скачать файл
ч. 1 ч. 2


II. Середземноморські види

1. Західно-середземноморські види

1. Limax flavus*

2. Східно-середземноморські (евксинські) види 1. Limax ecarinatus*

 2. Deroceras caucasicum*

 3. Krynickillus melanocephalus

 4. Helix albescens*

 5. Xeropicta derbentina*

Природний ареал видів цієї групи займає переважно території, що оточують Чорне море. Цікаво, що для всіх видів цієї групи перші випадки інвазій за межі природного ареалу відмічені тільки у 90-х роках 20 сторіччя та у 21 сторіччі. Можливо, деякий вплив на успішність розширення ареалів цих видів мають глобальні зміни клімату.

III. Кавказькі види

 1. Oxychilus translucidus*

 2. Boettgerilla pallens

IV. Кримські види

 1. Brephulopsis cylindrica

 2. Oxychilus diaphanellus

Також у 5 розділі обговорюються особливості географічного поширення наземних молюсків на території лісостепу України. В цілому в лісостепу відмічається скорочення числа видів с заходу на схід – у багатьох видів молюсків тут проходять східні межі ареалів. У низки видів у лісостепу також проходять північні чи південні границі ареалів.
ВИСНОВКИ

У дисертаційній роботі встановлені таксономічний склад, біотопічна та стаціальна приуроченість наземних молюсків лісостепу України, надана їх зоогеографічна характеристика, описані сезонні особливості в житті популяцій деяких видів підстилкових молюсків.

1. У лісостепу України зареєстровані 96 видів наземних молюсків. Зокрема 13 видів вперше вказані для цього регіону та один вперше для фауни України. Крім того, ще один новий вид для фауни України було вказано з Криму, а один вид із степової зони вперше вказаний для фауни Східноєвропейської рівнини. Суттєва кількість нових видів вказані для фаун Полтавської (42 нових види), Вінницької (41), Кіровоградської (27), Черкаської (21), Харківської (14), Київської (9) та Сумської (3) адміністративних областей.

2. Найбільшим видовим багатством наземних молюсків серед фітоценозів лісостепу відрізняються широколистяні ліси та не заплавні вільшаники – 73 і 54 види відповідно. В інших фітоценозах зареєстровано від 14 до 28 видів. За подібністю видових складів наземних молюсків виділені три групи фітоценозів: 1) заплавні фітоценози; 2) степ і вторинні луки та ліса на його місці; 3) широколистяні ліса та не заплавні вільшаники.

3. За біотопічною приуроченістю наземні молюски лісостепу підрозділені на чотири групи: еврибіонтні; заплавні; ксерофільно-лучні (степові); лісові. За стаціальною приуроченістю наземні молюски лісостепу України підрозділені на три групи: підстилкові; деревинно-підстилкові; політопні.

4. В лісостепу України 14 з 80 (17,5%) нативних видів наземних молюсків виявлені виключно у лісових балках, хоча в основних частинах своїх ареалів ці види мешкають і за межами таких форм рельєфу. У всіх цих 14 видів у лісостепу України проходять східні чи південно-східні межі ареалів. Приуроченість до балок спостерігається також у двох чужорідних видів. Імовірно, балки з їх своєрідним мікрокліматом являють собою єдині сприятливі біотопи та можливі шляхи поширення для видів молюсків, що недостатньо адаптовані для мешкання в інших біотопах регіону.

5. На модельній ділянці грабового лісу в Придніпров’ї для шести видів підстилкових молюсків не відмічено суттєвих відмінностей вікової структури та щільності протягом дослідженого року, імовірно, вони розмножуються майже весь рік. Для ще одного виду, Vitrina pellucida, виявлено наявність двох піків чисельності, що супроводжують вихід молоді з яєць, – у травні-червні та у листопаді-грудні. Особини з першого покоління досягають статевої зрілості восени, а з другого – наприкінці зими. Судячи з цих особливостей, V. pellucida, імовірно, має піврічний життєвий цикл, а не однорічний або дворічний, як це вважалося раніше.

6. Зареєстровані в лісостепу нативні види наземних молюсків можна віднести до 5 зоогеографічних груп: 1) голарктичні; 2) палеарктичні; 3) арктоальпійські; 4) європейські, яких у свою чергу можна розділити на дві умовні підгрупи – європейські лісові та європейські степові; 5) європейські гірські, яких можна розділити на три умовні підгрупи – загальноєвропейські гірські, центральноєвропейські гірські та карпато-подільські. Чужорідні для лісостепу України види можна віднести до 4 зоогеографічних груп: 1) європейські; 2) середземноморські; 3) кавказькі; 4) кримські.7. З виявлених на території лісостепу України видів наземних молюсків 16, ймовірно, є чужорідними. Аналіз їх природних ареалів показав, що інвазії наземних молюсків в Україні відбуваються у напрямку з заходу на схід (6 видів) і з півдня на північ (10 видів). Відмічене різке збільшення числа чужорідних видів з південних регіонів за останні 15 років може бути пов’язане з глобальними змінами клімату.
ПУБЛІКАЦІЇ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 1. Балашов І.О. Наземні молюски Середнього Придніпров’я. Методичний посібник і визначник / Балашов І.О., Лукашов Д.В., Сверлова Н.В. – Київ: Фітосоціоцентр, 2007. – 132 с.

(авторський внесок близько 70%)

 1. Балашёв И.А. Наземные моллюски (Gastropoda) лесостепного Приднепровья и их фитоценотическая приуроченность / Балашёв И.А., Байдашников А.А. // Вестник зоологии – 2010. – 44, №4. – С. 309-316.

(авторський внесок близько 70%)

 1. Балашёв И.А. Видовой состав и фитоценотическая приуроченность наземных моллюсков (Gastropoda, Pulmonata) Национального природного парка «Гомольшанские леса» (Украина, Харьковская обл.) / Балашёв И.А., Биатов А.П., Василюк А.В. // Вестник зоологии – 2009. – 43, №4. – С. 355-360.

(авторський внесок близько 80%)

 1. Балашёв И.А. Новые данные о распространении наземных моллюсков подрода Limacus (Gastropoda, Pulmonata, Limacidae) в Украине / Балашёв И.А., Сверлова Н.В. // Вестник зоологии – 2007. – 41, №4. – С. 361-364.

(авторський внесок близько 60%)

 1. Балашов І.О. Наземні молюски (Gastropoda, Pulmonata) Полтавської області / Балашов І.О. // Наукові записки Державного природознавчого музею. – 2010. – Вип. 26. – С. 191-198

 2. Балашов І.О. Знахідка популяції Helix albescens Rossmässler, 1839 (Gastropoda, Geophila, Helicidae) у Києві / Балашов І.О., Василюк О.В. // Наукові записки Державного природознавчого музею. – 2007. – Вип. 23. – С. 227-228.

(авторський внесок близько 80%)

 1. Балашов І.О. Наземні молюски Канівського природного заповідника / Балашов І.О., Лукашов Д.В. // Заповідна справа в Україні. – 2007. – Т. 13, вип. 1-2. – С. 75-79.

(авторський внесок близько 80%)

 1. Балашов І. Наземні молюски підстилки широколистяних лісів Правобережного лісостепового Придніпров’я / Балашов І., Лукашов Д. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Біологія. – 2007. – Т. 49-50. – С.48-50.

(авторський внесок близько 80%)

 1. Гураль-Сверлова Н.В. Cовременное распространение наземных моллюсков семейства Agriolimacidae на территории Украины / Гураль-Сверлова Н.В, Балашёв И.А., Гураль Р.И.// Ruthenica – 2009. – 19, №2. – С. 53-61.

(авторський внесок близько 30%)

 1. Балашёв И.А. Значение лесных оврагов в распространении наземных моллюсков (Mollusca: Gastropoda) Каневской возвышенности / Балашёв И.А. // Еколого-функціональні та фауністичні аспекти дослідження молюсків, їх роль у біоіндикації стану навколишнього середовища. – 2006. – Вип. 2. – С. 19-22.


АНОТАЦІЯ

Балашов І.О. Наземні молюски (Gastropoda) лісостепу України. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.08 – зоологія. – Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України. Київ, 2011.

У дисертації розглянуті поширення та деякі особливості аутекології наземних молюсків лісостепу України. На цій території зареєстровані 96 видів наземних молюсків. Зокрема 13 видів вперше вказані для цього регіону і один вперше для фауни України. Крім того, ще один новий вид для фауни України був вказаний з Криму, а один вид з степової зони вперше вказаний для фауни Східноєвропейської рівнини. Значна кількість нових видів вказана для фаун Полтавської (42 нових види), Вінницької (41), Кіровоградської (27), Черкаської (21), Харківської (14), Київської (9) та Сумської (3) адміністративних областей. Розглянуті біотопічна та стаціальна приуроченність наземних молюсків лісостепу України. Відмічена значна роль таких форм рельєфу як балки в поширені деяких видів. Розглянуті сезонні особливості в життєдіяльності 7 підстилкових видів. Приведена зоогеографічна характеристика наземних молюсків лісостепу України.Ключові слова: наземні молюски, Gastropoda, лісостеп, Україна.
SUMMARY

Balashov I.A. Terrestrial molluscs (Gastropoda) of the forest-steppe zone of Ukraine. – Manuscript. Thesis for the scientific degree of candidate of biological sciences, speciality 03.00.08 – zoology. – Schmalhausen Institute of Zoology of National Academy of Sciences of Ukraine. Kyiv, 2011.

Thesis deals with terrestrial molluscs of the forest-steppe zone of Ukraine regarding their taxonomy, distribution and some aspects of autecology. As a result of investigations, 98 species of terrestrial molluscs were registered in the forest-steppe zone of Ukraine. 13 species were recorded for the first time for this territory and 1 species was observed for the first time in Ukraine. The lists of terrestrial molluscs species were sufficiently increased for several administrative regions of the forest-steppe zone. Thus for Poltawa region 42 new for territory species were registered whereas, in Vinnitsa region this number is 41, Kirovograd region - 27, Cherkassy region - 21, Kharkov region - 14, Kyiv region 9 and Sumy region - 3. The distribution of species among different biotopes and stations is discussed. Seasonal peculiarities in the life of 7 species of terrestrial molluscs also were described. The zoogeographical peculiarities of terrestrial molluscs of the forest-steppe zone in Ukraine were characterized.Key words: terrestrial molluscs, Gastropoda, forest-steppe zone, Ukraine.
АННОТАЦИЯ

Балашёв И.А. Наземные моллюски (Gastropoda) лесостепи Украины. – Рукопись. Диссертация на соискание ученой степени кандидата биологических наук по специальности 03.00.08 – зоология. – Институт зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАН Украины. Киев, 2011.

В диссертации рассмотрены распространение и некоторые особенности аутэкологии наземных моллюсков лесостепи Украины. На этой территории зарегистрированы 96 видов наземных моллюсков. В том числе 13 видов впервые указаны для этого региона и один впервые для фауны Украины. Кроме того, еще один новый вид для фауны Украины был указан из Крыма, а один вид из степной зоны впервые указан для фауны Восточноевропейской равнины. Существенное число новых видов указано для фаун Полтавской (42 новых вида), Винницкой (41), Кировоградской (27), Черкасской (21), Харьковской (14), Киевской (9) и Сумской (3) административных областей. При сборе сравнительного материала за пределами лесостепи Украины было сделано две находки, представляющих значительную фаунистическую новизну. Впервые для Украины в северо-западных предгорьях Крымских гор была зарегистрирована локальная популяция реликтового вида Vertigo moulinsiana (Dupuy, 1849). Вид рекомендован для внесения в Красную книгу Украины как исчезающий (категория «Зникаючі»). Слизень Deroceras subagreste (Simroth, 1892), обнаруженный автором в природных байрачных лесах Запорожской и Луганской областей (степная зона), впервые как нативный вид указан для Восточноевропейской равнины (ранее упоминался только для теплиц в России).

Наибольшим видовым богатством наземных моллюсков среди фитоценозов лесостепи отличаются широколиственные леса и внепойменные ольшаники – 73 и 54 вида соответственно. В остальных фитоценозах зарегистрировано от 14 до 28 видов. По сходству видовых составов наземных моллюсков выделены три группы фитоценозов: 1) пойменные фитоценозы; 2) степь и вторичные луга и леса на ее месте; 3) широколиственные леса и внепойменные ольшаники. По биотопической приуроченности наземные моллюски лесостепи подразделены на четыре группы: эврибионтные; пойменные; ксерофильно-луговые (степные) и лесные. По стациальной приуроченности наземные моллюски лесостепи Украины подразделены на три группы: подстилочные; древесно-подстилочные и политопные.

В лесостепи Украины 14 из 80 (17,5%) нативных видов наземных моллюсков обнаружены исключительно в лесных балках, хотя в основных частях своих ареалов эти виды обитают и за пределами таких форм рельефа. У всех этих 14 видов в лесостепи Украины проходят восточные или юго-восточные границы ареалов. Приуроченность к балкам наблюдается также у двух видов-вселенцев. Вероятно, балки с их своеобразным микроклиматом представляют собой благоприятные местообитания и возможные пути расселения для видов моллюсков, недостаточно адаптированных к обитанию в других биотопах региона.

На модельном участке грабового леса в Приднепровье для шести видов подстилочных моллюсков не отмечено существенных изменений возрастной структуры и плотности на протяжении исследуемого года, по всей видимости, они размножаются почти круглый год. Для еще одного вида, Vitrina pellucida, обнаружено наличие двух пиков численности, сопровождающих выход молоди из яиц, – в мае-июне и ноябре-декабре. Особи из первого поколения достигают половой зрелости осенью, а из второго в конце зимы. Судя по этим особенностям, V. pellucida, вероятно, имеет полугодичный жизненный цикл, а не годичный или двухгодичный, как это считалось ранее.

Зарегистрированные в лесостепи нативные виды наземных моллюсков можно отнести к 5 зоогеографическим группам: 1) голарктические; 2) палеарктические; 3) арктоальпийские; 4) европейские, которых в свою очередь можно разделить на две условные подгруппы – европейские лесные и европейские степные; 5) европейские горные, которых можно разделить на три условные подгруппы – общеевропейские горные, центральноевропейские горные и карпато-подольские. Чужеродные для лесостепи Украины виды можно отнести к 4 зоогеографическим группам: 1) европейские; 2) средиземноморские; 3) кавказские; 4) крымские.Из обнаруженных на территории лесостепи Украины 96 видов наземных моллюсков 16, по всей видимости, являются вселенцами. Анализ их природных ареалов показал, что инвазии наземных моллюсков в Украине происходят в направлении с запада на восток (6 видов) и с юга на север (10 видов). Отмеченное резкое увеличение числа вселенцев из южных регионов за последние 15 лет может быть связано с глобальными изменениями климата. Помимо 16 чужеродных для лесостепи видов, еще 8 нативных видов моллюсков охарактеризованы как синантропные: Deroceras reticulatum, Helix pomatia, Cepaea vindobonensis, Arianta arbustorum, Trochulus hispidus, Xerolenta obvia, Euomphalia strigella и Arion subfuscus.

Ключевые слова: наземные моллюски, Gastropoda, лесостепь, Украина.


ч. 1 ч. 2
скачать файл

Смотрите также: