скачать файл
ч. 1

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕПАРТАМЕНТ освіти і науки

Дніпропетровської облдержадміністрації


ДВНЗ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКий ОБЛАСНий осередок ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ


«СПІЛКА ЕКОНОМІСТІВ УКРАЇНИ»

Дніпропетровська торгово-промислова палата


ПРИДНІПРОВСЬКИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР
Шановні колеги!
Відповідно до Плану конференцій на 2013 рік Національного гірничого університету (Наказ МОН №1/9-38 від 22 січня 2013 р.) 11–12 квіт­ня 2013 року проводиться Всеукраїнська науково-практична конференція «НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИКЛАДАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ДИСЦИПЛІН В КОНТЕКСТІ ВИМОГ РИНКУ ПРАЦІ» (№ 75).
ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

1. Завдання вищої освіти у сфері гуманітарного розвитку суспільства

2. Взаємодія у системі «вища освіта – ринок праці».

3. Модернізація структури та змісту освіти на засадах компетентнісного підходу.

4. Міжнародна співпраця та інтеграція у сфері освіти.

5. Забезпечення доступності та неперервності освіти впродовж життя.

6. Розвиток наукової та інноваційної діяльності в освіті.

7. Управління якістю освіти.

8. Удосконалення інформаційно-ресурсного забезпечення освіти і науки та ін.
Робочі мови: українська, російська.

Відкриття конференції, пленарне засідання – 11 квітня 2013 р.

Зали засідань секцій мають необхідне технічне обладнання: ноутбук, мультимедійний проектор.


ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Співголови оргкомітету:

Півняк Геннадій Григорович – ректор ДВНЗ «Національний гірничий університет», академік НАН України;

Демчик Олександр Ігорович – директор департаменту освіти і науки Дніпропетровської облдерж­адміністрації;

Мазаракі Анатолій Антонович – ректор Київського національного торговельно-економічного університету, дійсний член Академії педагогічних наук України, заслужений діяч науки і техніки України; д.е.н., професор;

Жмуренко Віталій Григорович – президент Дніпропетровської торгово-промислової палати;

Задоя Анатолій Олександрович – голова секції «Економіка» Придніпровського наукового центру, заслужений діяч народної освіти України, д.е.н., професор.

Заступники:

Шаров Олександр Іванович – директор Інституту Економіки ДВНЗ «НГУ», к.г-м.н., професор.

Бардась Артем Володимирович – декан факультету менеджменту Інституту економіки ДВНЗ «НГУ», д.е.н., професор.

Швець Василь Якович – голова Дніпропетровського обласного осередку Громадської організації «Спілка економістів України», завідувач кафедри менеджменту виробничої сфери ДВНЗ «НГУ», д.е.н., професор.

Секретаріат:

Лозинський Ілля Євгенович доцент кафедри менеджменту виробничої сфери ДВНЗ «НГУ», к.е.н.;

Папіж Юлія Сергіївна – асистент кафедри менеджменту виробничої сфери ДВНЗ «НГУ», к.е.н.;

Скрипкіна Дар’я Андріївна асистент кафедри менеджменту виробничої сфери ДВНЗ «НГУ»;

Болотова Юлія Сергіївна – аспірант кафедри менеджменту виробничої сфери ДВНЗ «НГУ».

Телефон для довідок відділу обробки інформації в робочі дні з 900 до 1700:+38 (067) 972 90 71 Самедова Олена Захарівна

УМОВИ УЧАСТІ

Для участі у конференції «Науково-методичні підходи до викладання управлінських дисциплін в контексті вимог ринку праці» необхідно не піз­ні­ше 5 квітня 2013 р. відправити вкладеними файлами на електронну адресу 9729071@gmail.com:  1. текст доповіді, оформлений відповідно до нижчеподаних вимог;

  2. заявку на участь за нижченаведеною формою;

  3. копію документа про оплату або реквізити документа про перерахування в елект­рон­ному вигляді.

    • У темі листа необхідно вказати секцію, номер підсекції і прізвище першого автора (Наприклад, <3, Іванов І.І.>).

    • Зверніть увагу: відділ обробки інформації надсилає повідомлення про отримання Вашого листа протягом двох днів! У разі відсутності повідомлення – про­дублюйте роботу, або з’ясуйте питання про отримання за вказаним вище телефоном.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДОПОВІДІ

Обсяг тез – від трьох повних сторінок тексту формату А4, набраного в текстовому редакторі Microsoft Word шрифтом Times New Roman, 14 кеглем з полуторним міжрядковим інтервалом. Параметри сторінки: абзац – 10 мм; поля 20 мм з усіх сторін. Вирівнювання тексту за допомогою пробілів і табуляції не допускається.

Оформлення заголовка тез:

1. Прізвища авторів друкувати через кому по центру сторінки жирним шрифтом, вказати науковий ступінь автора (наприклад, "К.е.н. Іванов А.А.").

2. Нижче вказати місце роботи автора курсивом по центру, крапку в кінці заголовка не ставити.

3. Назва доповіді друкувати під місцем роботи по центру жирним шрифтом пропис­ними літерами, крапку в кінці заголовка не ставити.Приклад оформлення заголовка тез

К. філос. н. Кравцов Ю. С.

Дніпродзержинський державний технічний університет, Україна

ЗРОСТАННЯ ЗНАЧУЩОСТІ ПРАВА

В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ І ВИХОВАННІ

Рисунки і таблиці набираються шрифтом Times New Roman 12 з одинарним між­ряд­ко­вим інтервалом. Малюнки, діаграми і таблиці створюються з використанням чорно-білої гами. Використання кольору і заливок не допускається! Усі рисунки і таблиці повинні мати назву.

Формули слід набирати з допомогою редактора формул Microsoft Equation і нумеру­вати в круглих дужках (2).

Список літератури не є обов’язковим. Але за його наявності він повинен містити відомості з доступних читачам джерел і бути оформлений за діючим ДСТУ. Максимальна кількість літературних джерел – 5. Список лі­те­ра­ту­ри набирається шрифтом Times New Roman, 12 кеглем з одинарним міжрядковим інтер­ва­лом. Посилання на літературу в тексті подаються в прямих дужках [12]. Приклад оформ­лен­ня літератури дивіться на сайті www.confcontact.com.

Підрядкові примітки не допускаються.

Тези з великою кількістю помилок, які не відповідають зазначеним вище вимогам до збірника, не включаються і не повертаються. За достовірність фактів, цитат, назв, назв та інших відомостей відповідають автори доповідей.

На одну доповідь (незалежно від кількості авторів) надсилається один авторський екземп­­ляр збірка тез. У разі необхідності додаткові екземпляри можуть бути замовлені заздалегідь. Вартість 1 додаткового збірника складає 25 грн.


ФОРМА ЗАЯВКИ для участі в конференції

ПІБ авторів, вчений ступінь
Назва доповіді
Обрана секція та підсекція
Місце роботи, посада
Контактна адреса в такому форматі:

ПІБ отримувача

Вулиця, № будинку, № квартири

Місто

ІндексКонтактний телефон
e-mail
Форма участі (очна / дистанційна)
Кількість оплачених додаткових збірників (у вартість публікації включений тільки один авторський екземпляр)


ВАРТІСТЬ УЧАСТІ ТА РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТИ

Організаційний внесок за дистанційну участь у роботі конференції становить 40 грн, за безпосередню участь200 грн. Витрати на проїзд та проживання покриваються за рахунок учасників. Вартість публікації тез становить 30 грн за 1 сторінку доповіді (у ціну входить: публікація доповіді в збірнику матеріалів конференції та поштові витрати з доставки авторського примірника рекомендованим листом по території України).


Здійснювати оплату необхідно за реквізитами:

р/р 26009060004523 в КБ «Приватбанк»,

МФО 305299, м. Дніпропетровськ,

код ЗКПО 2904010382,

отримувач ПП Біла К.О.

Призначення платежу: за поліграфічні послуги_______________(вказати прізвище першого автора докладу).
Сподіваємося на Вашу зацікавленість та бажаємо успіхів!

З повагою, Оргкомітет
ч. 1
скачать файл

Смотрите также: