скачать файл
ч. 1 ч. 2


ВИСНОВКИ

Отримані результати дисертаційної роботи у комплексі покликані вирішити важливе наукове завдання — забезпечення ефективності інноваційної діяльності підприємств залізничного транспорту. При узагальненні отриманих результатів виконаної роботи можна зробити наступні висновки та пропозиції:

1. В результаті проведеного дослідження доведено, що спрямованість інноваційної діяльності має двоїстий характер: спрямованість на потреби зовнішніх споживачів (споживачів на ринку) та на потреби підприємства в інноваціях. Вперше в дисертаційній роботі визначено економічне поняття «внутрішня потреба підприємства в інноваціях» як необхідність в створенні, удосконаленні або реорганізації виробничих, управлінських, маркетингових та інших процесів усередині самого підприємства і його організаційних структур. Залежно від впливу зовнішнього середовища внутрішні потреби підприємства в інноваціях було класифіковано на первинні (виникають всередині підприємства без впливу зовнішніх споживачів) та вторинні (виникають всередині підприємства на основі аналізу потреб споживачів на ринку).

2. В результаті аналізу існуючих в економічній теорії визначень сутності і природи інновацій в роботі було виявлено, що головною особливістю інновацій є зміна, а основною рисою – отримання ефекту (соціального, економічного, науково-технічного, екологічного) від задоволення нових чи підвищених потреб споживачів. Суттєвим недоліком існуючої практики є те, що при визначенні інновацій не враховано спрямування на потреби в інноваціях підприємств-новаторів. З’ясовано, що інновація — це джерело одержання ефекту і задоволення нових чи підвищених потреб споживачів, в ролі яких виступають як зовнішні споживачі, так і самі підприємства-новатори.

3. Розроблено методологічні основи визначення внутрішніх потреб в інноваціях, які суттєво уточнюють, поглиблюють та доповнюють напрями забезпечення ефективності інноваційної діяльності підприємств залізничного транспорту.

4. На основі аналізу підходів до класифікації інновацій розроблений класифікатор, що дозволяє згрупувати інновації по виникненню потреби по відношенню до підприємства з урахуванням її виду. Це дозволяє ще на ранніх стадіях створення нововведення орієнтуватися на задоволення внутрішньої (первинної чи вторинної) або зовнішньої потреби в інноваціях з метою досягнення максимального комерційного успіху інновації.

5. Важливою складовою інноваційного процесу та загальної методики забезпечення ефективності інноваційної діяльності є його маркетингове забезпечення. До основних принципів функціонування маркетингового забезпечення інноваційного процесу, крім вивчення потреб і попиту зовнішніх споживачів, створення сприятливих умов для найкращого пристосування підприємства до використання найкращих з інноваційних можливостей та забезпечення взаємозв'язку всіх етапів інноваційного процесу, повинний бути включений принцип врахування внутрішніх потреб підприємства в інноваціях як одного з головних джерел виникнення ідей для інновацій.

6. Роль і значення інноваційної діяльності повною мірою проявляється у відтворювальному процесі підприємств залізничного транспорту. Сучасні умови економічного розвитку вимагають від підприємств залізничного транспорту не тільки активізації інноваційної діяльності, але й удосконалення методів її організації, зокрема інноваційного процесу. Саме тому в роботі запропоновано удосконалену модель інноваційного процесу на підприємствах залізничного транспорту, що дозволить врахувати принципи функціонування маркетингового забезпечення, всі можливі джерела інноваційного процесу та особливості їх впливу на інноваційний процес, спрямувати інноваційні проекти на задоволення потреб споживачів. Це, в свою чергу, створює умови для ефективного розвитку підприємств залізничного транспорту.

7. Для повноцінного забезпечення ефективності інноваційної діяльності, окрім повної і всесторонньої оцінки ефективності, необхідно в повному обсязі врахувати і спланувати всі можливі витрати на реалізацію цих проектів. В дисертаційній роботі було запропоновано методику планування маркетингових витрат для реалізації інноваційного проекту на підприємствах залізничного транспорту в залежності від очікуваних результатів.

8. Запропоновано методику визначення пріоритетності впровадження інноваційних проектів, в основу якої покладено використання запропонованого інтегрального показника, що враховує результати інноваційної діяльності і відповідність завданням обраної стратегії розвитку підприємства, дозволить впроваджувати на підприємстві не тільки інноваційні проекти, які забезпечують попередньо розрахований ефект, а і не менш економічно вигідні інноваційні проекти, які відповідають довготривалим стратегічним цілям, що дозволить забезпечити конкурентоспроможність та ефективність роботи підприємств залізничного транспорту.Список опублікованих праць за темою дисертації

Статті у наукових фахових виданнях:

 1. Дикань В.Л. Влияние тенденций мирового рынка на инвестиционную деятельность Украины / В.Л.Дикань, В.А.Зубенко // Вісник Криворізького економічного інституту. – 2005. – № 2. – С.23-26.

 2. Зубенко В.А. Инвестиционные процессы в Украине и экономическое положение предприятий / В.А.Зубенко // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2005. – № 9-10. – С.240-244.

 3. Дикань В.Л. Инновации в условиях рыночной экономики / В.Л.Дикань, В.А.Зубенко // Економіка: проблеми теорії та практики. – Вип. 218 : Том І. – 2006. – С.100 – 105.

 4. Зубенко В.А. Инновационная деятельность в условиях рыночной экономики / В.А.Зубенко // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2006. – № 15-16. – С.198-201.

 5. Зубенко В.А. Основы концепции маркетингового обеспечения инновационного процесса на предприятиях железнодорожного транспорта / В.А.Зубенко // Вісник національного технічного університету «ХПІ». – 2006. – № 41(1). – С.73-83.

 6. Зубенко В.А. Развитие инновационного потенциала персонала предприятия на основе маркетингового обеспечения / В.А.Зубенко // Вісник національного технічного університету «ХПІ». – 2006. – № 13 (1). – С.202-206.

 7. Зубенко В.О. Визначення пріоритетності впровадження інноваційних проектів на підприємствах залізничного транспорту в умовах обмеженості ресурсів / В.О.Зубенко // Економіка: проблеми теорії та практики. – Вип. 224 : Том ІІ. – 2007. – С.465 – 475.

 8. Зубенко В.О. Планування маркетингових витрат на реалізацію інноваційного проекту / В.О.Зубенко // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2007. – № 19-20. – С.216-220.

 9. Зубенко В.О. Потреби споживачів – головне джерело інноваційної діяльності підприємств залізничного транспорту / В.О.Зубенко // Економіка: проблеми теорії та практики. – Вип. 234 : Том ІІІ. – 2007. – С.728 – 735.


Матеріали конференцій:

 1. Зубенко В.О. Проблеми та перспективи фінансування інноваційного розвитку залізничного транспорту / В.О.Зубенко // Проблеми міжнародних транспортних коридорів та єдиної транспортної системи України : матеріали 1-ї Міжн. наук.-практ. конф., 3-5 червня 2004р., с.м.т. Коктебель. / М-во транспорту та зв’язку України, Укр. держ. акад. зал. тр. – Х. : УкрДАЗ, 2004. – №7. – С. 99-100.

 2. Зубенко В.А. Государственное управление инвестиционным процессом: проблемы и методы их преодоления / В.А.Зубенко // Перспективні системи управління на залізничному, промисловому і міському транспорті : матеріали 18-ї Міжн. наук.-практ. конф. – ІКСЗТ, 2005. – №5. – С.130-132.

 3. Зубенко В.А. Стратегическое планирование инновационной деятельности предприятий железнодорожного транспорта на основе концепции маркетинга / В.А.Зубенко // Научная индустрия европейского континента – 2006 : материалы І Междун. научн.-практ. конф., 1-15 дек. 2006г., Том І. – Днепропетровск: Наука и образование, 2006. – С.63-66.

 4. Зубенко В.А. Применение инструментов современного маркетинга - главное условие повышения инновационной активности предприятий / В.А.Зубенко // Проблеми міжнародних транспортних коридорів та єдиної транспортної системи України: матеріали 2-ї Міжн. наук.-практ. конф., 7-11 червн. 2006р., с.м.т. Коктебель. / М-во транспорту та зв’язку України, Укр. держ. акад. зал. тр. – Х. : УкрДАЗТ, 2006. – №14. – С.38.

 5. Зубенко В.А. Концепция маркетингового обеспечения инновационного процесса / В.А.Зубенко // Проблемы экономики и управления на железнодорожном транспорте: материалы Междун. научн.-практ. конф., 20-22 июня 2006г., г. Судак. / Гос. админ. ж-д. тр. (Укрзалізниця), Киевск. ун-т эк-ки и техн. тр. [и др.] – К. : КУЭТТ, 2006. – С.47-48.

 6. Зубенко В.О. Основні аспекти технологічного розвитку залізничного транспорту / В.О.Зубенко // Проблемы экономики и управления на железнодорожном транспорте: материалы 2-й Междун. научн.-практ. конф., 19-22 июня 2007г., г.Судак., Том 1. / Гос. админ. ж-д. тр. (Укрзалізниця), Киевск. ун-т эк-ки и техн. тр. [и др.] – К. : КУЭТТ, 2007. – С.211-212.


АНОТАЦІЯ

Зубенко В.О. Забезпечення ефективності інноваційної діяльності підприємств залізничного транспорту. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Українська державна академія залізничного транспорту, Харків, 2008.

Дисертаційне дослідження присвячене теоретичному обґрунтуванню та розробці методичних підходів до комплексного забезпечення ефективності інноваційної діяльності підприємств залізничного транспорту.

Доведено, що спрямованість інноваційної діяльності має двоїстий характер: спрямованість на потреби зовнішніх споживачів (споживачів на ринку) та на потреби підприємства в інноваціях.

Вперше визначено економічне поняття «внутрішня потреба підприємства в інноваціях» як необхідність у створенні, удосконаленні або реорганізації виробничих, управлінських, маркетингових та інших процесів усередині самого підприємства і його організаційних структур та класифіковано внутрішні потреби підприємства в залежності від впливу зовнішнього середовища.

З’ясовано, що інновацію необхідно розуміти як джерело одержання ефекту і задоволення нових чи підвищених потреб споживачів, в ролі яких виступають як зовнішні споживачі, так і самі підприємства-новатори. Розроблений класифікатор інновацій, що дозволяє згрупувати інновації по виникненню потреби по відношенню до підприємства з урахуванням її виду.

Обґрунтовані методологічні основи визначення внутрішніх потреб в інноваціях підприємств залізничного транспорту. Удосконалено принципи організації маркетингового забезпечення та модель інноваційного процесу на підприємствах залізничного транспорту. Розроблено методику планування маркетингових витрат на реалізацію інноваційного проекту в залежності від очікуваних результатів. Запропоновано методику визначення пріоритетності впровадження інноваційних проектів на підприємствах залізничного транспорту.

Ключові слова: інновація, інноваційний процес, інноваційний проект, ефективність інноваційної діяльності, внутрішня потреба підприємства в інноваціях, маркетингове забезпечення інноваційного процесу, маркетингові витрати, пріоритетність впровадження інновацій.
АННОТАЦИЯ

Зубенко В.А. Обеспечение эффективности инновационной деятельности предприятий железнодорожного транспорта. - Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.04 - экономика и управление предприятиями (по видам экономической деятельности). Украинская государственная академия железнодорожного транспорта, Харьков, 2008.

Диссертационное исследование посвящено теоретическому обоснованию и разработке методических подходов к комплексному обеспечению эффективности инновационной деятельности предприятий железнодорожного транспорта.

Основой обеспечения эффективности инновационной деятельности предприятия любого вида деятельности является его способность выявить реально существующие или потенциальные потребности потребителей в инновациях и удовлетворить их более эффективным, чем конкуренты, способом.

В результате анализа существующих в экономической теории определений сущности и природы инноваций в работе было выявлено, что главной особенностью инноваций является изменение, а основной чертой - получение эффекта (социального, экономического, научно-технического, экологического) от удовлетворения новых или повышенных потребностей потребителей. Существенным недостатком современной практики является тот факт, что при определении инновации не учтена ее направленность на потребности в инновациях предприятий-новаторов. Доказано, что инновация - это источник получения эффекта и удовлетворения новых или повышенных потребностей потребителей, в роли которых выступают как внешние потребители, так и сами предприятия-новаторы.

Важной отличительной особенностью инновационной деятельности является двойственная роль субъектов инновационного рынка, которая заключается в том, что предприятия железнодорожного транспорта являются одновременно потребителями научно-технической продукции, а также продавцами инновационного продукта, взаимодействующие с потребителями на рынке. Как следствие и направленность инновационной деятельности имеет двойственный характер: на потребности внешних потребителей (потребителей на рынке) и на внутренние потребности предприятия в инновациях.

Определено экономическое понятие «внутренняя потребность предприятия в инновациях» как необходимость в создании, усовершенствовании или реорганизации производственных, управленческих, маркетинговых и других процессов внутри самого предприятия и его организационных структур.

Классифицированы внутренние потребности предприятия в зависимости от влияния внешней среды на первичные (возникают внутри предприятия без влияния на то внешних потребителей) и вторичные (возникают внутри предприятия, на основе анализа потребностей потребителей на рынке).

Разработана классификация инноваций за счет их группирования по возникновению потребности по отношению к предприятию с учетом вида удовлетворяемой потребности:

1. Внешние инновации - возникают в результате ориентации инновационной деятельности предприятия на удовлетворение потребностей внешних потребителей.

2. Внутренние инновации - возникают в результате ориентации инновационной деятельности предприятия на удовлетворение своих внутренних потребностей в инновациях, которые, в свою очередь, необходимо разделять на внутренние первичные (удовлетворение своих первичных внутренних потребностей в инновациях) и на внутренние вторичные (на удовлетворение вторичных внутренних потребностей в инновациях).

Данная классификация позволяет еще на ранних стадиях создания нововведения ориентироваться на удовлетворение потребности с целью достижения максимального коммерческого успеха нововведения.

Маркетинговое обеспечение инновационной деятельности является важной составляющей инновационного процесса и общей методики обеспечения эффективности инновационной деятельности предприятий железнодорожного транспорта.

Доказано, что к основным принципам организации маркетингового обеспечения инновационного процесса, кроме изучения потребностей и спроса внешних потребителей, создания благоприятных условий для наилучшего приспособления предприятия к использованию наилучших из инновационных возможностей и обеспечения взаимосвязи всех этапов инновационного процесса, должен быть включен принцип учета внутренних потребностей предприятия в инновациях как одного из главных источников возникновения идей для инноваций.

Предложена усовершенствованная модель инновационного процесса на предприятиях железнодорожного транспорта, которая позволяет учесть усовершенствованные принципы организации маркетингового обеспечения, а также все возможные источники инновационного процесса и особенности их влияния на инновационный процесс, направить инновационные проекты на удовлетворение потребностей потребителей, что, в свою очередь, создаст условия для эффективного развития предприятий железнодорожного транспорта.

Определено, что наибольшие маркетинговые расходы связаны с формированием спроса потребителей, их мотивацией и продвижением товара на рынок. Особое внимание необходимо уделить формированию маркетинговых расходов, что связано с реализацией внешних и внутренних вторичных инноваций.

Разработанная методика планирования маркетинговых расходов на реализацию инновационного проекта в зависимости от ожидаемых результатов позволит повысить эффективность инновационной деятельности предприятий за счет уменьшения нецелесообразных маркетинговых расходов.

Предложена методика определения приоритетности внедрения инновационных проектов на предприятиях железнодорожного транспорта, в основе которой положено использование интегрального показателя, который учитывает результаты инновационной деятельности и задачи стратегии развития предприятия.Ключевые слова: инновация, инновационный процесс, инновационный проект, эффективность инновационной деятельности, внутренняя потребность предприятия в инновациях, маркетинговое обеспечение инновационной процесса, маркетинговые расходы, приоритетность внедрения инноваций.
Annotation

Zoobenko V.A. Maintenance of efficiency of innovational activity of the enterprises of a railway transport. - Manuscript.

The dissertation for a university degree of candidate in economics, specialty 08.00.04 - economy and management of the enterprises (due to the types of economic activities). The Ukrainian State Academy of Railway Transportation, Kharkov, 2008.

The dissertational research is devoted to a theoretical substantiation and development of methodical approaches to complex maintenance of efficiency of innovational activity of the enterprises of a railway transportation.

The proved, that the orientation of innovational activity has dual character: an orientation on requirement of external consumers (consumers in the market) and on requirement of the enterprise for innovations. The economic concept «internal need of the enterprise in innovations» as a basis of innovational development of manufacture, administrative and other processes of the enterprises of a railway transportation and its organizational structures and internal requirements of the enterprise are classified depending on influence of an environment is determined. The qualifier of innovations which allows to group innovations on occurrence of need in relation to the enterprise in view of a kind requirements is developed. It is proved, that to main principles of the organization of marketing maintenance of innovational process, except for studying needs and demand of external consumers, creation of favorable conditions for the best adaptation of the enterprise to use of best of innovational opportunities and maintenance of interrelation of all stages of innovational process, the principle of the account of internal requirements of the enterprise in innovations as one of the main sources of occurrence of ideas for innovations should be included. The method of planning of marketing charges on realization of the innovational project is developed, depending on influence of factors. The method of definition priority introductions of innovational projects at the enterprises of a railway transportation in which basis it is necessary uses of the suggested integrate parameter which takes into account results of innovational activity and a problem of strategy of development of the enterprise is offered.Keywords: an innovation, innovational processes, innovational projects, efficiency of innovational activity, internal requirement of the enterprise for innovations, marketing maintenance of innovational activity, marketing charges, priority introductions of innovations.

Зубенко Вікторія Олексіївна


забезпечення ефективності інноваційної діяльності підприємств залізничного транспорту
08.00.04 – економіка і управління підприємствами

(за видами економічної діяльності)


АВТОРЕФЕРАТ


дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук


Надруковано згідно з оригіналом автора

Відповідальний за випуск Н.Є. Каличева

________________________________________________________________________

Підписано до друку 15.04.2008р. Формат паперу 60x84 1/16. Друк різограф.

Папір офсетний. Обсяг 0,9 ум. друк. арк. Наклад 100 прим.

Зам. № 225. Безкоштовно.

Видавництво УкрДАЗТ.

Свідоцтво про державну реєстрацію ДК № 2874 від 12.06.2007 р.

61050, Харків, майдан Фейєрбаха, 7Друкарня УкрДАЗТу, 61050, м.Харків, майдан Фейєрбаха,7
ч. 1 ч. 2
скачать файл

Смотрите также: