скачать файл
ч. 1


ПОГОДЖЕНО
ПРИЙНЯТО

Директор Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України
_______________________ КУДІН А. В.

“____”_____________ 2007 р.Директор ЗАТ "Транспортні системи"


______________ ШУШКОВСЬКИЙ Р.В.

“____”_____________ 2007 р.Педагогічний програмний засіб


освітньої галузі “Природознавство”:
“Віртуальна фізична лабораторія. Фізика, 7 клас”

версія 1.0МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

по використанню ППЗ при проведенні уроку

та при самостійній роботі учнівПОГОДЖЕНО

РОЗРОБЛЕНО

Начальник відділення Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України

___________________Орлова І.В.

“____” ____________ 2007 р.


Науковий керівник

______________________ МАЛЄТА В.М.

“____” _________________ 2007 р.


КИЇВ 2007

ЗМІСТ


пЕРЕДМОВА 3

I. Використання на уроках фізики віртуальних експериментів, демонстрацій, анімацій 4

II. ВІРТУАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ 5

III. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 6

ДОДАТОК 7

ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ З КУРСУ «ВІРТУАЛЬНА ФІЗИЧНА ЛАБОРАТОРІЯ, 7 КЛАС» 7


пЕРЕДМОВА

ППЗ «Віртуальна фізична лабораторія, 7 клас» відповідає програмам з фізики для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених Міністерством освіти і науки України.

Призначення засобу – надання допомоги вчителю в організації навчального процесу при вивченні фізики у сьомому класі та учням у вироблені навичок користування приладами при виконанні лабораторних робіт.

За функціональним призначенням електронний посібник умовно можна розділити на дві частини:

1. Віртуальні досліди, таблиці, демонстрації, анімації, які вчитель використовує для методичного забезпечення уроку.

Використання цієї частини посібника полегшує підготовку до уроку, оскільки немає потреби підбирати таблиці, слайди, діафільми та засоби їх використання, піднімає технічну його культуру, оскільки вчитель оперує сучасними носіями інформації та методами її відтворення.


2. Віртуальні лабораторні роботи, виконання яких передбачено програмою.

У ППЗ проведення віртуальних робіт максимально наближене до виконання лабораторних робіт на уроці в умовах реального експерименту.

Віртуальну лабораторію можна використовувати для набуття і закріплення навичок виконання лабораторних робіт індивідуально (в позаурочний час в кабінеті, при використанні домашнього комп’ютера тощо) так і в мережі – для підготовки класу до виконання роботи. У цьому випадку можна використати кабінет інформатики школи

ППЗ передбачає багато різних вхідних завдань при виконанні кожної роботи.


I. Використання на уроках фізики віртуальних експериментів, демонстрацій, анімацій


Віртуальні досліди, анімації, таблиці, відеокадри, що є в лабораторії покликані покращати навчальний процес і, в залежності від умов, можуть бути використані по-різному:

1.1. При вивченні швидкоплинних процесів і явищ недоступних для сприймання

Окремі процеси і явища ми подаємо учням описово, тому що продемонструвати їх неможливо, або немає відповідного обладнання

Моделювання таких процесів дає можливість унаочнити вивчення нового матеріалу, представити їх протікання, що допомагає усвідомленому їх сприйманню. Як приклад, наведемо рух атомів і молекул в рідинах, газах, твердих тілах, дифузію, зміну швидкості руху молекул при зміні температури, властивості твердих тіл в залежності від кристалічної структури тощо. При цьому ефективною є демонстрація самого явища. Наприклад, демонструючи учням розташування атомів у вузлах структур алмазу і графіту, доцільно задати питання: Яка з цих структур є моделлю алмазу, а яка графіту? Посібник дає можливість даний процес чи явище демонструвати кілька разів, у залежності від поставлених цілей.

1.2. Підтвердження реальних експериментів та їх аналіз

Окремі анімації можна використати після реального експерименту для того, щоб розтягнути в часі його протікання, обговорення тощо. Це в першу чергу стосується швидкоплинних процесів, які неможливо сприйняти за короткий проміжок часу. Як приклад, наведемо деформацію тіл при ударі, однакову зміну швидкості тіл однакової маси при їх взаємодії тощо.

1.3. Демонстрації «фізика і техніка»

У посібнику є ціла низка кроків, які пояснюють використання явища в техніці, або його врахування. Їх використання полегшує усвідомлення того, що фізика є основною сучасної техніки. Як приклад, наведемо щілини між рейками, компенсатори теплового розширення на трубах, провисання проводів ліній електропередач, принцип роботи двигуна, преса тощо.

1.4. Інші демонстрації

У посібнику є окремі демонстрації, які не входять у перелік програмних вимог, але можуть бути використані вчителем при вивчені нового матеріалу. Це ситуації що демонструють вибір довжини, як характеристики тіла (змія), площі (килим), об’єму (басейн, акваріум) тощо.

До таких демонстрацій належать кадри, які на перший погляд не мають ніякого відношення до уроків фізики: Галактика, спалах нової зорі тощо. За їх допомогою пояснюємо учням різницю між явищами макросвіту, мегасвіту, мікросвіту.

Звертаємо увагу на ще одну важливу сторону використання посібника. Він сприяє розвитку уяви, естетичному вихованню учнів, знайомить їх з фундаментальними дослідами, які сприяли становленню фізики як науки (досліди Галілея, Кавендіша тощо).


II. ВІРТУАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ

Віртуальна лабораторія технологічно максимально наближена до реальних дослідів, які виконуватимуть учні. Її використання в позакласній роботі, зокрема з домашнім комп’ютером учня, допоможе йому в ігровій формі виробити і закріпити певні навички виконання лабораторної роботи. Важливо лише реальний експеримент підкріплювати а не замінювати його віртуальною версією.

Кроки віртуального експерименту зрозуміло висвітлені, користування посібником є доступним для учнів, які мають навички користування комп’ютером.

III. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ


У ППЗ «Віртуальна лабораторія, 7 клас» є додаткова інформація, яку учні можуть використовувати при виконанні лабораторних робіт. Це:

Глосарій містить перелік і визначення понять, вивчених на уроці.

Іменний покажчик містить довідки про вчених-фізиків.

Довідник:

Таблиця 1. Густин твердих тіл, рідин і газів;

Таблиця 2. Температурні коефіцієнти лінійного розширення твердих тіл та об’ємного розширення рідин;

Таблиця 3. Показник заломлення;

Таблиця 4. Приставки і множники для утворення кратних і частинних одиниць;

Таблиця 5.Таблиця значень синусів кутів.


ДОДАТОК

ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ З КУРСУ «ВІРТУАЛЬНА ФІЗИЧНА ЛАБОРАТОРІЯ, 7 КЛАС»


Зміст навчального матеріалу


Розділ I. ПОЧИНАЄМО ВИВЧАТИ ФІЗИКУ

Лабораторні роботи

1. Фiзичний кабiнет та його обладнання. Пра­вила безпеки у фізичному кабiнетi

2. Ознайомлення з вимiрювальними приладами. Визначення цiни подiлки шкали приладу

3. Вимiрювання часу (метроном, секундомiр, годинник)

4. Вимiрювання лiнiйних розмiрiв тiл та пло­щ поверхонь

5. Вимiрювання об’єму твердих тіл і рiдин

Демонстрацiї

1. Приклади фiзичних явищ: механiчних, теп­лових, електричних, світлових тощо

2. Приклади застосування фiзичних явищ у технiцi на моделях двигуна внутрішнього згоряння, гiдравлiчного преса, блокiв, електрона­грi­валь­них приладів


Розділ II. БУДОВА РЕЧОВИНИ

Лабораторні роботи

6. Вимірювання маси тіла і рідини

7. Визначення густини твердих тіл і рідин

8. Дослідження явища дифузії в рідинах і газах

Демонстрації

3. Стисливість газів

4. Розширення тіл під час нагрівання

5. Розчинення фарби у воді

6. Дифузія в рідинах і газах

7. Модель хаотичного руху молекул

8. Зчеплення свинцевих циліндрів

9. Об’єм і форма твердого тіла і рідини

10. Властивість газу займати увесь наданий йому об’єм

11. Фотографії молекулярних кристалів

12. Моделі молекул води, водню, кисню


Розділ III. СВІТЛОВІ ЯВИЩА

Лабораторні роботи

9. Вивчення законів відбивання світла за допомогою плоского дзеркала

10. Утворення кольорової гами світла шляхом накладання променів різного кольору

11. Визначення фокусної відстані та оптичної сили тонкої лін­зи

12. Складання найпростішого оптичного приладу

Демонстрації

13. Прямолінійне поширення світла. Затемнення Місяця і Сонця

14. Відбивання світла

15. Закони відбивання світла

16. Зображення в плоскому дзеркалі

17. Заломлення світла

18. Хід променів у лінзах

19. Утворення зображень за допомогою лінзи

20. Модель ока. Усунення недоліків зору

21. Будова та дія оптичних приладів (фотоапарата, проекційного апарата тощо)

22. Інерція зору

23. Спостереження руху тіл під час стробоско­пічного освітлення


ч. 1
скачать файл

Смотрите также: