скачать файл
ч. 1


http://antibotan.com/ - Всеукраїнський студентський архів

?

Аналіз економічних показників доповнюється протилежним заходом:

+ синтезом
?

Аналіз господарської діяльності первинних ланок національної економіки: підприємств, установ і організацій це:

+ мікроекономічний аналіз
?

Величини, що характеризують кількісні розміри явища в натуральних вимірниках (метри, тонни, тис. грн., тощо) називаються:

+ абсолютні величини
?

Визначення впливу окремих факторів, що ґрунтується на побудові локальних індексів з послідовною ланцюговою заміною називається:

+ індексним способом
?

Визначення предмета економічного аналізу у спеціальній економічній літературі з аналізу господарської діяльності:

+ всі відповіді правильні
?

Групування – це:

+ зведення економічних показників в однорідні групи за певними ознаками з метою систематизації матеріалу для аналітичного опрацювання
?

До стохастичного аналізу відносять:

+ кореляційно-регресійний спосіб
?

До евристичних прийомів в економічному аналізі відносять:

+ спосіб синектики

?

До економіко-математичних відносяться також прийоми оптимізації показників:

+ правильні відповіді а і в
?

До якого типу детермінованих факторних систем можна віднести залежність між факторами в моделі розрахунку рентабельності виробництва

+ кратна
?

Для відображення співвідношень, пропорцій двох груп взаємопов'язаних економічних показників, підсумки значень яких мають бути однаковими використовують:

+ балансовий прийом
?

Для досягнення однозначності тлумачення результатів факторного аналізу при застосуванні методу ланцюгових підстановок, фактори в факторній моделі розташовуються у наступній послідо-вності:

+ спочатку кількісні, а потім якісні

?

Дослідження економічних систем на рівні національної економіки, її галузевої та регіональної структури це:

+ макроекономічний аналіз
?

Для економічного аналізу об'єктом вивчення є:

+ економічна система, економічні явища, середовище господарювання, господарська практика з техніко-економічними, матеріально-речовим і соціально-економічними змістом
?

Економічна категорія в економічному аналізі, через яку розкривається предмет економічного аналізу називають:

+ об'єктом економічного аналізу
?

Зв'язок, коли кожному значенню факторного показника відповідає визначене невипадкове значення результативного показника називається:

+ функціональним
?

Зв'язок, при якому кожному значенню факторної ознаки відповідає багато значень результативної називається:

+ імовірнісним
?

Загальна модель факторної системи може бути подана у вигляді:

+ y = f ( xi ), і = 1,2,…n
?

За економічним змістом показники поділяються на:

+ кількісні і якісні
?

За роллю у причинно-наслідкових зв'язках показники поділяються на:

+ результативні і факторні
?

За характером відображення економічних процесів показники поділяються на:

+ абсолютні і відносні
?

За мірою впливу на результати роботи фактори поділяються на:

+ основні і другорядні
?

За рівнем залучення резервів фактори поділяються на:

+ інтенсивні і екстенсивні
?

Зіставлення аналітичних показників з метою визначення загальних і специфічних ознак економічних явищ, тенденцій і закономірностей їх розвитку – це:

+ порівняння
?

Зведення економічних показників в однорідні групи за певними ознаками з метою систематизації матеріалу для аналітичного опрацювання – це:

+ групування
?

Комплексне глибоке дослідження сутності економічних явищ і процесів, що ґрунтується на розчленуванні їх на складові частини та вивчення їх зв'язків і залежностей – це:

+ економічний аналіз
?

Комплексне дослідження процесів господарської діяльності підприємств та їх структурних підрозділів, визначення причинно-наслідкових зв'язків і тенденцій розвитку це:

+ зміст економічного аналізу

?

Кратна факторна модель може бути подана у вигляді:+ y = а/b
?

Логічний прийом економічного аналізу, що дає змогу почергово встановити вплив конкретного фактора на результативний показник при умовному виключенні впливу інших факторів називається:

+ елімінуванням
?

Методика комплексного і системного вивчення та вимірювання впливу факторів на величину результативних показників це:

+ факторний аналіз
?

Методика дослідження впливу факторів, зв'язок яких з результативним показником носить функціональний характер, тобто результативний показник може виражатися у вигляді добутку, частки або суми факторів називається:

+ детермінований факторний аналіз
?

Метод інтегрування застосовують в моделях:

+ мультиплікативних, кратних, змішаних
?

Методика дослідження впливу факторів, зв'язок яких з результативним показником є неповним та носить вірогідний характер це:

+ стохастичний аналіз
?

Науковою дисципліною, пов'язаною з економічним аналізом, що розробляє і теоретично вдосконалює правила й можливості застосування тих чи інших прийомів у конкретних ситуаціях, способи побудови аналітичних таблиць, є:

+ статистика
?

Найбільш загальним, з огляду на те, що економічний аналіз проводиться на макро- і мікрорівнях, є наведене нижче визначення предмета економічного аналізу:

+ дослідження господарської діяльності економічної системи з урахуванням причинно-наслідкових зв'язків економічних явищ та процесів
?

Принцип системності економічного аналізу передбачає:

+ дослідження економічних явищ і процесів як складних систем із тісним взаємозв'язком всіх елементів
?

Принцип науковості передбачає:

+ що аналіз повинен базуватися на наукових законах розвитку економіки, виробництва, застосовувати сучасні наукові методики і досягнення НТП
?

Принцип комплексності передбачає:

+ комплексне оцінювання вхідних параметрів, їх зміну та розвиток
?

Принцип оперативності передбачає:

+ уміння швидко і чітко проводити аналіз, приймати управлінські рішення та втілювати їх в життя
?

Принцип об'єктивності економічного аналізу передбачає:

+ дослідження лише достовірної реальної інформації, висновки повинні обґрунтовуватися точними аналітичними розрахунками
?

Порівняння – це:

+ зіставлення аналітичних показників з метою визначення загальних і специфічних ознак економічних явищ, тенденцій і закономірностей їх розвитку
?

Показники, що відображають співвідношення величини певного явища з величиною іншого чи з величиною цього ж явища, розрахованою за інший час або для іншого об'єкта, називаються:

+ відносні величини
?

Показники, які характеризують причину називають:

+ факторними
?

При умові, що y=a1/a2, якщо a1=a11+a12+a13+...a1n, тоді факторна система буде мати вигляд: y=a11/a2+a12/a2+a13/a2+...a1n/a2 , таким чином зображується один із способів детермінованого моделювання:

+ спосіб подовження факторної моделі
?

При умові, що y=a1/a2, тоді, y=a1bcde/a2bcde=a1/b•b/c•c/d•d/e•e/a2 ,таким чином зображується один із способів детермінованого моделювання:

+ спосіб розширення факторної системи
?

При умові, що y=a1/a2,тоді y=a1/b:a2/b=a11/a21 таким чином зображується один із способів детермінованого моделювання:

+ спосіб скорочення факторної моделі
?

Призначенням кореляційного аналізу є:

+ встановлення і оцінка взаємозв'язку досліджуваного показника та факторів, що впливають на його рівень
?

При якому типу залежності між факторами у детермінованій моделі факторний аналіз можна провести за будь-яким способом елімінування:

+ мультиплікативному

?

Реальну господарську діяльність підприємств, їх підрозділів, а також інших господарських формувань, спрямовану на досягнення максимальних результатів за мінімальних витрат називають:

+ предметом економічного аналізу
?

Спосіб, за допомогою якого можна отримати кількісне вираження взаємозв'язку соціально-економічних явищ:

+ кореляційний
?

Спосіб, що дозволяє оцінити істотність впливу кожного з факторів та їх комбінації на досліджуваний результативний показник:

+ дисперсійний
?

Способи, призначені для оптимізації господарської діяльності та дають змогу оцінювати ступінь досягнення потенціалу, визначити лімітуючі ресурси, "вузькі місця", ступінь конкурентності та дефіцитності це:

+ способи математичного програмування
?

Спосіб, що використовують при розв'язку соціально-економічних задач, пов'язаних з організацією обслуговування та ремонту устаткування, проектуванням потокових ліній, планування маршрутів міського транспорту, організацією телефонної служби тощо:

+ математична теорія масового обслуговування
?

Сприяння виконанню планів господарюючих суб'єктів, подальшому їх розвитку і поліпшенню роботи завдяки оптимізації проектів управлінських рішень – це:

+ мета економічного аналізу
?

Системне, комплексне, взаємопов'язане вивчення господарської діяльності підприємства з метою її об'єктивної оцінки, забезпечення необхідною інформацією для прийняття оптимальних управлінських рішень, контролювання врегулювання економічних процесів це:

+ метод економічного аналізу
?

Сукупність окремих прийомів та способів, які застосовуються в процесі аналітичного дослідження відповідно до їх мети та принципів це:

+ методика економічного аналізу
?

Спосіб за допомогою якого здійснюється оформлення інформації та результатів аналізу за допомогою аналітичних таблиць називається:

+ табличний прийом
?

Структурні групування первинної інформації використовуються для:

+ вивчення внутрішньої побудови досліджуваної сукупності
?

Спосіб, що передбачає послідовну заміну показника попереднього (базового) періоду чи планового показника на показник звітного періоду називається:

+ способом ланцюгових підстановок

? Спосіб в якому використовують відносні відхилення фактичних показників (а1,b1,с1) звітного періоду від попереднього (базового) періоду чи планових показників (а0 ,b0, с0) називається:

+ способом відносних різниць


?

Термін "аналіз" походить від грецького слова ''analyzis'' що в перекладі означає:

+ розмежування (розчленування) явища або процесу на складові елементи для вивчення їх як частин цілого
?

Теоретичну основу для розвитку економічного аналізу створює:

+ економічна теорія
?

Традиційні способи обробки та відображення інформації, прийоми детермінованого аналізу, фінансової математики, стохастичного аналізу, прийоми оптимізації показників відносяться до

+ математичних прийомів та способів економічного аналізу
?

У процесі економічного аналізу реалізуються три основні функції:

+ оцінювання, діагностика, пошук
?

Умова, рушійна сила, причина будь-якого процесу, який відбувається на підприємстві це:

+ фактори
?

Узагальнена характеристика певного економічного процесу, об'єкту чи явища відносно конкретного місця і часу це:

+ показники
?

Умовний об'єкт дослідження, матеріальне чи образне відображення реального об'єкта, процесу його функціонування в конкретному середовищі – це:

+ модель
?

Узагальнена характеристика сукупності однорідних явищ за будь-яким показником, яка показує рівень ознаки в розрахунку на одиницю сукупності називається:

+ середньою величиною
? У вигляді у = а + b + с може бути подана:

+ адитивна модель


?

У вигляді y=a•b•c, може бути подана:

+ мультиплікативна модель
?

Фактори, що характеризують ступінь напруженості праці в процесі виробництва, називають:

+ інтенсивними
?

Які аналітичні завдання вирішуються при застосуванні у процесі порівняння фактичних показників діяльності підприємства з їх плановими значеннями:+ оцінка виконання плану на підприємствіч. 1
скачать файл

Смотрите также: