С12:Е12, С16:Е16, С20:Е20.

У комірку С21 введіть формулу =СУММ(С5;С9;С13;С17) для знаходження річних обсягів продажів легкових автомобілів у магазині "Мрія". Використовуючи процедуру автозаповнення, скопіюйте цю формулу в область С21:Е23.

Скориставшись кнопкою Автосуммироваиие, знайдіть в області С24:Е24 сумарні річні обсяги продажів для кожного виду товарів.

Знайдіть суми за рядками у графі "Разом".

До області числових даних таблиці застосуйте грошовий формат Евро. Для цього виділіть область С5:F24, викличте контекстне меню, виконайте команду Формат ячеек, на вкладці Число виберіть формат Денежный, встановіть 0 знаків після коми і активізуйте Евро у списку грошових позначень.

Застосуйте до таблиці доцільне обрамлення і залийте відтінками світлих кольорів графу "Разом" і рядки "Разом".

Завдання 3 "Обчислення в ЕХСЕL"

1. Запустіть Ехсеl, відкрийте нову книгу.

2. На першому і другому аркушах створіть табл. 3.1 і 3.2.

3. Збережіть книгу в особистій папці під ім'ям Лаб_роб_3_1.

4. Відкрийте нову книгу, на першому аркуші на якої створіть табл. 3.3.

5.Останні дві графи в усіх таблицях повинні мати процентний формат з двома десятковими розрядами після коми.

6. Коміркам Листі1В4 і Лист 1С4 дайте імена Площа_світу та Нaродонаселення_світу відповідно.

7. Виділіть діапозон A3:F4, що складається з 12 комірок.

8. Клацьніть правою кнопкою миші полі Автовычисление в рядку стану

9. Викличте функцію СЧЁТЗ, клацнувши на пункті меню Количество значений. Скільки значень містить виділений діапозон?

10. Знову відкрийте контексне меню і викличте функцію СЧЁТ клацанням на пункті Количество чисел. Визначте, скільки числових значень містить виділений діапозон.

11. Так само обчислить суму числових значень, клацнувши на пункті контексного меню Сумма.

12. Перейменуйте Лист1 у Рзподіл_площі і збережіть книгу під назвою Лаб_роб_3_2.

13. Відкрийте книгу Лаб_роб_3_1 і підлічіть на всіх аркушах суми у графах “Площа” і “Чисельність населення” , для першого аркуша скориставшись кнопкою Вставка функции панелі інструментів Стандартная та функцією СУММ, а для другого − кнопкою Автосумма цієї ж панелі.

14. Для кожної країни визначте щільність населення. Для цього:

− виділіть комірку D3 і, використовуючи відносні посилення, введіть у неї формулу =С3/В3;

− потягнувши мишею маркер автозаповнення комірки D3, скопіюйте формулу в комірку D4,D5.

15. Для кожної країни визначте частку її населення від чисельності населення світу заголом. Для цього:

− виділіть комірку F3 і в рядку формул натисніть кнопку Изменить формулу;

− виділіть комірку С3 і натисніть клавішу ;

− відкрийте книгу Лаб_роб_3_2, виділіть на аркуші Розподіл_полощі комірку Народонаселення_світу і натисніть Enter.

Звернить увагу на запис повного імені в абсолютному посиланні на дальник формули.

16. Так само для кожної країни визначте частку її території від території, яку заселено льдьми на всій земній кулі (комірка Площа_світу).

17. Визначте середню щільність населення у країнах. Результати помістіть у рядки “Разом” відповідних граф.      1. Результати збережить.


Контрольна робота №2

Завдання 4 «ВИКОРИСТАННЯ ФУНКЦІЙ»

У новій книзі «Завдання4.xls», на першому аркуші побудуйте табл. 4.1, переіменуйте аркуш згідно з іменем створеної таблиці.

На 2, 3, 4 аркушах побудуйте відповідно таблиці 4.2, 4.3, 4.4. Згідно пунктам 1-3 завдання 4 виконайте у цих таблицях відповідні розрахунки.

При розрахунках у формулах треба користатися повним іменем комірок, тобто, Лист1!А1:А5.

Перейменуйте аркуші згідно певних дій у цих таблицях.

Завдання 5 «РОБОТА З БАЗАМИ ДАНИХ (СПИСКАМИ) В EXCEL»

Створіть список. Структура кожного запису має вигляд згідно з варіантом.

Результати виконання завдання повині бути розташовані на 3 аркушах робочої книги. На першому аркуші робочої книги розмістіть список (базу даних) з відповідною інформацією: заголовком з назвами полів та 5 рядками записів. Записи уведыть за власним бажанням ви­ходячи з наявних назв полів.

Одне зі значеннь полів має бути розраховане за певною формулою.

Доповніть список п'ятьма записами, скориставшись вікном форми даних.

Зафіксуйте область з іменами полів.

Забезпечте незалежність інформації від дати роботи з книгою.

Виконайти наступні дії зі списком.ч. 1 ч. 2 ... ч. 4 ч. 5 следующая страница >>
скачать файл

Смотрите также: