скачать файл
ч. 1 ч. 2 ... ч. 4 ч. 5
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ “ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ І ПРОГНОЗУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ”
Тема 1. Основи фінансового планування і прогнозування

Форми передбачення: гіпотеза, прогнозування, планування. Характеристика категорій: "гіпотеза", "прогнозування", "планування". Сутність економічного прогнозування. Методи та моделі фінансового прогнозування. Характеристика методів прогнозування: субєктивних-обєктивних, наївних-каузальних, лінійних-нелінійних.

Форми поєднання прогнозу і планування. Фінансова стратегія підприємства.

Ув'язування прогнозованих обсягів господарської діяльності з реально можливими джерелами їх фінансування.

Мета і завдання фінансового планування та прогнозування. Об’єкти фінансового планування.

Об'єки фінансового планування на підприємстві.

Принципи фінансового планування. Методи фінансового планування: нормативний, розрахунково-аналітичний, оптимізації планових завдань, балансовий, економіко-математичне моделювання, експертних оцінок, коефіцієнтів, програмно-цільовий.

Види фінансових планів: перспективний, поточний, оперативний.

Стадії фінансового планування. Взаємозв’язок оперативних, поточних і перспективних планів. Координація й узгодженість планів.

Питання для самоконтролю


1. Розкрийте необхідність і суть фінансового планування та прогнозування.

2. Охарактеризуйте зміст фінансової стратегії підприємства.

3. Яка мета фінансового планування та прогнозування?

4. Назвіть об 'єкти і суб 'єкти фінансового планування і прогно­зування.

5. Охарактеризуйте принципи фінансового планування.

8. Дайте характеристику методам та моделям фінансового планування та прогнозування.

9. Охарактеризуйте види фінансових планів.

10. В чому полягає взаємозв 'язок між перспективним, поточним і оперативним фінансовими планами підприємства?


Література:


1, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Тема 2. Планування доходів, витрат і прибутку
Необхідність, мета та інформаційне забезпечення планування прибутку підприємства. Інформаційна база для планування прибутку.

Характеристика методів планування прибутку: нормативний, прямого рахунку, оптимізації, експертних оцінок, балансовий. Етапи планування прибутку. Модель балансового увязування доходів, витрат і прибутку підприємства.

Особливості планування операційних та адміністративних витрат. Структура операційних витрат підприємства. Особливості планування витрат на збут.

Планування прибутку підприємства. Розрахунок плану прибутку від операційної діяльності. Визначення межі беззбитковості операційної діяльності. Розрахунок плану прибутку від звичайної діяльності. Розрахунок плану чистого прибутку.


Питання для самоконтролю


1. Джерела формування доходів від операційної діяльності, їх суть і призначення.

2. Чинники впливу на величину валового прибутку.

3. Чинники впливу на величину чистого доходу.

4. Основні шляхи підвищення рівня валового прибутку.

5. Інформаційна база для складання плану прибутку від опера­ційної діяльності.

6. Призначення операційного прибутку.

7. Основні етапи планування операційного прибутку.

8. Чинники впливу на фінансові результати від операційної діяль­ності.

9. Основні шляхи зниження рівня операційних витрат.

10. Необхідність і методика визначення межі беззбитковості підприємства.

11. Сутність і місце доходів і витрат від участі в капіталі та методика їх планування.

12. Сутність інших фінансових доходів і витрат та методика їх планування.

13. Як визначити величину прибутку від звичайної діяльності?

14. Призначення прибутку від звичайної діяльності.

15. Необхідність, мета і завдання прогнозування чистого при­бутку.

16. Основні напрями використання чистого прибутку.

17. За яких умов мас місце планування збиткової діяльності?

18. Причини збиткової діяльності су б 'єкта господарювання.

Література:

1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 15


Тема 3. Баланс грошових ресурсів
Необхідність та інформаційна база складання балансу грошових ресурсів. Оборотні виробничі фонди. Сукупність оборотних виробничих фондів і фондів обігу. Оборотні засоби. Визначення потреби в оборотних засобах. Нормовані (планові) оборотні засоби.

Мета складання балансу грошових ресурсів.

Мета планування оборотних коштів. Порядок визначення потреби в оборотних коштах. Методи розрахунку потреби в оборотних коштах: прямого рахунку; коефіцієнтів; дослідно-статистичний. Сутність розробки норм і нормативів. Етапи розробки норм.

Інформаційна база розрахунку норм і нормативів оборот­них коштів.

Порядок розрахунку середнього інтервалу поставок сировини. Порядок розрахунку загальної потреби в оборотних коштах для виробничих запасів сировини й матеріалів.

Порядок встановлення норм і нормативів оборотних коштів для формування запасів палива, запасних частин, товарів та інших матеріальних запасів.

Порядок встановлення норми оборотних коштів щодо незавершеного виробництва. Порядок встановлення норми оборотних коштів щодо дебіторської заборгованості за товари, роботи і послуги.

Порядок встановлення середньозваженої норми оборотних коштів.

Розрахунок нормативу власних оборотних коштів. Джерела формування оборотних коштів. Порядок встановлення нормативу власних оборотних коштів. Порядок визначення фактичної наявності власних коштів в обороті. Порядок встановлення мінімальної потреби у власних оборотних коштах.

Ув'язування планової потреби в оборотних коштах з наявними і реальними до залучення в оборот коштами. Порядок визначення стійкої кредиторської заборгованості. Порядок визначення загальної потреби в кредиті. Порядок визначення окупності банківського кредиту.

Розробка заходів щодо оптимізації структури джерел грошових ресурсів та підвищення ефективності використання власних і залучених в оборот грошових ресурсів.

Питання для самоконтролю


 1. В чому полягає необхідність складання балансу грошових ресурсів?

 2. Які характерні ознаки оборотних виробничих фондів і фондів обігу?

 3. Які основні ознаки класифікації оборотних засобів (оборот­них активів) ?

 4. Назвіть складові елементи планових оборотних засобів за даними балансу.

 5. Яка інформаційна база використовується для складання ба­лансу грошових ресурсів?

 6. Назвіть основні етапи складання балансу грошових ресурсів.

 7. Яка мета планування оборотних коштів?

 8. Назвіть джерела формування оборотних коштів.

 9. Які методи застосовують при розрахунку потреби в обо­ротних коштах?

 10. В чому полягає сутність методу прямого рахунку та його застосування?

 11. Що служить інформаційною базою розрахунку норм і нор­мативів оборотних коштів?

 12. Назвіть основні етапи розробки норми оборотних коштів щодо виробничих запасів сировини.

 13. Яке застосування норм і нормативів у фінансовому менедж­менті?

 14. Сутність і застосування методу коефіцієнтів при розрахун­ку потреби в оборотних коштах.

 15. Методика розрахунку коефіцієнта завантаження обороту оборотними засобами і середніх запасів планових оборотних засобів.

 16. Характерні відмінності в складі планових оборотних засобів за галузевою ознакою.

 17. Сутність і застосування дослідно-статистичного методу при визначенні потреби в оборотних коштах.

 18. Необхідність встановлення нормативу власних оборотних коштів.

 19. Методи розрахунку фактичної наявності власних коштів в обороті за даними балансу.

 20. Як впливає на фінансовий стан відсутність власних коштів в обороті?

 21. Якими критеріями слід керуватися при визначенні мінімаль­ної потреби у власних оборотних коштах?

 22. На які цілі необхідно використовувати понаднормативні власні оборотні кошти?

 23. В чому полягає ефект від збільшення частки власних оборот­них коштів у формуванні планових оборотних засобів?

 24. Джерела поповнення власних оборотних коштів.

 25. Методика визначення стійкої кредиторської заборгованості.

 26. Методика балансового у в 'язування потреби в оборотних кош­тах з джерелами їх формування.

 27. Оцінка окупності банківського кредиту.

 28. Форма і зміст балансу грошових ресурсів.

 29. Причини зниження частки власних коштів у формуванні пла­нових оборотних засобів.

 30. Інструменти оперативного ресурсного збалансування круго-обороту оборотних виробничих фондів і фондів обігу на випа­док сповільнення їх оборотності або зростання потреби в них.

Література:

1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13Тема 4. Баланс капітальних вкладень

Поняття капітальних вкладень. Мета складання балансу капітальних вкладень. Основні елементи прогнозованих капітальних вкладень. Внутрішня та зовнішня інформаційні бази складан­ня балансу капітальних вкладень.

Характеристика джерел формування інвестиційних ресурсів – власних, залучених та позичених. Методи нарахування амортизації: прямолінійний; зменшення залишкової вартості; прискорене зменшення вартості; кумулятивний; виробничий.

Особливості складання плану капітальних вкладень. Порядок складання балансу капітальних вкладень. Методика ув'язування джерел фінансування капітальних вкладень з напрямами використання коштів. Додаткові джерела інвестиційних ресурсів. Балансове ув'язування інвестиційних ресурсів з обсягом прогнозованих капітальних вкладень.

Поняття та особливості застосування фінансового лізингу.

Порядок складання платіжного ка­лендаря.


Питання для самоконтролю


 1. Економічна сутність реальних інвестицій.

 2. Об'єкти реальних інвестицій.

 3. Назвіть основні елементи капітальних вкладень.

 4. Які ви знаєте джерела фінансування капітальних вкладень?

 5. Які ви знаєте джерела власних коштів, що спрямовуються на фінансуван­ня капітальних вкладень?

 6. В чому полягає необхідність і мета складання балансу капітальних вкладень?

 7. Інформаційна база складання балансу капітальних вкладень.

 8. Форма і зміст балансу капітальних вкладень.

 9. Яка послідовність складання балансу капітальних вкладень?

 10. Методи балансового ув 'язування прогнозованих обсягів ка­пітальних вкладень з джерелами інвестиційних ресурсів.

 11. Можливі економічні наслідки капітальних вкладень без ре­сурсного їх забезпечення.

 12. Економічно необґрунтовані реальні інвестиції та їх наслідки для підприємства.

 13. Місце балансу капітальних вкладень у фінансовому плані.

Література:

1, 2, 6, 7, 8, 9, 11, 12


Тема 5. Кошториси (баланси) використання коштів соціального спрямування
Соціальна політика та її роль в економіці підприємства. Характеристика основних складових соціальної політики підприємства: політика оплати праці (ставки, надбавки, доплати); премії, матеріальна допомога, забезпечення житлом; підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації кад­рів.

Мета розробки соціальної політики підприємства.

Характеристика основних джерел формування коштів соціального спрямування. Порядок формування і використання коштів матеріального сти­мулювання. Особливості системи матеріального заохочення працівників у результатах своєї праці та в кінцевому фінансовому результаті підприємства.

Мета складання кошторисів соціального спрямування. Методика складання кошторисів (балансів) використання коштів соціального спрямування. Основні напрями використання коштів соціального спря­мування. Інформаційна база для складання кошторисів використання коштів соціального спрямування. Характеристика методів складання кошторисів використання коштів соціального спрямування (нормативний, до­слідно-статистичний і балансовий).

Порядок складання балансу використання коштів соціального спрямування.

Питання для самоконтролю


 1. Економічна сутність соціально орієнтованої діяльності підприємства.

 2. Назвіть основні складові соціальної політики підприємства.

 3. Яка мета соціальної політики підприємства?

 4. Форми і методи матеріального заохочення працівників під­приємства.

 5. Які основні джерела коштів соціального спрямування ви знаєте?

 6. Які основні напрями використання коштів соціального спряму­вання ви знаєте?

 7. Які основні критерії оцінки результатів праці працівників під­приємствави знаєте?

 8. В чому полягає мотивація працівників до високих результатів праці?

 9. Як впливає продуктивність праці на величину і рівень опера­ційних витрат?

 10. Які основні напрями використання чистого прибутку?

 11. Яка мета складання кошторисів (балансів) використання коштів соціального спрямування.

 12. Які методи використовуються при складані кошторисів ви­користання коштів соціального спрямування?

 13. Необхідність, форми і методи контролю цільового викорис­тання коштів соціального спрямування.

Література:

1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14


Тема 6. Прогнозування активів і пасивів підприємства
Необхідність, мета і завдання складання прогнозного балансу активів і пасивів підприємства.

Інформаційна база складання прогнозного балансу активів і па­сивів підприємства. Етапи складання прогнозного балансу активів і пасивів. Зміст і розрахунок очікуваної величини статей активу і пасиву балансу. Особливості складання форми прогнозного балансу активів і пасивів підприємства. Методичні підходи до визначення очікуваної величини основ­них статей активу і пасиву балансу.

Характеристика етапів процесу ув'язування статей активу і пасиву прогнозного балан­су.

Аналіз прогнозного балансу активів і пасивів підприємства. Характеристика показників оцінки фінансового стану.


Питання для самоконтролю


 1. Визначте мету і завдання складання прогнозного балансу активів і пасивів.

 2. Інформаційна база складання прогнозного балансу активів і пасивів.

 3. Охарактеризуйте етапи складання прогнозного балансу.

 4. Яка методика визначення величини необоротних активів на кінець планового періоду?

 5. В чому особливість методичних підходів до визначення величини непланових (ненормованих) оборотних активів?

 6. Який порядок розрахунку величини власного капіталу на кінець планового періоду?

 7. Інформаційне забезпечення для розрахунку величини довго­строкових зобов 'язань.

 8. Назвіть особливості методики визначення величини поточних зобов язань.

 9. Який порядок ув'язування статей активу і пасиву прогнозного балансу.

 10. В чому полягає взаємозвязок між розділами активу і пасиву балансу.

 11. Перерахуйте критерії оцінки прогнозних даних балансу.

 12. Які ви знаєте джерела поповнення власного капіталу підприємства?

 13. Які ви знаєте шляхи збільшення сукупного капіталу у процесі у в 'язування величини статей активу і пасиву прогнозного балансу?

Література:

1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14


Тема 7. Фінансові плани державних підприємств і суб’єктів малого підприємництва
Призначення фінансового плану державного підприємства. Порядок складання річного фінансового плану для державного підприємства. Характеристика розділів фінансового плану державного підприємства. Перелік показників господарської діяльності та розвитку підприємства на планований рік для обгрунтування фінансового плану. Процедура затвердження фінансового плану. Порядок внесення змін до фінансового плану. Організація проведення контролю за виконанням фінансового плану.

Призначення фінансового плану суб'єктів малого підприємництва. Основні відмінності фінансового планування субєктів малого бізнесу і підприємств "середнього" та "великого" бізнесу.


Питання для самоконтролю


 1. Яка структура фінансового плану державного підприєм­ства (крім казенного)?

 2. Хто затверджує форму фінансового плану для державних підприємств?

 3. Назвіть основні показники І частини фінансового плану державного підприємства (крім казенного).

 4. Назвіть основні показники II частини фінансового плану державно­го підприємства (крім казенного).

 5. Які основні статті доходів державного підприємства?

 6. Які основні напрями використання чистого прибутку держав­них підприємств?

 7. Які ви знаєте джерела приросту активів державних підприємств?

 8. Які терміни складання проекту фінансового плану державним підприємством (крім казенного), його розгляд та затвер­дження?

 9. В чому суть способу оподаткування доходів за єдиним по­датком?

 10. Яка мета складання фінансового плану субєктом малого підпри­ємництва?

 11. Суть бюджету малого підприємства.

 12. Форма і зміст фінансового плану суб'єкта малого підпри­ємництва.

 13. В чому полягають завдання складання фінансового плану суб'єктом малого під­приємництва?

Література:

1, 2, 5, 6, 9, 11, 12, 15


Тема 8. Інформаційні технології у фінансовому плануванні
Значення інформаційних технологій в сучасному бізнесі.

Поняття і класифікація пошукових систем. Поняття системи підтримки прийняття рішень.

Основні комплекси і різновиди задач в ІС фінансового планування.

Пакети загального призначення, які застосовуються у фінансовому плануванні. Програми, орієнтовані на розвязання задач фінансового планування і бюджетування. Характеристика пакетів для фінансового аналізу і контролю.

Характеристика пакетів для оцінки та управління інвестиційними проектами. Підсистеми фінансового планування в корпоративних інтегрованих системах (КІС).

Питання для самоконтролю


 1. Яке значення інформаційних технологій в сучасному бізнесі?

 2. Які ви знаєте пакети прикладних програм загального призначення, що застосовуються у фінансовому плануванні?

 3. Назвіть основні характеристики програм, орієнтованих на розв’язок задач фінансового планування і бюджетування.

 4. Сутність і функції комп’ютерних корпоративних інтегрованих систем.

 5. Призначення і функції підсистем фінансового планування в корпоративних інтегрованих системах.

 6. Дайте коротку характеристику пакету “Альт-Прогноз”.

 7. Які функціональні можливості має пакет “БЕСТ-План”?

 8. Які ви знаєте закордонні системи планування та бюджетування?

 9. Які ви знаєте програмні засоби для оцінки управління інвестиційними проектами?

 10. Який порядок складання та балансування фінансових планів засобами пакету “1С: Фінансове планування”?

Література:

3, 4, 5, 8, 9,10ч. 1 ч. 2 ... ч. 4 ч. 5 следующая страница >>
скачать файл

Смотрите также: