скачать файл
ч. 1Про організацію роботи класних керівників
Згідно з Положенням про класного керівника, Статуту школи, річного плану роботи школи та плану виховної роботи та заходами щодо реалізації районної цільової програми "Школа майбутнього" класний керівник повинен вирішувати ряд завдань, що пов'язані з соціально-психоло­гічною функцією (формування відносин учнів зі своїми однолітками в класі, згуртування колективу, самоврядування, виховання дисциплі­нованості, відповідальності, формування вмінь своєчасно виявити і вирішувати конфліктну ситуацію тощо), організаторською функцією (підтримання позитивної ініціативи учнів, організація самоврядування тощо). Класний керівник організовує діяльність за різними напрямками: морально-правова культура школярів, естетичний і фізичний розвиток, трудове і економічне виховання, створення умов для пізнання самого себе. У зв'язку з цим

НАКАЗУЮ:

1. Діяльність класного керівника здійснювати згідно з основними завданнями загальної середньої освіти:

• виховання особистості учня, його наукового світогляду, розвит­ку його здібностей і обдаровань;


 • виконання вимог державного стандарту загальної середньої освіти, підготовку учнів до подальшої освіти і трудової діяльності;

 • виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, почуття власної гідності, свідомого ставлення до обов'язків, прав і свобод людини і громадянина, відповідаль­ності перед законом за свої дії;

 • реалізація права учнів на вільне формування політичних і світових переконань;

 • виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних цінностей українського народу та інших народів і націй;

 • виховання свідомого ставлення до свого здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження . зміцнення фізичного і психічного здоров'я учнів (постійно, класні керівники 1 — 11-х класів).

2. Класному керівнику:

2.1. Організувати роботу класного колективу за такими напрямками: • забезпечення умов для засвоєння учнями рівня та обсягу освіти, а також розвитку їх здібностей;

 • створення умов для організації змістовного дозвілля, профілак­тики бездоглядності, правопорушень, планування і проведення відповідних заходів;

 • сприяння підготовці учнів до самостійного життя у дусі взає­морозуміння, миру, злагоди між усіма народами, скісними, національними, релігійними групами;

 • проведення виховної роботи із урахуванням вікових та індивідуально - психологічних особливостей учнів, їхніх нахилів, інте­ресів, задатків, готовності до певних видів діяльності, а також рівня сформованості учнівського колективу;

 • координація роботи вчителів -предметників, психолога, медич­них працівників, органів учнівського самоврядування, батьків та інших учасників навчально-виховного процесу щодо виконання завдань навчання та виховання у класному колективі, соціаль­ного захисту учнів (постійно, класи; керівники 1—11-х класів).

3. Класним керівникам 1-11-х класів:

3.1.. Відвідувати уроки свого класу (протягом навчального року; класні керівники 1 —11-х класів).

3.2. Обов'язково бути присутніми на всіх позакласних виховних заходах свого класу та загальношкільних виховних позакласних заходах зі своїм класом (протягом навчального року, клас­ні керівники 1-І 1-х класів).

3.3 Здійснювати педагогічний контроль за дотриманням учнями статуту і правил внутрішньошкільного розпорядку школи, інших документів, що регламентують організацію навчально-виховного процесу (постійно, класні керівники І 11-х класів). 1. Інформувати про стан виховного пронесу і! класі та рівень успішності учнів педагогічну раду, адміністрацію школи, бать­ків (постійно, класні керівники 1— 11-х класів).

 2. Дотримуватися педагогічної епіки, поважати гідність учня, захищати його від будь-якого фізичного та психічного насилля, своєю діяльністю стверджувати повагу до принципів загально­людської моралі (постійно, класні керівники 1 —11-х класів).
 1. Пропагувати здоровий спосіб життя (постійно, класні керівники 1- 11-х класів, працівники школи).

 2. Охайно, згідно з вимогами, все і и документацію, пов'язану з ви­конанням повноважень класного керівника (класні журнали, особові справи, журнал відвідування школі!, зошит з попере­дження дитячого травматизму, зошити для бесід з громадян­ського виховання тощо). Своєчасно здавати цю документацію на перевірку адміністрації (протягом навчального року, клас­ні керівники 1-11-х класів).

 3. Дотримуватися рекомендацій щодо виконання нормативно - правових документів: попередження дитячого травматизму, повідомлення про нещасні випадки, про проведення екскурсій, заходів під час проведення поїздок, під час проведення навчаль­ної практики тощо (постійно, класні керівники 1-11-х класів).

 4. Обов'язково відвідувати всі методичні та психолого-педагогічні наради;школи, району (згідно з планом, класні керівники 1 — 11 класів).
 1. Один раз на тиждень проводити організаційні години із своїм класом (згід­но з розкладом , класні керівники 1 — 11 класів).

 2. Обов'язково проводити один раз в семестр виховний захід за ме­жами школи за вибором учнів, за планом класного керівника: відвідування вистав театру, культпоходи до музеїв, відвідування виставок, культпоходи на концерти чи до кінотеатру, зу­стрічі з видатними людьми, профорієнтаційні екскурсії до СПТУ, інших освітніх закладів, виробничі екскурсії на підприємства міста, екскурсії по рідному краю, тур поїздки по Україні тощо (протягом навчального року, класні керівники 1 — 11-х класів).

3.15. Один раз на семестр проводити вступні інструктажі з техніки без­пеки із записом в класному журналі та журналі реєстрації інструк­тажів з техніки безпеки. Проводити бесіди щодо попередження дитячого травматизму в своєму класі із записом до щоденника та зошита з ОБЖ в журналі класу (класні керівники 1 — 11-х класів).

3.16. Підновити куточки з охорони безпеки життєдіяльності в ка­бінетах, закріплених за класом. Провести бесіди з правил поведінки в школі. Зробити запис в щоденники (вересень, січень, постійно, класні керівники). 1. Своєчасно повідомляти адміністрацію школи про нещасні ви­падки, допомагати готувати необхідні документи учнів свого класу (пояснювальні записки, медичні довідки) щодо даного випадку. Якщо медична довідка не представлена батька­ми — за запитом школи одержати її в тому закладі, до якого зверталась дитина за допомогою. У випадку травми в школі —супроводжувати свого учня до медичного закладу (протягом навчального року, класні керівники 1 —11-х класів).

 2. З метою попередження харчових отруєнь серед учнів класу за­боронити «солодкі столи» з використанням тістечок, м'ясних страв, мінеральної води невідомого походження: тільки соки та фрукти згідно з заявкою класу, узгодженою заступниками директора з виховної роботи (протягом навчального року, класні керівники 1-11 • класів).

 3. Відвідувати відкриті виховні заходи своїх колег. Провести протягом року один відкритий захід. Сценарій відкритого заходу надати заступнику директора з виховної роботи (згідно з графіком, класні керівники 1 —11-х класів).

 4. Планування роботи здійснювати згідно з вимогами. Плани виховної роботи своєчасно виконувати та здавати заступ­никові директора з навчально-виховної роботи на перевірку (1 раз на чверть, класні керівники 1 —11-х класів).

 5. Обрати органи самоврядування в своєму класі, допомагати в їх роботі. Підновити класний куточок (протягом навчального року, класні керівники 1 —11-х класів).

 6. Керувати чергуванням класу.

 7. Брати участь в обов'язкових лінійках: підняття Державного прапору, звучання Гімну України. В кінці чергового тижня організувати випуск газети «Черговий клас» (згідно з розкладом чергування, класні керівники 1-11 класи).

 1. Відвідати всі сім'ї, де проживають діти, які потребують особли­вої уваги, та діти із соціально неспроможних сімей (постійно, класні керівники 1 —11-х класи).

 2. Здійснювати контроль за зовнішнім виглядом вихованців класу (постійно, класні керівники 1-11-х класів).

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора

з навчально-виховної роботи .Директор школи

З наказом ознайомлені:
ч. 1
скачать файл

Смотрите также: