1.Інформація про підприємство та основні техніко-економічні показники
Оцінка основних техніко-економічних показників діяльності суб’єкта господарювання 605,7kb. 3 стр.

Оцінка ліквідності та платоспрможності підприємств роздрібної торгівлі
Серед індикаторів фінансового стану перше місце посідають ліквідність та платоспроможність, рівень і перспективи розвитку яких цікавлять не тільки власників і менеджерів підприємства, але і його контрагентів 341,72kb. 2 стр.

Рішення про проведення рекламної кампанії
Дослідження процесу прийняття рі­шень має на меті аналіз внутрішніх та зовнішніх факторів, які впли­вають на цей процес. Необхідно зрозуміти, що дослідження — це спосіб аналізу ринку, а рекламна кампанія — це засіб 119,77kb. 1 стр.

Литвиненко єлізавета олександрівна
Робота виконана в Національному університеті державної податкової служби України 325,12kb. 1 стр.

Без сумніву, банківська система займає стратегічне положення в економіці будь-якої країни
Актуальність теми дослідження. Перехід економіки України від планових до ринкових принципів господарювання супроводжувався значними потрясіннями в усіх її сферах 583,28kb. 3 стр.

Важливість обраної теми дослідження обумовлюється необхідністю розгляду можливих змін щодо підходів ведення конкурентної боротьби за умови відкриття ринку молока та молокопродуктів України при вступі до сот
України при вступі до сот. Посилення конкуренції відзначатиметься появою на ринку потужних іноземних виробників молочної продукції 334,85kb. 1 стр.

Розвиток економічної системи України та конкурентних відносин між її суб’єктами потребує вирішення завдань, серед яких особливе місце посідає питання діагностики маркетингової діяльності підприємства
Необхідність розробки теоретичних положень і практичних рекомендацій щодо діагностики комплексу маркетингу промислового підприємства зумовила вибір теми дисертаційної роботи 343,49kb. 1 стр.

Місце проходження моєї практики відділеня №10 ват «ВіЕйБіБанк»
Про господарські товариства, іншими законодавчими актами України, нормативними актами Національного банку України, єдиними правилами бухгалтерського обліку в банках на базі комплексної автоматизації та комп’ютеризації та Статутом Акціонерного 147,62kb. 1 стр.

Загальна характеристика роботи актуальність
Зниження цих втрат можливе за рахунок застосування нових методів та інструментів підтримки прийняття рішень у сфері менеджменту, адекватних сучасним умовам функціонування підприємств 901,2kb. 1 стр.


Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ІнтерГарант» м. Київ 09 квітня 2013р
Свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності №0439 від 26. 01. 01 р., продовжене рішенням апу від 04. 11. 2010р. №221/3 до 04. 11. 2015р 177,13kb. 1 стр.


Поширення кейнсіанства різних країнах
Поява концепції Кейнса закономірно породила великий резонанс у капіталістичному світі та справила значний вплив на дальший роз­виток економічної теорії і економічної політики 104,8kb. 1 стр.

1. профілактика господарських рішень цн група заходів, які покликані забезпечити зниження імовірності виникнення ризиків
Диверсифікація – являє собою одночасний розвиток багатьох напрямків діяльності, видів в-ва, розширення кількості об’єктів інвестування, асортименту виробів та ін 30,01kb. 1 стр.

Зміст Стор. Резюме
Суть проекту: організація міні-пекарні при діючому підприємстві шляхом купівлі комплекту обладнання для виробництва хлібобулочної продукції нових зразків, які не може випускати основне виробництво 586,45kb. 3 стр.

Маркетинг Павленко А. Ф., Войчак А. В
Традиційно ця політика становить основний зміст маркетингової діяльності, бо коли підприємство не виготовляє корисних споживачам товарів чи не надає послуг, воно стає непотрібним 840,09kb. 7 стр.

Державне регулювання вищої освіти в умовах ринкових відносин
Але динаміка глобалізаційних процесів, формування елементів економіки знань і європейського освітнього простору вимагають модернізації системи вищої освіти та перегляду меж 365,92kb. 1 стр.

Формування ринкових відносин в Україні значно змінило ставлення до процесу планування
На думку більшості вітчизняних та закордонних науковців основною причиною такої ситуації була нежиттєздатність командно-адміністративної системи управління та принципів директивного планування 375,69kb. 1 стр.Про затвердження плану ремонту та реставрації пам'яток сакральної архітектури, будівництва і реконструкції окремих об'єктів соціально-культурного призначення
Затвердити план ремонту та реставрації пам'яток сакральної архітектури, будівництва і реконструкції окремих об'єктів 49,7kb. 1 стр.


следующая страница