скачать файл
ч. 1


СКАДОВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ


ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
02.07.2012 №387


Про проект районної програми

відродження та розвитку козацьких

традицій «Херсонщина – колиска

козацтва» на період до 2015 рокуЗ метою забезпечення ефективного механізму взаємодії органів державної виконавчої влади та козацьких громадських організацій, створення необхідних умов для відродження і розвитку історичних, патріотичних, духовних та культурних традицій козацтва в районі, залучення козацьких громадських організацій до військово-патріотичного виховання молоді, науково-дослідницької та пропагандистсько-видавничої роботи, охорони громадського порядку, відповідно до Указів Президента України від 04 січня 1995 року № 14/95 «Про відродження історико-культурних та господарських традицій Українського козацтва», від 07 серпня 1999 року № 966/99 «Про День Українського козацтва», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 17 квітня 2012 року № 284 «Про проект обласної програми відродження та розвитку козацьких традицій «Херсонщина – колиска козацтва» на період до 2015 року», керуючись статтями 6, 37, пунктом 1 частини першої статті 39, частиною першою статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

1.Схвалити проект районної програми відродження та розвитку козацьких традицій «Херсонщина – колиска козацтва» на період до 2015 року» (далі - Програма), що додається, та винести його на розгляд районної ради.

2.Виконкомам місцевих рад за участю представників козацьких громадських організацій розробити та протягом ІІІ кварталу 2012 року подати відповідним радам на затвердження місцеві програми щодо підтримки розвитку козацтва.

3.Структурним підрозділам районної державної адміністрації, виконкомам місцевих рад, іншим органам, установам та організаціям, визначеним відповідальними за виконання Програми, після її затвердження щороку до 10 січня і 10 липня інформувати відділ з питань внутрішньої політики, зв’язків із засобами масової інформації та громадськістю апарату районної державної адміністрації про стан їх реалізації.

4.Відділу з питань внутрішньої політики, зв’язків із засобами масової інформації та громадськістю апарату районної державної адміністрації щороку до 01 лютого і 01 серпня узагальнювати та подавати обласній державній адміністрації інформацію про стан виконання Програми, заключний звіт – до 01 березня 2016 року.

5.Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації Кулюка В.М.

Голова районної

державної адміністрації Є.О.Устинов

СХВАЛЕНО


Розпорядження голови

районної державної адміністрації

02.07.2012 № 387

РАЙОННА ПРОГРАМА

відродження та розвитку козацьких традицій «Херсонщина – колиска козацтва»

на період до 2015 року (проект)


І. Проблема, на розв’язання якої спрямована Программа
Минуле і сучасність Скадовщини нерозривно пов’зані з унікальною історією українського козацтва, його глибокими культурними, духовними, військовими і господарськими традиціями.

Характерно, що перша згадка про козаків у письмових джерелах пов’язана саме з Херсонською областю: атака у 1492 році турецького корабля поблизу фортеці Тягин на Нижньому Дніпрі ( територія сучасного с.Тягинка Бериславського району).

За часів козаччини на Херсонсщині знаходилися Олешківська і Кам’янська Січі, Прогноївська, Інгульська та Кінбурнська козацькі паланки, численні зимівники, на місці яких сьогодні розташована значна кількість сіл і селищ. Саме тут бере свій початок історія Чорноморського козацького війська.

Степовими шляхами Таврійського краю, Дніпром-Славутичем і Чорним морем ходили на супротивника українські козаки під проводом уславлених гетьманів і кошових отаманів: Дмитра Байди-Вишневецького, Богдана Ружинського, Петра Сагайдачного, Богдана Хмельницького, Михайла Ханенка, Iвана Мазепи, Івана Сірка.

З історією козацтва на Херсонщині також тісно пов’язані імена видатних кошових отаманів Костя Гордієнка і Василя Єрофєєва, похованих на Кам’янській січі.

В Олешківській Січі перевірені часом світоглядні ідеї, вольності козацтва отримали особливу чіткість і стали основою першої у світі конституції- Конституції Пилипа Орлика.

Відзначення у 2011 році на державному рівні 300-річчя заснування Олешківської Січі стало підтвердженням унікальності та всеукраїнської значимості козацької історії Херсонщини.

Ідеали відданості рідній землі, незалежності, народовладдя і братерства, які відстоювали козаки, мають першочергове значення не тільки для ідентифікації української нації, історичного осмислення її ролі у загальному процесі розвитку людства, а й для патріотичного виховання молодого покоління, подальшої демократизації суспільних відносин, становлення України, як демократично-правової держави, зміцнення культурного і духовного потенціалу населення області.

Разом з тим, у Скадовському районі існує ряд актуальних проблем, що перешкоджають повноцінному відродженню кращих традицій та розвитку козацького руху. Серед них – низький рівень поінформованості населення про українське козацтво, його минуле і сьогодення. Як наслідок, поширення у суспільстві прогресивних ідей, звичаїв і надбань козаччини, їх практичне застосування залишається вкрай обмеженим. Особливо гостро ця проблема постає перед молоддю, для формування світоглядних і моральних переконань якої необхідні високі приклади служіння народу й Вітчизні.

Недостатня укоріненість глибинних національних традицій в сучасному суспільстві призводить до порушення духовного зв’язку між поколіннями, втрати історико-культурних надбань українського народу та девальвації загальнолюдських цінностей.

Крім того, нагальним є питання щодо незадовільного рівня дослідженості козацької історії Херсонської області, місць та об’єктів, пов’язаних із часами козаччини. Така ситуація спричиняє відірваність місцевого населення від свого історичного коріння, суттєво знижує

2

туристичний потенціал Скадовського району та області, уповільнює подальше формування її позитивного іміджу в інших регіонах України та за кордоном.Якомога швидшого розв’язання потребує і проблема розрізненості, відсутності спільної мети й координацій дій у сучасному козацькому русі Херсонщини. Недостатня взаємодія об’єднань козаків, внутрішні протиріччя, часто нездатність консолідувати і спрямувати сили на спільну мету стримують процеси відродження і поширення ідеалів козаччини. Для подолання неузгодженості козацтво району має об’єднатися навколо реалізації завдань та заходів районної програми відродження та розвитку козацьких традицій «Херсонщина – колиска козацтва» до 2015 року.

Для забезпечення широкого впровадження у життя Херсонщини історико-культурної спадщини козаччини необхідна й активізація вивчення історії рідного краю із залученням населення, проведення відповідної пропагандистсько-роз’яснювальної роботи серед громадськості, у закладах освiти і культури, через засоби масової інформації тощо.

Вирішення питань, пов’язаних з відродженням та розвитком українського козацтва, потребує підтримки з боку місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування, посилення їх взаємодії з козацькими громадськими організаціями.

У зв’язку з цим в області та районі вперше розроблено програму відродження та розвитку козацьких традицій.

Зміст програми повністю відповідає цілям, визначеним Стратегією економічного і соціального розвитку Херсонської області та Скадовського району до 2015 року, а саме у частині розвитку культури і духовності.

Правовою основою Програми є Конституція України, Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про об’єднання громадян», «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики», Укази Президента України від 04 січня 1995 року № 14/95 «Про відродження історико-культурних та господарських традицій Українського козацтва» та від 07 серпня 1999 року № 966/99 «Про День Українського козацтва», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 17 квітня 2012 року № 284 «Про проект обласної програми відродження та розвитку козацьких традицій «Херсонщина – колиска козацтва» на період до 2015 року».ІІ. Мета Програми
Мета програми – створення в районі належних умов для відродження традицій українського козацтва і динамічного розвитку сучасного козацького руху.
ІІІ. Шляхи і способи розв’язання проблеми
Програму планується реалізувати шляхом:

-проведення широкої інформаційно-просвітницької кампанії з історії українського козацтва та розвитку сучасного козацького руху;

-активізації залучення громадськості до процесів розвитку козацького руху;

-організації тематичних зборів, зустрічей, конференцій, слухань, виставок тощо;

-забезпечення фінансової підтримки для проведення заходів щодо реалізації державної політики у сфері збереження і розвитку історико-культурних традицій українського народу, військово-патріотичного виховання молоді.

Термін реалізації Програми: 2012-2015 роки.


IV. Завдання і заходи програми
Основні завдання Програми:

-забезпечення використання духовно-культурних ідеалів козаччини для консолідації громадськості, демократизації суспільних відносин;

3

-посилення взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування з козацькими громадськими організаціями у напрямках культурно-освітньої, виховної, історико-дослідницької та інформаційно- пропагандистської роботи з населенням, охорони громадського порядку;-підвищення рівня військово-патріотичного виховання підростаючого покоління на ідеалах козацької доблесті та служіння народу;

- збереження та пропагування історичної і культурної спадщини українського козацтва;

-популяризація Херсонської області як унікального козацького краю.

Заходи до Програми визначені у додатку 1.


V. Очікувані результати від виконання програми
Виконання Програми дасть змогу:

-створити додаткові умови для досягнення суспільної консолідації та злагоди;

-підвищити рівень культури і духовності у суспільстві;

-забезпечити дослідження, збереження, відновлення та пропагування місць і пам»яток, пов»язаних з історією козацтва, рекламування козацьких туристичних маршрутів;

-поліпшити стан охорони громадського порядку;

-забезпечити оптимальні умови для суспільно важливої діяльності козацьких громадських організацій.

Очікувані результати від виконання Програми наведені у додатку 2.
VI. Обсяги та джерела фінансування Програми
Фінансування Програми здійснюється в межах фінансових можливостей місцевих бюджетів району, а також інших джерел, не заборонених законодавством України.

Керівник апарату районної

дежавної адміністрації О.І.Чуприненко

Додаток


до Програми

02.07.2012 № 387


З А Х О Д И

щодо реалізації районної програми відродження та розвитку козацьких традицій

«Херсонщина – колиска козацтва» на період до 2015 року

№ з/п

Найменування заходу

Відповідальні виконавці


Строк виконання, рокиОрієнтовний обсяг та джерела фінансування на рік, тис.грн

Очікуваний результат


усього


у тому числі:

районний бюджет

інші джерела

1

2

3

4

5

6

7

8

Патріотичне виховання, військова підготовка та фізичне загартування молоді

1.

Проведення військово-патріотичної гри «Джура», широке залучення до участі в ній учнівської молоді.

Відділи районної адмі-ністрації: освіти, у спра-вах сім’ї, молоді та спорту райдержадміні-страції, виконкоми міс-цевих рад, козацькі громадські організації

2012

2013


2014

2015
Посилення роботи з військово-патріотичного виховання


2.

Сприяння підготовці допризовної молоді до військової служби з урахуванням традицій народної та козацької педагогіки.


Відділи районної дер-жавної адміністрації: освіти, у справах сім’ї, молоді та спорту; взаємодії з правоохо-ронними органами, обо-ронної та мобілізаційної роботи апарату; виконко-ми місцевих рад; райвійськомат, козацькі громадські організації

2012

2013


2014

2015
Підвищення рівня готовно-сті молоді до захисту Вітчизни, служби у лавах Збройних Сил України


3.

Проведення урочистих проводів призовників до лав Збройних Сил України за участю представників козацьких громадських організацій

Райвійськомат, районна державна адміністрація, виконкоми місцевих рад, козацькі громадські організації

ПостійноВідродження військових традицій українського козацтва


2

1

2

3

4

5

6

7

8
та з використанням традицій українського козацтва
4.

Організація інформацій-них зустрічей представни-ків сучасного козацтва з учнівською і студент-ською молоддю


Відділ освіти районної державної адмістрації, козацькі громадські організації


ПостійноПропагування серед моло-дого покоління козацьких патріотичних ідей, налагод-ження безпосереднього діалогу між молоддю та сучасними козаками


5.

Продовження впровад-ження у дошкільних закладах системи рухли-вих ігор з використанням елементів козацьких забав і навчально-виховних заходів з тематики козацтва

Відділ освіти районної державної адмістрації, виконкоми місцевих рад


2012-2015Формування у дітей дошкільного віку поваги до козацьких ідеалів, викори-стання козацьких традицій для фізичного зміцнення дошкільнят


6.

Розробка та використання у загальноосвітніх закла-дах району під час прове-дення факультативних занять і виховних годин програми з вивчення історії українського ко-зацтва, в тому числі на Херсонщині, його бойо-вих, господарських, куль-турних, мистецьких і духовних традицій


Відділ освіти районної державної адмістрації, виконкоми місцевих рад


Друге півріччя 2012 року, постійно
Активізація позаурочної роботи з вивченням історії і традицій козацтва


7.

Проведення у навчальних закладах, бібліотечних ус-тановах конкурсів творчих і дослідницьких робіт, малюнків, фотознімків,

Відділи районної дер-жавної адміністрації: освіти, культури і туризму, виконкоми місцевих рад

2012

2013


2014

2015
Посилення зацікавленості учнівської і студентської молоді історією та сучасні-стю українського козацтва


3


1

2

3

4

5

6

7

8
вікторин, літературних читань тощо з тематики українського козацтва із визначенням і нагород-женням переможців
8.

Включення до програм проведення районних, міських спортивно-масо-вих заходів традиційних козацьких змагань (пере-тягування канату, бій мішками з тирсою, метання гарматного ядра, перекидання ваги, стрибки в мішках тощо)


Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, козацькі громадські організації

2012-2015


Відродження спортивних традицій козацтва, залучен-ня до цього процесу різних верств населенняКультурно-мистецька діяльність

9.

Проводити фестивалі козацької творчості

Відділ культури і туризму районної дер-жавної адміністрації; виконкоми місцевих рад2012


2013

2014


2015

-

50005000

5000

-

5000


5000

5000
Відродження культурно-мистецьких традицій коза-цтва, привернення до них уваги широкої громадсько-сті10.

Сприяння утворенню та підвищенню рівня май-стерності мистецьких самодіяльних колективів українського козацтва, залучення їх до участі у масових кульутрно-розва-жальних заходах різних рівнів


Відділ культури і туризму районної дер-жавної адміністрації; виконкоми місцевих рад; козацькі громад-ські організації


Постійно


Надання кваліфікованої допомоги мистецьким самодіяльним колективам українського козацтва


4


1

2

3

4

5

6

7

8

11.

Забезпечення підтримки відродження українських традиційних народних ремесел

Відділ культури і туризму районної дер-жавної адміністрації; виконкоми місцевих рад; козацькі громад-ські організації


Постійно


Переймання сучасним поко-лінням ремісницьких тради-цій українського народуКонсолідація суспільства навколо вшанування традицій та історії козацтва

12.

Участь у щорічних облас-них святкових заходах:
12.1

День Українського козацтва


Відділи районної дер-жавної адміністрації: культури і туризму, з питань внутрішньої політики, зв’язків із засобами масової ін-формації та громадсь-кістю апарату; викон-коми місцевих рад, козацькі громадські організації


Жовтень

2012


2013

2014


2015Забезпечення широкого відзначення в районі Дня Українського козацтва і поширення ідеалів козацтва та об’єднання суспільства13.2

Дня народження козацтва (с.Тягинка)


Відділ культури і туризму районної дер-жавної адміністрації

Перший тиждень жовтня

2013


2014

2015


1000


1000

1000
1000


1000

1000


Забезпечення широкого відзначення заснування (річниці) Кам’янської Січі, поширення ідеалів козацтва та об’єднання суспільства


12.3

Дня заснування (річниці) Кам’янської Січі


Відділ культури і туризму районної дер-жавної адміністрації

Травень

2013


2014

2015
Забезпечення широкого відзначення заснування (річниці) Олешківської Січі, поширення ідеалів козацтва та об’єднання суспільства

5


1

2

3

4

5

6

7

8

12.4

Дня заснування (річниці) Олешківської Січі


Відділ культури і туризму районної дер-жавної адміністрації

Вересень

2012


2013

2014


2015

-

10001000

1000


-

10001000

1000


Підвищення рівня організа-ції та проведення суспільно значимих заходів, пропагу-вання сучасного козацтва та формування його позитив-ного іміджу, зміцнення консолідованості козацьких громадських організацій


13.

Створення та забезпечен-ня одностроями районно-го парадного козацького розрахунку


Відділи районної дер-жавної адміністрації: культури і туризму, з питань внутрішньої політики, зв’язків із засобами масової ін-формації та громадсь-кістю апарату; район-ний військовий комі-саріат; козацькі гро-мадські організації


2012


Забезпечення належної готовності районного парадного козацького розрахунку для участі у відзначенні державних свят та інших пам’ятних дат


14.

Забезпечення підготовки, регулярних тренувань районного парадного козацького розрахунку


Відділ культури і туризму районної дер-жавної адміністрації; райвійськомат; козаць-кі громадські організа-ції


2012-2015Створення районних, міського та сільських центрів зберігання й демонстрації населенню культурної, господарської, бойової та побутової козацької спадщини


15.

Створення музеїв (кімнат, експозицій, куточків тощо) козацької слави

Відділ культури і туризму районної дер-жавної адміністрації; виконкоми місцевих рад; козацькі громад-ські організації


2012

6

1

2

3

4

5

6

7

8

Дослідницька робота, збереження та пропагування історико-культурної спадщини козацтва, розвиток туристичної сфери

16.

Здійснення науково-пошу-кової та громадсько-краєзнавчої роботи стосо-вно виявлення об’єктів історії українського козац-тва на території району


Відділи районної дер-жавної адміністрації: культури і туризму, освіти; виконкоми місцевих рад; козацькі громадські організації


2012-2015


Розширення світогляду та поглиблення знань населен-ня з історії рідного краю


17.

Організація для учнівської молоді походів за туристичними маршрутами по місцях козацької слави


Відділ освіти районної державної адміністрації (за рахунок загальних асигнувань, передбаче-них на утримання районних закладів освіти)


2012

2013


2014

2015

Пропагування серед моло-дого покоління козацьких патріотичних ідей


18.

Забезпечення активного рекламування козацьких туристичних маршрутів Скадовщини, їх широке представлення у місцево-му інформаційному просторі


Відділи районної дер-жавної адміністрації: культури і туризму, з питань внутрішньої політики, зв’язків із засобами масової ін-формації та громадсь-кістю апарату; викон-коми місцевих рад; козацькі громадські організації


2012

2013


2014

2015
Забезпечення розвитку ту-ристичної сфери Херсон-щини


19.

Вжиття в установленому порядку заходів щодо найменування вулиць, площ, провулків, парків, скверів у населених пунктах району на честь подій і діячів часів козаччини


Виконкоми місцевих рад


2012-2015


Привернення уваги населен-ня району та з інших регіонів України до історико-культурної спад-щини Херсонщини


7

1

2

3

4

5

6

7

8

20.

Виготовлення сувенірної продукції з тематики історії українського козацтва на Херсонщині


Відділи районної дер-жавної адміністрації: культури і туризму, з питань внутрішньої політики, зв’язків із засобами масової ін-формації та громадсь-кістю апарату; викон-коми місцевих рад; козацькі громадські організації


2012

2013


2014

2015Культурно-просвітницька діяльність та інформаційне забезпечення

21.

Створення та облашту-вання книжкових, архівно-документальних виставок з історії та культури українського козацтва, експонування козацьких старожитностей


Відділ культури і туризму районної дер-жавної адміністрації; виконкоми місцевих рад;

Постійно


Створення додаткових умов для ознайомлення громадян з історико-культурною спадщиною українського козацтва


22.

Проведення наукових, фольклорно-етнографіч-них конференцій і семінарі, громадських слухань, зборів та засідань за «круглим столом», присвячених вивченню і розвитку традицій україн-ського козацтва


Відділи районної дер-жавної адміністрації: освіти; культури і туризму, з питань внутрішньої політики, зв’язків із засобами масової інформації та громадськістю апарату; виконкоми місцевих рад; козацькі громад-ські організації


Постійно

2012


2013

2014


2015Залучення науковців, гро-мадських діячів, інших верств населення до спільного обговорення історичної ролі українсько-го козацтва та пошуку консолідованих шляхів його розвитку в сучасних умовах


23.

Висвітлення у засобах масової інформації історії українського козацтва та діяльності громадських

Відділ з питань внутрішньої політики, зв’язків із засобами масової інформації та

Використання ресурсу засобів масової інформації для пропагування серед населення ідей і традицій

8


1

2

3

4

5

6

7

8
організації сучасного ко-зацького руху Херсон-щини, започаткування відповідної рубрики на районному телебаченні «Обрій»

громадськість апарату райдержадміністрації, районна газета «Чор-номорець», районне телебачення «Обрій»

українського козацтва

Участь козацтва в охороні громадського порядку

24.

Забезпечення діяльності козаків у якості громадських помічників дільничних інспекторів міліції

Козацькі громадські організації, виконкоми місцевих рад

2012-2015


Надання допомоги у роботі дільничних інспекторів міліції в сільській місцевості

ч. 1
скачать файл

Смотрите также: