скачать файл
ч. 1ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Формування ринкових відносин в Україні значно змінило ставлення до процесу планування. Після здобуття незалежності почалась поступова відмова від централізованої системи державного планування та регулювання економіки, причому проблеми планування відійшли на другий план. Для більшості підприємств період 90-х років ХХ ст. характеризується значним падінням обсягів виробництва, постійною заборгованістю перед бюджетом та працівниками підприємства, хронічними неплатежами, нестачею оборотних коштів тощо. На думку більшості вітчизняних та закордонних науковців основною причиною такої ситуації була нежиттєздатність командно-адміністративної системи управління та принципів директивного планування.

У зв’язку з цим, у багатьох сучасних фахівців склалося негативне ставлення до процесу планування. На значній кількості вітчизняних підприємств система планування з багатьох причин є неефективною або взагалі відсутньою. Плани, як правило, є неповними, система показників не відображає об’єктивної картини діяльності підприємства. Отже, кардинальна зміна принципів управління виявила неготовність вітчизняних підприємств до ситуації, при якій стара система планування стала непридатною для використання, а нова ще не сформувалась ані теоретично, ані практично.

Слід зазначити, що проблеми планування знайшли ґрунтовне висвітлення в працях зарубіжних авторів: А. Апчерча, В. Акоффа, І. Ансоффа, Е. Аткінсона, П. Артрілла, А. Дайла, К. Друрі, Р. Дафта, Р. Каплана, М. Лейні, Р. Манна, М. Мескона, Д. Хана, В. Хойера, Ч. Хорнгрена, Дж. Фостера та ін. Певний внесок в розвиток теорії планування зробили вітчизняні економісти: М. Алексєєва, П. Атамас, Є. Бельтюков, М. Бухалков, В. Василенко, С. Голов, О. Грачов, В. Іванова, Т. Карпова, В. Лук’янова, В. Москалюк, О. Ніколаєва, О. Орлов, С. Рябцун, В. Савчук, Л. Соколова, О. Шеремет, М. Чумаченко та ін.

Аналіз наукових джерел свідчить, що існує ряд проблем, пов’язаних із плануванням, які потребують подальшого дослідження. Зокрема, науковий аналіз зарубіжних авторів відноситься переважно до умов стабільної економіки. В ситуації ж нестабільного функціонування української економіки на життєздатність вітчизняних підприємств впливають важко прогнозовані чинники зовнішнього середовища, які розглядаються не повною мірою, або не враховується взагалі. Сьогодні стоїть завдання розробки нових інструментів планування, які дозволять забезпечити високий ступінь гнучкості системи поточного планування підприємств. Саме недостатній ступінь дослідження зазначених аспектів зумовив необхідність додаткового вивчення цієї проблеми.Зв’язок роботи з науковими програмами, планами і темами. Дисертаційне дослідження виконано згідно з планом науково-дослідних робіт Хмельницького національного університету у межах госпрозрахункової науково-дослідної теми “Розробка методичних рекомендацій з планування і аналізу витрат на основі маржинального доходу” (номер державної реєстрації 0106U010087) на ВАТ “Красилівський машинобудівний завод”. Під час роботи над темою автором було надано пропозиції щодо удосконалення планування в системі управління операційною діяльністю промислового підприємства. При виконанні госпрозрахункової теми “Створення системи управління витратами” (номер державної реєстрації 0105U003774) на ВАТ “Темп” автором було запропоновано заходи щодо вдосконалення системи планування витрат в умовах багатономенклатурного виробництва.

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є розробка концептуальних основ та наукове обґрунтування методологічних підходів до гнучкого планування, а також надання практичних рекомендацій щодо його формування та реалізації на підприємствах машинобудування.

Вiдповiдно дo мeти в дисертаційній роботі було поставлено та вирішено такі завдання: • з’ясувати сутність, зміст та функції планування діяльності підприємства в ринкових умовах;

 • сформулювати вимоги до організації планування, які дозволять ефективно використовувати його на підприємствах машинобудування;

 • проаналізувати методичне забезпечення процесу планування нормативними документами;

 • дослідити особливості планування діяльності підприємств в умовах розвитку ринкових відносин, сформувати принципи побудови системи планування на підприємствах і обґрунтувати необхідність розвитку гнучкого планування;

 • критично проаналізувати підходи до гнучкого планування, розкрити його зміст, визначити місце у системі планування та узагальнити основні положення концепції гнучкого планування;

 • удосконалити систему планування підприємств за рахунок розробки інструментів планування, які дозволяють оперативно коригувати плани підприємств відповідно до змін зовнішнього та внутрішнього середовища;

 • удосконалити процедуру аналізу планового прибутку, яка розглядається як основа системи гнучкого планування.

Об’єктом дослідження обрано процес планування діяльності підприємств машинобудування.

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних і практичних проблем, пов’язаних з організацією та розвитком системи гнучкого планування машинобудівних підприємств.

Методи дослідження. Методологічною основою дисертації є сукупність методів і прийомів, які використовувалися у ході дослідження. Для вирішення поставлених завдань були використані такі методи: структурно-логічний аналіз – при побудові логіки та структури роботи; метод деталізації та синтезу для вивчення предмету і взаємозв’язку його складових частин. Крім того, використовувалися загальнонаукові прийоми аналізу та специфічні прийоми економічного дослідження: спостереження і порівняльний аналіз, синтез і групування даних, історичний і логічний підходи тощо.

Теоретичною основою дисертації є положення економічної науки, фундаментальні праці провідних українських і зарубіжних вчених з проблем планування та аналізу діяльності підприємства. Інформаційною базою дослідження є закони України, укази Президента, постанови Кабінету Міністрів України, офіційні матеріали Державного комітету статистики України, матеріали конференцій, публікації в друкованих та електронних економічних виданнях, першоджерела, а також результати досліджень, проведених автором.Наукова новизна одержаних результатів. Основний науковий результат дослідження полягає в формуванні концептуальних основ та практичному застосуванні рекомендацій щодо формування системи гнучкого планування на підприємствах машинобудування відповідно до нових економічних умов в Україні. Проведення автором дослідження дозволили отримати такі наукові результати:

вперше:

 • розроблено концептуальні положення гнучкого планування, що містять теоретичну основу, принципи, методи й інструменти та дозволяють, на відміну від існуючих, враховувати високу динамічність ринкових процесів;

 • запропоновано методичний підхід щодо коригування планових показників підприємства, що дозволяє оперативно прораховувати нові можливості ринкової кон’юнктури та реагувати на зміни внутрішнього та зовнішнього середовища за допомогою інструментів гнучкого планування;

удосконалено:

 • визначення поняття “гнучке планування”, під яким розглядається процес розробки планів підприємства, який дозволяє оперативно враховувати зміни ринкової кон’юнктури та коригувати планові показники відповідно до нових умов діяльності підприємства та існуючих зовнішніх та внутрішніх обмежень;

 • процес планування діяльності підприємства за рахунок впровадження системи гнучкого планування, що включає “модуль реагування” і “модуль комбінування” та передбачає механізм оперативного коригування планів підприємства і розробку критеріїв прийняття рішень за альтернативними варіантами виконання поточних планів;

 • методичний підхід щодо виходу підприємства з зони збитковості із застосуванням коефіцієнтів чутливості та коефіцієнтів критичних змін, що дозволяє приймати більш обґрунтовані управлінські рішення в умовах багатономенклатурного виробництва;

 • методичний підхід щодо аналізу планового прибутку на основі застосування коефіцієнтів чутливості, що дозволяє точніше та оперативніше визначати відхилення фактичного прибутку від планового, їх розмір та причини;

дістала подальший розвиток:

 • система планування на підприємстві шляхом впровадження гнучкого планування з використанням коефіцієнтів беззбитковості, чутливості планового прибутку (збитку) та критичних змін; з цією метою розроблено механізм гнучкого планування на підприємстві та запропоновано організацію взаємодії відділів та підрозділів підприємства у процесі гнучкого планування з використанням цих інструментів.

Практичне значення одержаних результатів. Розроблені в дисертації підходи, способи й отримані результати є методичною та інформаційно-аналітичною базою для вдосконалення системи планування діяльності підприємств за рахунок використання механізму оперативного коригування планів підприємства.

Реалізація наведених у роботі теоретичних і практичних рекомендацій сприятиме, на нашу думку, створенню ефективної системи планування і аналізу витрат та фінансових результатів промислових підприємств, що дозволить застосовувати гнучкі методи управління підприємством за умов зміни ринкової кон’юнктури. Вони знайшли практичне застосування в діяльності ВАТ “Красилівський машинобудівний завод” (акт про впровадження № 1471 від 27.06.2007 р.), ТОВ “Завод “АТОНМАШ” (довідка про впровадження № 18 від 10.02.2008 р.), ВАТ “Темп” (довідка про впровадження № 256 від 22.03.2008 р.).

Окремі результати дисертації використовуються у навчальному процесі Приватного вищого навчального закладу “Університет економіки і підприємництва” (м. Хмельницький) при викладанні дисциплін “Планування та організація діяльності підприємства”, “Фінансова діяльність суб’єктів господарювання”, “Фінансовий менеджмент”, “Фінанси підприємств” (довідка про впровадження № 792 від 14.03.2008 р.).

Особистий внесок здобувача. Усі наукові результати, викладені в дисертації, отримані автором особисто. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, в дисертації використані лише ті, що є результатом особистого дослідження автора.

Апробація результатів дисертації. Головні положення і результати проведеного дисертаційного дослідження доповідалися автором і обговорювались на наукових конференціях: ІІ Регіональній науково-практичній конференції “Стратегічна реструктуризація регіональної економіки та соціальної сфери” (м. Вінниця, 1 березня 2006 р.), І Міжнародній науково-практичній конференції “Соціально-економічні перспективи розвитку України” (м. Дніпропетровськ, 14 червня 2006 р.), V Міжнародній науково-практичній конференції “Проблеми планування виробництва в умовах переходу до ринку” (м. Алушта, 29 вересня – 1 жовтня 2006 р.), VІ Міжнародній науково-практичній конференції “Проблеми планування виробництва в умовах переходу до ринку” (м. Алушта, 3–5 жовтня 2007 р.), Міжнародній науково-практичній конференції “Інноваційні технології та методи в управлінні організаціями, програмами і проектами” (м. Кам’янець–Подільський, 22–24 травня 2008 р.).

Публікації. За результатами наукового дослідження опубліковано 12 наукових праць загальним обсягом 3,87 др. арк., з них 8 статей в наукових фахових виданнях. З публікацій в наукових фахових виданнях особисто автору належить 2,6 др. арк. та одержано авторське свідоцтво на наукову розробку “Гнучке планування на основі чутливості прибутку до операційних витрат”.

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Повний обсяг дисертації складає 215 сторінок. Робота містить 46 таблиць (з них 5 – на п’яти повних сторінках), 19 рисунків, 9 додатків, які розміщено на 14 сторінках. Список використаних джерел нараховує 189 найменувань на 18 сторінках.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ
У вступі обґрунтована актуальність теми проведеного дослідження, визначені об’єкт, предмет та методи наукової розробки, розкрита наукова новизна, практичне значення і апробація отриманих результатів.

У першому розділі “Теоретичні засади планування діяльності підприємств за умов розвитку ринкових відносин” автором узагальнено теоретичні основи планування, досліджено нові прояви його сутності в умовах ринку, проаналізовано відмінності директивного, ринкового планування, виділено фактори, що обумовлюють необхідність розвитку гнучкого планування, вироблено його концептуальні положення.

Сучасне підприємство, функціонуючи як відкрита система, стає перед проблемою впливу чинників зовнішнього середовища та реагування на них. На відміну від директивного планування, на ринкове покладено функцію реагування на мінливі умови зовнішнього середовища, яке повинно забезпечити процес планування більш гнучкими інструментами та можливістю підприємства адаптуватись до постійних змін як внутрішнього, так і зовнішнього середовища.

Аналіз економічної літератури свідчить, що планування зазнало значних змін, зумовлених розвитком економічної науки і практичної діяльності сучасних вітчизняних підприємств (табл. 1). Зокрема, в умовах конкурентної боротьби визначальним моментом планування є потреби ринку, попит на продукцію і послуги, а тому в дисертації досліджена необхідність переходу від екстраполяційних методів планування до інтерполяційних, які передбачають зворотній рух від визначеної мети та відповідного кінцевого значення планових показників.

Систематизація нових проявів сутності планування дозволила дійти висновку, що ринкові перетворення істотно змінили підходи до планування, що спричинило появу нових видів планової роботи на вітчизняних підприємствах, які раніше їм не були властиві. Зокрема, в теорії планування та на практиці все частіше обговорюються проблеми податкового, бюджетного, сценарного, адаптивного планування, планування економічної безпеки тощо.

З огляду на високу мінливість середовища та обмеженість ресурсів в умовах ринку, в дисертації акцентовано увагу на необхідності вироблення нових підходів, методів та інструментів планування, які б забезпечили можливість адаптації підприємств до нових умов господарювання. Зокрема, подальше ефективне функціонування вітчизняних підприємств потребує використання принципів гнучкого планування, про необхідність розвитку якого відмічається багатьма науковцями.Таблиця 1

Відмінності концепції директивного та ринкового планування

Ознака

Характеристика концепції планування

директивного

ринкового

Призначення плану

Ціль

Інструмент

Форма власності підприємств

Державні

Державні, приватні, колективні

Роль підприємства

в процесі плануванняКонкретизація завдань

державного плануРозробка плану на основі

даних аналізу зовнішнього та внутрішнього середовищаСередовище

Стабільне

Динамічне

Принципи визначення планових показників

Екстраполяційні

Інтерполяційні

Принципи планування

Директивність, відображення

в планах єдності загальнодержавних, колективних та особистих інтересів, партійність планівГнучкість, маневреність, адаптивність, альтернативність, еластичність

Суб’єкт планування

Наявність великої кількості планових органів: держплан, галузеві міністерства, відомства

Підприємство

Критерії

якості планівВиконання планового показника (рівень продуктивності праці, фондовіддача та ін.)

Гнучкість, маневреність, забезпечення високого рівня адаптації до змін

Інформаційна база

Науково-технічні, економічні і соціальні прогнози держплану

Дані маркетингу та

економічного аналізуУмови планування

Відсутність поля для маневреності дій підприємств і негнучкість системи планування

Багатоваріантність планування,

пошук оптимального варіантуПроцедура планування

Значні затрати сил, часу і засобів на розробку, узгодження, затвердження, уточнення і підтримку стабільності

планових показниківПередбачає постійне коригування планів відповідно до нових умов функціонування

Етапи процесу

плануванняРозробка плану на підприємстві тісно пов’язана з плануванням галузі і всього народного господарства

Визначення мети планування, аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища, пошук альтернатив, оцінка, прийняття планового рішення

Функції планування

Визначає взаємовідносини підприємства з державою і регламентує процеси раціональної організації виробництва

в середині підприємстваРеагування на мінливі та динамічні умови зовнішнього середовища,

які повинні забезпечити підприємству можливість адаптуватись до

постійних змін внутрішнього і зовнішнього середовища

Проте, детальний аналіз економічної літератури дозволив дійти висновку, що існуючі рекомендації, як правило, носять або суто теоретичний характер, або стосуються рівня стратегічного планування, або ж вирішення цих проблем пропонуються за допомогою економіко-математичного моделювання, що значно ускладнює їх практичне використання.

Отже, не дивлячись на значну кількість публікацій, присвячених проблемі підвищення гнучкості планування, не вироблено ефективного механізму коригування планових показників, які б забезпечили високий рівень гнучкості саме системи короткострокового планування. Особливої актуальності це питання набуває у зв’язку з прискоренням економічних процесів в сучасних умовах господарювання. Проблема полягає у відсутності дієвих методів та інструментів системи планування, які б забезпечили підприємству можливість реагувати на зміни ринкової кон’юнктури в короткостроковий період.

Критичний огляд та систематизація тлумачень суті гнучкого планування дозволили автору запропонувати власне визначення гнучкого планування, яке, на відміну від існуючих тлумачень, враховує високу динаміку протікання ринкових процесів та відображає реальні умови господарювання підприємств машинобудування. Слід зазначити, що в більшості джерел, під гнучким планом розуміється документ, який підготовлений на стадії планування та складений для декількох можливих обсягів діяльності в межах релевантного діапазону. На думку автора, такі рекомендації носять суто теоретичний характер. Відзначено, що гнучке планування визначається, насамперед, як процес розробки планів підприємства, який дозволяє оперативно враховувати зміни ринкової кон’юнктури та коригувати планові показники відповідно до нових умов діяльності підприємства та існуючих зовнішніх і внутрішніх обмежень.

У дисертації доведено, що подальше ефективне функціонування підприємств потребує використання концептуальних положень гнучкого планування, які повинні забезпечити можливість виявлення факторів, що призводять до зміни умов виконання плану та їх вплив, пристосовування підприємства до цих змін, а також можливість врахування сучасних потреб ринку та опрацьовування нових перспектив. Гнучкому плануванню властивий багатоваріантний ситуаційний характер, що дає можливість попередньої підготовки відповідних дій на можливі зміни умов як в зовнішньому, так і у внутрішньому середовищі підприємства. Наведені положення ґрунтуються на чітких принципах та методах і передбачають використання гнучких інструментів планування (рис. 1).


Рис. 1. Концептуальні положення гнучкого планування

З метою підвищення ефективності планування та усунення існуючих недоліків, автором запропоновано інструментарій гнучкого планування, який дозволив приймати більш обґрунтовані управлінські рішення в сфері асортиментної політики, ціноутворення та аналізу виконання планів.

У другому розділі “Аналіз організації системи планування на підприємствах машинобудування” автором проаналізовано стан та перспективи розвитку підприємств машинобудування, досліджено особливості планування діяльності цих підприємств, виявлено проблеми планування та напрямки вдосконалення його організації, обґрунтовано необхідність застосування гнучких інструментів планування.

Аналіз діяльності підприємств машинобудування України та Хмельницької області свідчить про поступовий вихід української економіки з кризи і для більшості вітчизняних підприємств стратегічним завданням стає не збільшення прибутку, а підвищення їх конкурентоспроможності в довгостроковій перспективі. Звичайно, забезпечити цей процес, без удосконалення системи планування підприємств, досить важко.

Для з’ясування стану та ролі планування на промислових підприємствах Хмельницької області, автором спільно з Головним управлінням економіки обласної державної адміністрації, методом анкетного обстеження було проведено дослідження діяльності 46 підприємств. Воно виявило значну кількість методологічних та організаційних проблем планування, що існують на вітчизняних підприємствах. Аналіз результатів проведеного анкетування дозволяє стверджувати, що не дивлячись на кардинальні зміни умов функціонування, значна частина підприємств користується досвідом, набутим ще за часів централізованої економіки, що призводить до низької ефективності планування. Зокрема, на 26 % підприємств плани виробництва відірвані від планів реалізації, тобто притримуються принципу: “продавати те, що виробляється, а не виробляти те, що продається”.

Результати дослідження також показали, що високий ступінь невизначеності зовнішнього середовища значно обмежує горизонти планування. З’ясовано, що для 65 % підприємств максимальним терміном розробки планів виробництва є рік. Лише 15 % респондентів зазначили, що розробляють плани виробництва продукції більше ніж на рік. Також з’ясовано, що для 67 % підприємств основною причиною невиконання планів є нестача оборотних коштів, 20 % респондентів відмітили нестачу робітників, на 10 % підприємств зазначили, що причиною невиконання планів є їх нереальність та відсутність відповідних основних засобів.

В процесі аналізу виявлено основні методологічні проблеми планування, що характерні для більшості підприємств, без вирішення яких, на нашу думку, неможливо побудувати ефективну систему планування. Зокрема, актуальною проблемою методології планування є вибір бази розподілу непрямих витрат. Детальний аналіз планів окремих підприємств дозволив дійти висновку, що використання “традиційних” баз розподілу непрямих витрат призводить до викривлення інформації щодо повної собівартості виробів, їх рентабельності та ціни, що в свою чергу призводить до помилкових управлінських рішень. Особливої актуальності це питання набуває у зв’язку з тим, що біля 70 % підприємств розподіляють непрямі витрати пропорційно прямому фонду заробітної плати, причому 80 % з них розподіляють їх для визначення повної собівартості, а 56 % – для визначення ціни. В дисертації підкреслено, що використання маржинального прибутку як бази розподілу непрямих витрат усуває існуючі недоліки, оскільки в її основі лежить не причинно-наслідковий зв’язок, а логічний зв’язок основних компонентів в системі “обсяг-витрати-прибуток”.

В досліджені обґрунтовано необхідність удосконалення планування на машинобудівних підприємствах за рахунок підвищення його гнучкості. Зокрема, результати проведеного аналізу показали, що висока мінливість процесів зовнішнього середовища вимагає від підприємств постійного коригування планів. Так, на 80 % підприємств відбувається зміна планового асортименту продукції протягом місяця, що вимагає відповідного перерахунку усіх показників плану для визначення результату та ступеня впливу змін на розмір планового прибутку. Проте, лише 60 % підприємств постійно коригують місячні плани, 20 % відмітили, що коригування планів не здійснюють, хоча відчувають в цьому гостру необхідність, а 7 % підприємств не коригують планів в силу значної трудомісткості цього процесу. Узагальнений аналіз отриманих результатів дозволяє дійти висновку, що перед значною кількістю підприємств стоїть питання розробки нових підходів у плануванні, які б забезпечили можливість швидкого внесення корективів у план, оскільки існуючі рекомендації в короткі терміни цього робити не дозволяють. Отже, більшість працівників економічних служб підприємств позбавлені можливості приймати обґрунтовані управлінські рішення в силу відсутності відповідної інформаційної бази.

На основі результатів проведеного опитування, автором визначені причини неефективної роботи планово-економічних служб. Зокрема, 50 % респондентів вказали, що ними є функціональна роз’єднаність підрозділів, що беруть участь в розробці планів, 43 % – вказали на відсутність професійних кадрів і 36 % – на відсутність ефективної методики планування.

Результати, отримані при оцінюванні процесу планування, його методичного забезпечення та виявлені тенденції розвитку підприємств машинобудування, підтвердили висновок про необхідність впровадження положень гнучкого планування.

У третьому розділі “Організаційно-економічні аспекти впровадження системи гнучкого планування” автором представлено складові системи гнучкого планування та етапи її формування, розроблено методологічне забезпечення гнучкого планування та рекомендації щодо його практичного застосування.

Запропонована автором система гнучкого планування включає наступні елементи: механізм, суб’єкти, засоби та процес гнучкого планування. Всі вони тісно взаємопов’язані, оскільки на основі механізму планування суб’єкти планування за допомогою засобів планування здійснюють безпосередній процес планування (рис. 3).


Рис. 3. Принципова схема системи гнучкого планування
Формування системи гнучкого планування включає чотири етапи:

І етап. Визначення суб’єктів планування. Розробка системи планування супроводжується функціональним розподілом діяльності за ланками організаційної структури.

ІІ етап. Розробка механізму планування. В основі системи гнучкого планування лежить механізм, що включає певну сукупність принципів, взаємопов’язаних методів, функцій і структур планових служб, показників і нормативів, що мають специфічні особливості свого відображення в конкретних умовах діяльності підприємства.

Механізм гнучкого планування включає два модулі: “модуль реагування” та “модуль комбінування (рис. 4).

Завдання “модуля реагування” полягає в забезпеченні належного рівня адаптації підприємства до змін зовнішнього середовища, викликаних відповідними змінами ринкової кон’юнктури. Завдання “модуля комбінування” полягає в можливості вірно врахувати потреби ринку, не втратити нових можливостей та швидко і вірно прорахувати альтернативні варіанти виконання плану.

Рис. 4. Модулі системи гнучкого планування


Виконання цих завдань вимагає розробки нових інструментів та показників, які б дозволили здійснювати вказані процедури.

ІІІ етап. Визначення засобів планування та його інформаційного забезпечення. Цей етап формування системи гнучкого планування передбачає визначення засобів, які забезпечують ефективний процес планування.

ІV етап. Розробка процесу планування. Після визначення суб’єктів та засобів планування, формування механізму планування, розробляють процес планування, а саме його етапи та безпосередньо форми планів.

Слід зазначити, що автором розроблено програму “Гнучке планування на основі чутливості прибутку до операційних витрат”, на яку було оформлене авторське свідоцтво. Програма дозволяє швидко проводити аналіз чутливості планового прибутку до основних змінних плану, що дає можливість точніше та швидше прогнозувати наслідки зміни умов виконання плану. В основу програми покладено розрахунок коефіцієнтів чутливості прибутку, які показують на скільки зміниться прибуток, якщо фактор зміниться на один відсоток:


(1)
де Тпрy – темпи приросту (зниження) планового прибутку;

Тпрх – темпи приросту (зниження) фактора-аргументу.

Для оцінки впливу на прибуток (збиток) зміни ціни продукції, змінних витрат, структури асортименту продукції, пропонується використовувати формулу:(2)
де – прогнозована зміна фактора-аргументу, %;

n – кількість факторів-аргументів.

Таким чином, можна передбачити можливий вплив невизначеності на прибуток підприємства та у випадку фактичної зміни параметру бути готовим до змін.

Зокрема, наведено план виробництва продукції (табл. 2), в якому відображено інформацію про розмір прямих витрат, маржинального прибутку, собівартість та прибуток в розрізі кожного виробу на одиницю та обсяг випуску.

Таблиця 2

Плановий випуск продукції


Показник

Найменування виробів та їх кількість, од.

Разом,

грн


котел АОГВМН-7ЕВ (100 шт.)

котел АОГВМН-7Е (786 шт.)

котел АОГВМН-7ХВ (300 шт.)

на од., грн

на обсяг, грн

на од., грн

на обсяг, грн

на од., грн

на обсяг, грн

Сировина і матеріали

281,08

28108

192,54

151336,44

281,08

84324

263768,44

Комплектуючі вироби

311,09

31109

311,09

244516,74

407,5

122250

397875,74

Основна заробітна плата

40,87

4087

38,9

30575,4

40,87

12261

46923,4

Додаткова заробітна плата

13,08

1308

12,45

9785,7

13,08

3924

15017,7

Відрахування

20,38

2038

19,39

15240,54

20,38

6114

23392,54

Ціна

870

87000

825

648450

970

291000

1026450

Маржинальний прибуток

203,5

20350

250,63

196995,18

207,09

62127

279472,18

Непрямі

витрати


163,84

16383,56

201,78

158598,67

166,73

50017,77

225000,00

Повна собівартість

830,34

83033,56

776,15

610053,49

929,64

278890,77

971977,82

Прибуток

39,66

3966,44

48,85

38396,51

40,36

12109,23

54472,18

Коефіцієнт беззбитковості

0,805

Нижче наведено інформацію про чутливість прибутку до змінних величин плану: ціни, матеріальних витрат, заробітної плати основних робітників, вартості комплектуючих та кількості виробленої продукції (табл. 3).
Таблиця 3

Чутливість прибутку до зміни основних факторів-аргументів

Назва

продукціїКоефіцієнти чутливості прибутку до зміни

кількості виробленої продукції

витрат сировини і матеріалів

витрат на комплектуючі вироби

прямої заробітної плати

ціни реалізації продукції

АОГВМН-7ЕВ

0,374

–0,516

–0,571

–0,136

1,597

АОГВМН-7Е

3,616

–2,778

–4,489

–1,021

11,904

АОГВМН-7ХВ

1,141

–1,548

–2,244

–0,409

5,342

Джерело: розраховано автором за допомогою формули (1) на основі даних табл. 2
Таким чином, за допомогою запропонованого методичного підходу можна досить швидко спрогнозувати зміну планового прибутку внаслідок зміни умов виконання плану (табл. 4).

Таблиця 4

Вплив факторів на зміну планового прибутку

Фактор-аргумент

Зміна фактора, %

Значення коефіцієнта чутливості

Зміна прибутку, %

Зменшення виробництва виробу АОГВМН-7ЕВ на 15 %

–15

0,374

–5,61

Зростання витрат сировини й матеріалів на одиницю по виробу АОГВМН-7Е на 20 %

20

–2,778

–55,56

Підвищення ціни по виробу АОГВМН-7Е на 25 %

25

11,904

297,60

Зростання витрат на комплектуючі по виробу АОГВМН-7ХВ на 5 %

5

–2,244

–11,22

Зростання прямої заробітної плати по виробу АОГВМН-7ХВ на 12 %

12

–0,409

–4,91

Підвищення ціни по виробу АОГВМН-7ХВ на 5 %

5

5,342

26,71

Разом

247,01

Джерело: розраховано автором за допомогою формули (2) на основі даних табл. 2
Автором вдосконалено методичний підхід виходу підприємства з зони збитковості із застосуванням коефіцієнтів критичних змін, що дозволяє визначати максимальний відсоток зміни фактору, який забезпечує беззбитковий рівень виробництва:
(3)
Звичайно, вирішення таких завдань є більш актуальним для збиткових підприємств, оскільки це дозволяє прораховувати різні варіанти досягнення беззбиткового рівня виробництва.

Для підвищення якості процесу планування в дисертації запропоновано новий методичний підхід до аналізу планового прибутку. Автором відмічено, що головним завданням такого аналізу є виявлення факторів, які спричинили відхилення фактичного прибутку від планового, визначення розміру цього впливу та врахування отриманих результатів при розробці плану на наступний період. Існуючі методичні рекомендації аналізу прибутку важко віднести до простих та ефективних в умовах практики. Недоліком одних є велика трудомісткість розрахунків, особливо для багатономенклатурних підприємств, інших – вади самої методики аналізу, що вимагають показників, які на практиці отримати досить важко. Запропонована методика аналізу на основі маржинального прибутку та коефіцієнтів чутливості усуває недоліки існуючих рекомендацій, дозволяє швидко визначати причини та розмір відхилень за кожним фактором, тому рекомендується до впровадження на підприємствах.


ВИСНОВКИ
Проведене дослідження дозволило зробити теоретичні узагальнення та обґрунтувати практичні рекомендації щодо удосконалення системи планування на підприємствах машинобудування. Отримані результати свідчать про досягнення поставленої мети і завдань дослідження та дають змогу зробити наступні висновки:

 1. Узагальнення та систематизація теоретико-методологічних основ планування діяльності підприємств, а також аналіз їх функціонування дозволили встановити, що кардинальна зміна принципів управління вимагає використання нових підходів, принципів, методів, показників та інструментів планування, що повинні забезпечити можливість адаптації підприємств до мінливих умов зовнішнього середовища. Зокрема, розвиток конкурентних відносин вимагає зміни методів планування та принципів визначення планових показників. Оскільки визначальним моментом планування в умовах конкурентної боротьби є потреби ринку, то метод, орієнтований на динаміку темпів і пропорцій у минулому, не відповідає сучасним вимогам планування. Для досягнення успіху на ринку, підприємства повинні ставити конкретні цілі на майбутнє і, виходячи з цих цілей, планувати проміжні етапи. Отже, в основу визначення планових показників має бути покладено інтерполяційний метод, за яким підприємство визначає мету на майбутнє, встановлює довжину планового періоду та проміжні планові показники.

 2. Розгляд сучасних підходів до планування дозволив з’ясувати, що не дивлячись на значну кількість публікацій, присвячених проблемі підвищення гнучкості планування, в сучасній літературі не вироблено ефективного механізму коригування планових показників, який би забезпечив високий рівень гнучкості саме системи короткострокового планування на підприємстві. Особливої актуальності це питання набуває внаслідок прискорення протікання економічних процесів в сучасних умовах господарювання. У зв’язку з цим постає завдання розробки концептуальних положень гнучкого планування.

 3. Автором критично проаналізовано існуючі підходи до гнучкого планування, під яким у більшості авторів розуміються варіанти виконання плану для різних обсягів діяльності. Розвиток конкурентних відносин обумовлює доцільність трактування гнучкого планування як процесу розробки планів підприємства, який дозволяє оперативно враховувати зміни ринкової кон’юнктури та коригувати планові показники відповідно до нових умов діяльності підприємства та існуючих зовнішніх і внутрішніх обмежень. Таке тлумачення дозволило врахувати високий ступінь мінливості зовнішнього середовища та особливості господарювання вітчизняних підприємств.

 4. Узагальнення підходів до гнучкого планування та гостра необхідність розробки нової методики планування дозволило запропонувати концептуальні положення гнучкого планування, що включають теоретичну основу, принципи, методи й інструменти, які покладено в основу системи планування та, на відміну від існуючих, дозволяють враховувати високу динамічність ринкових процесів.

 5. Результати, отримані в процесі дослідження вітчизняних підприємств, засвідчили, що, не дивлячись на кардинальну зміну принципів управління, значна частина підприємств користується досвідом, набутим ще за часів централізованої економіки, що призводить до низької ефективності планування. Зокрема, на багатьох підприємствах плани виробництва відірвані від планів реалізації, відсутня інформаційна база планування, що унеможливлює прийняття обґрунтованих управлінських рішень. Крім того, в дисертації акцентується, що формування інформаційної бази вимагає використання відповідних інструментів, які б забезпечили оперативне та надійне опрацювання даних для прийняття обґрунтованих управлінських рішень.

 6. Аналіз процесу планування підприємств свідчить, що їх функціонування в умовах мінливого та динамічного зовнішнього середовища, вимагає постійного коригування планових показників, що потребує використання гнучких інструментів планування. Проте, результати опитування свідчать про відсутність таких інструментів, що ускладнює швидке коригування планів. У зв’язку з цим, виникає необхідність вдосконалення методики формування планів з урахуванням високого ступеня невизначеності зовнішнього середовища, яка б дозволяла швидко прораховувати різні варіанти виконання плану та оперативно реагувати на зміни ринкової кон’юнктури. Окреслені тенденції додатково актуалізують і підтверджують доцільність впровадження принципів гнучкого планування на підприємствах.

 7. Запропоновано конфігурацію системи гнучкого планування та визначено основні характеристики елементів цієї системи. Зокрема, система включає механізм, засоби, суб’єкти та процес планування. Механізм гнучкого планування містить два модулі: “модуль реагування” та “модуль комбінування”, що забезпечує можливість швидкого реагування підприємства на зміни ринкової кон’юнктури та об’єктивної оцінки нових перспектив.

 8. Узагальнення теоретичних напрацювань та сучасних вимог господарювання дозволило обґрунтувати доцільність використання поряд з “коефіцієнтом беззбитковості” та “коефіцієнтом маржинального прибутку” нових інструментів планування, а саме, “коефіцієнту чутливості” та “коефіцієнту критичних змін”, які в сукупності являють собою інструментарій гнучкого планування. Практичне використання вказаних інструментів значно спрощує процес розробки плану та його аналізу, забезпечуючи управлінських працівників оперативною та достовірною інформацією.

 9. Запропоновані концептуальні положення та практичні рекомендації щодо гнучкого планування дозволили, на нашу думку, усунути існуючі обмеження операційного аналізу та активно використовувати його на вітчизняних підприємствах, особливо в умовах багатономенклатурного виробництва.


СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ
в наукових фахових виданнях

 1. Несторишен І. В. Дослідження основних факторів, що обмежують впровадження бюджетного управління на вітчизняних підприємствах / І. В. Несторишен // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2005. – Т. 1, Ч. 2, № 5.– С. 94–97. – (обсяг 0,30 др. арк.).

 2. Несторишен І. В. Формування гнучкої системи планування на промислових підприємствах в умовах ринку / Є. Г. Рясних, І. В. Несторишен // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – Т. 1, № 4.– С. 27–31. – (обсяг 0,38 др. арк., особисто автору належить 0,25 др. арк.). Автором запропоновано нові інструменти планування.

 3. Несторишен І. В. Стан планування на підприємствах Хмельницької області / Є. Г. Рясних, І. В. Несторишен // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – Т. 1, № 3. – С. 33–36. – (обсяг 0,43 др. арк., особисто автору належить 0,34 др. арк.). Автором виділено причини неефективної роботи планових служб підприємств машинобудування Хмельницької області.

 4. Несторишен І. В. Застосування методів ситуаційного аналізу в теорії планування / І. В. Несторишен // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2007. – № 5. – С. 123–126. – (обсяг 0,29 др. арк.).

 5. Несторишен І. В. Формування нових підходів при визначенні беззбиткової діяльності підприємства / І. В. Несторишен // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія “Економіка”. – 2007. – Ч. 3, № 22. – С. 120–124. – (обсяг 0,32 др. арк.).

 6. Несторишен І. В. Практичні аспекти розробки гнучких планів підприємств машинобудування / І. В. Несторишен // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – Т. 3, № 6. – С. 339–342. – (обсяг 0,36 др. арк.).

 7. Несторишен І. В. Аналіз підходів до управління затратами в умовах ринку / Є. Г. Рясних, І. В. Несторишен // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – Т. 2, № 3. – С. 111–114. – (обсяг 0,34 др. арк., особисто автору належить 0,29 др. арк.). Автором проведено аналіз традиційних підходів до управління затратами.

 8. Несторишен І. В. Проблеми гнучкого планування та аналізу на підприємствах машинобудування / І. В. Несторишен // Вісник соціально–економічних досліджень: Збірник наукових праць. – № 31. – Одеса : ОДЕУ, 2008. – С. 263–271. – (обсяг 0,45 др. арк.).


авторське свідоцтво

 1. А.с. 21676. Україна. Гнучке планування на основі чутливості прибутку до операційних витрат / І. В. Несторишен, В. Г. Гуцалюк (Україна). – № 21676; заявл. 25.06.2007; опубл. 30.10.2007 // Авторське право і суміжні права. – 2007. – № 13.


в інших наукових виданнях

  1. Несторишен І. В. Гнучке планування в умовах невизначеності ринку / І. В. Несторишен // Науковий вісник Закарпатського державного університету. Економічні науки. – 2005. – № 5. – С. 49–55. – (обсяг 0,41 др. арк.).

  2. Несторишен І. В. Методичні аспекти формування гнучких планів на підприємстві / І. В. Несторишен // Регіональна бізнес-економіка та управління. – 2005. – № 7. – С. 18–26. – (обсяг 0,43 др. арк.).

  3. Несторишен І. В. Оптимізація планів з врахуванням критерія еластичності / Ігор Несторишен // Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції [“Соціально-економічні перспективи розвитку України”], (Дніпропетровськ, 14 червня 2006 р.). – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2006. – Т. 1. – С. 48–51. – (обсяг 0,16 др. арк.).


АНОТАЦІЯ
Несторишен І. В. Формування системи гнучкого планування на підприємствах машинобудування. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (машинобудування). – Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2008.

У дисертації подано результати теоретичного дослідження змісту, суті та особливостей планування за умов розвитку ринкових відносин на підприємствах машинобудування, розкрито місце і роль гнучкого планування в системі планування, розроблено його концептуальні положення.

Аналіз процесу планування підприємств свідчить, що їх функціонування в умовах мінливого та динамічного зовнішнього середовища, вимагає постійного коригування планових показників, що потребує використання гнучких інструментів планування.

Запропоновано конфігурацію системи гнучкого планування та обґрунтовано основні характеристики елементів цієї системи. Зокрема, система включає механізм, засоби, суб’єкти та процес планування, завдяки комплексному впливу яких забезпечується можливість реагування на зміни внутрішнього та зовнішнього середовища та оцінки майбутніх перспектив.

Ключові слова: планування, гнучке планування, гнучкість, адаптивність, коефіцієнт чутливості, коефіцієнт критичної зміни, машинобудування.

АННОТАЦИЯ
Несторишен И. В. Формирование системы гибкого планирования на предприятиях машиностроения. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.04 – экономика и управление предприятиями (машиностроение). – Хмельницкий национальный университет. – Хмельницкий, 2008.

Диссертация посвящена обоснованию и дальнейшему развитию теоретических, методологических и практических основ гибкого планирования с целью повышения уровня гибкости системы текущего планирования. Также проанализированы современные исследования в отрасли планирования, выделены новые направления планирования, проанализировано состояние планирования на предприятиях машиностроения Хмельницкой области, выделены факторы неэффективной работы планово-экономических служб, разработано механизм планирования и новые инструменты планирования, что позволяет учитывать высокую динамику рыночных процессов.

Развитие конкурентных отношений требует трансформации методов планирования и принципов определения плановых показателей. В условиях конкурентной борьбы определяющим моментом планирования являются потребности рынка, спрос на продукцию и услуги. В связи с этим, метод, ориентированный на динамику темпов и пропорций в прошлом, не отвечает современным требованиям планирования. Для достижения успеха на рынке, предприятия должны ставить конкретные цели на будущее и, исходя из этих целей, планировать промежуточные этапы. Следовательно, в основу определения плановых показателей должен быть положен интерполяционный метод, который предусматривает определение цели на будущее, устанавливает длину планового периода и промежуточные плановые показатели.

Рассмотрен процесс планирования в современных условиях ведения хозяйства. Функциональным назначением планирования в условиях рынка является реагирование на динамические условия внешней среды, что должно обеспечить процесс планирования более гибкими инструментами и возможностью предприятию адаптироваться к постоянным изменениям как внутренней, так и внешней среды.

Автором акцентировано внимание на том, что планирование следует рассматривать в широком и узком смысле: в широком – как вид экономической деятельности, направленный на повышение эффективности ведения хозяйства за счет оптимального использования имеющихся ресурсов и возможностей внешней среды; в узком – как непрерывный процесс составления и коррекции планов, который позволяет предприятию оперативно реагировать на изменения рыночной конъюнктуры, не упустить новые возможности и обеспечить быструю адаптацию предприятия к новым условиям функционирования.

Результаты исследования деятельности отечественных предприятий показали, что, несмотря на кардинальные изменения условий хозяйствования, значительная часть предприятий используют опыт, приобретенный во времена централизованной экономики. В частности, на многих предприятиях планы производства оторваны от планов реализации, отсутствует информационная база планирования, что делает невозможным принятие обоснованных управленческих решений. Кроме того, в диссертации подчеркивается, что формирование информационной базы требует использования соответствующих инструментов, которые обеспечивали бы оперативную и надлежащую проработку данных для принятия обоснованных управленческих решений.

Предложена конфигурация системы гибкого планирования и определены основные характеристики элементов этой системы. В частности, система включает механизм, средства, субъекты и процесс планирования. Механизм гибкого планирования включает два модуля: “модуль реагирования” и “модуль комбинирования”, которые позволяют оперативно учитывать изменения рыночной конъюнктуры и реагировать на изменения внутренней и внешней среды с помощью инструментов гибкого планирования.

В диссертации акцентировано внимание на том, что обязательным элементом системы гибкого планирования должен быть анализ выполнения плана. Главной задачей такого анализа есть поиск факторов, которые повлекли отклонение фактической прибыли от плановой, определение размера этого влияния и учета полученных результатов при разработке плана на следующий период. Отмечено, что имеющиеся методики анализа выполнения плана не соответствуют реальным условиям хозяйствования. Одни являются слишком сложными и трудоемкими, другие требуют показателей, которые в реальных условиях получить очень тяжело.

Предложенная методика анализа на основе маржинальной прибыли и коэффициентов чувствительности устраняет недостатки существующих рекомендаций, позволяет быстро определять причины и размер отклонений по каждому фактору и рекомендуется к внедрению на предприятиях.Ключевые слова: планирование, гибкое планирование, гибкость, адаптивность, коэффициент чувствительности, коэффициент критического изменения, машиностроение.
SUMMARY
Nestoryshen I. V. Forming of the flexible planning system on the machinebuilding enterprises. – Manuscript.

Thesis on competition of scientific degree of candidate of economic sciences on speciality 08.00.04 – economy and management by enterprises. – Khmel’nytskyy national university. – Khmelnytskiy, 2008.

In this thesis the results of theoretical research of maintenance, essence and features of planning are given subject to the condition development of market relations on the machinebuilding enterprises, a place and role of the flexible planning is exposed in the system of planning, produced his conceptual positions.

The analysis of process of planning of enterprises testifies that their functioning in the conditions of changeable and dynamic external environment, requires permanent correction of the planned indexes, that needs the use of flexible instruments of planning.System configuration of the flexible planning is offered and certain basic descriptions of elements of this system. In particular, the system includes a mechanism, facilities, subjects and process of planning, due to the complex influencing of which possibility of reaction on the changes of internal and external environment and estimation of future prospects is provided.

Keywords: planning, flexible planning, flexibility, adaptive, coefficient of sensitiveness, coefficient of critical change.ч. 1
скачать файл

Смотрите также: