скачать файл
ч. 1 ч. 2 ... ч. 5 ч. 6
Teoрія і практика перекладу

М.М.Полюжин, Н.М.Максимчук, Л.Ф.Омельченко

Навчаль­ний по­сі­б­ник. (М.М.Полюжин, Н.М.Максимчук, Л.Ф.Омельченко). – К.: УМК ВО, 1991. - 96 с.

В ос­но­ву навчаль­но­го по­сі­б­ни­ка по­кла­де­но ви­снов­ки по­рі­в­ня­ль­но­го ана­лі­зу ле­к­си­ч­но­го фон­ду і сти­лі­с­ти­ч­них осо­б­ли­во­с­тей ан­г­лій­сь­кої та укра­їн­сь­кої мов.

Ре­це­н­зен­ти: І.М.Пацула, канд. пед. на­ук Л.І.Ступакова, канд. фі­лол. на­ук

© Навчаль­но-­ме­то­ди­ч­ний ка­бі­нет з ви­щої осві­ти при Мі­н­ву­зі УРСР 1991

Вступ


Основне завдання цього навчального посібника - розвиток навичок перекладу англійської оригінальної літератури на українську мову. Даються порада, як користуватися двомовними, тлумачними і іншими словниками, розглядаються особливості різних видів перек­ладу. Кожний розділ закінчується завданням для самостійної роботи.

Для укладання посібника були використані праці таких лінгвістів, як А.В.Фьодоров, Я.М.Рецкер, Л.О.Бархударов, О.Д.ІІІвейцер, а також словники, газети 1 журнали.

Посібник розрахований на студентів факультетів іноземних мов педінститутів, студентів першого курсу технічних вузів і мо­же бути використаний у роботі вчителями англійської мови серед­ніх шкіл.

Глава І

Лінгвістичні основи перекладу


§ 1. Суть процесу перекладу

Переклад - це відтворення оригіналу засобами іншої мови із збереженням єдності змісту і форми. Завдання перекладача - пере­дати засобами іншої мови цілісно і точно зміст оригіналу, зберігши його стилістичні та експресивні особливості. Під "цілісністю" перекладу слід розуміти єдність форми і змісту на новій мовній основі.

Цілісним можна визнати лише такий переклад, який передає мовну інформацію рівноцінними засобами.

На відміну від переказу переклад повинен передавати не тільки те, що виражено оригіналом, але, і так, як виражено в ньому. Критерієм точності перекладу є тотожність інформації, яка повідомляється різними мовами. Теорія


перекладу встановлює загальні закономірності, які можуть застосовуватися в окремих конкретних випадках шляхом аналізу подібностей і розбіжностей між мовами.

§ 2. Види перекладу

Слід розрізняти такі види перекладу:Адекватний, який передбачає вичерпну передачу змісту оригіналу і повноцінну функціонально-стилістичну відповідність йому. Іншими словами, адекватний переклад - це єдиний вид перекладу, який відтворює єдність змісту і форми засобами іншої мови.

Багато розмовних виразів англійської мови вимагають використання у перекладі зовсім іншої форми, тобто інших слів і словоспо­лучень для правильної передачі змісту висловлювання. Підстанов­ка словникових відповідників, тобто буквальний переклад, зруй­нував би єдність змісту і форми в українському перекладі. На­приклад , "Help yourself" ні в якому разі не перекладається "до­поможіть собі". Як правило, це ввічливе запрошення "візьміть, будь ласка", або "частуйтесь, будь ласка". Лише така українська форма відповідає змісту висловлювання.Дослівним вважається переклад, який відтворює структуру ін­шомовного речення без зміни конструкції і без істотної зміни по­рядку слів. З граматичної точки зору такий переклад можна назва­ти "прямим".

e.g. The first World War had far reaching economic, political and social consequences in all the capitalist countries of the New World.Перша світова війна мала далекосяжні економічні, політичні та соціальні наслідки у всіх капіталістичних країнах Нового світу.

Оскільки як у смисловому, так і в стилістичному відношенні такий переклад відповідає усім вимогам, його можна вважати адекватним.Буквальний переклад вперше знайшов відображення у Л.С.Бархударова як переклад, здійснений на нижчому рівні ніж той, який достатній для передачі незмінного плану змісту при дотриманні норм мови, на яку перекладають.

Оскільки можна встановити шість мовних рівнів (рівень фо­неми, морфеми, слова, словосполучення, речення і всього тексту), то і в процесі перекладу варто орієнтуватися на необхідний у да­ному випадку рівень. Власні імена і географічні назви допуска­ють переклад на рівні фонеми і морфеми. Те ж саме можна сказати i про багато термінів та реалій, які ввійшли в українську мову шляхом безперекладного запозичення, наприклад: Liverpool - Лі­верпуль; Churchill - Черчіль; speaker - спікер. Все це випадки транскрибованого перекладу, виконаного пофонемно. Слово «оne – side – ness» – «одно – сторон - ність" перекладено, наприклад, поморфемно.


Не можна застосовувати поморфемний переклад у тих випадках, коли необхідний переклад на рівні слова. Так, наприклад, незва­жаючи на подібність морфем, "milksop" зовсім не означав "молоко­сос", а "безхарактерна, легкодуха людина", "розмазня", "баба" (молокосос - greenhorn ) .High school- не вища, а "середня школа", "public house"-.не "публічний дім", а "пивна". Буквальний переклад таких і їм подібних слів призвів би до перекручення змісту.

Вільним вважається переклад, який не вимагає адекватної передачі стилю оригіналу (наприклад, переклад старовинних текстів з інформаційною метою). Вільним є також прозаїчний переклад віршованих творів. У вільному перекладі дозволяється скорочувати оригінал, опускати другорядні деталі.

Розділ 1

Проблеми вузького контексту


§ 1. Способи перекладу словникових відповідників.

1) Еквівалентні відповідники

Еквівалентом слід вважати постійну рівнозначну відповідність, яка, як правило, не залежить від контексту. Випадки пов­ної відповідності слів двох мов, тобто повного збігу їх лексич­ного значення у всьому обсязі, трапляються відносно рідко. До цієї групи належать такі лексико-семантичні розряди слів:

1. Власні назви (особові та географічні), наприклад: Shakespeare - Шекспір, Europe - Європа, Egypt - Єгипет і т.п.

2. Науково-технічні терміни, наприклад: oxygen- кисень, bacillus - бацила, equinox - рівнодення, ampere - ампер, magnet - магніт.

3. Деякі інші розряди слів, близькі за значенням до двох попередніх, наприклад, назви місяців і днів тижня: January -січень, Tuesday - вівторок; числівники: hundred - сто і т.д.

Слід розрізняти еквіваленти повні і часткові. Якщо відповідник охоплює значення англійського слова повністю, це повний еквівалент: brewer - пивовар, brewery - пивоварний завод, sinapism - гірчичник, sidewalk - тротуар.

Коли ж український відповідник є лише до одного з декіль­кох значень англійського слова, це частковий еквівалент, наприк­лад: flier - пілот (решта, значень цього слова представлені в українській мові змінними або варіантними відповідниками):

  1. все, що літає (наприклад, птахи, комахи); 2) що-небудь, що швидко рухається (наприклад, швидкохідний пароплав, рисак, амер.- експрес); 3)sl. ризикована справа, авантюра; 4) тех. маховик).

Очевидно, серед перерахованих відповідників "рисак", "експрес" і "маховик" теж будуть частковими еквівалентами

Із стилістичної точки зору модна виділити абсолютні і відносні еквіваленти. До першої категорії відносяться такі еквіва­ленти, які належать до одного і того ж самого функціонального стилю і мають таку ж експресію, як і англійське слово або вираз.

e.g. and their ilk - i йому подібні; brinkmanship - балансування на грані війни; sell-out - зрада національних iнтересів,

Відносними еквівалентами вважаються такі, які розрізня­ються за стиліcтичною та експресивною ознакою.

e.g. dirt-cheap - дуже дешевий, дешево, ні по чому; тобто, дешевше "від дір­ки від бублика".


ч. 1 ч. 2 ... ч. 5 ч. 6 следующая страница >>
скачать файл

Смотрите также: