скачать файл
ч. 1 ч. 2 ... ч. 5 ч. 6Міністерство охорони здоров’я України
Львівський національний медичний університет

імені Данила Галицького

НЕВРОЛОГІЯ
Змістовний модуль 1 «Неврологія»
Навчально-методичні рекомендації

для аудиторної та самостійної роботи студентів

IV курсу стоматологічного факультету

вищих медичних учбових закладів

III-IV рівнів акредитації

Львів – 2013

Навчально-методичні рекомендації підготували викладачі кафедри неврології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького: д.м.н., проф. Негрич Т.І.; к.м.н., доц. Король Г.М.; к.м.н., доц. Мар’єнко Л.Б.; к.м.н., доц. Боженко Н.Л.; к.м.н., доц. Матвієнко Ю.О.; к.м.н., доц. Малярська Н.В.; к.м.н., асист. Шоробура М.С.; к.м.н., асист. Мар’єнко К.М.; к.м.н., асист. Пшик П.С.; к.м.н. Сиротіна О.С.; асист. Вівчар Р.Я.


Відповідальний редактор: завідувач кафедри неврології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького д.м.н., проф. Пшик С.С.
Відповідальний за випуск: проректор з навчальної роботи Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, д.м.н., проф. Гжегоцький М.Р.
Рецензент: завідувач кафедри внутрішньої медицини №1, д.м.н., проф. Абрагамович О.О.
Навчально-методичні рекомендації розглянуті та затверджені профільною методичною комісією Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького (протокол № 18 від 13.09.2012 р.)
ПЕРЕДМОВА

Враховуючи специфічні особливості сучасного стану професійної підготовки та активізацію науково-інформаційних процесів, подвоєння обсягів наукової інформації, складність навчальної програми, зростання темпів навчання, програма курсу неврології в т. ч. нейростоматології для студентів IV курсу стоматологічного факультету підготована з урахуванням вищевказаних сучасних теоретичних і практичних вимог до знань, умінь і навичок, необхідних майбутнім лікарям при наданні медичної допомоги хворим з неврологічною і нейростоматологічною патологією.

Навчально-методичні рекомендації складені на основі навчальної програми, затвердженої 2012 р., та наказу МОЗ України від 02.12.2012 р. № 929 (зі змінами, внесеними наказом МОЗ України від 08.07.2012 року №541) у навчальний план підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» кваліфікації «лікар-стоматолог» у вищих медичних навчальних закладах IV рівня акредитації.

Навчальна програма складена у відповідності із нормативними документами: освітньо-кваліфікаційними характеристиками (ОКХ) і освітньо-професійними програмами (ОПП) підготовки фахівців, затвердженими наказами МОН України від 16.04.03 за № 239 «Про затвердження складових галузевих стандартів вищої освіти з напрямку підготовки 1101 «Медицина». Рекомендації складені для студентів вищих медичних закладів освіти України IV рівня акредитації за спеціальністю «Стоматологія».

Розподіл навчального процесу:

Всього академічних годин: 45 год., що складає 1.5 кредитів ECTS. Лекції – 10 год. Практичні заняття – 30 год. Самостійна робота – 5 год. Дисципліна структурована на 1 модуль, який включає 2 змістові модулі: Змістовий модуль 1. Неврологія. Змістовий модуль 2. Нейростоматологія.

Вивчення неврології, в т. ч. нейростоматології, здійснюється впродовж 4-го року навчання в університеті.

Кредитно-модульна система організації навчального процесу спонукає студентів систематично вчитися протягом навчального року. Теми лекційного курсу розкривають проблемні питання відповідних розділів неврології і нейростоматології.

Видами навчальної діяльності студенів згідно з навчальним планом є: а) лекції, б) практичні заняття, в) самостійна робота студентів (СРС).

1 кредит ECTS – 30 год.Аудиторне навантаження – 88.9%, СРС – 11.1%.

Опис навчального плану з дисципліни “Неврологія в т. ч. Нейростоматологія” для студентів стоматологічного факультету

Структура

навчаль-ної

дисцип-ліни

Кількість годин, з них

Рік нав-чання

Вид

контро-лю

Всього

Аудиторних

СРС

Лек-цій

Практик-них занять
45

10

30

5

4
Кредитів ЕСТS

1,5
Модуль 1:

Змістовий модуль 1

15 год. / 0,5 креди-ту ЕСТS

2

12

1
Поточ-ний / підсумко-вий

Змістовий модуль 1

30 год. / 1 кредит ЕСТS

8

18

4
Поточ-ний / підсумко-вий

В тому числі, підсумко-вий модульний контроль

3 год. / 0,1 креди-ту ЕСТS
2

1
Поточ-ний / підсумко-вий

Тижневе наванта-ження

0,9 год. / 0,03 креди-тів ЕСТS
Головною метою курсу з неврології та нейростоматології є навчання студентів теоретич­ним основам, навичкам обстеження нейростоматологічних хворих, методології поста­новки діагнозу неврологічного захворювання, вибору тактики лікування та надання термінової допомоги при невідкладних станах. Студенти стоматологічного факультету, які вивчатимуть курс неврології та нейростоматології по запропонованій програмі, повинні знати клінічну анатомію і фізіологію нервової системи та симптоми ураження різних її: інтерпретувати реалізацію довільних рухів; пояснювати симптоми центрального і периферичного парезів; аналізувати анатомо-фізіологічні особливості стріо-палідарної системи, мозочка та синдроми ураження; інтерпретувати поняття про чутливість, види чутливих розладів, топічні типи чутливих порушень; аналізувати анатомо-фізіологічні особливості та патологію нюхового і зорового аналізаторів; інтерпретувати синдроми ураження окорухових, трійчастого, лицьового, присінково-завиткового нервів та патологію IX –XII пар черепних нервів; бульбарний і псевдобульбарний синдроми; визначити патологію вегетативної нервової системи; аналізувати синдроми ураження кори головного мозку.

Студенти також повинні оволодіти практичними навичками дослідження стану неврологічного статусу хворого; аналізувати дані обстеження нейростоматологічних хворих; визначати провідні симптоми і синдроми при найпоширенішій неврологічній патології; планувати тактику ведення стоматологічного хворого з неврологічною патологією; проводити диференційну діагностику захворювань у клініці нейростоматології; проводити обстеження нейростоматологічних хворих; ставити попередній клінічний діагноз і діагноз при невідкладних станах станах у клініці нервових хвороб; надавати медичну допомогу при невідкладних станах у клініці нервових хвороб та нейростоматології.

За новою навчальною програмою вивчення дисципліни «Неврологія в т. ч. нейростоматологія», побудованою на засадах Болонської системи, 5 годин (11,1%) навчального плану займає самостійна робота студента (самостійна підготовка до практичного заняття, вивчення позааудиторних тем, відробка практичних навиків, оформлення історії хвороби, індивідуальна самостійна робота з елементами наукової і практичної роботи, обов’язкова підготовка до підсумкового модульного контролю). Рекомендується студентам на практичних заняттях коротко записувати теоретичний матеріал, дані про перебіг неврологічного захворювання у конкретного хворого.

Предмет неврологія, в т. ч. нейростоматологія є унікальним, він визначає самостійність, своєрідність та особливість науки, чим відрізняється від інших дисциплін, тому тут постійно необхідно вдосконалювати методологію – тобто сукупність прийомів, способів та принципів, за допомогою яких досліджуються неврологічний статус здорової людини, а також при різних нейростоматологічних захворюваннях; виявляються патологічні симптоми і синдроми; встановлюється клінічний діагноз; призначається сучасне лікування; вірішуються ситуаційні задачі та задачі за типом ліцензійного іспиту «Крок-2».Тема 1: ГОЛОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ НЕВРОЛОГІЧНОЇ НАУКИ. ПРИНЦИПИ БУДОВИ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ. ЧУТЛИВА СИСТЕМА ТА СИМПТОМИ ЇЇ УРАЖЕННЯ. ВИДИ І ТИПИ ПОРУШЕННЯ ЧУТЛИВОСТІ
І. Актуальність теми

Чутливість у людини відіграє величезну роль в оцінюванні інформації про стан зовнішнього і внутрішнього середовища ор­ганізму. Її треба розглядати з погляду вчення І. П. Павлова про аналізатори. Аналізатор за І. П. Павловим — єдина функціо­нальна система, яка складається з рецепторного апарату, афе­рентного провідника, кіркового відділу аналізатора.

З порушенням чутливості в хворого доводиться часто зустріча­тися не тільки неврологам, а й лікарям інших спеціальностей (терапевтам, педіатрам, ендокринологам, онкологам, інфекціоні­стам, гематологам, стоматологам, дерматологам тощо). Тому кож­ному лікареві треба знати симптоми ураження чутливих аналізаторів, уміти своєчасно їх виявляти.

II. Навчальні цілі заняття

Студент повинен знати:

1. Анатомію і фізіологію нервової системи (відновити знання матеріалу, вивченого на попередніх курсах).

2. Будову чутливого аналізатора.

3. Клінічну класифікацію чутливості, види і типи чутли­вих розладів.Студент повинен вміти:

1. Оволодіти методикою дослідження чутливої функції нервової системи.

2. Аналізувати виявлені у хворих чутливі розлади, виділити та співставити їх види і типи, знати хід провідних шляхів, визначати рівень їх ураження.

3. Виділяти синдроми чутливих розладів.

4. Ставити топічний діагноз.

III. Виховні цілі заняття

Виробити і навчити студентів відчуття відповідальності за наслідки (в т. ч. і юридичні) правильності, чіткості й своєчасності дій лікаря.

Закріпити у студентів здатність розуміння важливості ретельного і правильного встановлення топічного (чутливість під час цього має чи не найважливіше значення), а в результаті й клінічного діагнозу.

Виховати у майбутніх лікарів почуття відповідальності, гуманізму, навичок медичної етики і деонтології, патріотизму і відданості професії українського лікаря-інтелігента.

IV. Структурно-логічна схема теми


Топографія тіл нейронів і перехресть чутливих шляхів
1 нейрон

2 нейрон

3 нейрон

Тракт поверхневої чутливості

Спінальний ганглій

Задній ріг

Зоровий горб

Тракт глибокої чутливості

Спінальний ганглій

Ядра Голя і Бурдаха

Зоровий горб

Тракт поверхневої чутливості

Перехрест посегментно на рівні передньої сірої спайки

Тракт глибокої чутливості

Післяядерний перехрест в міжоливному шарі довгастого мозку
ВИДИ ЧУТЛИВОСТІ

Поверхнева

Глибока

Складна

Специфічна

Температурна

Больова


Тактильна

М'язово-суглобове відчуття

Відчуття вібрації

Відчуття маси

Відчуття тискуСтереогноз

Двомірно-просторове відчуття

Відчуття дискримінації

Відчуття локалізаціїЗір

Слух


Нюх

Смак

ВИДИ І ТИПИ ЧУТЛИВИХ РОЗЛАДІВ

Види

Кількісні

Якісні

Біль

Гіперестезія

Гіпестезія

Анестезія


Дисоціація

Дизестезія

Поліестезія

Гіперпатія

Парестезії

Синестезія

Алохейрія


Місцевий

Іррадіюючий

Проекційний

Віддзеркалений

Таламічний

Каузалгія

Фантомний


Типи

Функціональний

Органічні
Периферичний

Спінальний

Церебральний

Мононевральний

Поліневральний

Корінцевий


Сегментарний

ПровідниковийПровідниковий (гемітип)

Кірковий (монотип)


ПОРУШЕННЯ ЧУТЛИВОСТІ ПРИ УРАЖЕННІ ЧУТЛИВОГО АНАЛІЗАТОРА НА РІЗНИХ РІВНЯХ

Синдроми ураження

Їх характеристика

Периферійного нерва (невральний)

Анестезія, гіпестезія усіх видів чутливості в автономній зоні, біль в зоні інервації, парестезії

Заднього корінця

(радикулярний)Сегментарна анестезія (гомолатерально) в зоні дерматома, іррадіюючий і проекційний біль, симптоми натягу

Міжхребцевого вузла

(гангліонарний)Сегментарна анестезія (гомолатерально) в зоні дерматома, нейропатичний біль, герпетичний висип

Заднього рогу

(задньороговий)Сегментарна дисоціація (анестезія) больової та температурної чутливості, глибинний сегментарний біль без чіткої межі

Бічного канатика

Анестезія поверхневих видів чутливості на 1-2 сегменти нижче від вогнища ураження за провідниковим типом спинного мозку (гетеролатерально), гіперпатія

Заднього канатика

Одностороння провідникова батіанестезія, сенситивна атаксія (гомолатерально)

Медіальної петлі

Геміанестезія, сенситивна гемі атаксія (гетеролатерально)

Зорового горба (таламічний)

Геміанестезія (гетеролатерально), геміатаксія сенситивна (гетеролатерально), геміанопсія (гетеролатерально), таламічний біль

Внутрішньої капсули (капсулярний)

Геміанестезія (гетеролатерально) (і/або) геміплегія (гетеролатерально), геміатаксія сенситивна (гетеролатерально), геміанопсія (гетеролатерально)

Кори головного мозку (кірковий)

Моноанестезія (гетеролатерально), чутлива джексонівська епілепсія (при подразненні)

V. Матеріали методичного забезпечення основного етапу заняття

п/п

Тестові завдання

Еталон відповіді

1

Хвора Л., 65 років, хворіє гіпертонічною хворобою біля 20 років, з максимальними показниками артеріального тиску -180/100 мм рт. ст. Вранці після сну розвинулись біль голови, запаморочення, слабкість і відчуття заніміння у правій руці та нозі. За результатами об'єктивного обстеження: права носогубна складка згладжена, кутик рота опущений, правобічна геміанопсія. Сухожилкові рефлекси підвищені на правих кінцівках, м'язова сила в них знижена, патологічний рефлекс Бабінського справа. Правобічна гемігіпестезія поверхневої та глибокої чутливості. Де вогнище ураження?
A) внутрішня капсула

B) медіальна петля

C) прецентральна закрутка

D) постцентральна закрутка

E) довгастий мозок


А

2

У хворого А. спостерігаються протягом року парестезії та стріляючий біль у ногах. За результатами обстеження виявлено: втрачена вібраційна чутливість, не розрізняє напрям руху пальців на ногах. В позі Ромберга – нестійкий. Не може ходити без контролю зору. Вкажіть, в якому відділі спинного мозку міститься вогнище ураження.
A) задні канатики

B) передні канатики

C) задні роги

D) передні роги

E) бічні канатики


А

3

У хворого М., який звернувся за допомогою до невролога, після грипу з'явилося відчуття затерпання правої половини обличчя та лівої половини тулуба. За результатами об’єктивного обстеження виявлено: сегментарна дисоційована анестезія больової та температурної чутливості лиця справа та провідникова геміанестезія зліва. Назвіть синдром чутливих розладів.
A) синдром ураження кори

B) синдром Броун-Секара

C) альтернуюча геміанестезія

D) синдром ураження таламусу

E) поліневральний синдром


С

4

У хворої К., яка оглянута неврологом поліклініки, виявлено центральний параліч лівої ноги, що поєднується з розладами поверхневої чутливості на правій половині тіла вниз від пахової складки. Назвіть тип розладу чутливості.

A) провідниковий спінальний

B) провідниковий церебральний (гемітип)

C) сегментарний

D) церебральний кірковий

E) корінцевийА

5

Лікар - невролог за результатами огляду хворого виявив чітку межу провідникових розладів поверхневої чутливості з рівня Тh12 зліва (від пахової складки) та ознаки центрального парезу на правій нозі. Встановіть на рівні якого сегменту спинного мозку локалізується процес.
A) Тh6-Тh7

B) Тh7-Тh8

C) Тh8-Тh9

D) Тh10-Тh11

E) Тh11-Тh12


D

6

Хворий, який звернувся за допомогою до невролога, скаржиться на затерпання кистей і стоп, слабість та зниження сили в них. З анамнезу відомо, що ці симптоми з’явилися у хворого після перенесеної дифтерії. За результатами об’єктивного обстеження виявлено гіпестезію всіх видів чутливості у дистальних відділах рук і ніг, зниження карпо-радіальних, ахілових та підошовних рефлексів. Вкажіть тип порушення чутливості.
A) провідниковий спінальний

B) провідниковий церебральний (гемітип)

C) сегментарний

D) церебральний кірковий

E) поліневральний


Е

7

У хворого після перенесеного ішемічного інсульту рухи в кінцівках повністю відновилися, проте, не може визначити знайомі предмети навпомацки, тобто, залишились явища астереогнозу. Визначте локалізацію вогнища ураження.
A) верхня скронева закрутка

B) нижня лобова закрутка

C) верхня тім’яна частка

D) верхня скронева закрутка

E) кора потиличної частки


С

8

У пацієнта, який знаходиться на обстеженні у неврологічному відділі, виявлено порушення поверхневої чутливості в сегментах С5-Тh2 зліва, від рівня С7 вниз справа та глибокої чутливості від рівня С5 зліва, центральний параліч лівої ноги та периферійний параліч лівої руки. Як називається виявлений синдром?
A) синдром Броун-Секара

B) синдром капсульний

C) альтернуюча геміанестезія

D) таламічний с-м

E) поліневральний с-м


А

9

У пацієнта, що поступив на лікування в неврологічний відділ, лікар за результатами обстеження виявив: болючість при пальпації паравертебральних точок поперекового відділу хребта, гіпестезію бокової поверхні лівої ноги, напруження поздовжніх м’язів спини, позитивний симптом Ласега зліва. Де вогнище ураження?
A) спинно-мозковий вузол

B) бічні канатики спинного мозку

C) задні роги спинного мозку

D) задні корінці спинного мозку

E) периферійні нерви


D

10

У хворого, який доставлений у приймальний відділ, раптово виник розпираючий біль у потиличній ділянці голови, блювання, запаморочення. Інтенсивність головного болю наростає. За результатами огляду виявлено ригідність м’язів потилиці, симптом Керніга двобічний. Парезів кінцівок, розладів координації та чутливості не виявлено. Де вогнище ураження?
A) стовбур мозку

B) кора головного мозку

C) оболонки мозку

D) спинний мозок

E) мозочок


С

п/п

Ситуаційні задачі

Еталон відповіді

1

Хворий К.,33 р. поступив у неврологічний відділ із скаргами на затерпання рук і ніг, слабість в дистальних відділах кінцівок. З анамнезу відомо, що захворів гостро, спочатку з’явились затерпання і слабість ніг, згодом процес поширився на руки. За 2 тижні до початку прояву описаних симптомів переніс ГРЗ. Об’єктивно: ЧМН на час огляду без патологічних змін. Виражене зниження сили та обмеження рухів у дистальних відділах рук і ніг. Сухожилкові рефлекси S=D, карпо-радіальні, ахілові та підошовні рефлекси відсутні. Гіпестезія поверхневої та глибокої чутливості в дистальних відділах рук та ніг за поліневральним типом. Дистальний гіпергідроз. Визначте, де локалізується вогнище ураження?
A) задні канатики спинного мозку

B) периферійні нерви (дистально)

C) задні роги спинного мозку

D) задні корінці спинного мозку

E) потовщення спинного мозку


В

2

Хвора М., 23 р. звернулась до невролога зі скаргами на затерпання і слабість в правій нозі. З анамнезу відомо, що захворіла поступово. Спочатку з’явилися затерплість, потім слабість в нозі. Об’єктивно: ЧМН на час огляду без патологічних змін. Виражене зниження сили та обмеження рухів у правій нозі. Сухожилкові рефлекси S=D на руках, на ногах - справа вищі, позитивний рефлекс Бабінського справа. Гіпестезія больової та температурної чутливості справа за сегментарним типом у ділянці Тh5-Тh10, зліва за провідниковим, порушення суглобово-м’язової чутливості в правій нозі. Визначте, де локалізується вогнище ураження?
A) кора головного мозку

B) ліва половина спинного мозку

C) права половина спинного мозку

D) задні корінці спинного мозку

E) стовбур головного мозку


С

3

Хворий К., 58 р. поступив у неврологічний відділ із скаргами на приступи джексонівської сенсорної епілепсії, які починаються з парестезій у лівій половині обличчя, потім розповсюджуються на всю половину тіла. Об’єктивно: лівобічна гемігіпестезія больової чутливості, сухожилкові рефлекси S=D. Координаторні проби на час огляду без патологічних змін. Визначте, де локалізується вогнище ураження?
A) прецентральна закрутка справа

B) прецентральна закрутка зліва

C) постцентральна закрутка справа

D) постцентральна закрутка зліва

E) медіальна петля справа


С

4

Хвора А., 35 р. поступила у неврологічний відділ на обстеження зі скаргами на затерпання в правій руці та грудній клітці справа, важко розрізняє гаряче та холодне правою рукою, внаслідок цього має часто опіки, які не болять. Об’єктивно: ЧМН на час огляду без патологічних змін. Сухожилкові рефлекси S=D, патологічних рефлексів не виявлено. Дисоційована гіпестезія больової та температурної чутливості справа від рівня ключиці до рівня пупка при збереженні суглобово-мязового чуття. Визначте, де локалізується вогнище ураження?
A) бічні роги спинного мозку

B) передні роги спинного мозку

C) задні роги спинного мозку

D) задні канатики спинного мозку

E) бічні канатики спинного мозку


С

5

Хворий К., 43 р. поступив у неврологічний відділ із скаргами на затерпання рук і ніг, слабість у дистальних відділах кінцівок, відчуття заніміння, повзання мурашок у кистях та стопах, похитування під час ходи. З анамнезу відомо, що хворіє тривалий час цукровим діабетом. Об’єктивно: ЧМН на час огляду без патологічних змін. Виражене зниження сили та обмеження рухів у дистальних відділах рук та ніг. Сухожилкові рефлекси S=D, карпо-радіальні, ахілові та підошовні рефлекси відсутні. Гіпестезія поверхневої та глибокої чутливості в дистальних відділах рук та ніг за поліневральним типом. Похитування під час ходи.

Визначте, де локалізується вогнище ураження?


A) спинно-мозкові вузли

B) дистальні відділи периферійних нервів

C) бічні канатики спинного мозку

D) передні канатики спинного мозку

E) задні канатики спинного мозку


В

VI. Орієнтовна карта для організації самостійного вивчення теми і оволодіння професійними вміннями і навиками

Основні завдання

Вказівки

Примітки

Вивчити:

1. Анатомію шляхів поверхневої та глибокої чутливостіНамалювати узагальнену схему чутливого шляху
2. Класифікацію чутливості (філогенетичну, фізіологічну, клінічну)

Скласти класифікаційну таблицю різних видів чутливості
3. Типи і види чутливих розладів

Скласти таблицю різних типів і видів чутливих розладів із детальною характеристикою останніх
4. Синдроми чутливих розладів при ураженні різних рівнів нервової системи

Перерахувати типові розлади при ураженні різних рівнів нервової системи
5. Клінічну картину менінгеального синдрому

Перерахувати основні етіологічні чинники і детально охарактеризувати ознаки синдрому подразнення мозкових оболонок
Оволодіти:

1. Методикою обстеження у хворого чутливої функціїПеревірити в наступній послідовності:

1. характер болю, парастезій тощо, їхня детальна характеристика;

2. умови, під час яких вони виникають, посилюються або зникають;

3. симптоми натягу (Ласега, Нері, Васермана тощо);

4. анталгічні пози;

5. пальпація нервів, корінців больових точок;

6. пальпація, перкусія черепа, хребта;

7. дослідження больової, температурної, тактильної, м'язово-суглобової, вібраційної чутливості;

8. виявлення видів, типів розладів чутливості;

9. виявлення зон і меж розладів чутливості;

10. дослідження менінгеальних симптомів


Звернути увагу на суб'єктивні і об'єктивні розлади чутливості, правильну методику її дослідження (із закритими очима, в спокійних обставинах). Враховувати "ефект останнього уколу". Враховувати стан свідомості, критику, вік хворого. Враховувати мінімальні дані менінгеальних розладів і ретельно їх перевірити

2. Провести курацію хворого з чутливими розладами, поставити йому топічний діагноз

При обстеженні вміти:

1. дослідити поверхневі та глибокі види чутливості, симптоми натягу, менінгеальні симптоми;

2. виявити симптомокомплекси;

3. виділити окремі синдроми чутливих розладів;

4. встановити топічний діагноз ураження нервової системи

VII. Література

Основна

1. Скочій П.Г. Нервові хвороби (пропедевтика). - Тернопіль: ТДМУ, 2005. – 328 с.

2. Неврологія за ред. Проф. Вінничука. - К., Здоров’я, 2008. – 664 с.

3. Шевага В.М., Паєнок А.В. Захворювання нервової системи. - Львів: Світ, 2004. – 519 с.

4. Шевага В.М. Паєнок А.В, Задорожна Б.В. Невропатологія. – Київ, 2009 р.

5. Триумфов А. В. Топическая диагностика заболеваний нервной системы. Руководство. - М.: МЕДпресс, 1998. – 298 с.

6. Скоромец А. А., Скоромец Т. А. Топическая диагностика заболеваний нервной системы: Руководство для врачей. - Политехника, 1996. - 319 с.

7. Скоромец А.А., Скоромец А.П., Скоромец Т.А. Неврологический статус и его интерпретация. - М., 2009. – 239 с.Додаткова

1. Винницький О. Р. Аналітична невропатологія. - Здоров'я, 1972. - 240 с.

2. Ромоданов А. П., Мосейчук Н. М., Холопченко Э. И. Атлас топической диагностики заболеваний нервной системы.

3. Дуус П. Топический диагноз в неврологии. Клиника / Пер. А. Белова и др. - М.: ИПЦ "Вазар-Ферро", 1996. - 381 с.
ч. 1 ч. 2 ... ч. 5 ч. 6 следующая страница >>
скачать файл

Смотрите также: