скачать файл
ч. 1 ч. 2 ч. 3Зміст

Вступ………………………………………………………………………………….51.Інформація про підприємство та основні техніко-економічні показники…………………………………………………………………................6

1.1. Ієрархія діяльності суб’єкта господарювання……………………………..….6

1.2. Види діяльності підприємства…………………………………………............6

1.3.Оцінка основних техніко-економічних показників діяльності суб’єкта господарювання……………………………………………………………………..82.Маркетинговий аналіз ринкових умов господарювання………………….10

2.1. Аналіз продукції підприємства…………………………………………….....11

2.2. Основні споживачі продукції…………………………………………............12

2.3. Аналіз ринків збуту продукції …………………………………………….….13

2.4. Відомості про конкурентів підприємства……………………………........…14

2.5. Основні постачальники………………………………………………………..19

2.6. Аналіз рекламної політики підприємства……………………………............20

3.Аналіз виробничих ресурсів підприємства та джерел

фінансування……………………………………………………………………...22

3.1. Аналіз забезпеченості персоналом та використання робочого часу………22

3.2. Аналіз основних фондів підприємства………………………………….……24

3.3. Аналіз оборотних коштів підприємства……………………………………...26

3.4. Аналіз джерел фінансування………………………………………………….28

4.Аналіз витрат………………………………………………………………...…29

4.1.Структурно-динамічний аналіз витрат підприємства за економічними елементами………………………………………………………………….…...….295.Аналіз фінансових результатів

5.1 Аналіз «Звіту про фінансові результати »…………………………………..30

5.2 Аналіз «Звіту про рух грошових коштів»…………………………………….30

Висновок………………………………………………………………………..…..32

Список використаної літератури……………………………………………….…33

Додатки


Вступ
Практика для студентів є важливою складовою частиною навчального процесу. Вона вирішує завдання практичної підготовки студентів та значно впливає на їх становлення як кваліфікаційних спеціалістів з економіки підприємства.

Мета практики полягає у закріпленні теоретичних знань, які отримані студентами за час навчання у вищому навчальному закладі, та оволодінні практичними вміннями і навичками майбутньої професії. Дана практика забезпечує можливість отримання виробничого досвіду та продовження наукового дослідження в сфері економіки підприємства, соціального страхування, діяльності фінансових установ, недержавних пенсійних фондів та страхових компаній, які займаються страхуванням життя.

Під час проходження практики перед мною стоять наступні завдання :

- вивчити сучасні форми і методи господарювання;

- закріпити, систематизувати та поглибити знання з фаху навчання, набути професійних умінь і навичок;

- розвинути вміння аналізувати конкретні виробничі ситуації і приймати рішення;

- зібрати інформацію за темою науково-дослідної роботи;

- своєчасно підготувати звіт, захистити його та отримати оцінку з практики.

Об’єктом аналітичної практики виступає державне підприємство «Цуманське лісове господарство», засноване на державній власності, входить до складу державного лісогосподарського об’єднання «Волиньліс» і підпорядковане Державному комітету лісового господарства України.

1. Інформація про підприємство та основні техніко-економічні показники

1.1. Ієрархія діяльності суб’єкта господарювання

Об’єктом дослідження даної роботи є Цуманське державне лісогосподарське підприємство, засноване на державній власності, входить до складу державного лісогосподарського об’єднання “Волиньліс” і підпорядковане Державному комітету лісового господарства України.

У своїй діяльності підприємство керується законами України «Про підприємства в Україні», «Про підприємництво», іншими нормативними актами, Статутом Фонду.

Державне підприємство «Цуманське лісове господарство» було створене 14 листопада 1955 року згідно наказу №255 Волинського обласного управління лісового господарства.

Адреса: Волинська обл., Ківерцівський р-н., смт. Цумань, вул. Жовтнева 124., телефон (03365)94362.

До складу лісгоспу входять наступні підрозділи: 7 лісництв, нижній склад, деревообробний лісокомплекс.

Основні види діяльності підприємства: лісозаготівля, лісопереробка та проведення лісогосподарських робіт а саме: проведення рубок, заготівля лісового насіння, вирощування садивного матеріалу, охорона і захист лісу.

1. 2 Види діяльності підприємства

Таблиця 1.1Види та обсяги виробництва продукції (виконання робіт та надання послуг) підприємства
Види продукції

(робіт, послуг)Обсяги виробництва, тис. грн.

Частка у загальному обсязі, %

Роки

1

2

3

4

5

6

7

82008

2009

2010

2008

2009

2010

1.

Пиловник дубовий

3003

3386

5899

34,7

56,0

74,7

Продовження таблиці 1.11

2

3

4

5

6

7

8

2.

Пиловник ялина

-

-

-

-

-

-

3.

Заготовки пилені дубові

2422

1341

-

28,0

22,1

-

4

Техсировина дубова

612

365

474

7,1

6,0

7,0

5.

Пиломатеріали н/о дубові

1233

967

899

14,2

15,9

11,3

6.

Пиловик ясеневий

-

-

620

-

-

7,7

7.

Заготовки для піддонів

1380

-

-

16,0

-

-

Всього:

8650

6059

7892

100

100

100

За даними таблиці 1.1. можна зробити висновок, що з кожним роком обсяг продукції яку виробляє підприємство спадає. Це свідчить про те , що підприємство не розвивається. Основними видами діяльності якими займається підприємство це є :

- виробництво пиловика дубового;

- виробництво пиловика з ялини;

- заготовки пилені дубові;

- техсировина дубова;

- пиломатеріали н/о дубові;

-виробництво пиловика ясиневого;

-заготовки для піддонів.

Кожного року змінюється динаміка виробництва тих чи інших видів продукції. Так у 2008, 2009 та 2010 році спостерігається зростання виробництво пиловика дубового. Простежується тенденція до спадання техсировини дубової та пиломатеріалів н/о дубових. А ось щодо пиловика з ялини то він не виготовляється взагалі.1. 3 Основні техніко – економічні показники діяльності підприємства

Таблиця 1. 2Динаміка основних економічних показників

№ з⁄п

Назва показника

Одиниці

виміру


Роки

2008

2009

2010

1

2

3

4

5

6

1.

Обсяг виробленої продукції

тис. грн.

71591,5

84468,9

95811,0

2.

Собівартість виготовленої продукції

тис. грн.

601,0

789,0

809,0

3.

Обсяг реалізованої продукції

( робіт, послуг)тис. грн.

15396,0

15786,0

17308,0

4.

Собівартість реалізованої продукції

тис. грн.

13060,0

12790,0

12763,0

5.

Середньорічна вартість основних виробничих фондів

тис. грн.

14268,0

24589,0

28847,0

6.

Річні амортизаційні відрахування

тис. грн.

1947,6

2865,1

4027,0

7.

Рівень зносу основних виробничих фондів

%

66,5

68,6

70,6

8.

Фондовіддача основних виробничих фондів

грн./грн.

5,02

3,44

3,32

9.

Коефіцієнт віддачі спожитих основних фондів

грн./грн.

36,75

24,48

23,79

10.

Середньорічні залишки оборотних коштів

тис. грн.

13942,0

18895,0

21506,0

11.

Коефіцієнт обіговості оборотних коштів

коеф.

5

4

4

12.

Чисельність працівників, всього

в т.ч. робітниківчол..

214

238

152

13.

Середньорічний виробіток одного працівника

грн./чол.

7392,0

8369,0

9241,0

14.

Середньомісячна заробітна плата

грн./чол.

1091,0

1397,0

1606,0
15.

Валовий прибуток (включає прибуток та постійні витрати), тис. грн.

тис. грн.

2336,0

2595,0

4545,0

16.

Прибуток до оподаткування (балансовий прибуток), тис. грн.

тис.грн

462,0

362,0

374,0


17.

Чистий прибуток (збиток):

тис. грн.

90,0

14,0

30,0

18.

Рівень рентабельності

%

18,2

19,5

18,3

За даними табл.1.2. можна зробити такі висновки : з 2008 по 2010 включно року обсяг виробленої продукції постійно зростав майже пропорційно. Така сама тенденція спостерігається і щодо обсягу реалізованої продукції. Така сама тенденція спостерігається у річних амортизаційних відрахуваннях підприємства. Знижується фондовіддача основних виробничих фондів та коефіцієнта спожитих основних фондів.

Середньорічні залишки оборотних коштів з кожним роком збільшуються, але коефіцієнт обіговості оборотних коштів скорочується.

Спостерігається тенденція до збільшення середньомісячної зарплатної плати працівника, що пояснюється інфляцією в державі та збільшенням мінімальної заробітної плати. Спостерігається тенденція зменшення робітників та збільшення середньорічного виробітку працівника, бо зростають обсяги виробництва.

Негативна тенденція спостерігається по чистому прибутку, прибутку до оподаткування та рентабельності підприємства і виробництва.
2. Маркетинговий аналіз ринкових умов господарювання

У лісовому господарстві організація маркетингової діяльності має свої особливості, які випливають зі специфіки виконання комплексу лісогосподарських функцій. Підходи до організації маркетингової діяльності необхідно розпочати з класифікації особливостей ведення комплексу лісового господарства і показати, як особливості виробничо-господарської діяльності впливають на формування маркетингової стратегії. Це зумовлено тим, що лісове господарство – складна система, яка має мати вхідні та вихідні параметри, і кожна з підсистем виконує взаємопов'язані функції, від яких залежать охорона, збереження, відтворення і використання лісових ресурсів з урахуванням екологічних, економічних і соціальних чинників. Тобто особливості функціонування підприємств лісового господарства можна класифікувати, як чинники зовнішнього та внутрішнього порядку. До зовнішніх чинників належать: місце розташування підприємства, кліматичні умови, розвиток соціально-економічних інфраструктур. До чинників внутрішнього порядку належить: організаційно-управлінська структура підприємств лісового господарства. Так як ліс належить до відтворюваних природних ресурсів, і при організації лісового господарства на перший план висуваються екологічні чинники як збереження підросту, захист лісового ґрунту від ущільнення та ерозії, захист від шкідників, дотримання правил ведення лісозаготівель, очищення лісосік, пожежна безпека в лісах тощо.

У лісовому господарстві всі процеси, які пов'язані зі збереженням, відтворенням та використанням лісових ресурсів, відбуваються під відкритим небом, і на організацію виробництва впливають постійні та змінні природні чинники, що не керуються людиною. Тому при формуванні маркетингової концепції діяльності лісового господарства, на відміну від виробничих підприємств, усі ці чинники необхідно враховувати.

За визначенням Ф.Котлера, концепція маркетингу передбачає, що досягнення кінцевої мети є визначення потреби цільових ринків і забезпечення бажаного задоволення більш ефективними й більш продуктивними, ніж у конкурентів, способами. [9] Проте концепція маркетингу в лісовому господарстві – це орієнтація на потреби клієнтів, покупців, підкріплена комплексними зусиллями, націленими на створення споживчого задоволення як основи для досягнення кінцевої мети.

Найбiльш iстотними проблемами, що впливають на дiяльнiсть ДП "Цуманське ЛГ" можна визнати:

- пiдвищення цiн на сировину, а звiдси i пiдвищення цiн на продукцiю, що виготовляється пiдприємством;

- невiдповiдна система законодавства;

- пiдвищення цiн на пальне, газ та енергiю, а звiдси i зростання транспортних витрат i т.д.2.1 Аналіз продукції
Таблиця 2.1

Аналіз продукції


Основні види продукції та послуг

Етап життєвого циклу, прибутковість

Конкурентні переваги

Недоліки

1

2

3

4

Піддони

Етап зростання

Якість, глибина асортименту

Відсутність реклами на TV

Живиця соснова

Етап зростання

Якість, глибина асортименту

Відсутність маркетингових комунікацій

Столярні вироби

Етап зростання

Якість, глибина асортименту

Відсутність маркетингових комунікацій

Тара дерев’яна

Етап впровадження

Зручність упакування

Відсутність маркетингових комунікацій

Віники господарські

Етап зрілості

Глибина асортименту

Висока репутація конкурентів

Ящики

Етап зрілості

Якість, ціна

Відсутність реклами та стимулювання

збуту


Продовження таблиці 2.1

Сік

Етап спаду

Якість

Невеликі обсяги виробництва, відсутність маркетингових комунікацій

Заготовки пиляні

Етап зрілості

Якість

Відсутність маркетингових комунікацій

Дрова

Етап зрілості

Якість, зручність упакування, ціна

Висока репутація конкурентів, не об’єктивність маркетингової політики.

Продукція на зовнішньому і внутрішньому ринку зарекомендувала себе,як продукція високої якості,а також відповідає європейським стандартам і скарг від споживачів не зафіксовано.


2. 2 Основні споживачі продукції

Таблиця 2.2Основні споживачі продукції


Назва (група) споживачів

Вид продукції (робіт, послуг)

Частка окремих споживачів в загальному обсязі, %

1

2

3

Охоплює всі сегменти ринку крім людей, які мають протипоказання щодо вживання чи індивідуальну чутливість до продукції.

Паркетні та меблеві заготовки

5%


Круглі лісоматеріали

Піддони

Товари народного споживання

Продукція яку виробляє ДП «Цуманське лісове господарство» споживають майже всі групи споживачів які присутні на ринку, адже дане підприємство виробляє продукцію лісової промисловості.

На основі таблиці 2.2 можна зробити висновок, що з перелічених видів продукції її споживачами є одні і ті ж групи, окрім людей, які мають протипоказання та індивідуальну чутливість до продукції і в загальному обсязі споживачів вони становлять 5%.

2.3 Аналіз ринків збуту продукції
Таблиця 2.3

Аналіз ринків збуту


Сегмент ринку

Вид продукції

Частка

ринку, %


Тип споживачів (вимогливі до якості, рівня ціни, сервісу)

Ступінь задоволення попиту на ринку, %

Цінова політика (високих, низьких цін, диференціації, політика знижок та ін.)

1

2

3

4

5

6

Охоплює всі сегменти ринку

Паркетні та меблеві заготовки

До 1%

Вимогливі до якості, та рівня ціни.

70 %

політика диференціації

Охоплює всі сегменти ринку крім людей, які мають протипоказання щодо вживання чи індивідуальну чутливість

Товари народного споживання

До 5%

Вимогливі до якості

100 %

Цінова політика цінового лідера
Охоплює всі сегменти ринку крім людей, які мають протипоказання щодо вживання чи індивідуальну чутливість до продукції

Пиломате-ріали

До 20%

(Волинська обл.)Вимогли до рівня ціни

100%

Цінова політика низьких цін


Продовження таблиці 2.3


Охоплює всі сегменти ринку

Сік березовий

До 5%

Вимогливі до якості, рівня ціни

85 %

Цінова політика цінового лідера
Сегментація передбачає визначення факторів, критеріїв та етапів її проведення.
Сегментування ринку споживчих товарів проводиться з урахуванням географічних, демографічних, психографічних факторів та факторів поведінки споживача.

Сегментування за демографічним принципом передбачає розподілення на групи за такими демографічними даними як стать, вік, склад сім'ї та етап її життєвого циклу.

На основі таблиці 2.3 можна зробити висновок що підприємство повністю задовольняє попит на ринку стосовно таких видів продукції, як пиломатеріали та товари народного споживання.

Підприємство проводить такі види цінової політики, як політика диференціації, політика цінового лідера, політика низьких цін.


2.4 Відомості про конкурентів
Сучасна ринкова економіка являє собою складний організм, що складається з різноманітних виробничих, комерційних, фінансових та інформаційних структур, які взаємодіють на тлі розгалуженої системи правових норм, і об’єднуються єдиним поняттям - ринок.

За визначенням ринок - це організована структура, де "зустрічаються" виробники і споживачі, продавці і покупці, де в результаті взаємодії попиту споживачів (попитом називається кількість товару, яку споживачі можуть купити за певною ціною) і пропозиції виробників (пропозиція - це кількість товару, яку виробники продають за певною ціною) встановлюються і ціни товарів, і обсяги продаж. При розгляді структурної організації ринку визначальне значення має кількість виробників (продавців) і кількість споживачів (покупців), що беруть участь у процесі обміну загального еквіваленту вартості (грошей) на якийсь товар. Ця кількість виробників і споживачів, характер і структура відносин між ними визначають взаємодію попиту і пропозиції. [1, ст. 5].

Центральним поняттям, що виражає сутність ринкових відносин є поняття конкуренції (competition). Конкуренція - це найважливіша ланка всієї системи ринкового господарства. Стимулом, що спонукає людину до конкурентної боротьби, є прагнення перевершити інших. Предметом конкурентного суперництва на ринках є частки ринку, контрольовані тими чи іншими товаровиробниками. Конкурентна боротьба - це динамічний процес. Він сприяє ліпшому забезпеченню ринку товарами.

В якості засобів в конкурентній боротьбі для поліпшення своїх позицій на ринку компанії використовують, зокрема, якість виробів, ціну, сервісне обслуговування, асортимент, умови поставок і платежів, рекламу.

Конкуренція між виробниками являє собою тип взаємовідносин між виробниками з приводу встановлення цін і обсягів пропозиції товарів на ринку. Аналогічно можна визначити конкуренцію між споживачами як їхні взаємовідносини з приводу формування цін і обсягу попиту на ринку[2,ст. 43].

Конкуренція виконує роль регулятора темпів і обсягів виробництва, спонукаючи виробника запроваджувати науково-технічні досягнення, підвищувати продуктивність праці, вдосконалювати технологію, організацію праці тощо.

Конкуренція є визначальним фактором впорядкування цін, стимулом інноваційних процесів (запровадження в виробництво нових винаходів та технологій). Вона сприяє витісненню з виробництва неефективних підприємств, раціональному використанню ресурсів, забопігає диктату виробників-монополістів по відношенню до споживача.

Конкуренція – це головна складова механізму ринкової економіки, яка передбачає завоювання ринку, боротьбу з конкурентами за споживачів, що приноситиме їм прибуток.

Конкуренція в лісовій промисловості, в якій працює наше підприємство ,на сьогоднішній день є дуже високою, тому підприємств-конкурентів дуже багато. Найбiльш впливовими конкурентами ДП "Цуманський ЛГ" на сьогоднiшнiй день є таки органiзацiї:

Таблиця 2.4Відомості про конкурентів


Конкуренти та їх місцезнаходження

Вид продукції

Конкурентні переваги

Недоліки

1

2

3

4

ДП „Дубровицьке лісове господарство”

-деревина ділова,

-дрова,


-пиломатеріали,

-живиця, -

віники господарчі,

-сік березовий,

-компоти,

-гриби


Широкий асортимент.

Відсутність маркетингової політики

ДП Шацьке учбово-досвідне лісове господарство


-консерви плодоовочеві

-тара дерев’яна

транспортування деревини


Широкий асортимент,

висока репутаціяНижча якість, високі ціни

ДП„Соснівське лісове господарство”

-дрова ;

-ялинки новорічні ; -живиця соснова

-заготовки пиляні

-консерви ;

-лісоматеріал круглий ;

-плоди і ягоди протерті з цукром

-соки ;

-ящики


Широкий асортимент, державні дотації

Відсутність реклами.

Продовження таблиці 2.4

ДП "Спеціалізо-ване лісогоспо-дарськеагро-промислове підприємство "ЛЮБЕШІВ-АГРОЛІС"


-пиломатеріали,

-столярні вироби,

- заготовки та іншу продукцію


Висока якість продукції

Вузький асортимент, невеликі обсяги виробництва

В умовах вільного конкурентного ринку виникає потреба оцінювати конкурентні можливості власного підприємства та конкурентів для чого може бути використаний матричний метод, що передбачає оцінку конкурентних можливостей підприємства за допомогою 15 економічних показників. Для кожного з показників потрібно визначити, яке місце займає наше підприємство та його конкуренти. Після аналізу усіх 15 економічних показників і встановлення відповідних місць по кожному з них, визначається сума набраних балів – місць по кожному підприємству. Після чого визначається рейтингове місце відповідно до набраної суми балів – місць. На перше місце ставитися підприємство яке набрало найменшу кількість балів – місць. Потім визначаться прямі конкуренти нашого підприємства ( ті що знаходяться за рейтингом вище нашого підприємства) та потенційні ( ті що знаходяться за рейтингом нище нашого підприємства).

Ми розглянемо ті підприємства, що випускають аналогічну продукцію і є найважливішими конкурентами та проведемо аналіз конкурентних можливостей нашого підприємства у порівнянні з цими підприємствами. Аналіз конкурентоспроможності підприємства ДП «Цуманське ЛГ» наведено у таблиці 2.2.
Таблиця 2.5

Матриця конкурентоспроможності ДП «Цуманське лісове господарство»


№ №

з/п


Економічні показники

Одиниці виміру

Конкуруючі підприємства

Цумансь

ке

ДЛГКамінь-Каширське ДЛГ

Старо-

вижівськеДЛГ

Ківерці-вське ДЛГ

1

2

3

4

5

6

7

1.

Обсяги виробництва

млн. грн

124,6 / 2


113,6 / 6

108,2 / 4

136,4 / 1

2.

Обсяг збуту

млн. грн

102,3 / 1

94,3 / 2

84,6 / 4

87,2 / 3

3.

Активи підприємства

млн. грн

365,4 / 3

347,4 / 4

432,4 / 1

382,5 / 2

4.

Чистий прибуток

млн. грн

24,1 / 4

26,5 / 2

27,3 / 1

25,1 / 3

5.

Амортизаційні відрахування

млн. грн

16,2 / 3

11,4 / 4

16,7 / 2

17,3 / 1

6.

Довготермінова заборгованість

млн. грн

57,6 / 1

61,4 / 2

74,2 / 4

63,8 / 3

7.

Короткотермінова заборгованість

млн. грн

23,2 / 1

27,2 / 4

25,4 / 2

27,0 / 3

8.

Обсяг капіталовкладень

млн. грн

32,4 / 1

- / 3

31,2 / 2

17,4 / 4

9.

Відрахування у фонди

млн. грн

16,4 / 3

11,7 / 4

17,7 / 2

18,7 / 1

10.

Середні витрати виробництва

млн. грн

102,2 /4

95,4 / 3

87,6 / 1

89,9 / 2

11.

Розмір оборотних коштів

млн. грн

32,3 / 4

36,5 /3

37,8 / 2

39,6 / 1

12.

Рівень конкурентоспроможності виробів

частини

одиниці


0,72 / 4

0,84 / 3

0,95 / 2

0,98 / 1

13.

Технічний рівень виробництва

частини

одиниці


0,90 / 3

0,90 / 2

0,78 / 4

0,92 / 1

14.

Технічний рівень продукції

частини

одиниці


0,68 / 4

0,73 / 2

0,70 / 3

0,83 / 1

Продовження таблиці 2.515.

Оцінка організаційної структури

частини

одиниці


1 / 4

3 / 2

2 / 3

4 / 1

Сума рейтингових місць

42

43

37

28

Рейтинг підприємств

3

4

2

1

ч. 1 ч. 2 ч. 3 следующая страница >>
скачать файл

Смотрите также: