скачать файл
ч. 1


Ідентифікаційний код ЄДРПОУДержавне статистичне спостереження


Конфіденційність статистичної інформації забезпечується

статтею 21 Закону України "Про державну статистику"
Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186³ Кодексу України про адміністративні правопорушення


КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ
за ____ квартал 20 __ рокуПодають:

Термін подання
юридичні особи, їхні філії, представництва, інші відокремлені підрозділи, що виділені на окремий баланс, установи, заклади, органи державної влади й органи місцевого самоврядування

- органу державної статистики за місцезнаходженням


не пізніше 25 числа після звітного періоду

№ 2-інвестиції

(квартальна)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держкомстату

05.07.2010 № 255Респондент:
Найменування: _______________________________________________________________________________

Місцезнаходження (юридична адреса): ___________________________________________________________


_____________________________________________________________________________________________

(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо,

_____________________________________________________________________________________________

будинку /корпусу, № квартири /офісу)

Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності (фактична адреса): _________________


_____________________________________________________________________________________________

(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо,

_____________________________________________________________________________________________

будинку /корпусу, № квартири /офісу)
код області
код району
Територія фактичного освоєння інвестицій, згідно з КОАТУУ:

(заповнюється, якщо територія реєстрації юридичної особи не співпадає

з територією фактичного освоєння інвестицій)

Розділ 1. Капітальні інвестиції

(у фактичних цінах без урахування суми ПДВ, тис.грн. без десяткових знаків)Найменування

рядка


Освоєно за квартал

А

Б

1

Капітальні інвестиції - усього (110+130)

100
Капітальні інвестиції у матеріальні активи (111+114+115+116+117+118+119+120+121+122+140)

110
земля

111
інвестиції в основний капітал (113+114+115+116+117+140)

112
земля під забудову, з рядка 111

113
капітальне будівництво

114
машини, обладнання та інвентар

115
транспортні засоби

116
довгострокові біологічні активи рослинництва та інші основні засоби

117
існуючі будівлі та споруди

118
нові будівлі, споруди, об'єкти незавершеного будівництва

119
довгострокові біологічні активи тваринництва

120
інші необоротні матеріальні активи

121
капітальний ремонт

122
Капітальні інвестиції у нематеріальні активи

130
витрати на будівництво житла з метою подальшого продажу

(передачі), з рядка 112


140

придбання землі під будівництво житла, з рядка 140

141
витрати на оплату послуг юристів, оцінювачів, агентів з нерухомості тощо, які пов'язані з передачею прав власності на невироблені активи, з рядків 111, 130

150


Розділ 2. Капітальні інвестиції за джерелами фінансування

(у фактичних цінах без урахування суми ПДВ, тис.грн. без десяткових знаків)Найменування

рядка


Освоєно за квартал

усього

у тому

числі


інвестицій

в основний капіталз них

на житлове

будівництво


А

Б

1

2

3

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування (210+220+230+240+250+260+270+280)

200кошти державного бюджету

210


кошти місцевих бюджетів (міста, району, області тощо)

220


власні кошти підприємств і організацій

230


за рахунок амортизаційних відрахувань,

з рядка 230

231


кредити банків та інші позики

240


кредити іноземних банків, з рядка 240

241


іпотечне кредитування, з рядка 240

242


іпотечне кредитування населення на будівництво власних квартир, з рядка 242

243кошти іноземних інвесторів

250


кошти вітчизняних інвестиційних компаній,

фондів тощо260


кошти населення на будівництво власних квартир

270


інші джерела фінансування

280


Крім того, сума податку на додану вартість

290


Розділ 3. Капітальні інвестиції за окремими видами активів

(у фактичних цінах без урахування ПДВ, тис.грн. без десяткових знаків)


Найменування

рядка


Освоєно за квартал

усього

(гр.1=гр.2+ гр.4+гр.5)
у тому числі

З графи 1

за договором

фінансового

лізингу


нові активи


з них

активи, які

були у використаннівитрати на поліпшення, вдосконалення, реконструкцію, модернізацію та капітальний ремонт

активи,

що створені власними

силами

(господарським способом)


А

Б

1

2

3

4

5

6

житлові будівлі

301нежитлові будівлі

302інженерні споруди

303вартість обладнання, що забезпечує функціонування будівель та інженерних споруд, з рядків 301, 302, 303

304
машини, обладнання та інвентар

310електричне й електронне устатковання,

з рядка 310

311
витрати на здійснення робіт з монтажу обладнання, з рядка 310

312
транспортні засоби

320земля

330права користування природними

ресурсами та майном, з рядка 130


341
права користування земельною ділянкою,

з рядка 341

342
права на комерційні позначення,

об'єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії тощо,з рядка 130

343
програмне забезпечення та бази

даних, з рядка 130


344
розважальні програми й оригінали літературних і художніх творів, з рядка 130

345

Розділ 4. Інвестиції в основний капітал за видами економічної діяльності
(у фактичних цінах з урахуванням суми ПДВ, тис.грн. без десяткових знаків)

Найменування виду

економічної

діяльності (ВЕД)*


Код

за КВЕД

рядка


Освоєно за квартал

З графи 1 –

за рахунок коштівУсього

з них
витрати

на будівельні

та монтажні роботи

та землю під забудовувартість машин,

обладнання,

інструменту,

інвентарю, транспортних засобівдержавного

бюджетумісцевих

бюджетівА

Б

В

1

2

3

4

5

Усього

(сума рядків за ВЕД)400

* Заповнюється згідно з Додатком до Інструкції

Звіт складається на дискретній основі, тобто за І, ІІ, ІІІ, IV квартали окремо за результатами фактичної діяльності у звітному кварталі поточного року. При складанні звіту за звітний квартал уточнення за попередні квартали не вносяться, вони мають бути враховані у річному звіті.
_____________________________________________ _________________________

Місце підпису керівника (власника ) та/або особи, (ПІБ)

відповідальної за достовірність наданої інформації

______________________________________ _____________________________(ПІБ)

телефон: _________________ факс: _________________ електронна пошта: _____________________
ч. 1
скачать файл

Смотрите также: