скачать файл
ч. 1


З А Т В Е Р Д Ж Е Н ОМетодичні вказівки з проведення ліцензійної експертизи щодо визначення спроможності суб’єктами здійснювати господарську діяльність, пов’язану із створенням об’єктів архітектури
Експерти здійснюють експертизу суб’єкта будівельної діяльності ( далі СБД) з виїздом на місце його розташування.

Строк перевірки СБД не може перевищувати 5 робочих днів.


1. Загальні вимоги до проведення ліцензійної експертизи
Експерти перевіряють достовірність інформації, що буде подаватися до органу ліцензування разом із заявою про ліцензування:

- відповідність даних які містять установчі документи СБД - місцезнаходження, керівник, телефони, відповідність КВЕД роботам, які заявник має намір виконувати;

- наявність документів, які підтверджують право власності на робочі приміщення, виробничі площі або договори оренди.

Експерти перевіряють:


1.1 Організаційні вимоги:
- наявність організаційно-функціональної структури СБД з вказівкою конкретних видів діяльності: вишукування, проектні роботи, будівельні та монтажні роботи, інжинірингові роботи;

- наявність розподілу обов`язків, повноважень та відповідальності посадових осіб СБД;

- наявність актуалізованого фонду державних (міждержавних) стандартів, галузевих (міжгалузевих) стандартів, інших нормативних документів та нормативно-правових актів, згідно з переліком чинних в Україні нормативних документів у галузі будівництва;


  • додаткові вимоги, які наведені у розділах 2,3,4 відповідно до обраних видів робіт.


1.2 Кваліфікаційні вимоги:
- склад і кваліфікація інженерно-технічних працівників та робітників повинні відповідати вимогам Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (випуск 64);

- кваліфікація інженерно-технічних працівників - технік, молодший спеціаліст, інженер, бакалавр, спеціаліст, магістр;

- СБД – фізична особа повинна мати базову або повну вищу освіту, яка відповідає видам робіт, що має намір виконувати;

- накази, контракти щодо прийому на роботу, підписи на наказі, що працівник ознайомлений з наказом;

- записи у трудових книжках, які підтверджують досвід роботи інженерно-технічних працівників за посадами, записи про прийом на роботу, особисте справа;

- копії дипломів про освіту відповідного напрямку;

- наявність посвідчень про навчання на курсах підвищення кваліфікації фахівців, що виконують проектні та будівельно-монтажні роботи в умовах підвищеної сейсмічності або на територіях зі складними інженерно-геологічними умовами, роботи, які пов’язані з підвищеною небезпекою ;

- не допускається сумісництво посад інженерів-проектувальників з посадами лінійних інженерно-технічних працівників (майстер, виконроб, начальник дільниці).


1.3 Технологічні вимоги:
- наявність положення про охорону праці;

- наявність відповідальної особи з питань охорони праці.


2. Вимоги до провадження вишукувальних робіт для будівництва
СБД, які провадять діяльність з виконання вишукувальних робіт для будівництва, повинні забезпечити дотримання таких додаткових вимог до пункту 1.1:
2.1. Організаційних:
- наявність метрологічного забезпечення робіт, що підтверджується довідками про метрологічну повірку інструментів і приладів відповідними уповноваженими органами;

- наявність власної лабораторії для виконання лабораторних досліджень, що підтверджується копіями атестату акредитації лабораторії та галузі його дії;

- наявність техніки, устаткування, приладів та інструментів згідно з технологічними вимогами виконання заявлених видів робіт;

- наявність копій договорів про оренду техніки та обладнання у випадках орендних відносин.


2.2. Кваліфікаційних:
Наявність інженерно-технічних працівників згідно з вимогами п. 1.2, а також додатково за видами робіт за фахом - геолог, геодезист, гідрогеолог, гідролог, маркшейдер, еколог, лаборант-хімік (за наявності лабораторії), буровий майстер.
Фахівці інших спеціальностей згідно зі відповідністю учбових програм навчальних закладів.
3. Вимоги щодо провадження проектних робіт для будівництва
СБД, які провадять діяльність з виконання проектних робіт для будівництва, повинні забезпечити дотримання таких додаткових вимог до пункту 1.1:
3.1. Організаційних:
- наявність обчислювальної, розмножувальної та іншої організаційної техніки;

- наявність ліцензійного програмного забезпечення з виконання інженерних розрахунків, розроблення проектної документації;

- наявність системи нормоконтролю, який забезпечує повноту та комплектність проектної документації;

- наявність системи обліку та архівного збереження проектної документації;

- наявність в організаційно-функціональній структурі головного архітектора проекту (ГАП), головного інженера проекту (ГІП) на постійних посадах згідно з вимогами СНиП 1.06.04-85, ДБН А.2.2-3-2004;

- наявність в організаційно-функціональній структурі головних спеціалістів, головного конструктора відповідно щодо кожного розділу проекту згідно вимогам ДБН А.2.2-3-2004;

- наявність не менш двох фахівців відповідної освіти щодо кожного розділу проекту, згідно з вимогами ДБН А.2.2-3-2004, ДСТУ Б А.2.4-4-99 (ГОСТ 21.101-97);

- для виконання проектів реставрація, консервація, ремонтні роботи, реабілітація на пам’ятках культурної спадщини - наявність фахівців, які мають відповідну кваліфікацію та досвід роботи, рекомендації територіальних органів з реставрації;

- для виконання містобудівної документації - наявність дозволу на режимно-секретну роботу ( наказ СБУ від 12.08.2005 № 440, зареєстровано в МЮУ 17.08.2005 р. за № 902/11182);

- наявність копій договорів про технічне, інформаційне або програмне обслуговування у випадках договірних відносин.


3.2. Кваліфікаційних:
Наявність проектувальників згідно з вимогами п. 1.2, а також додатково за видами робіт за фахом:
- розроблення містобудівної документації: архітектор (архiтектура будiвель i споруд, мiстобудування), будівельник (міське будівництво та господарство), еколог, фахівців по кожному із підрозділів розроблення інженерної інфраструктури і схем розміщення, -економісти.

- архітектурне та будівельне проектування: архітектор, будівельник (промислове і цивільне будівництво);

- гірничих споруд: гірничий (розроблення родовищ корисних копалин, відкриті гірничі роботи), будівельник (шахтне i пiдземне будiвництво), маркшейдер;

- транспортних мереж, споруд та комплексів: будівельник (автомобільні дороги та аеродроми, мости і транспортні тунелі, залізничні споруди, колія та колійне господарство, будівництво залізниць, шлях і шляхове господарство, транспортні системи міст), будівельник (промислове і цивільне будівництво);

- гідротехнічних споруд та комплексів: будівельник (гідротехнічне будівництво, гідромеліорація), будівельник (промислове і цивільне будівництво);

- енергетичних споруд та комплексів: будівельник (промислове і цивільне будівництво), будівельник (будівництво теплових і атомних електростанцій), енергетик, променергетик; теплоенергетик, гідротехнік, електрик;

- магiстральних трубопроводiв, споруд та обладнання: видобування нафти і газу, будівництва газонафтопроводів та газонафтосховищ, проектування і експлуатації газонафтопроводів, газосховищ і нафтобаз;

- об'єктів благоустрою, озеленення, площинних споруд: архітектор (архiтектура будiвель i споруд, мiстобудування), ландшафтний архітектор;- реставрація, консервація, ремонтні роботи, реабілітація на пам’ятках культурної спадщини: архітектор, художник-реставратор, будівельник (промислове і цивільне будівництво);

- конструювання несучих та огороджуючих конструкцій: будівельник (промислове і цивільне будівництво);

- проектування внутрішніх і зовнішніх інженерних мереж, систем і споруд за видами обладнання: будівельник (теплогазопостачання i вентиляція, теплогазопостачання, вентиляція та охорона повітряного басейну), будівельник (водопостачання i каналізація, водопостачання i водовiдведення, споруди i обладнання водопостачання та водовiдведення), холодильне та компресорне обладнання, електрик, електрозв’язок, радіозв’язок, телебачення, електроніка, автоматика та телемеханіка. При проектуванні систем зовнішніх мереж газопостачання тиском понад 0,6Мпа та ліній електропередач та трансформаторних підстанцій напругою понад 35 кВ потрібно додатково навчання на курсах підвищення кваліфікації

- технологічне проектування: технологи по галузях промисловості і окремих об’єктах господарського комплексу, що проектуються.
Фахівці інших спеціальностей згідно зі відповідністю учбових програм навчальних закладів.
4. Вимоги щодо провадження будівельних та монтажних робіт
СБД, які виконують будівельні та монтажні роботи, повинні забезпечити дотримання таких додаткових вимог до пункту 1.1:
4.1. Організаційних:
- наявність в організаційно-функціональній структурі на постійних посадах спеціалістів, які забезпечують виконання кожного технологічного циклу із зведення несучих та огороджувальних конструкцій, будівництва та монтажу інженерних і транспортних мереж (головного інженера, начальника дільниці, виконроба);

- наявність виробничо-технічного відділу (уповноваженого фахівця) для здійснення вхідного контролю (сертифікатів, паспортів), комплектності проектної документації, контролю якості виконання робіт;

- наявність відповідної техніки (машин, механізмів, обладнання, устаткування, приладів, інструментів) для виконання заявлених видів робіт;

- наявність актів технічного стану машин, механізмів, обладнання, устаткування підвищеної небезпеки (баштових кранів, риштувань, плавзасобів тощо);

- наявність засобів вимірювань і випробувань, методик, інструкцій, які необхідні для забезпечення та перевірки встановлених параметрів продукції і технологічних операцій;

- наявність метрологічного забезпечення робіт, що підтверджено довідками про повірку контрольно-вимірювальних інструментів і приладів у відповідних уповноважених органах;

- своєчасне оформлення та ведення виробничої і виконавчої документації, передбаченої ДБН, ДСТУ, СНиП;

- наявність атестованої лабораторії на випробування виробів, матеріалів, зварних швів, ґрунтів тощо;

- для виконання робіт із реставрації і відновлення пам’яток архітектури та історії - наявність фахівців, які мають відповідну кваліфікацію та досвід роботи, а також рекомендації територіальних органів з реставрації, відповідне обладнання та устатковання;

- наявність договорів в разі орендних відносин;

- наявність дозволів органів Держгірнічпромнагляду для суб`єктів господарювання, які вже мали ліцензію.
4.2. Кваліфікаційних:
4.2.1 Наявність інженерно-технічних працівників додатково до вимог п. 1.2 за фахом:
- зведення несучих і огороджувальних конструкцій будівель і споруд: будівельник (промислове і цивільне будівництво);

- магiстральних трубопроводiв, споруд та обладнання: видобування нафти і газу, будівництво газонафтопроводів та газонафтосховищ, проектування і експлуатація газонафтопроводів, газосховищ і нафтобаз;

- гідротехнічних споруд і систем: будівельник (гідротехнічне будівництво, гідромеліорація), будівельник (промислове і цивільне будівництво).

- гірничих споруд, підземних споруд: гірничий (розроблення родовищ корисних копалин, відкриті гірничі роботи), будівельник (шахтне i пiдземне будiвництво), маркшейдер.- реставрація, консервація, ремонтні роботи, реабілітація на пам’ятках культурної спадщини: архітектор, художник-реставратор, будівельник (промислове і цивільне будівництво);

- монтаж внутрішніх і зовнішніх інженерних мереж, систем, споруд, приладів і засобів вимірювання: будівельник (теплогазопостачання i вентиляція, теплогазопостачання, вентиляція та охорона повітряного басейну), будівельник (водопостачання i каналізація, водопостачання i водовiдведення, споруди i обладнання водопостачання та водовiдведення), холодильне та компресорне обладнання, електрик, електрозв’язок, радіозв’язок, телебачення, електроніка, автоматика та телемеханіка. При виконанні робіт з монтажу систем зовнішніх систем газопостачання тиском понад 0,6Мпа та ліній електропередач та трансформаторних підстанцій потрібно додатково навчання на курсах підвищення кваліфікації;

- улаштування транспортних споруд: будівельник (автомобільні дороги та аеродроми, мости і транспортні тунелі, залізничні споруди, колія та колійне господарство, будівництво залізниць, шлях і шляхове господарство, транспортні системи міст), будівельник (промислове і цивільне будівництво);

- технологічного устаткування: технологи по галузях промисловості і окремих об’єктах господарського комплексу;

- пусконалагоджувальнi роботи: налагоджувальник за видами і типами устаткування, електрик, механік. При виконанні робіт, які потрібують додаткових дозволів, необхідно навчання на курсах підвищення кваліфікації (наприклад – роботи з наладки ліфтового обладнання).
Фахівці інших спеціальностей згідно зі відповідністю учбових програм навчальних закладів.
4.2.2 Наявність робітників додатково до вимог п. 1.2 з обов'язковим підтвердженням кваліфікації для виконання робіт з монтажу:

- металевих конструкцій;

- бетонних та залізобетонних монолiтних конструкцiй;

- стропальників;

- збірних бетонних та залізобетонних конструкцій;

- ліфтів, екскалаторів, підйомників тощо;

- інженерних та технологічних споруд;

- систем теплових і гарячого водопостачання;

- систем газопостачання;

- технологічних трубопроводiв;

- магiстральних трубопроводiв;

- систем електропостачання;

- посудин, що працюють під тиском;

- промислових печей та агрегатів;

- пiдводно-технiчних;

- висотних споруд.


Робітників з підтвердженням кваліфікації для виконання реставрації, консервації, ремонтних робот, реабілітації на пам’ятках культурної спадщини:

- архітектурно-ліпного декору;

- ковалів;

- ливарів;

- альфрейщиків;

- столярів;

- тесль;

- позолотників.


Наявність медичного дозволу для робітників, які виконують особливо небезпечні види робіт (наприклад - водолаз, верхолаз тощо) Наказ МОЗ від 31.03.94 №45, реєстрація в МЮ від 21.06.94 №136/345.
4.3 Технологічні вимоги:
- наявність положення про охорону праці;

- наявність відповідальної особи з питань охорони праці.


5. Інжинірингові роботи
СБД, які виконують інжинірингові роботи, повинні забезпечити дотримання таких додаткових вимог до пункту 1.1:
5.1. Організаційних:
- генеральному розробнику у проектуванні наявність в організаційно-функціональній структурі головного архітектора проекту (ГАП), головного інженера проекту (ГІП), відповідної спеціалізації, на постійних посадах згідно з вимогами СНиП 1.06.04-85, ДБН А.2.2-3-2004;

- при виконанні технічного огляду i оцінки стану будівельних конструкцій будівель, споруд та інженерних мереж, обстеження i оцінка технічного стану будівельних конструкцій будiвель та споруд та інженерних мереж наявність метрологічного забезпечення робіт, що підтверджується довідками про метрологічну повірку інструментів і приладів відповідними уповноваженими органами;

- для виконання обстеження та оцінки технічного стану будівельних конструкцій та інженерних мереж - наявність власної лабораторії, приладів для неруйнівних методів обстежень;

- наявність фахівців з виконання огляду й оцінки технічного стану будiвель, споруд та інженерних мереж на об`єктах, які мають відповідну кваліфікацію та досвід роботи, що підтверджується дипломами про освіту, учений ступінь тощо;

- наявність фахівців з обстеження i оцінка технічного стану будівельних конструкцій будівель, споруд та інженерних мереж, які мають відповідні освіту та кваліфікацію згідно вимогам НПАОП 0.00-1.27-97;

- генеральному підряднику у будівництві – відповідні фахівці для здійснення технічного контролю за будівництвом, які мають досвід не менше 5 років, кошторисний відділ, планово-договірний відділ, юридичний супровід ведення договорів;

- для здійснення технічного нагляду у будівництві – відповідні фахівці, які мають досвід не менше 5 років практичної роботи, кошторисний відділ;

- геодезичний контроль за будівництвом – геодезист, власне геодезичне обладнання.


6. Додаткові вимоги для СБД, які малі попередню ліцензію
СБД, які провадять діяльність з виконання проектних робіт для будівництва, повинні забезпечити дотримання таких додаткових вимог до пункту 1.1:
6.1 Вишукування:

- перевірка звітів, щодо робіт виконаних за термін дії ліцензії;

- перевірка підписів у штампах звітів, їх відповідність кваліфікаційної структурі;

- наявність скарг, зауважень замовників.6.2 Проектні роботи

- наявність вихідних даних, що представляють замовником до початку виконання проектно-дослідницьких робіт. До складу вихідних даних входять:- архітектурно-планувальне завдання (АПЗ);

-технічні умови щодо інженерного забезпечення об'єктів (ТУ);

-завдання на проектування відповідно до додатка Д (ДБН А. 2.2-3-2004);

-інші вихідні дані відповідно до додатка Г (ДБН А. 2.2-3-2004);

- визначення стадийности проектування;

- відповідність проектної документації вимогам ДБН А.2.2-3-2004 - "Склад, порядок розробки, погодження та затвердження проектної документації для будівництва";

- наявність наказів об призначення ГІП, ГАП на об'єкти проектування;

- наявність договорів і наказів на проведення авторського нагляду за реалізацією проектних рішень;

- наявність інженерно-геологічних вишукувань для нових земельних ділянок й уточнення раніше виконаних інженерно-геологічних вишукувань для яснующих об'єктів (реконструкція, капітальний ремонт);

- відповідність составу проекту вимогам ДБН А. 2.2-3-2004, об'єктів цивільного призначення додатку - Ж, об'єктів виробничого призначення додатку - И;

- виконання у встановленому порядку погодження, експертизи та затвердження проектної документації. Наявність відповідних наказів, розпоряджень або рішень;

- перевірка підписів у штампах проектів, їх відповідність кваліфікаційної структурі;

- перевірити наявність актуалізованих оригіналів нормативної літератури по кожному розділі проекту;

- перевірити наявність оргтехніки й ліцензійного програмного забезпечення.


6.3 Будівельні та монтажні роботи
Перевірка проводиться безпосередньо на об’єкті будівництва (СБД, що мають або мали ліцензію).

При перевірці необхідно встановити наявність:

- проектної документаціі,яка затверджена в установленому порядку;

- копії дозволу інспекції ДАБІ на виконання будівельних робіт;

- проекту виконаних робіт;

- виробничої документації (загальний журнал виконання робіт, журнали спеціальних видів робіт); при цьому журнал виконання робіт повинен мати на титульній сторінці штами інспекції ДАБІ (реєстрація в інспекції ДАБІ);

- журналу авторського нагляду проектної організації;

- актів на приховані роботи, які вже виконані, та акти прийняття відповідальних будівельних конструкцій;

- забезпечення геодезичного контролю;

- актів про правильність геодезичної розбивки в натурі (розбивка осей, закладки фундаментів, відміток підлог 1-го поверху та входів);

- геодезичної зйомки проектного та фактичного положення будівельних конструкцій;

- журналів вхідного контролю якості будівельних матеріалів і конструкцій, що постачаються на будівництво зазначеного об’єкта;

- паспортів та сертифікатів на будівельні матеріали і конструкції, що застосовуються на будівництві даного об’єкта;

- документів результатів лабораторних випробувань щодо якості будівельних матеріалів, зварних з’єднань;

- лабораторних висновків щодо міцності щеплення розчину з цеглиною кладкою (при виконанні робіт на будівництві на територіях підвищеної сейсмічності);

- технологічних карт на виконання складних будівельних робіт та схеми операційного контролю;

- служби з якості будівельної продукції;

- дозволу «Держгірнічпромнагляд» та журналу інструктажу по техніці безпеки;

- перевірити, вибірково, відповідність виконаних будівельних робіт вимогам проектних рішень, державних стандартів нормативних актів (ДБН).
6.3 Наявність техніки, обладнання, устаткування
- перевірка оригіналів бухгалтерських документів, що підтверджують наявність техніки, обладнання і устаткування на бухгалтерському обліку (основні засоби, накладні про придбання, податкові накладні тощо);

- перевірка оригіналів договорів про оренду (послуги) техніки, обладнання і устаткування з наданням в окремих випадках додаткових документів (технічних паспортів, актів технічних оглядів, документів про власність, актів передачі то що);

- перевірка оригіналів технічних паспортів і актів технічних оглядів на бурові установки, підйомні, транспортні, дорожні і землерийні засоби, які є власністю підприємства і підлягають реєстрації в органах «Держгірнічпромнагляду»;

- перевірка фактичної наявності і зовнішній огляд стану реєструємого і нереєструємого обладнання, техніки і устаткування;

- перевірка відповідності складу наявної техніки, обладнання і устакування (власної та за договорами оренди (послуг)) видам робіт, що заявляються;

- перевірка наявності персоналу для обслуговування і керування технікою та механізаваним обладнанням (заяви, накази, трудові книжки, оригінали посвідчень машиністів, механіків тощо);

- перевірка наявності ремонтної бази для техніки або договорів на технічне обслуговування техніки;

- перевірка наявності актів замірів опору ізоляції електроінструментів і обладнання.

- перевірка наявності дозволів Держгірпромнагляду на початок роботи з машинами, механізмами, устаткуванням підвищеної небезпеки (підіймальні споруди, технологічні транспортні засоби, зварювальне обладнання, електрофіціровані та пневматичні інструменти то що);

- перевірка наявності посвідчень у ІТП на керівництво роботами з використанням вантажо-підіймальних кранів та обладнання;

- перевірка наявності посвідчень стропальників у робітників, що працюють з вантажо-підіймальними кранами і механізмами.
7. Перелік нормативно-правових актів і нормативних документів, на які наведені посилання в даних умовах


Закон України від 20.05.1999 № 687-ХVI

“Про архітектурну діяльність”

Закон України від 16.11.1992 № 2780-ХІI

“Про основи містобудування”

Закон України від 08.02.2001 № 2257-ІІІ

“Про внесення змін до Закону України “Про основи містобудування”

Закон України від 20.04.2000 № 1699-ІІI

“Про планування і забудову територій”

Закон України від 14.10.1994 № 208-ВР

“Про відповідальність підприємств, їх об’єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування”

Закон України від 25.06.1991 № 1264-ХІІ

“Про охорону навколишнього природного середовища”

Закон України від 18.01.2001№ 2245-ІІІ

“Про об’єкти підвищеної небезпеки”

Закон України від 08.06.2000 № 1805-ІІІ

“Про охорону культурної спадщини”

Постанова КМУ

від 05.12.2007 № 1396“Про ліцензування певних видів господарської діяльності у будівництві”

Постанова КМУ

від 15.10.2003 № 1631“Про затвердження Порядку видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами”

Наказ Голови Служби безпеки України від 12.08.2005 № 440, зареєстровано в МЮУ 17.08.2005 р. за № 902/11182

“Про затвердження Зводу відомостей, що становлять державну таємницю”

Наказ МОЗ від 31.03.94 №45, реєстрація в МЮ від 21.06.94 №136/345

“Про медичний огляд працівників певних категорій”

Наказ Держбуду

від 13.10.1999 № 249


Наказ Держбуду

від 21.02.2000 №32

Наказ Держбуду

від 13.10.1999 № 249

Наказ Держбуду від 13.10.1999 № 249


Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників (випуск 64)

“Розділ 1. ”Керівники, професіонали, фахівці”

“Розділ 2. “Робітники. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи”

“Розділ 3. “Робітники. Будівництво метрополітенів, тунелів та підземних споруд спеціального призначення”

“Розділ 4. “Ремонт, експлуатація та утримання автомобільних доріг”


Наказ Держбуду № 25 від 08.08.2002

“Зміни та доповнення до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (випуск 64)”

ДСТУ Б А.2.4-4-99

(ГОСТ 21.101-97)Основні вимоги до проектної та робочої документації

СНиП 1.06.04-85

Положение о главном инженере (главном архитекторе) проекта

НПАОП 0.00-4.35-04

“Типове положення про охорону праці”

НПАОП 0.00-1.27-97

“Правила атестації спеціалістів з неруйнівного контролю”

НПАОП 0.00-1.16-96

“Правила атестації зварників”19.04.2016

ч. 1
скачать файл

Смотрите также: